Visuotinis tėvų susirinkimas
2017 m. vasario 9 d. progimnazijos Aktų salėje vyko Visuotinis
tėvų susirinkimas.
Tėvelius pasveikino tautinių šokių būrelio vaikai (mokytoja Erika
Pašakinskienė) bei pradinių klasių mokinių ansamblis (mokytoja
Živilė Girdžiūtė).
Susirinkime progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė pristatė
metinę ataskaitą, kalbėjo apie artimiausius mokyklos veiklos
planus ir darbus, akcentavo individualios mokinio pažangos
svarbą, jos vertinimą, atkreipė dėmesį į prevencinį darbą su mokiniai bei tėvais. Direktorė padėkojo
tėvams už 2 % GPM pervedimą mokyklai bei kvietė ir toliau remti mokyklą.
Susirinkime pranešimus skaitė: psichologė Raminta Beinerytė “Gabių vaikų atpažinimas ir jų
ugdymas” bei socialinė pedagogė Lina Povilionienė “Prevencinės mokyklos veiklos”.
Nuo 19.00 val. iki 20.30 val. klasėse ir kabinetuose vyko individualūs tėvų pokalbiai su dalykų
mokytojais.
Individualūs susitikimai su tėvais
Gerbiami Tėveliai, 
sausio 24 d. (antradienį) ir sausio 26 d. (ketvirtadienį) nuo 17 iki 19 val. 
vyks individualūs Tėvų  pokalbiai  su mokyklos vadovais 101 kab.
Pokalbių  metu bandysime spręsti iškilusias problemas, aptarti Jums ir Jūsų vaikams
  aktualius klausimus. Laukiame Jūsų pasiūlymų.
Apie savo atvykimo laiką prašytume informuoti  el. paštu: 
spinduliomokykla@gmail.com arba tel. 85 2444781
Pagarbiai, direktorė Vilija Mozurienė
Gydytojos-toksikologės G.Laubner paskaita tėvams
2016 gruodžio 7 d. 214 kabinete, nuo 17.30-19.00 val., vyks 5-8 klasių mokinių Tėvams  gydytojos – toksikologės Gabijos Laubner paskaita, tema: 
,,Alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo sveikatos ir socialiniai padariniai”
Kviečiame Tėvelius aktyviai dalyvauti.
“Spindulio” progimnazijos tėvų komitetas 2016-2017 m.m.
 Tėvų komiteto pirmininkė – Ramunė  Meškienė (4B kl.)
 Nariai :
               Julija Šiuipienė (1PM gr.)
               Mindaugas Berenatonis (2PM gr.)
               Veslava Doval (3PM gr.)
               Birutė   Beniušė (1A kl.)
               Dalia Juknevičienė (1B kl.)
               Jolanta Čapinskaitė (1C kl.)
               Neringa  Urbonienė (2A kl.)
               Agnė  Spalinskienė (2B kl.)
              Jurgita  Balkienė (2C kl.)
              Edita  Žvinytė-Karvelienė (3A kl.)
              Olga  Šubonis (3B kl.)
              Aušra  Valantinienė (4A kl.)
              Giedrė  Martinonytė (5A kl.)
              Neringa Kaselytė (5B kl.)
              Birutė  Suchockienė (6A kl.)
              Lina  Juodkienė (7A kl.)
              Laura  Staugaitienė (8A kl.)
              Ramunė  Gudonienė (8B kl.)
Mokinių atostogos 2016-2017 m. m.
             1-5 klasių mokiniams ir priešmokyklinių grupių vaikams:
                                                           Prasideda                       Baigiasi
                      Rudens –              2016-10-31                   2016-11-04 
                              Žiemos –              2016-12-27                   2017-01-06
                              Papildomos –                        2017-02-17
                              Papildomos –      2017-03-13                    2017-03-17
                              Pavasario –          2017-04-10                    2017-04-14     
                              Papildomos –      2017-04-18                    2017-04-21
                              Vasaros –             2017-05-31                    2017-08-31

                                             6-8 klasių mokiniams:
                                                          Prasideda                      Baigiasi
                             Rudens –             2016-10-31                   2016-11-04     
                             Žiemos –             2016-12-27                   2017-01-06    
                             Papildomos –                        2017-02-17    
                             Pavasario –         2017-04-10                    2017-04-14             
                             Vasaros –            2017-06-05                    2017-08-31
Būsimų pirmokų tėvelių dėmesiui!
           Liko tiek nedaug laiko iki pirmojo susitikimo mokyklos suole.
 Labai laukiame Jūsų mažieji mokinukai!!! 

         Informuojame, kad š.m. rugpjūčio 29 dieną 17.30 valandą, kviečiame į būsimų pirmokų tėvelių informacinį susirinkimą.              
    
                                        Pirmokų mokytojos Erika, Virginija ir Jurgita
MOKYKLOS PETRVARKA
MIELI TĖVELIAI, 

VADOVAUJANTIS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU 2016 M. LIEPOS 20 D.  NR.1-584 
“DĖL VILNIAUS ” SPINDULIO” PAGRINDINĖS MOKYKLOS (STRUKTŪROS) PERTVARKOS “
NUO 2016 M. RUGSĖJO 1 D. MOKYKLA PERTVARKOMA Į 
VILNIAUS “SPINDULIO” PROGIMNAZIJĄ
(PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS, 1-8 KLASĖS)
Dėmesio būsimieji pirmokai ir jų tėveliai!
Kviečiame į būsimų pirmokų mokyklėlę, 
kuri vyks birželio 1 – 3 dienomis!
Susitikime “Spindulio” mokykloje 9.00 valandą.
Savo kuprinėlėje turėkite: spalvotų pieštukų ir piešimo sąsiuvinį.                                                                 Jūsų mokytojos
Seminaras Tėvams
Kviečiame Tėvelius  š.m. balandžio 28 d. 17 val. 
dalyvauti seminare 
“Tėvai kaip partneriai įgyvendinant mokyklos strategiją”, 
kurį ves ISM vadybos ir ekonomikos vyr. konsultantė 
Birutė Ruplytė.
 Seminaras vyks 214 kabinete.
Laukiame visų, kuriems rūpi  mokyklos ateitis,  kuriems svarbu, kokioje mokykloje mokosi Jūsų (mūsų) vaikai.

Apie savo dalyvavimą prašytume informuoti el. dienyne.
Pagarbiai,
mokyklos direktorė
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų poveikis mokymuisi
Kalbą sudaro: 
  • Žodynas, 
  • Garsų tarimas;
  • Foneminė klausa;
  • Gramatinė kalbos sandara;
  • Rišlioji kalba.
Mokinys gali patirti sunkumų mokykloje, jeigu nors vienas paminėtas kalbos komponentas yra nepakankamai išlavėjęs. 
 Garsų tarimo trūkumai yra lengviausiai pastebimi, tačiau mokymuisi jie poveikį gali daryti tik tada, jeigu vaikas dėl aplinkinių kritikos vengia kalbėti. Rašto darbuose klaidos retesnės: kartais praleidžiama raidė (jeigu to garso netaria) arba keičiama kita raide.
 Foneminė klausa – žmogaus gebėjimas skirti  panašiai skambančius garsus žodyje. Nesusiformavus foneminei klausai, vaikas suvokia ne tai ką mes jam sakome, o tai ką jis išgirsta – kai ką tiksliai, o kai ką tik apytiksliai.   Vaikai, turintys neišlavintą foneminę klausą, kalbėdami daro įvairių garsų keitimo klaidų, o rašydami painioja panašiai skambančių garsų raides: skardžiųjų ir dusliųjų, kietųjų ir minkštųjų priebalsių, ilgųjų ir trumpųjų balsių, e, ė ir ie, o ir uo balsių ir dvibalsių.
   Labiausiai nukenčia kalba, kai sutrinka visos jos sritys. Vaikas netaisyklingai taria kalbos garsus. Kartais gali ištarti izoliuotus garsus, bet painioja juos kalbėdamas. Neskiria panašiai skambančių garsų. Silpni garsų analizės  įgūdžiai. Geba įvardinti aplinkos daiktus, bet pasitaiko netikslių sąvokų. Nežino kai kurių apibendrinančių žodžių. Menkas sinonimų kiekis. Sakiniuose  pasitaiko derinimo, prielinksnių parinkimo klaidų.  Skaitymo įgūdžiai šių vaikų taip pat būna silpni. Nukenčia ir kitų dalykų mokymasis, kada reikia pasakoti, aprašyti, spręsti žodinius uždavinius ar pan.
     Kalbos ir kalbėjimo sutrikimus galima įveikti arba sušvelninti. Kuo geriau pasiseka pašalinti – tuo geriau mokiniui sekasi mokytis.  Korekcinis darbas vyksta logopedinių pratybų metu, tačiau tėvai ir patys gali padėti ugdyti savo vaiko kalbą. Pagrindinė taisyklė – daug bendrauti: pasakoti, ką veikiate, planuojate, matote, žinote, svajojate…
Dabartiniame pasaulyje kalba yra labai svarbi. Mums reikalinga
kalba, kad galėtume kalbėtis su kitais, juos išklausyti, skaityti ir
rašyti. Kalba mums leidžia smulkiai nupasakoti praeities įvykius
bei planuoti ateitį. Ji mums suteikia galimybę perduoti tam tikrą
informaciją iš kartos į kartą. Nors kalbėjimo geba yra įgimta, bet ji
turi būti žadinama toliau, taikoma gimtosios kalbos garsų sistemai
ir gramatikai vartoti. Be bendravimo su suaugusiuoju, vaikas
negalėtų pradėti kalbėti, būtų tik garsų kompleksai.
Pilnavertė komunikacija priklauso nuo kalbėjimo ir kalbos mokėjimo lygio.