Olweus mokyklos vardas 2023-2024, 2024-2025 m.m.
2023 birželio 23 dieną Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijai ir toliau suteiktas Olweus mokyklos vardas.
Siekdama šio vardo progimnazija įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą bei mažiausiai du semestrus įgyvendino Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Audito, vykusio 2023 m. kovo-birželio mėnesiais, metu buvo patvirtinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto (OPS) ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų.
Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų laikymasis reiškia, kad mokykla: 
1. Taiko visus OPKUS vadove nurodytus veiksmus bei pildo OPKUS dokumentus. 
2. Užtikrina saugų visų OPKUS dokumentų laikymą. 
3. Registruoja ir šalina nukrypimus nuo OPS ir OPKUS.
Pasidžiaukime
Norime pasidžiaugti, 
jog 2022 m. birželio mėnesį vykusio Olweus patyčių ir smurto mažinimo programos audito metu buvo patvirtinta, 
kad Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijai ir toliau suteikiamas OLWEUS mokyklos vardas.

Olweus patyčių ir smurto mažinimo programos duomenų apklausos pristatymas
Vasario 8 dieną vyko nuotolinis Olweus patyčių ir smurto mažinimo programos koordinacinio komiteto susitikimas. Programos instruktorė Rasa Bubnienė pristatė 2021 metais lapkričio mėnesį vykusios apklausos rezultatus. Diskusijos metu pasidžiaugėme, kad programa, kurioje dalyvaujame nuo 20217 metų tikrai duoda gerų rezultatų. Progimnazijoje patyčių sumažėjo net 21%. Nuoseklus ir kryptingas visos bendruomenės darbas kuria vis geresnį mokyklos mikroklimatą, saugią bei draugišką aplinką joje besimokantiems mokiniams.
Bendruomenės nariai analizuoja patyčių problemas, teikia konstruktyvius pasiūlymus patyčių sprendimo klausimais, stebi mokinius klasėje ir už jos ribų, aktyviai reaguoja į netinkamą mokinių elgesį. Individualiai bendrauja su patyčiose dalyvaujančiais mokiniais, susitinka su tėvais. Vieną kartą per mėnesį vyksta teminės klasių valandėlės patyčių klausimais.
Tikimės, kad dalyvavimas Olweus patyčių prevencijos programoje  ir toliau padės kurti saugią ir draugišką atmosferą mūsų progimnazijoje.
Sėkmingas OPKUS diegimas Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje
Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje yra vykdoma  Olweus patyčių ir smurto mažinimo programa. 2020 metais mokyklai sutektas OLWEUS mokyklos vardas. Progimnazijoje yra laikomasi Olweus standarto nukreiptų reikalavimų. Mokykloje ir toliau laikydamasi OPPP kokybės reikalavimų, dirba: individualiu, klasės bei visos mokyklos lygmeniu, sprendžiant patyčių atvejus mokykloje. 
“Olweus mokykloje” patyčių sumažėjo 28%
     2020 m. lapkričio mėnesį (kaip ir kiekvienais metais) vyko 3-8 klasių mokinių apklausa. Norime pasidžiaugti, kad nuo 2017 m. mokykloje patyčių sumažėjo net 28%. 
     Nuoseklus ir kryptingas visos bendruomenės darbas kuria vis geresnį mokyklos mikroklimatą, saugią bei draugišką aplinką joje besimokantiems mokiniams.
     Olweus patyčių prevencijos programa yra įtraukta į Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos įgyvendinimo priemones ir vykdoma Lietuvos mokyklose nuo 2008 metų. Olweus programa moko ne tik kaip atpažinti patyčias ar reaguoti į patyčių situacijas. Klasių valandėlių metu vaikai aptaria ir mokosi  kaip tinkamai išreikšti save, mokosi susirasti draugų,  suvokti supantį pasaulį. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje  Olweus patyčių ir smurto mažinimo programa vykdoma nuo 2017 m. 
Pasidžiaukime: Olweus vardo mokykla
Noriu pasidžiaugti, prieš pat Šv. Kalėdas sulaukėme informacijos iš Nacionalinės švietimo agentūros, kad mokyklai suteiktas Olweus mokyklos vardas.
Olweus mokykla, tai mokykla, kuri atitinka Olweus patyčių prevencijos programos ir Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos standartus. Šis vardas suteikiamas: 2020-2021 m.m.;             2021-2022m.m.
•Nuo 2017 metų pradžios mokykla dalyvauja „Olweus“ patyčių prevencijos programoje (OPPP). „Olweus“ programa yra įgyvendinama bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
•Olweus programos mokykloje įgyvendinimas buvo sėkmingai baigtas ir nuo 2019 m. mokykla pradėjo dalyvauti kitoje šios programos dalyje  – Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemoje (OPKUS). Mūsų veiklos rezultatus šį rudenį vertino auditoriai, ir džiugu, kad buvo suteiktas OLWEUS MOKYKLOS vardas įrodo – einame teisinga linkme. 
Galime pasidžiaugti, kad kiekvienais metais vykdomos mokinių apklausos rezultatai rodo, kad mokinių patyčių kiekis mažėja, o mokiniai vis dažniau išdrįsta apie tai papasakoti suaugusiems. Tačiau mokinių ir visų darbuotojų įgytas žinias ir įgūdžius reikia palaikyti ir toliau ugdyti.

Olweus
2017-2018 m.m. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje sėkmingai įdiegėme Olweus patyčių ir smurto mažinimo programą. Remiantis Olweus apklausos duomenimis nuo 2017 m. patyčių atvejų mokykloje sumažėjo 18 % (2017 m. patyčių atvejų buvo 38 %, 2018 m.-22 %, 2019 m.-19 %).
Apklausos rezultatai parodė, kad padaugėjo mokinių, kurie stengiasi padėti mokiniui, iš kurio tyčiojamasi, padidėjo savitarpio supratimas, nebijoma išsakyti problemas. Visi mokiniai žino ir turi laikytis 4 taisyklių, nukreiptų prieš patyčias:
1. Mes NESITYČIOSIME iš kitų. 
2. Mes STENGSIMĖS PADĖTI tiems, iš kurių tyčiojasi. 
3. Mes STENGSIMĖS BENDRAUTI su tais, kurie yra atstumti. 
4.Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – PASAKYSIME SUAUGUSIEMS ir mokykloje, ir namuose. 
Mokykla turi pasirengusi ,,nuobaudų kopėčias“, taikomas pasikartojantiems patyčių atvejams ir kt. Nuo 2019 rugsėjo dalyvaujame tolimesniame patyčių prevencijos programos etape – siekiame OLWEUS mokyklos vardo –  ir diegiame  Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS), kuri taps ne tik veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisidės prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.