2017 m. vidaus audito rezultatai
            Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2017 m. apibendrinimas.
,,Spindulio” progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka
“Spindulio” progimnazijos strateginis planas 2017-2021 m.
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos veiklos planas 2016-2017 m.m.
Giluminis vidaus auditas 2016 m.
Vilniaus ,,Spindulio” pagrindinės mokyklos vidaus audito grupė 2015-2016 m. m.  II pusmetyje vykdė giluminį vidaus auditą.  
 Tyrimui pasirinktas  rodiklis  4.5. TĖVŲ PEDAGOGINIS ŠVIETIMAS. 
 Tikslas – išsiaiškinti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą padedant vaikams mokytis bei mokykloje organizuojamą tėvų pedagoginį, psichologinį ir kitokį švietimą, skirtą padėti vaikams.  Audito  darbo grupė  analizavo  mokytojų, mokinių ir jų tėvų  anketų duomenis, nustatė tėvų pedagoginio švietimo trūkumus ir privalumus bei paruošė  rekomendacijas problemoms spręsti. 
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos Nuostatai
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-584 patvirtinti Vilniaus “Spindulio” progimnazijos nuostatai
Veiklos programa 2015-2016 m.m.
Vilniaus “Spindulio” pagrindinės mokyklos 2015-2016 mokslų metų Veiklos programos tikslai, uždaviniai.
Vilniaus „Spindulio” pagrindinės mokyklos nuostatai
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
 2014 m. gruodžio 10 d.
sprendimu Nr. 1 – 2181
Plačiojo audito rezultatai
2014-2015 m. m. I pusmetį mokykla atliko platųjį vidaus auditą. Pagrindinis plačiojo audito tikslas – surinkti objektyvią informaciją apie penkių mokyklos veiklos sričių būklę ir numatyti  gaires mokyklos darbui organizuoti, tolesnei jos veiklai plėtoti. 
 ,,Spindulio“ pagrindinės mokyklos direktorės  įsakymu paskirtą  vidaus audito grupę sudaro:
 grupės vadovė -  D. Namirskienė, technologijų mokytoja metodininkė 
 nariai:                   N. Dineikienė, rusų k. vyr. mokytoja;
                               R. Goberienė, fizikos vyr. mokytoja;
                               R. Čeplinskienė, lietuvių k. vyr. mokytoja;
                               D. Bruzgienė, dorinio ugdymo vyr. mokytoja;
                               J. Mineikienė, pradinių kl. vyr. mokytoja;
                               M. Martinkėnaitė, pradinių kl. mokytoja;
                               Rasa Polučanskė, PM grupės vyr. mokytoja.
  Grupės darbą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui R. Petrikienė. 
  Mokyklos plačiajam vidaus auditui buvo pasirinktos sritys:  Mokyklos kultūra. Ugdymas ir mokymasis.  Pasiekimai.  Pagalba mokiniui. Mokyklos strateginis valdymas.
Didžiausi mokyklos veiklos privalumai:
                  1.1.2. Tradicijos ir ritualai 
                  5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai  
                  4.2.1. Pagalba mokantis 
                  5.5.2. Patalpų panaudojimas
                  1.3.3. Aplinkos jaukumas 
Tobulintinos sritys:
                  4.5.2. Tėvų švietimo politika 
                  4.5.1. Tėvų pagalba mokantis  
                  4.2.2. Psichologinė pagalba  
                  2.4.2. Mokėjimas mokytis 
                  3.2.1. Akademiniai pasiekimai
Giluminis vidaus auditas bus vykdomas  vyks 2014-2015 m. m. II pusmetį. 
Bus tiriamas 2.4.2. veiklos rodiklis – Mokėjimas mokytis.        
VIDAUS AUDITAS
2013-2014 m. m  mokykloje buvo atliktas giluminis vidaus auditas. Po mokykloje atlikto plačiojo audito buvo pasirinktas iš 2 srities Ugdymas ir mokymasis  2.4.1. veiklos rodiklis  Mokymosi motyvacija.
 Tyrimo tikslas -  išsiaiškinti, kokiomis priemonėmis galima skatinti mokinių mokymo(si) motyvaciją.
   Giluminį auditą vykdė vidaus audito darbo grupė:       
       pirmininkė – D. Namirskienė, technologijų mokytoja metodininkė     
        nariai:         R. Čeplinskienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja                
                          R. Goberienė, fizikos vyr. mokytoja                           
                           N. Dineikienė, rusų kalbos vyr. mokytoja                   
                          J. Mineikienė, pradinių klasių vyr. mokytoja 
 
Vidaus audito darbą koordinavo direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė