“Olweus mokykloje” patyčių sumažėjo 28%
     2020 m. lapkričio mėnesį (kaip ir kiekvienais metais) vyko 3-8 klasių mokinių apklausa. Norime pasidžiaugti, kad nuo 2017 m. mokykloje patyčių sumažėjo net 28%. 
     Nuoseklus ir kryptingas visos bendruomenės darbas kuria vis geresnį mokyklos mikroklimatą, saugią bei draugišką aplinką joje besimokantiems mokiniams.
     Olweus patyčių prevencijos programa yra įtraukta į Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos įgyvendinimo priemones ir vykdoma Lietuvos mokyklose nuo 2008 metų. Olweus programa moko ne tik kaip atpažinti patyčias ar reaguoti į patyčių situacijas. Klasių valandėlių metu vaikai aptaria ir mokosi  kaip tinkamai išreikšti save, mokosi susirasti draugų,  suvokti supantį pasaulį. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje  Olweus patyčių ir smurto mažinimo programa vykdoma nuo 2017 m. 
Pasidžiaukime: Olweus vardo mokykla
Noriu pasidžiaugti, prieš pat Šv. Kalėdas sulaukėme informacijos iš Nacionalinės švietimo agentūros, kad mokyklai suteiktas Olweus mokyklos vardas.
Olweus mokykla, tai mokykla, kuri atitinka Olweus patyčių prevencijos programos ir Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos standartus. Šis vardas suteikiamas: 2020-2021 m.m.;             2021-2022m.m.
•Nuo 2017 metų pradžios mokykla dalyvauja „Olweus“ patyčių prevencijos programoje (OPPP). „Olweus“ programa yra įgyvendinama bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
•Olweus programos mokykloje įgyvendinimas buvo sėkmingai baigtas ir nuo 2019 m. mokykla pradėjo dalyvauti kitoje šios programos dalyje  – Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemoje (OPKUS). Mūsų veiklos rezultatus šį rudenį vertino auditoriai, ir džiugu, kad buvo suteiktas OLWEUS MOKYKLOS vardas įrodo – einame teisinga linkme. 
Galime pasidžiaugti, kad kiekvienais metais vykdomos mokinių apklausos rezultatai rodo, kad mokinių patyčių kiekis mažėja, o mokiniai vis dažniau išdrįsta apie tai papasakoti suaugusiems. Tačiau mokinių ir visų darbuotojų įgytas žinias ir įgūdžius reikia palaikyti ir toliau ugdyti.

Olweus
2017-2018 m.m. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje sėkmingai įdiegėme Olweus patyčių ir smurto mažinimo programą. Remiantis Olweus apklausos duomenimis nuo 2017 m. patyčių atvejų mokykloje sumažėjo 18 % (2017 m. patyčių atvejų buvo 38 %, 2018 m.-22 %, 2019 m.-19 %).
Apklausos rezultatai parodė, kad padaugėjo mokinių, kurie stengiasi padėti mokiniui, iš kurio tyčiojamasi, padidėjo savitarpio supratimas, nebijoma išsakyti problemas. Visi mokiniai žino ir turi laikytis 4 taisyklių, nukreiptų prieš patyčias:
1. Mes NESITYČIOSIME iš kitų. 
2. Mes STENGSIMĖS PADĖTI tiems, iš kurių tyčiojasi. 
3. Mes STENGSIMĖS BENDRAUTI su tais, kurie yra atstumti. 
4.Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – PASAKYSIME SUAUGUSIEMS ir mokykloje, ir namuose. 
Mokykla turi pasirengusi ,,nuobaudų kopėčias“, taikomas pasikartojantiems patyčių atvejams ir kt. Nuo 2019 rugsėjo dalyvaujame tolimesniame patyčių prevencijos programos etape – siekiame OLWEUS mokyklos vardo –  ir diegiame  Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS), kuri taps ne tik veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisidės prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.