Priimamų mokinių sąrašai 2023-06-02
     2023 m. birželio 2 d. Mokinių priėmimo komisija išnagrinėjo iki 2023-05-31 d. E. sistemoje pateiktus prašymus mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. 
    Kviečiamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose. Sąrašuose pateikti prašymų registracijos numeriai MOK-  bei nurodyti kriterijai.
      Kviečiamų mokytis mokinių tėvai E. sistemoje, kurioje teikė prašymą, nuo birželio 5 d. 16:30 val. iki 6 d. 24 val. turi galimybę patvirtinti gautą kvietimą. Jei buvo pasirinkta tik viena mokykla ir ji išsiuntė kvietimą mokytis, tuomet nieko patvirtinti nereikia,  pasirašomos tik elektroninės sutartys. 
    Jei birželio 5 dieną e. sistemoje nematote pageidaujamos mokyklos kvietimo mokytis, galite laukti birželio 7 dienos, kuomet bus siunčiami papildomi kvietimai į laisvas vietas. Gavę kvietimus galėsite patvirtinti nuo birželio 7 d. 16:30 val. iki 9 d. 15 val.
    Tėvams nepatvirtinus vieno iš gautų kvietimų birželio 9 d. sistema automatiškai vaikui priskirs tą mokyklą, kuri siuntė kvietimą ir iš kviečiančių pageidaujamų mokyklų sąraše bus pirmoji.
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarka 2023-2024
      Į Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos 1-8 klases mokiniai priimami, vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747,  ,,2023-2024 m. m. Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašu“ ir ,,Klasių komplektavimo ir klasių auklėtojų skyrimo tvarkos aprašu”, patvirtintais, Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-96.
 
    Svarbu žinoti:
  • Prašymus tėvai gali teikti tik per interneto puslapį  https://svietimas.vilnius.lt/ (jungiantis per el. bankininkystę ar kitą autentifikavimo priemonę) nuo kovo 1 d iki gegužės 31.
  • Sausį atnaujintas priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (prisegtas failas) ir bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai.  Prašymų pateikimo, nagrinėjimo bei kvietimų išsiuntimų ir jų patvirtinimų per elektroninę sistemą grafikas (prisegtas failas) skelbiamas https://svietimas.vilnius.lt/ .
  • Prašymai mokytis progimnazijos priėmimo komisijos nagrinėjami gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami tik per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 31 d.  Dokumentai pateikti ne per e. sistemą yra negaliojantis ir negali būti užskaitomi. Norint pavėluotai pridėti dokumentus, gyventojai turi kreiptis į Nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisiją ir tik gavus teigiamą sprendimą, dokumentai gali būti prisegti prie prašymo.
  • Primename tėvams (globėjams), kad svarbu laiku pagal priėmimo grafiką patvirtinti vieną iš gautų kvietimų e. sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/ ). Jeigu tėvai (globėjai) laiku nepatvirtins kvietimų mokytis, e. sistema automatiškai priskirs mokyklą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai. 
  • Mokymo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo). Jeigu kvietimas gaunamas rugpjūčio mėnesį, sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. Per mokslo metus sutartis turi būti pasirašyta iki pirmos mokymosi lankymo dienos. 
  • Tėvai (globėjai), dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės elektroninės mokymo sutarties, apie tai turi nedelsdami pranešti progimnazijos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu spindulioprogimnazija@gmail.com), bet ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo) ir informuoti apie sutarties pasirašymo datą. 
  • Nepasirašius mokymo sutarties ar nepranešus mokyklai apie neatvykimą pateisinančias priežastis arba nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos.
  • Tėvai (globėjai) iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi pateikti progimnazijai nurodytus dokumentus (vaiko gimimo liudijimo kopiją (ar) vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą, priešmokyklinės grupės baigimo pažymą (pretenduojant į pirmą klasę)). 
   Priėmimo komisijos pirmininkė – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Informacija teikiama telefonu – 868702452.
Kviečiame į Atvirų durų dieną būsimus pirmokus, penktokus bei jų tėvelius
Atnaujintas Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2023-2024 m. m.
    Vaikų priėmimas į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes 2023-2024 m. vykdomas pagal  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 patvirtintą Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašą ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris įsigaliojo nuo 2023 m. kovo 11 d. (prisegtas failas).

   Tvarkos aprašo punktų pakeitimai:
   -  Gavus vietą įstaigoje, tėvams nereikia įstaigos administracijai pateikti gimimo liudijimo kopijos/vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo ir elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimo (30 punktas).
  -  Nelankytas dienas tėvai pateisina įstaigos nustatyta tvarka. Teisės akte neapibrėžiama, kas yra pateisinamos priežastys (42 punktas).
   -  Įstaigos vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį su tėvais, jei vaikas nelanko ugdymo įstaigos ilgiau nei 90 kalendorinių dienų ir tėvai nemoka mokesčio bei su jais nepavyksta susisiekti prieš tai atvejį apsvarsčius Vaiko gerovės komisijoje (43 punktas). 
   Nuo 2023 m. kovo 21 d. pradėtas vaikų priskyrimas į priešmokyklinio ugdymo grupes. Jei per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje dienos nepasirašius dvišalės elektroninės sutarties ar nepranešus raštu įstaigai apie nepasirašymo laiku pateisinančias priežastis, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

Prisegti failai
Priėmimas į Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 1-8 kl.
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu bei ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu” 
prašymai į progimnazijos  1-8 klases priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu:
     Kaip užpildyti prašymą:  

    Interaktyvus žemėlapis, kuriame įvedus deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, rodoma priskirta mokykla:
   
     Prašymų teikimo ir nagrinėjimo grafikas:  
      
     Aktuali informacija:
Pirmoko reikmenys
Individualių mokymosi priemonių sąrašas pirmų klasių mokiniams
Vaikų priėmimas į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes 2023-2024 m.
    Vyksta vaikų priėmimas į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes mokytis 2023-2024 m. m. Priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai pradės lankyti 2023 m. rugsėjo 1 d. Progimnazija komplektuos 2 priešmokyklinio ugdymo grupes.
    Vilniaus miesto savivaldybės informacija:
  ,,Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami 5-6 metų vaikai: 
   – visi vaikai, gimę 2017 metais ;
   – vaikai, gimę 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d., jei tėvai vaikui, gimusiam 2018 m., nori vėlinti metais PU, turi raštu sausio 1-31 d. informuoti tuo metu lankomos ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovą;
    –  vaikai,  gimę 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d.,  jei tėvai nusprendžia pagal PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į PPT dėl vaiko įvertinimo. Gavę Tarnybos išvadą -  rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai. 
      –  vaikai, gimę 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d., tėvams rekomenduojama kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą.
   Atkreipiame dėmesį, kad https://svietimas.vilnius.lt/ teikiama vieša informacija apie darželių eiles. 
   Kiekvienais metais kovo 1-10 dienomis  https://svietimas.vilnius.lt/  tėvai turi galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės bei kiek vaikų planuojama priimti. Pažymime, kad tėvai gali redaguoti prašymus, jų pateikimo (redagavimo) data nedaro įtakos vietai eilėje (išskyrus grupių formavimo laikotarpį). Galima pasirinkti iki penkių įstaigų.
   Grupės bus formuojamos nuo kovo 18 – 31 dienomis.
   Tėvai, kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą, per 10 kalendorinių dienų turės pasirašyti elektronines ugdymo sutartis.
   Nuo balandžio 1 d. vaikai, kurių tėvai nepatvirtino priešmokyklinės grupės lankymo ir nepasirašė ugdymo sutarties, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilės tvarka.
    Informuojame, kad po grupių formavimo laisvos vietos skelbiamos  https://svietimas.vilnius.lt/ .          Atkreipiame dėmesį, kad į atsilaisvinusias vietas vaikai yra priimami nuolat. Eilė gali keistis dėl to, kad vilniečių prašymai yra priimami nuolat. Užrašas „nėra tinkamos grupės“ reiškia, kad eilės šiuo metu yra generuojamos ir vaiko eiliškumas bus matomas po eilių sugeneravimo. “
  
    Daugiau atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą:
Priimamų mokinių sąrašai 2022-08-22 į laisvas vietas
   2022 m. rugpjūčio 22 d. Mokinių priėmimo komisija išnagrinėjo E. sistemoje pateiktus prašymus į laisvas vietas mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
  Kviečiamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose. Sąrašuose pateikti prašymų registracijos numeriai MOK- .
  Kviečiamų mokytis mokinių tėvai E. sistemoje, kurioje teikė prašymą, nuo rugpjūčio 22 d. 16.30 val.  iki 24 d. turi galimybę patvirtinti gautą kvietimą, tuomet pasirašyti elektroninę sutartį.   
Priimtų mokinių paskirstymas į klases, mokytis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 Priimtų mokinių paskirstymo į 1-7 klases, mokytis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., sąrašai.
Priimamų mokinių sąrašai 2022-06-21
 2022 m. birželio 21 d. Mokinių priėmimo komisija išnagrinėjo E. sistemoje pateiktus prašymus į laisvas vietas mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 
    Kviečiamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose. Sąrašuose pateikti prašymų registracijos numeriai MOK- . 
     Kviečiamų mokytis mokinių tėvai E. sistemoje, kurioje teikė prašymą, nuo birželio 21 d. 16.30 val.  iki 26 d. 15 val. turi galimybę patvirtinti gautą kvietimą, tuomet pasirašyti elektroninę sutartį.      Birželio 27 dieną 8.00 val.  e. sistemoje tėvams laiku nepatvirtinus pakvietimo, sistema automatiškai priskirs tą mokyklą, kuri siuntė kvietimą ir iš kviečiančių pageidaujamų mokyklų sąrašo bus pirmoji.