Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas
Skubiai reikalingas matematikos mokytojas
  Ieškome  matematikos  mokytojo  
(1 etatas 5-8 klasėse, neterminuota darbo sutartis, 
nuo 2022 m. sausio 10 d.)
Savo CV siųsti el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com
tel. pasiteiravimui 869845412, 85 2444781.
 Reikalavimai mokytojo pareigybei: 
    – aukštasis universitetinis išsilavinimas, 
    – kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas,
    – puikus informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti,
    – pageidautina pedagoginio darbo patirtis. 
Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir pedagogo kvalifikacijos (apie 1000 eurų į “rankas”).
Pretendentai  privalo pateikti šiuos dokumentus:
     - prašymą leisti dalyvauti atrankoje,
     - išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją,
     - gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką,
Atrinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui.
Darbuotojų etikos kodeksas
Dalyvavimas Vilniaus miesto pedagoginės-psichologinės tarnybos metodiniame renginyje ,,Vaiko gerovės komisijos sudėtingų darbo atvejų sprendimų galimybės”
     Siekdami bendro tikslo padėti vaikui, dažnai susiduriame su daug iššūkių. Reikalinga aiški struktūra, pagalbos planas, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų įsitraukimas. Ypatingai  svarbus tėvų (globėjų) dalyvavimas norint padėti vaikui. Ieškant pagalbos būdų vaikams, dažnai bendradarbiaujame su Vilniaus miesto pedagogine psichologe tarnyba. Spalio pabaigoje sulaukėme kvietimo iš VPPT socialinės pedagogės Nerijos Guogės (mūsų progimnazijos kuratorės) sudalyvauti ir pasidalinti patirtimi, kaip sprendžiame sudėtingus darbo atvejus mokykloje. 
    Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariai bei mokytojos lapkričio 12 dieną dalyvavo nuotoliniame metodiniame renginyje ,,Vaiko gerovės komisijos sudėtingų darbo atvejų sprendimų galimybės”. Renginį organizavo Vilniaus m. pedagoginė-psichologinė tarnyba. Atvejo pristatyme dalyvavo progimnazijos VGK pirmininkė, pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė, pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė, socialinė pedagogė Lina Povilionienė, psichologė Raminta Beinerytė, specialioji pedagogė-logopedė Kristina Urbutytė, lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė, matematikos mokytoja Laura Daniškevičienė. Renginyje pristatėme vieno berniuko istoriją – jo kelionę mūsų mokykloje, su kokias sunkumais jis susiduria, kokias sėkmes patiria. Pavaduotoja Rasa Petrikienė pristatė mokyklos VGK veiklą, darbo komandoje principus. Socialinė pedagogė Lina papasakojo berniuko šeimos istoriją. Darbo metodais, kuriuos taiko dirbant su šiuo mokiniu pasidalijo psichologė Raminta bei specialioji pedagogė-logopedė Kristina. Pavaduotoja Lilija Simonaitienė, lietuvių kalbos mokytoja Sonata ir matematikos mokytoja Laura pasidžiaugė, kad šiandien mokinys bendrauja su klasės draugais, turi net geriausią draugą klasėje, reaguoja į pastabas dėl netinkamo elgesio, nereplikuoja ir neprovokuoja klasės draugų.  
   Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad galėjome pasidalinti gerąja savo darbo patirtimi įveikiant nelengvas situacijas, teikiant pagalbą mokiniams. 
Psichologė Raminta Beinerytė 2021 – 2022 m. m.
Pagalbos tikslas - stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, 
prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (įtėviais, globėjais) bei kitais mokyklos bendruomenės nariais.

Uždaviniai:
- nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
- stiprinti mokytojų, kitų švietimo pagalbos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
- padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.

Psichologo veiklos sritys:
- įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
- konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendravimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
- psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poveikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas.
- švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai:
- mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (reikalingas tėvų sutikimas);
- prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
- siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
- prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Psichologo konsultacijoms “Spindulio” progimnazijoje mokinių tėveliai gali registruotis iš anksto el. dienyno pagalba Mano dienynas arba el. paštu ramintabeineryte@yahoo.com

Psichologinė pagalba telefonu ir internetu http://vilniausppt.lt/psichologine-pagalba/
Socialinė pedagogė Daiva Petraitienė 2021-2022 m. m.
Salių ir kitų nuomojamų patalpų užimtumas 2021-2022 m.m.
Prisegti failai
Finansinė ataskaita už 2020 metus
Socialinė pedagogė Lina Povilionienė 2021-2022 m. m.
Logopedė, specialioji pedagogė Kristina Urbutytė 2021-2022 m. m.

Logopedės-spec. pedagogės Kristinos Urbutytės darbo laikas
2021-2022 m.m.