Dėl priešmokyklinio ugdymo sąskaitų už ugdymą gavimą el. paštu
Gerbiami priešmokyklinių grupių vaikų tėvai/globėjai, 

      Vilniaus miesto savivaldybė informuoja, kad norėdami gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu     paštu, Jūs turite Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos (https://svietimas.vilnius.lt/
skiltyje ,,Sąskaitos” pažymėti varnelę, kuria išreikšite sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu. 
     Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei Jūs skiltyje pažymėsite varnelę
    Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašoma būtinai patikrinti nurodytus kontaktinius adresus e. sistemoje, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtinai juos atnaujinkite. 
    Pateikiamas darželių informacinės sistemos ekranvaizdis, kuriame aiškiai pavaizduota, kur Jūs turėtumėte uždėti varnelę, norėdami gauti sąskaitas už ugdymą el. paštu:
Informacija dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
     Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau - priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau - pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.
    Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“ nustatytas mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui dydis pietums priešmokyklinių ir pirmų klasių mokiniams – 1,54 Eur.
   Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.  Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) galima pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai.  Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką (prisegtas failas) ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).
    Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, besikreipiantys į Socialinių išmokų skyrių, nuo 2020 m. birželio 1 d. aptarnaujami adresu Kauno g. 3 tik iš anksto užsiregistravus telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.

    Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
      – el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ;
      – prisijungus https://paslaugos.vilnius.ltSocialinės išmokos  ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu: sis@vilnius.lt;
      – telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);
      – siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

     Raštus ir paklausimus galima teikti el. p.: sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
   
     Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
     • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;
     • Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
     • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
     • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
     • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.
Socialinė parama mokiniams
Saugumo mokymai antrų klasių mokiniams
    Mokykloje tapęs tradiciniu antrų klasių mokinių Saugumo mokymas vis populiarėja, nes vis didesnis mokinių skaičius ateina į mokymus (šiais mokslo metais jų net 56). Tai rodo, kad tema yra aktuali ir užsiėmimai įdomūs.
    Dažnai kalbama apie saugų elgesį gatvėje, namuose, o mūsų užsiėmimų tikslas – išmokti atpažinti ir pasakyti apie tinkamus tarpusavio santykius, koks suaugusiųjų ir vaikų elgesys yra toleruotinas, o koks ne, kada svarbu kviestis pagalbos.
   Užsiėmimai yra prasmingi, nes paremti vaizdinėmis ir praktinėmis užduotimis dėl lengvesnio programoje pateiktos informacijos įsisąmoninimo.
   Tikiuosi, kad dalyvaujantys užsiėmimuose mokiniai įvykdys pagrindinius programoje keliamus uždavinius:
   – gebės apsaugoti ir apginti save;
   – pasitikėti savimi;
   – išmoks veikti rizikingose situacijose;
   – atskirs netinkamą bendraamžių ir suaugusiųjų elgesį;
   – stiprins savo saugumą: fizinį, emocinį;
   – išmoks apsisaugoti nuo seksualinio ir kitokio pobūdžio smurto;
   – mokės kviesti pagalbą.
   Džiaugiuosi, kad šiems mokymams aktyviai pritarė tėvai. Tikiu, kad mūsų bendradarbiavimas duos siekiamą rezultatą.
                                                                                                                                            Mokymų vadovė
                                                                                                                           Psichologė Raminta Beinerytė
Atvirų durų diena tėvams
Vaiko mokymosi sėkmė priklauso nuo keleto faktorių. Svarbiausi iš jų – mokinio motyvacija ir  kokybiškas mokytojo bei tėvų dialogas (pagal Jacky  Simon, 2002), pagrįstas pasitikėjimu ir pagarba. Glaudus tėvų bendradarbiavimas su mokytojais, individualūs pokalbiai, nuolatinis domėjimasis savo vaiko mokymosi rezultatais, laiku pastebėtos mokymosi spragos ar  socialiniai emociniai pasikeitimai, teisingiausio sprendimo radimas  bei “darbas” kartu su mokytoju vardan vaiko gerovės – tai raktai į sėkmingą mokymąsi. 
Tad lapkričio 12 d. progimnazijoje vyko Atvirų durų diena tėvams. Aktų salėje tėvelius pasveikino muzikuojantys bei dainuojantys vaikai (mokytoja Lina Gubanovienė) ir progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė. Vėliau vyko individualūs tėvų pokalbiai su mokytojais dalykų kabinetuose. 
Progimnazijos direktorė savo pranešime pristatė mokyklos veiklas, mokinių ugdymo(si) rezultatus, statistinius duomenis apie mokinių skaičiaus didėjimą mokykloje, vykdomus projektus bei 2% GPM ataskaitą. Labiausiai džiugina ES projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“, kuris vykdomas jau antrus metus iš eilės: atliktas patalpų remontas, įsigytos inovatyvios mokymo priemonės ir baldai muzikos, technologijų kabinetams, rekonstruota aktų salės scena, sumontuota  moderni vaizdo, garso technika aktų salėje, kabinetuose, nupirkta nauja  sporto įranga, rekonstruota biblioteka, kurioje bus 10-ties  vietų kompiuterizuota skaitykla bei visiškai naujai įrengta moderni kompiuterizuota laboratorija. 
Ačiū mokytojams  ir visiems tėvams, dalyvavusiems Atvirų durų dienoje.
Seminaras tėvams ,,Psichoaktyvios medžiagos”
Kviečiame 1-8 klasių tėvelius į seminarą apie psichaktyvias medžiagas. 
Seminaras vyks lapkričio 19 d. 18 val. 105 kabinete. Seminaro lektorė Loreta Juravičienė

„Mano vaikas paauglys: ką turėčiau žinoti apie psichoaktyvias medžiagas (PAM)?“ Alkoholis, tabakas ir kitos šiuolaikinės PAM yra dažnas svečias paauglystėje. Kodėl taip norisi pabandyti? Kodėl ne visi jaunuoliai svaiginasi? Kaip užbėgti problemoms už akių? Kada, kaip ir kokia informaciją pateikti skirtingo amžiaus vaikams? Kokie svarbiausi elgesio principai įtarus, kad paauglys vartoja? Kokią prevencija įmanoma šeimoje? Šie ir dar daug kitų klausimų, bus nagrinėjami paskaitoje. 
Lapkritis – Tėvų mėnuo
Gerbiami tėveliai, 
kviečiame Jus aktyviai dalyvauti lapkričio mėnesį įvairiuose “Spindulio” 
progimnazijos tėvams skirtuose renginiuose:
Lapkričio 5d. – paskaita “Kibernetinis saugumas”, 18.00-20.00 val. 105 kab., 
lektorė psichologė K.Puzaitė.
Lapkričio 12 d. – Atvirų durų diena Tėvams (mokinių koncertas, individualūs pokalbiai su mokytojais, specialistais), 17.30 val. aktų salėje, nuo 18 val. – mokytojų kabinetuose.
Lapkričio 19 d. – paskaita “Psichoaktyvios medžiagos”, 18.00-20.00 val., 105 kab.
Taip pat vyksta Tėvų valandos (pagal individualų tvarkaraštį) http://spindulioprogimnazija.lt/?cat=182#post-4383
Seminaras tėvams ,,Kibernetinis saugumas”
Visos dienos mokyklos (VDM) grupių veikla
Nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. progimnazijoje pradeda veikti   visos dienos mokyklos
 (VDM) grupės pradinių klasių mokiniams.                
   VDM grupės organizuojamos, siekiant įgyvendinti visos dienos mokyklos modelį, sudarant galimybę pradinių klasių mokiniams saugiai ir kokybiškai praleisti laiką po pamokų.
   Progimnazijoje įsteigtos 6 VDM grupės, atsižvelgus į Tėvų pateiktus prašymus.   
VDM grupės vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę. 
VDM grupės darbo laikas:       
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinio pamokų pabaigos  iki 18 .00 val.        penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis – nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 17.00 val.   VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.   
Pamokoms pasibaigus mokiniai sugužės į visos dienos mokykloje grupes. Čia jų lauks:  
įdomūs pokalbiai, aktyvios veiklos, smagūs žaidimai, įvairūs potyriai, veikla lauke ar lauko klasėse,  pasirinktų būrelių lankymas … bei mokymasis bendrauti.  
 Tikimės, kad buvimas grupėse teiks vaikams džiaugsmą.
Tarptautinis, ilgalaikis tyrimas “Įsitrauk !”
  Vilniaus “Spindulio” progimnazija viena iš šešių mokyklų dalyvavusių tarptautiniame, ilgalaikiame tyrime “Įsitrauk !”, bendradarbiaujant Mykolo Romerio (Lietuva) ir Javaskyla (Suomija) universitetams. Šis tyrimas buvo vykdomas tris kartus: 2017-ųjų metų pavasarį, 2017-ųjų metų rudenį ir 2018-ųjų metų pavasarį. Tyrime (tyrimo instrumentas anketos) dalyvavo priešmokyklinio ugdymo ir pirmų klasių mokiniai, jų tėvai, mokytojai, dirbantys šiose klasėse.
     Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokiu būdu tėvai ir mokytojai prisideda prie vaiko savijautos ir akademinių gebėjimų raidos pereinamojo laikotarpio iš darželio į pradinę mokyklą metu.
   Turime pasidžiaugti gautais rezultatais, kurie parodė, jog mokinių akademiniai pasiekimai (skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir savireguliacijos gebėjimai) buvo aukštesni už kitų tyrime dalyvavusių mokyklų mokinių.
     Tačiau siekiant, jog ir toliau rezultatai džiugintų, labai svarbu nepamiršti mokinių motyvacijos stiprinimo, bei glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo tarp mokytojų ir tėvų.

                                             Ačiū už Jūsų bendradarbiavimą ! Visiems sėkmės !