Progimnazijos 2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketa
   Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazija  Nacionalinei švietimo agentūrai pateikė 2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketą.
   Anketos tikslas – gauti informacijos apie Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatus.
    2020 m. įsivertinimo metu iš surastų stipriųjų veiklos aspektų pasirinktas svarbiausias 
         stiprusis rodiklis2.2.2. Ugdymo(si)  organizavimas. Įvairovė bei pasirinktas 
      tobulinti kitais metais (2020 m.) rodiklis – 1.1.1. Asmenybės tapsmas. Socialumas.     
       2020 metais tobulinome rodiklio  4.1.2. Lyderystė. Pasidalyta lyderystė  veiklą.   
Žemiau pateikiame 2020 metais NŠA atliktos tėvų ir mokinių apklausos aukščiausias ir žemiausias vertes.
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos
Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra
Priešmokyklinių grupių ir pirmų klasių mokinių tėvelių dėmesiui
Primename, kad nuo 2020 rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams ir pirmokams yra skiriami nemokami pietūs. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. sausio 4 d. ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, už tas dienas, kurias vaikai nelankys ugdymo įstaigos ir bus ugdomi nuotoliniu būdu, gali būti išduoti maisto daviniai. 
Priešmokyklinių grupių tėveliams: prašome iki sausio 12 dienos, vaikų, kurie ugdomi namuose, tėvelius, informuoti, grupių pedagoges apie sausų maisto davinių poreikį vaikams.

Pirmų klasių mokinių tėvelių dėmesiui: prašome iki sausio 12 dienos, vaikų, kurie ugdomi namuose, tėvelius, informuoti, pirmokų mokytojas apie sausų maisto davinių poreikį vaikams.

Smulkesnė informacija pasiteiravimui: socialinė pedagogė Lina Povilionienė 868705867
Vaiko gerovės komisija 2020-2021 m.m.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 
Vaiko gerovės komisijos sudėtis:                  
Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininko pavaduotoja- Lilija Simonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;            
Sekretorius – Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja, socialinė pedagogė.
Nariai:  
Lina Povilionienė, socialinė pedagogė, metodininkė;
Daiva Čižikienė,  vyr. specialioji pedagogė;                      
Kristina Urbutytė, logopedė;                                  
Raminta Beinerytė, psichologė;    
Jolanta Vasilevskienė , pradinių klasių mokytoja,  specialioji pedagogė;                        
Vilma Tuganuskienė,pradinių klasių mokytoja;                      
Evelina Blaškienė, lietuvių kalbos mokytoja.
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas
Prisegti failai
Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. III ketv.
Finansinė ataskaita už 2019 metus
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos nuostatai
Skelbiama nauja Vilniaus “Spindulio” progimnazijos Nuostatų redakcija, patvirtinta Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2020m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr.1-617
Valgiaraštis 2020-2021 m.m.
Gerbiami mokiniai, mokytojai, tėveliai,
    Nuo rugsėjo 1 d., atsižvelgiant į  Sveikatos apsaugos ministerijos  rekomendacijas, progimnazijoje keičiasi mokinių maitinimo laikas ir tvarka (žr. prisegtus dokumentus).
Primename pagrindines taisykles:
  • Pirmenybė teikiama maitinimui iš namų atsineštu maistu;
  • Mokiniai valgo valgykloje (taip pat ir  atsineštu maistu (dėžutėse);
  • 1-4 klasių mokiniams – tik užsakomasis maitinimas (žr.  maitinimo tvarką);
  • 5-8 klasių mokiniai maistą perka patys;
  • Kiekvienos klasės mokiniai valgo prie atskirų stalų;
  • Nepamiršti prieš valgį nusiplauti rankas su muilu;
  • Kiekviena klasė valgo prie vieno stalo ir tik per jai skirtą pietų pertrauką (žr. prisegtą maitinimo grafiką).
 Valgiaraščiai parengti pagal naują SAM tvarkos aprašą.