Metodinė taryba 2020 – 2021 m. m.
„Spindulio” progimnazijos metodinė taryba:  
        Pirmininkė – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė; 
Nariai:                 
Inesa Jančioraitė Tichomirova, pradinių klasių mokytoja metodininkė;                
Jurgita Perednienė, lietuvių kalbos mokytoja;                                
Lina Mažukėlė, geografijos,  gamtos vyr. mokytoja;         
Lina Gubanovienė, muzikos mokytoja metodininkė;  
Lina Povilionienė, socialinė pedagogė metodininkė;                             
Marytė Papinigienė, biologijos,  chemijos mokytoja metodininkė.
Kristina Povilavičienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
Metodinės tarybos funkcijos:
o   kartu su mokyklos vadovu, pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos  prioritetus mokslo metams;  
o  kartu su mokyklos vadovu, pavaduotojais ugdymui nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, inovacijų diegimą, ugdymo proceso aprūpinimą, edukacinių aplinkų kūrimą;  
o koordinuoja mokyklos metodinę veiklą ir telkia metodines grupes ugdymo dermei, tęstinumui, kokybei užtikrinti;  
o  skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą, numato kvalifikacijos tobulinimo prioritetus;   
o   prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;  
o    inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.
Metodinė taryba 2019 – 2020 m. m.
„Spindulio” progimnazijos metodinė taryba:   
       Pirmininkė – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė; 
Nariai:         
        Inesa Jančioraitė Tichomirova, pradinių klasių mokytoja metodininkė;  
        Jūratė Mineikienė, pradinių klasių vyr. mokytoja
        Jurgita Perednienė, lietuvių kalbos mokytoja;                        
        Lina Mažukėlė, geografijos,  gamtos vyr. mokytoja; 
        Lina Gubanovienė, muzikos vyr. mokytoja;                        
        Marytė Papinigienė, biologijos,  chemijos mokytoja metodininkė.
Metodinės tarybos veiklos kryptys 2018 – 2019 m. m.
2018-2019 MOKSLO METŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PRIORITETAS    
 UGDYMO IR UGDYMOSI KOKYBĖS GERINIMAS, EMOCINĖS APLINKOS GERINIMAS

1 TIKSLAS. UGDYMO PROCESO GERINIMAS, SIEKIANT KIEKVIENO MOKINIO ASMENINĖS PAŽANGOS. UŽDAVINIAI: 
 1.      Nuolat mokytis su kitais ir iš kitų, dalintis patirtimi, siekiant mokytojų asmeninio tobulėjimo. 2.      Gerinti pamokos organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.   

 2 TIKSLAS. MIKROKLIMATO GERINIMAS 
 UŽDAVINIAI: 
 1.      Vertybių, vienijančių progimnazijos bendruomenę, puoselėjimas. 
 2.      Prevencinių programų integravimas į ugdymo procesą. 
 3.      Tvirtos patyčių prevencijos kultūros formavimas.   

 3 TIKSLAS. EDUKACINIŲ APLINKŲ, ATITINKANČIŲ MOKINIŲ UGDYMO(SI) POREIKIUS, KŪRIMAS UŽDAVINIAI: 
 1.      Mokyklos erdvių turtinimas ir panaudojimas ugdymo procese. 
 2.      Mokyklos aplinkų panaudojimas sveikos gyvensenos įpročiams formuoti. 
 3.      Patrauklesnės poilsio aplinkos kūrimas.  

 4 TIKSLAS. TOBULINTI IR PLĖTOTI MOKYTOJŲ KOMPETENCIJAS. 
 1.      Gerosios patirties sklaida. 
 2.      Pedagoginio darbo savianalizė. 
 3.      Dalijimosi gerąja patirtimi su mokyklomis partnerėmis organizavimas. 
 4.      Pagalbos mažesnę darbo patirtį turintiems kolegoms teikimas.   
Metodinė taryba 2018-2019 m.m.
“Spindulio” progimnazijos metodinė taryba:       
  
 Pirmininkė – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė;
 Nariai:   
                        Virginija Baranauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
                        Jurgita Perednienė, lietuvių kalbos mokytoja;
                        Neringa Vaitiekūnienė, istorijos vyr. mokytoja;
                        Lina Gubanovienė, muzikos vyr. mokytoja;
                        Lina Povilionienė, socialinė  vyr. pedagogė.
Metodinė taryba 2017-2018 m. m.
Metodinės tarybos sudėtis 2017-2018 m. m.:
pirmininkė – Raimonda Petkūnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
sekretorė – Alma Venslovaitė, pradinių klasių mokytoja;
nariai: Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja;
Monika Dimšienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja;
Lina Mažukėlė, geografijos vyr. mokytoja;
Danguolė Namirskienė, technologijų mokytoja metodininkė;
Raminta Beinerytė, psichologė.
Metodinė taryba 2016-2017 m.m.
Mokyklos metodinė taryba:        
Pirmininkė – Kristina Žukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja           
Sekretorė –  Aušra Krukonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė                           
 Nariai:         Rasa Polučanskė, pradinių klasių vyr. mokytoja,                       
                      Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja,                     
                      Aušra Krukonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,                                              
                      Lina Mažukėlė, geografijos vyr. mokytoja,                        
                      Danguolė Namirskienė, technologijų mokytoja metodininkė,                        
                     Lina Povilionienė, socialinė pedagogė.
Metodinės tarybos veiklos planą 2015-2016 m. m.
Mokyklos metodinė taryba 2015-2016 m.m.
Mokyklos  Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių vadovai (ar grupių atstovai), jos veiklai vadovauja pirmininkas. Metodinė taryba pagal tarybos nuostatose numatytas veiklos funkcijas padeda organizuoti ugdymo proceso kokybės gerinimo veiklas, skatina nuolatinį mokytojų profesinės kompetencijos augimą.         
     Mokyklos metodinės tarybos sudėtis:    
    Pirmininkė – Kristina Žukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja                        
    Sekretorė –  Aušra Krukonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė                        
    Nariai: 
                         Rasa Polučanskė, pradinių klasių vyr. mokytoja,
                         Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja,
                         Aušra Krukonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,                        
                         Lina Mažukėlė, geografijos vyr. mokytoja, 
                         Danguolė Namirskienė, technologijų mokytoja metodininkė,
                         Rūta Bagdonavičienė, specialioji pedagogė, vyr. mokytoja      
                                            
  Metodinės tarybos sudėtis patvirtinta 
direktorės įsakymu 2015-08-31 Nr. V-128
Metodinės tarybos 2014-2015 m.m. veiklos planas
PENKTOKŲ ADAPTACIJA
Dėmesio!
       Penktokas!     
                                                                    

Kiekvieni nauji mokslo metai daugumai atneša nerimo,
įtampos ir jaudulio, tačiau bene ypatingiausias šis laikas –
penktų klasių mokiniams, mokytojams, ir, be abejo, jų
tėveliams. Mokinio perėjimas iš pradinės mokyklos į
pagrindinę sutampa su vaikystės pabaiga. Penktoje klasėje
jo laukia nauja sistema: klasės auklėtojas, mokytojai –
dalykininkai, dėstantys naujas disciplinas skirtinguose
kabinetuose, nauji klasės draugai. Vieni penktokai didžiuojasi, jog paaugo, ir lengvai įsitraukia į
mokymosi procesą, kiti gi, sunkiai išgyvena permainas ir adaptacija užsitęsia. Šiuo periodu vaikai
dažnai pasikeičia: nerimauja be jokių priežasčių, pasidaro uždari arba atvirkščiai – tampa be galo
judrūs.
Svarbu kiekvieno vaiko saugumas ir gera savijauta mokykloje, todėl suvokdami, jog gera ir
kokybiška adaptacija mokykloje – tai sėkmės raktas į pilnavertį asmenybės gyvenimą, spalio
mėnesio pradžioje atliekame pirmų ir penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimą ir MT pasėdyje
organizuojame aptarimą, kurio tikslas – išsiaiškinti mokinių, pradėjusių mokytis dalykinėje
sistemoje, pasiekimus, problemas, lūkesčius.
Š. m. spalio 21 d. MT posėdyje dalyvavo įvairių dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pradinių klasių
mokytojai. Buvo aiškinamasi, ko reikia pilnaverčiam vaiko brendimui, kodėl yra svarbu glaudžiai
bendradarbiauti šeimai ir mokyklai, kaip vieningai rūpintis vaiko gerove, kokias opias problemas
galima išspręsti veikiant išvien. Buvo dalinamasi idėjomis, kuriomis grindžiama šeimos ir mokyklos
bendradarbiavimo samprata, tariamasi, kaip tobulinti mokytojų ir tėvų bendravimo kultūrą,
ieškoma kelių ir būdų vaikų auklėjimo klausimams spręsti, mokinio poreikiams tenkinti. Mokyklos
metodinės tarybos pirmininkė Rima Kliučinskienė, pristatydama tyrimo „Penktokų adaptacija“
rezultatus sakė, jog daugumos penktokų adaptacija sėkminga, jie greitai priprato prie naujos
aplinkos, mokytojų, sutaria su klasės draugais. Tyrimo rezultatai parodo, kad tėvų domėjimasis,
kaip sekasi vaikams, ir jų palaikymas turi tiesioginį poveikį vaikų adaptacijai.
,,Spindulio” pagrindinės mokyklos metodinė taryba nuoširdžiai tikisi, kad pateiktas penktokų
adaptacijos tyrimas bei rekomendacijos bus naudingos ir, pasitelkus novatoriškas iniciatyvas,
labiau sustiprės mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, teigiamai įtakojantis vaiko vystymąsi.