Metodinė taryba 2017-2018 m. m.
Metodinės tarybos sudėtis 2017-2018 m. m.:
pirmininkė – Raimonda Petkūnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
sekretorė – Alma Venslovaitė, pradinių klasių mokytoja;
nariai: Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja;
Monika Dimšienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja;
Lina Mažukėlė, geografijos vyr. mokytoja;
Danguolė Namirskienė, technologijų mokytoja metodininkė;
Raminta Beinerytė, psichologė.
Metodinė taryba 2016-2017 m.m.
Mokyklos metodinė taryba:        
Pirmininkė – Kristina Žukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja           
Sekretorė –  Aušra Krukonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė                           
 Nariai:         Rasa Polučanskė, pradinių klasių vyr. mokytoja,                       
                      Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja,                     
                      Aušra Krukonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,                                              
                      Lina Mažukėlė, geografijos vyr. mokytoja,                        
                      Danguolė Namirskienė, technologijų mokytoja metodininkė,                        
                     Lina Povilionienė, socialinė pedagogė.
Metodinės tarybos veiklos planą 2015-2016 m. m.
Mokyklos metodinė taryba 2015-2016 m.m.
Mokyklos  Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių vadovai (ar grupių atstovai), jos veiklai vadovauja pirmininkas. Metodinė taryba pagal tarybos nuostatose numatytas veiklos funkcijas padeda organizuoti ugdymo proceso kokybės gerinimo veiklas, skatina nuolatinį mokytojų profesinės kompetencijos augimą.         
     Mokyklos metodinės tarybos sudėtis:    
    Pirmininkė – Kristina Žukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja                        
    Sekretorė –  Aušra Krukonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė                        
    Nariai: 
                         Rasa Polučanskė, pradinių klasių vyr. mokytoja,
                         Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja,
                         Aušra Krukonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,                        
                         Lina Mažukėlė, geografijos vyr. mokytoja, 
                         Danguolė Namirskienė, technologijų mokytoja metodininkė,
                         Rūta Bagdonavičienė, specialioji pedagogė, vyr. mokytoja      
                                            
  Metodinės tarybos sudėtis patvirtinta 
direktorės įsakymu 2015-08-31 Nr. V-128
Metodinės tarybos 2014-2015 m.m. veiklos planas
PENKTOKŲ ADAPTACIJA
Dėmesio!
       Penktokas!     
                                                                    

Kiekvieni nauji mokslo metai daugumai atneša nerimo,
įtampos ir jaudulio, tačiau bene ypatingiausias šis laikas –
penktų klasių mokiniams, mokytojams, ir, be abejo, jų
tėveliams. Mokinio perėjimas iš pradinės mokyklos į
pagrindinę sutampa su vaikystės pabaiga. Penktoje klasėje
jo laukia nauja sistema: klasės auklėtojas, mokytojai –
dalykininkai, dėstantys naujas disciplinas skirtinguose
kabinetuose, nauji klasės draugai. Vieni penktokai didžiuojasi, jog paaugo, ir lengvai įsitraukia į
mokymosi procesą, kiti gi, sunkiai išgyvena permainas ir adaptacija užsitęsia. Šiuo periodu vaikai
dažnai pasikeičia: nerimauja be jokių priežasčių, pasidaro uždari arba atvirkščiai – tampa be galo
judrūs.
Svarbu kiekvieno vaiko saugumas ir gera savijauta mokykloje, todėl suvokdami, jog gera ir
kokybiška adaptacija mokykloje – tai sėkmės raktas į pilnavertį asmenybės gyvenimą, spalio
mėnesio pradžioje atliekame pirmų ir penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimą ir MT pasėdyje
organizuojame aptarimą, kurio tikslas – išsiaiškinti mokinių, pradėjusių mokytis dalykinėje
sistemoje, pasiekimus, problemas, lūkesčius.
Š. m. spalio 21 d. MT posėdyje dalyvavo įvairių dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pradinių klasių
mokytojai. Buvo aiškinamasi, ko reikia pilnaverčiam vaiko brendimui, kodėl yra svarbu glaudžiai
bendradarbiauti šeimai ir mokyklai, kaip vieningai rūpintis vaiko gerove, kokias opias problemas
galima išspręsti veikiant išvien. Buvo dalinamasi idėjomis, kuriomis grindžiama šeimos ir mokyklos
bendradarbiavimo samprata, tariamasi, kaip tobulinti mokytojų ir tėvų bendravimo kultūrą,
ieškoma kelių ir būdų vaikų auklėjimo klausimams spręsti, mokinio poreikiams tenkinti. Mokyklos
metodinės tarybos pirmininkė Rima Kliučinskienė, pristatydama tyrimo „Penktokų adaptacija“
rezultatus sakė, jog daugumos penktokų adaptacija sėkminga, jie greitai priprato prie naujos
aplinkos, mokytojų, sutaria su klasės draugais. Tyrimo rezultatai parodo, kad tėvų domėjimasis,
kaip sekasi vaikams, ir jų palaikymas turi tiesioginį poveikį vaikų adaptacijai.
,,Spindulio” pagrindinės mokyklos metodinė taryba nuoširdžiai tikisi, kad pateiktas penktokų
adaptacijos tyrimas bei rekomendacijos bus naudingos ir, pasitelkus novatoriškas iniciatyvas,
labiau sustiprės mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, teigiamai įtakojantis vaiko vystymąsi.
Mokyklos Metodinė taryba 2014-2015 m.m.
MOKYKLOS METODINĖ TARYBA 
Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių vadovai (ar grupių atstovai), jos veiklai vadovauja pirmininkas.
Metodinė taryba pagal tarybos nuostatose numatytas veiklos funkcijas padeda organizuoti ugdymo proceso kokybės gerinimo veiklas, skatina nuolatinį mokytojų profesinės kompetencijos augimą.         


Mokyklos metodinės tarybos sudėtis:     
                                      
 Pirmininkė – Rima Kliučinskienė, matematikos vyr. mokytoja                        
Sekretorius – Ona Baublienė, pradinių klasių mokytoja    
Nariai: 
Alvija Baliukonytė, socialinė pedagogė                                              
Virginija Baranauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė 
Nina Dineikienė, rusų kalbos vyr. mokytoja 
Bronislava Gudauskienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja 
 Marytė Papinigienė, chemijos, biologijos mokytoja metodininkė 
 Neringa Vaitiekūnienė, istorijos vyr. mokytoja 
 Irma Vaitkuvienė, technologijų, dailės mokytoja metodininkė         

METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS
• Teikia siūlymus mokytojų kvalifikacijai
tobulinti.
• Koordinuoja metodinių grupių veiklą.
• Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir
patirties sklaidą.
• Teikia siūlymus ugdymo turinio
įgyvendinimo klausimais.
• Inicijuoja ugdymo inovacijų diegimą.
• Organizuoja metodinius renginius
mokyklos pedagogams.
• Esant reikalui dalyvauja vertinant
mokytojo, pretenduojančio įgyti
aukštesniąją kvalifikacinę kategoriją ir
teikia siūlymus kuruojančiam
mokytoją vadovui.
• Bendradarbiauja su mokykloje
veikiančiomis darbo grupėmis.