Švietimo pagalbos mokiniui specialistai
      Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje švietimo pagalbą mokiniui teikia: specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, specialusis pedagogas.
   Specialiosios pedagoginės (specialiosios ir logopedinės) pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.
   Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais).
   Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko ir mokinio teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas ar mokinys negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus ir mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui ir mokiniui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.
    Progimnazijoje švietimo pagalbą mokiniui teikia bei konsultuoja tėvus ir mokytojus šie specialistai:
  Specialioji pedagogė, logopedėDaiva Čižikienė, 223 kab.
  Konsultacija tėvams teikiama trečiadieniais 14:00-15:30 val. tik iš anksto suderinus datą ir laiką per el. dienyną ,,Mano dienynas”.
    Specialioji pedagogė, logopedė – Jolanta Vasilevskienė, 217 kab.                                                      Konsultacija tėvams teikiama trečiadieniais 14:50-15:35 val. tik iš anksto suderinus datą ir laiką per el. dienyną ,,Mano dienynas”.
      Psichologė – Greta Barzdienė,   115 kab.
    Konsultacija tėvams teikiama antradieniais 16:00-17:00 val. tik iš anksto suderinus datą ir laiką per el. dienyną ,,Mano dienynas”.
       Socialinė pedagogė – Lina Povilionienė (kuruoja 1, 4, 5-8 klases), 203 kab.         
        Konsultacija tėvams teikiama pirmadieniais 14:30-15:30 val. ir trečiadieniais 16:30-17:30 val. tik iš anksto suderinus datą ir laiką per el. dienyną ,,Mano dienynas”.
      Socialinė pedagogė – Daiva Petraitienė (kuruoja 2-3 klases),  119 kab.                               
  Konsultacija tėvams teikiama antradieniais 13:45-14:45 val. tik iš anksto suderinus datą ir laiką per el. dienyną ,,Mano dienynas”.           
Visuomenės sveikatos specialistės darbo laikas
Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.  
Progimnazijoje dirba visuomenės sveikatos specialistė Marta Vitienė, 112 kab. 
Kontaktai: 
El. paštas: marta.vitiene@vvsb.lt 
Darbo tel. +370 690 37 538  
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba
Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. 
 Progimnazijos sveikatos priežiūros specialisto veikla: 
  •  Sveikatos ugdymo ir mokymo veiklų inicijavimas ir vykdymas, prevencinių/ švietėjiškų akcijų organizavimas. 
  • Konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams sveikatos išsaugojimo klausimais.  
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos bei asmens higienos įgūdžius. 
  • Pirmosios pagalbos teikimas pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų bei kitais nenumatytais atvejais. 
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes. 
  • Bendradarbiavimas su progimnazijos bendruomene, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos specialistais.
  • Dalyvavimas progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.