Progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2019 m.
        Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos audito grupė 2018-2019 m. m. atliko platųjį įsivertinimą, vadovaujantis ,,Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267.     
          2019 m. sausio 23 d. atlikto plačiojo audito įsivertinimo duomenimis buvo gautos 5 aukščiausios ir 5 žemiausios vertės.
       Įsivertinimo metu buvo surastas stipriausias veiklos aspektas - 3.1.2. rodiklis. Pastatas ir jo aplinka. Pasirinktas raktinis žodis – Estetiškumas. Mokykloje sukurtas išskirtinis interjeras (spalvų suderinamumas, koridoriai, fojė pavadinti aikštėmis, gatvėmis, prie kiekvienos klasės durų yra stendai), įrengtos dvi laukos klasės, atnaujinta krepšinio aikštelė, įrengta čiuožykla, kieme dekoruoti suoliukai, stulpai.
      Įsivertinimo metu rastas silpniausias veiklos aspektas - 4.2.1. rodiklis.  Veikimas kartu. Pasirinktas raktinis žodis - Kolegialus mokymasis. Tik 5,3 % pamokų buvo integruotos, kitose aplinkose, 38 % mokytojų vedė po 1 – 2 atviras pamokas. Dėl mokytojų darbo keliose mokyklose sunku derinti bendras veiklas.
       2019 m. (2018-2019 m. m.) nutarta tobulinti šį silpniausią rodiklį, nes nepakankamai  stebima kolegų pamokų, dalijamasi gerąja patirtimi. Nebuvo organizuota tradicinė mokytojų dalykinė konferencija. Mažai integruotų pamokų bei vykstančių kitose erdvėse. Reikia organizuoti daugiau bendrų veiklų mažinant patyčias.
Teminis įsivertinimas 2018 m.
   Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos vidaus audito grupė 2017-2018 m. m.  II pusmetyje atliko teminį mokyklos veiklos įsivertinimą. 
   Įsivertinimui buvo pasirinktos šios temos: 
  - tema 2.4. Vertinimas ugdantrodiklis  2.4.2. Mokinių įsivertinimas (2,6) (sritis 2. Ugdymas ir mokinių patirtys
  - tema 4.1. Mokyklos valdymasrodiklis 4.1.3. Mokyklos savivalda (2,6) (sritis 4. Vadyba ir lyderystė).  
   Tikslas – išsiaiškinti mokinių įsivertinimą pamokose, ištirti mokyklos savivaldos veiklą.  Audito  darbo grupė  analizavo  mokytojų, mokinių ir jų tėvų  anketų duomenis, nustatė  mokinių įsivertinimo ir mokyklos savivaldos trūkumus ir privalumus. Po atlikto audito paruoštos  rekomendacijos problemoms spręsti. 
Progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2018 m.
   Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos audito grupė 2017-2018 m. m. atliko platųjį įsivertinimą, vadovaujantis ,,Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267.  
   Progimnazija savo veiklą įsivertina ir ją tobulina naudodamasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tiesiogine internetine sistema IQES online Lietuva.
   Atlikus platųjį įsivertinimą buvo gautos 5 aukščiausios ir 5 žemiausios vertės.
 
   Aptarus vertinimo rezultatus teminiam įsivertinimui pasirinktos šios temos:
 - tema 2.4. Vertinimas ugdant – rodiklis  2.4.2. Mokinių įsivertinimas (2,6);
 - tema 4.1. Mokyklos valdymas – rodiklis 4.1.3. Mokyklos savivalda (2,6).
2017 m. vidaus audito rezultatai
            Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2017 m. apibendrinimas.
,,Spindulio” progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka
“Spindulio” progimnazijos strateginis planas 2017-2021 m.
Giluminis vidaus auditas 2016 m.
Vilniaus ,,Spindulio” pagrindinės mokyklos vidaus audito grupė 2015-2016 m. m.  II pusmetyje vykdė giluminį vidaus auditą.  
 Tyrimui pasirinktas  rodiklis  4.5. TĖVŲ PEDAGOGINIS ŠVIETIMAS. 
 Tikslas – išsiaiškinti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą padedant vaikams mokytis bei mokykloje organizuojamą tėvų pedagoginį, psichologinį ir kitokį švietimą, skirtą padėti vaikams.  Audito  darbo grupė  analizavo  mokytojų, mokinių ir jų tėvų  anketų duomenis, nustatė tėvų pedagoginio švietimo trūkumus ir privalumus bei paruošė  rekomendacijas problemoms spręsti. 
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos Nuostatai
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-584 patvirtinti Vilniaus “Spindulio” progimnazijos nuostatai
Plačiojo audito rezultatai
2014-2015 m. m. I pusmetį mokykla atliko platųjį vidaus auditą. Pagrindinis plačiojo audito tikslas – surinkti objektyvią informaciją apie penkių mokyklos veiklos sričių būklę ir numatyti  gaires mokyklos darbui organizuoti, tolesnei jos veiklai plėtoti. 
 ,,Spindulio“ pagrindinės mokyklos direktorės  įsakymu paskirtą  vidaus audito grupę sudaro:
 grupės vadovė -  D. Namirskienė, technologijų mokytoja metodininkė 
 nariai:                   N. Dineikienė, rusų k. vyr. mokytoja;
                               R. Goberienė, fizikos vyr. mokytoja;
                               R. Čeplinskienė, lietuvių k. vyr. mokytoja;
                               D. Bruzgienė, dorinio ugdymo vyr. mokytoja;
                               J. Mineikienė, pradinių kl. vyr. mokytoja;
                               M. Martinkėnaitė, pradinių kl. mokytoja;
                               Rasa Polučanskė, PM grupės vyr. mokytoja.
  Grupės darbą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui R. Petrikienė. 
  Mokyklos plačiajam vidaus auditui buvo pasirinktos sritys:  Mokyklos kultūra. Ugdymas ir mokymasis.  Pasiekimai.  Pagalba mokiniui. Mokyklos strateginis valdymas.
Didžiausi mokyklos veiklos privalumai:
                  1.1.2. Tradicijos ir ritualai 
                  5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai  
                  4.2.1. Pagalba mokantis 
                  5.5.2. Patalpų panaudojimas
                  1.3.3. Aplinkos jaukumas 
Tobulintinos sritys:
                  4.5.2. Tėvų švietimo politika 
                  4.5.1. Tėvų pagalba mokantis  
                  4.2.2. Psichologinė pagalba  
                  2.4.2. Mokėjimas mokytis 
                  3.2.1. Akademiniai pasiekimai
Giluminis vidaus auditas bus vykdomas  vyks 2014-2015 m. m. II pusmetį. 
Bus tiriamas 2.4.2. veiklos rodiklis – Mokėjimas mokytis.        
VIDAUS AUDITAS
2013-2014 m. m  mokykloje buvo atliktas giluminis vidaus auditas. Po mokykloje atlikto plačiojo audito buvo pasirinktas iš 2 srities Ugdymas ir mokymasis  2.4.1. veiklos rodiklis  Mokymosi motyvacija.
 Tyrimo tikslas -  išsiaiškinti, kokiomis priemonėmis galima skatinti mokinių mokymo(si) motyvaciją.
   Giluminį auditą vykdė vidaus audito darbo grupė:       
       pirmininkė – D. Namirskienė, technologijų mokytoja metodininkė     
        nariai:         R. Čeplinskienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja                
                          R. Goberienė, fizikos vyr. mokytoja                           
                           N. Dineikienė, rusų kalbos vyr. mokytoja                   
                          J. Mineikienė, pradinių klasių vyr. mokytoja 
 
Vidaus audito darbą koordinavo direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė