Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 2021-2022 m.m.
Tėvelių, 4-ų, 6-ų ir 8-ų klasių mokinių, mokytojų dėmesiui!          
2021 – 2022 m. m. 4, 6 ir 8 klasėse bus vykdomi nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP):   
  4 klasėse - skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;  
  6 klasėse - skaitymo ir matematikos;  
 8 klasėse - skaitymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų.
     Numatyta, kad NMPP vyks elektroniniu būdu progimnazijoje, elektroninės užduotys bus vertinamos automatiškai. Rezultatai nebus naudojami mokiniams ir mokykloms reitinguoti. NMPP vyks atskirais srautais (atskiromis klasėmis), laikantis taisyklių, kurias numato karantino režimas ir (ar) ekstremaliąją situaciją reglamentuojantys teisės aktai pagal šį tvarkaraštį:    

 4 KLASĖSE:            
  • Skaitymo NMPP – 2022 m. balandžio 1 d. (I ir II srautai), balandžio 4 d. (III srautas).            
  • Matematikos NMPP – 2022 m. balandžio 5 d. (I ir II srautai), balandžio 6 d. (III srautas).            
  • Pasaulio pažinimo NMPP - 2022 m. balandžio 7 d. (I ir II srautai), balandžio 8 d. (III srautas).      Kiekvieno patikrinimo trukmė – 45 min.          
 6 KLASĖSE:           
  • Skaitymo NMPP – 2022 m. balandžio 11 d. (I ir II srautai), balandžio 12 d. (III srautas).     
  • Matematikos NMPP – 2022 m. balandžio 13 d. (I ir II srautai), balandžio 14 d. (III srautas).      Kiekvieno patikrinimo trukmė – 45 min.            
 8 KLASĖSE:            
  • Skaitymo NMPP – 2022 m. balandžio 25 d. (I ir II srautai), balandžio 26 d. (III srautas).
  • Matematikos NMPP – 2022 m. balandžio 27 d. (I ir II srautai), balandžio 28 d. (III srautas).
  • Socialinių mokslų NMPP - 2022 m. balandžio 29 d. (I ir II srautai), gegužės 2 d. (III srautas).
  • Gamtos mokslų NMPP – 2022 m. gegužės 3 d. (I ir II srautai), gegužės 4 d. (III srautas).      Kiekvieno patikrinimo trukmė – 60 min.                  
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas
 Tėvelių, 5-ų klasių mokinių, mokytojų dėmesiui!

     Nacionalinės šveitimo agentūra (NŠA), skatindama savivaldybes ir mokyklas diegti šiuolaikinę, modernią, išsamiais duomenimis grįstą vertinimo kultūrą, bei atliepdama šiandienos iššūkius modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą, 2020 m. lapkričio 10 – 13 dienomis planuoja vykdyti bandomąjį elektroninį Nacionalinį 5-ų klasių mokinių pasiekimų patikrinimą. 
     Testavimo medžiagą sudarys trys elektroniniai testai: skaitymo (teksto suvokimo), matematikos ir pasaulio pažinimo. Kiekvieno testavimo trukmė – 45 min. 
     Numatomas vykdymo grafikas: 
           Skaitymo (teksto suvokimo) testas – lapkričio 10 d. arba 11 d.
           Pasaulio pažinimo testas - lapkričio 10 d. arba 11 d.
           Matematikos testas - lapkričio 12 d. arba 13 d.

     Tikslesnę informaciją pateiksime, kai tik ją gausime iš Nacionalinės švietimo agentūros.
 
     Testų pavyzdžius galite rasti https://egzaminai.lt/343/. Mūsų mokytojai su penktokais jau       intensyviai ruošiasi šiam patikrinimui, kartoja bei stiprina praeitų metų žinias. Prašome ir tėvelių   pagalbos šiame “laukime”. Visiems kartu bus drąsiau!
Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai
 2-os klasės mokinių diagnostinių testų (2019 m.) rezultatai
4 – os klasės mokinių standartizuotų testų (2019 m.) rezultatai
6 – os klasės mokinių standartizuotų testų (2019 m.) rezultatai
8-os klasės mokinių e.testų (matematikos ir gamtos mokslų) rezultatai
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 metai
2018 metų standartizuotų testų rezultatai
Diagramose pateikti duomenys atspindi ugdymo padėtį mūsų mokykloje, lyginant su šalies rezultatais.
“Spindulio” progimnazijos duomenys pažymėti vertikalia raudona linija.
Nuo 2012 metų Lietuvos mokyklos, siekiančios gerinti ugdymo kokybę, turi galimybę pasinaudoti Nacionalinio egzaminų centro (NEC) parengtais mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais – nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testais, skirtais įvertinti 2,4,6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus. Šie įrankiai skirti padėti įsivertinti mokymosi situaciją, išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniams, mokytojams ir mokykloms suteikiant tinkamą pagalbą.
Daugiau informacijos apie standartizuotus testus, užduotis atskiroms klasėms (įvairių metų) galite rasti  NEC internetiniame puslapyje: http://www.nec.lt/342/
Pridedamas 2019 m. pavasarį vyksiančių standartizuotų testų tvarkaraštis.
Mokytojų, mokinių, tėvelių dėmesiui!
2019 m. pavasarį Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2, 4 ir 6 klasėse
Nuo 2018–2019 m.m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. Šiais mokslo metais NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas. 
2018–2019 m. m. planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje
Daugiau informacijos dėl 8 klasės mokinių pasiekimų vertinimo bus paskelbta iki 2019 m. sausio 1 d.
                                                                                                                     Parengta pagal NEC informaciją
Standartizuoti testai 2017 m.
    Jau keleri metai Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos, siekiančios gerinti ugdymo kokybę, naudojasi Nacionalinio egzaminų centro parengtais testais (nuo 2017 m. tai vadinama Nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu). Šie testai,  skirti įvertinti 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimus, padėti išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, laiku suteikiant tinkamą pagalbą. NMPP testai sudaryti pagal vertinamo dalyko ugdymo turinio sritis, gebėjimų grupes (žinias ir supratimą; įgytų žinių taikymą; aukštesniuosius mąstymo gebėjimus) ir mokinių pasiekimų lygius (patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį). Tai reiškia, kad mokiniams pateikiama įvairaus sunkumo klausimų ir užduočių, sudarančių galimybę įvertinti kiekvieno mokinio gebėjimus. NMPP testai turi parengtas aiškias vertinimo instrukcijas, padedančias užtikrinti vienodą visų mokinių  darbų įvertinimą. Tai užtikrina mokytojams ir mokiniams geresnės kokybės grįžtamąjį ryšį, leidžia įvertinti mokinių pasiekimus, lyginant juos tiek su kitų šalies mokinių pasiekimas, tiek pagal ekspertų detaliai aprašytus lygius. 
4-Ų KLASĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PALYGINIMAS SU KITOMIS ŠALIES MOKYKLOMIS
6-Ų KLASĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PALYGINIMAS SU KITOMIS ŠALIES MOKYKLOMIS
8-Ų KLASĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PALYGINIMAS SU KITOMIS ŠALIES MOKYKLOMIS
Diagnostiniai ir standartizuoti testai 2017 m.
Skelbiame 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų 2,4,6,8 klasėms tvarkaraštį.
Smulkesnę informaciją bei ankstesnių metų standartizuotų testų pavyzdžius rasite Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje:  www.nec.lt
Diagnostiniai ir standartizuoti testai 2016 m.
   2016 m. ,,Spindulio” progimnazija pasinaudojo diagnostiniais testais, skirtais įvertinti 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimus bei standartizuotais testais, skirtais įvertinti 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus. Šie įrankiai skirti padėti išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniams, mokytojams ir mokyklai suteikiant tinkamą pagalbą.
Mokykla gavo iš Nacionalinio egzaminų centro (NEC) ataskaitą, kuri padeda geriau suprasti padėtį mūsų mokykloje, lyginant su šalies rezultatais, gautais vykdant nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus, ir su kitų 2016 metais testavime dalyvavusių mokyklų rezultatais. Taip pat mokyklai  buvo pateiktos pirminės testų rezultatų ataskaitos: mokinio ataskaita (kiekvienam mokiniui), klasės ataskaita (kiekvienam mokytojui), mokyklos ataskaita.
   2016 metais standartizuotus testus atliko 52 savivaldybių 731 mokyklų ir 149 pavienių mokyklų 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai.

MŪSŲ MOKYKLOS DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ ATLIKUSIŲ 
MOKINIŲ SKAIČIUS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖSE


   2 klasių mokinių pasiekimų diagnostinis vertinimas nelyginamas su šalies mokinių  diagnostiniu vertinimu.
 2 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIO VERTINIMO REZULTATAI


     
                            
4 KLASĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PALYGINIMAS SU KITOMIS ŠALIES MOKYKLOMIS


6 KLASĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PALYGINIMAS SU KITOMIS ŠALIES MOKYKLOMIS8 KLASĖS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PALYGINIMAS SU KITOMIS ŠALIES MOKYKLOMIS


Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo ir standartizuotų testų užduočių išbandymo ,,Spindulio” mokykloje ataskaita 2015 m.
2015 m. balandžio mėn. Nacionalinis egzaminų centras Lietuvoje vykdė nacionalinį mokinių pasiekimų tyrimą ir standartizuotų testų užduočių išbandymą mokyklose. Tyrime dalyvavo ir ,,Spindulio“ pagrindinė mokykla.    
Tai Nacionalinio egzaminų centro projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“. Buvo tiriami  6, 8 klasių mokinių pasiekimai ir nuostatos. Tyrimo rezultatai naudojami reguliariai švietimo būklės stebėsenai ir tobulinimui. 
Tyrimo tikslas – teikti švietimo bendruomenei išsamią ir patikimą informaciją apie bendrojo ugdymo rezultatų raidą ir kokybę. Taip pat iš tyrime išbandytų užduočių formuojami standartizuoti testai 6, 8 klasėms. 
 Nacionaliniam mokinių pasiekimų tyrimui ir standartizuotų testų užduočių išbandymui mokyklose buvo atrinktos atsitiktinės klasės.
  Tyrime dalyvavusių mokinių, klasių ir mokyklų skaičius:
         6 klasių:                                                                                                 8 klasių: 
         116 mokyklų                                                                                       147 mokyklų
         122 klasės                                                                                            166 klasės
         2526 mokiniai                                                                                     3482 mokiniai
         28 ,,Spindulio” mokyklos mokiniai.                                                 21 ,,Spindulio” mokyklos mokinys.
     
   Skirtingų mokomųjų dalykų užduotis atlikusių mokinių skaičius ir vidutiniai rezultatai
       6 klasė                                                                                                  8 klasė
   Skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimai
         6 klasė                                                                                       8 klasė
Šalies mokyklų sukuriamos pridėtinės vertės ir apibendrinto 
pasiekimų rodiklio išsibarstymo diagramos   
    Pridėtinės vertės rodiklis skaičiuojamas, kaip realių ir prognozuotų mokinio gebėjimų skirtumas. Mokinio pasiekimai prognozuojami atsižvelgiant į jo namų socialinę, ekonominę ir edukacinę aplinką – vadinamąjį mokinio socialinį ekonominį statusą. Šio rodiklio vidurkis lygus 0. Didesnės už 0 rodiklio reikšmės parodo, kad mokykla sukuria teigiamą pridėtinę vertę. Neigiamos pridėtinės vertės reikšmės parodo, kad šių mokyklų prognozuojami pasiekimai aukštesni, negu realūs, todėl šių mokyklų darbo efektyvumas kelia susirūpinimą.   Apibendrintas pasiekimų rodiklis sujungia mokinio atliktų skirtingų mokomųjų dalykų pasiekimus. Rodiklio skalė formuojama tokia pati, kaip ir atskirų mokomųjų dalykų (dalykų sričių) ir pateikiama standartizuotais taškais. 
Šalies mokyklų klimato ir apibendrinto pasiekimų rodiklių išsibarstymo diagramos
      Per nacionalinį tyrimą, greta mokinių akademinių pasiekimų buvo tiriama ir mokinių savijauta mokykloje. 8 klasės klausimyne – vienuolika klausimų, aprašančių mokyklos ir klasės emocinį klimatą. Buvo prašoma mokinių išsakyti savo nuomonę apie mokyklą ir klasę. Rezultatų pristatymui naudojama normuota skalė, kurioje mokyklos klimato rodiklio vidurkis lygus 0, reikšmių intervalas nuo -2 iki 2. Didesnės negu 0 rodiklio reikšmės parodo geresnį mokyklos ar klasės klimatą, mažesnės negu 0 rodiklio reikšmės – prastesnį.