Progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2019 m.
        Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos audito grupė 2018-2019 m. m. atliko platųjį įsivertinimą, vadovaujantis ,,Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267.     
          2019 m. sausio 23 d. atlikto plačiojo audito įsivertinimo duomenimis buvo gautos 5 aukščiausios ir 5 žemiausios vertės.
       Įsivertinimo metu buvo surastas stipriausias veiklos aspektas - 3.1.2. rodiklis. Pastatas ir jo aplinka. Pasirinktas raktinis žodis – Estetiškumas. Mokykloje sukurtas išskirtinis interjeras (spalvų suderinamumas, koridoriai, fojė pavadinti aikštėmis, gatvėmis, prie kiekvienos klasės durų yra stendai), įrengtos dvi laukos klasės, atnaujinta krepšinio aikštelė, įrengta čiuožykla, kieme dekoruoti suoliukai, stulpai.
      Įsivertinimo metu rastas silpniausias veiklos aspektas - 4.2.1. rodiklis.  Veikimas kartu. Pasirinktas raktinis žodis - Kolegialus mokymasis. Tik 5,3 % pamokų buvo integruotos, kitose aplinkose, 38 % mokytojų vedė po 1 – 2 atviras pamokas. Dėl mokytojų darbo keliose mokyklose sunku derinti bendras veiklas.
       2019 m. (2018-2019 m. m.) nutarta tobulinti šį silpniausią rodiklį, nes nepakankamai  stebima kolegų pamokų, dalijamasi gerąja patirtimi. Nebuvo organizuota tradicinė mokytojų dalykinė konferencija. Mažai integruotų pamokų bei vykstančių kitose erdvėse. Reikia organizuoti daugiau bendrų veiklų mažinant patyčias.
Teminis įsivertinimas 2018 m.
   Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos vidaus audito grupė 2017-2018 m. m.  II pusmetyje atliko teminį mokyklos veiklos įsivertinimą. 
   Įsivertinimui buvo pasirinktos šios temos: 
  - tema 2.4. Vertinimas ugdantrodiklis  2.4.2. Mokinių įsivertinimas (2,6) (sritis 2. Ugdymas ir mokinių patirtys
  - tema 4.1. Mokyklos valdymasrodiklis 4.1.3. Mokyklos savivalda (2,6) (sritis 4. Vadyba ir lyderystė).  
   Tikslas – išsiaiškinti mokinių įsivertinimą pamokose, ištirti mokyklos savivaldos veiklą.  Audito  darbo grupė  analizavo  mokytojų, mokinių ir jų tėvų  anketų duomenis, nustatė  mokinių įsivertinimo ir mokyklos savivaldos trūkumus ir privalumus. Po atlikto audito paruoštos  rekomendacijos problemoms spręsti. 
Progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2018 m.
   Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos audito grupė 2017-2018 m. m. atliko platųjį įsivertinimą, vadovaujantis ,,Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267.  
   Progimnazija savo veiklą įsivertina ir ją tobulina naudodamasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tiesiogine internetine sistema IQES online Lietuva.
   Atlikus platųjį įsivertinimą buvo gautos 5 aukščiausios ir 5 žemiausios vertės.
 
   Aptarus vertinimo rezultatus teminiam įsivertinimui pasirinktos šios temos:
 - tema 2.4. Vertinimas ugdant – rodiklis  2.4.2. Mokinių įsivertinimas (2,6);
 - tema 4.1. Mokyklos valdymas – rodiklis 4.1.3. Mokyklos savivalda (2,6).
2017 m. vidaus audito rezultatai
            Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2017 m. apibendrinimas.
,,Spindulio” progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka
“Spindulio” progimnazijos strateginis planas 2017-2021 m.
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos veiklos planas 2016-2017 m.m.
Giluminis vidaus auditas 2016 m.
Vilniaus ,,Spindulio” pagrindinės mokyklos vidaus audito grupė 2015-2016 m. m.  II pusmetyje vykdė giluminį vidaus auditą.  
 Tyrimui pasirinktas  rodiklis  4.5. TĖVŲ PEDAGOGINIS ŠVIETIMAS. 
 Tikslas – išsiaiškinti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą padedant vaikams mokytis bei mokykloje organizuojamą tėvų pedagoginį, psichologinį ir kitokį švietimą, skirtą padėti vaikams.  Audito  darbo grupė  analizavo  mokytojų, mokinių ir jų tėvų  anketų duomenis, nustatė tėvų pedagoginio švietimo trūkumus ir privalumus bei paruošė  rekomendacijas problemoms spręsti. 
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos Nuostatai
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-584 patvirtinti Vilniaus “Spindulio” progimnazijos nuostatai
Veiklos programa 2015-2016 m.m.
Vilniaus “Spindulio” pagrindinės mokyklos 2015-2016 mokslų metų Veiklos programos tikslai, uždaviniai.