Olweus
2017-2018 m.m. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje sėkmingai įdiegėme Olweus patyčių ir smurto mažinimo programą.2018 m. lapkričio mėnesį vykdėme Olweus mokinių apklausą, kurioje dalyvavo 268 trečių-aštuntų klasių mokiniai (87 % ).Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, jog mokykloje bendras vaikų, patiriančių patyčias, rodiklis sumažėjo 15 %. Apklausos rezultatai parodė, kad padaugėjo mokinių, kurie stengiasi padėti mokiniui, iš kurio tyčiojamasi, padidėjo savitarpio supratimas, nebijoma išsakyti problemas. Visi mokiniai žino ir turi laikytis 4 taisyklių, nukreiptų prieš patyčias:
• pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti; 
 • nustatyti griežtas nepriimtino elgesio ribas; 
 • nuolat tinkamai taikyti elgesio taisykles;
 • kurti saugesnę aplinką. 
Mokykla turi pasirengusi ,,nuobaudų kopėčias“, taikomas pasikartojantiems patyčių atvejams ir kt. Nuo 2019 rugsėjo dalyvaujame tolimesniame patyčių prevencijos programos etape – siekiame OLWEUS mokyklos vardo –  ir diegiame  Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS), kuri taps ne tik veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisidės prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.