Psichologės Ramintos Beinerytės darbo laikas 2021 – 2022 m.m.
Logopedinė – specialioji pagalba

Logopedės-spec. pedagogės Kristinos Urbutytės darbo laikas
2021-2022 m.m. 


Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Psichologo konsultacijoms “Spindulio” progimnazijoje tėveliai gali registruotis iš anksto 
el. dienyno pagalba Mano dienynas arba el. paštu ramintabeineryte@yahoo.com
Logopedinė – specialioji pagalba
Logopedės – spec. pedagogės Kristinos Urbutytės darbo laikas 2020-2021 m. m. 
Pastaba: kai ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu, naujas logopedinių ir specialiųjų pratybų laikas el. dienyne “Mano dienynas” pranešamas tėvams (globėjams, rūpintojams) individualiai. 

Specialiojo pedagogo, logopedo funkcijos:
 • Atlieka vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį/pakartotinį įvertinimą;
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų; 
 • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko; 
 • Veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, kurių metu badoma įveikti kalbėjimo ir kalbos, mokymosi sutrikimus ir sunkumus;
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • Bendradarbiauja su Vilniaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultacija vyksta trečiadieniais 16:30-17:30 Konsultacijai reikia registruotis iš anksto el. dienyne Mano dienynas arba el. paštu logopede.kristina@gmail.com 
Švietimo pagalbos mokiniui specialistai – socialinė pagalba
Socialinio pedagogo veiklos tikslas - padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Mokinys gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei turi sunkumų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais, jei patiria smurtą, yra išnaudojamas ar nori tiesiog pasikalbėti
Socialinis pedagogas:
1. Teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, bendradarbiauja su kitais pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos administracija ir socialiniais partneriais;
2. įvertina ir padeda spręsti problemas mokiniams, jų tėvams ir mokytojams;
3. dirba su mokiniais, kurie linkę pažeidinėti mokinių elgesio taisykles, linkę į kitus teisės pažeidimus;
4. koordinuoja prevencinių programų įgyvendinimą ir bendradarbiauja su mokyklos bendruomene įgyvendinant jas;
5. dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, mokyklos veikloje;
6. koordinuoja nemokamo maitinimo teikimą.
Nekontaktinio darbo metu konsultacijos teikiamos telefonu: 868705867
Švietimo pagalbos mokiniui specialistai – psichologinė pagalba
Psichologės Ramintos Beinerytės darbo laikas
2020-2021 m. m.

Savaitės dienos             Pirmadienis      Antradienis     Trečiadienis    Ketvirtadienis    Penktadienis 
Kontaktinės val.             8:00-16:30         8:00-16:30       8:00-16:30      8:00-16:30                   -
K-jos mokytojams                                      15:00-16:30
K-jos mok. tėvams                                                                15:00-16:30
Nekontaktinės val.                 -                           -                         -                        -                         8:00       
Pietų pertrauka            12:30-13:00      12:30-13:00    12:30-13:00    12:30-13:00                  -              

Kai ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu:
 - kontaktinės dienos: pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis;
 - nekontaktinės dienos: trečiadienis, penktadienis

Pagalbos paskirtis - prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Uždaviniai:
- nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
- stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniams (vaikais), turinčiai psichologinių problemų;
- padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.
Psichologo veiklos sritys:
- įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
- konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendravimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusias asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija;
- švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
Pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai:
- Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
- Prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
- Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
- Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Psichologo konsultacijoms “Spindulio” progimnazijoje tėveliai gali registruotis iš anksto el. dienyno pagalba Mano dienynas arba el. paštu ramintabeineryte@yahoo.com

Psichologinė pagalba telefonu ir internetu http://vilniausppt.lt/psichologine-pagalba/

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba
Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. 
 Progimnazijos sveikatos priežiūros specialisto veikla: 
 •  Sveikatos ugdymo ir mokymo veiklų inicijavimas ir vykdymas, prevencinių/ švietėjiškų akcijų organizavimas. 
 • Konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams sveikatos išsaugojimo klausimais.  
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos bei asmens higienos įgūdžius. 
 • Pirmosios pagalbos teikimas pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų bei kitais nenumatytais atvejais. 
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
 • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes. 
 • Bendradarbiavimas su progimnazijos bendruomene, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos specialistais.
 • Dalyvavimas progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje. 
Pagalbos mokiniui specialistų darbo laikas
     Lina Povilionienė – socialinė pedagogė,  203 kab.

    Pirmadienis          
8.00 – 15.30 val.;     konsultacija   9.00 – 13.00 val.;     
    Antradienis            8.00 – 15.30 val.;    konsultacija   9.00 – 13.00 val.;
    Trečiadienis           8.00 – 15.30 val.;     konsultacija   9.00 – 13.00 val.;
    Ketvirtadienis       8.00 – 15.30 val.;     konsultacija   9.00 – 13.00 val.; 
    Penktadienis         8.00 – 15.00 val.;     konsultacija   9.00 – 13.00 val. 
   Daiva Čižikienė –  specialioji pedagogė,  223 kab.

     Pirmadienis
         11.55 – 13.45 val.;  Konsultacija tėvams – 13.45 – 14.45 val.   
     Antradienis            8.50 –   9.50 val.
     Trečiadienis            8.00 –  9.50  val.;  Konsultacija tėvams- 12.50 – 14.20 val.
     Ketvirtadienis        8.50 –   9.50 val.
     Penktadienis          8.00 –   8.55 val.; 9.50 – 11.50 val.
   Raminta Beinerytė – psichologė, 115 kab.

    Antradienis              
8.00 – 16.30 val.
    Trečiadienis              8.00 - 12.00 val.konsultacija tėvams 16.00 -18.00 val.
    Ketvirtadienis           8.00 – 16.00 val. 
    Penktadienis             8.00 – 16.00 val.
   Marta Vitienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, 112 kab.
El.paštas: marta.vitiene@vvsb.lt, tel.: +370 659 71 101 
 Vaiko priežiūros atostogose
    Pirmadienis 
                       7.00 – 17.00 val.
    Antradienis                      12.30 – 17.00 val.
    Ketvirtadienis                    7.00 – 17.00 val.
    Penktadienis                      7.00 – 12.00 val.
  Kristina Urbutytė – logopedė, 217 kab.

    Pirmadienis                     13.00 – 17.30 val.
    Antradienis                      12.00 – 16.30 val.
    Trečiadienis                     13.30 – 17.30 val.
    Ketvirtadienis                  13.30 – 17.30 val.

       Pietų pertrauka
     
      13.00 – 13.30 val.

    Pietų pertrauka           
   12.00 – 12.30 val.