EDU apklausos rezultatai
   2023 m. gruodžio mėn. vykusios EDU apklausos rezultatai

Apklausoje dalyvavo: mokiniai – 255,  pedagogai – 39,  tėvai – 188. Pateikiame apibendrintus apklausos rezultatus.

Progimnazijos 2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketa
   Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazija  Nacionalinei švietimo agentūrai pateikė 2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketą.
   Anketos tikslas – gauti informacijos apie Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatus.
    2020 m. įsivertinimo metu iš surastų stipriųjų veiklos aspektų pasirinktas svarbiausias 
         stiprusis rodiklis2.2.2. Ugdymo(si)  organizavimas. Įvairovė bei pasirinktas 
      tobulinti kitais metais (2020 m.) rodiklis – 1.1.1. Asmenybės tapsmas. Socialumas.     
       2020 metais tobulinome rodiklio  4.1.2. Lyderystė. Pasidalyta lyderystė  veiklą.   
Žemiau pateikiame 2020 metais NŠA atliktos tėvų ir mokinių apklausos aukščiausias ir žemiausias vertes.
2019 m. įsivertinimo ir pažangos ataskaita
     2019 m. išskyrėme prioritetiškai svarbiausią stiprųjį rodiklį – 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas. Atkaklumas ir nuoseklumas  ir pasirinktą tobulinti kitais metais (2020 m.) rodiklį – 4.1.2. Lyderystė. Pasidalyta lyderystė. 
     Įsivertinimo metu surastas vienas iš stipriųjų veiklos aspektų:
     MOKYKLOS PAŽANGA 2019 m.     
     2019 metais    tobulinome rodiklio  4.2.1. Veikimas kartu. Kolegialusis mokymasis.  veiklą.   
     2019 m. gruodžio mėn. atlikta mokinių bei tėvų/globėjų apklausa (naudojama www.iqesonline.lt sistema) Pateikiami šios apklausos apibendrinti rezultatai.
2018 m. įsivertinimo ir pažangos ataskaita
    2018 m. sausio mėn. atlikta mokinių bei tėvų/globėjų apklausa (naudojamai www.iqesonline.lt sistema). Pateikiami šios apklausos apibendrinti rezultatai.
      2018 m.  išskyrėme prioritetiškai svarbiausią stiprųjį rodiklį - 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka. Estetiškumas  bei silpnąjį ir pasirinktą tobulinti kitais metais (2019 m.) rodiklį - 4.2.1. Veikimas kartu. Kolegialus mokymasis.
     Įsivertinimo metu surastas vienas iš stipriųjų veiklos aspektų:
    MOKYKLOS PAŽANGA 2018 m.
 2017–2018 m. m. tobulinome rodiklio 2.4.2.  Mokinių įsivertinimas. Dialogas vertinant veiklą. 
Teminis įsivertinimas 2018 m.
   Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos vidaus audito grupė 2017-2018 m. m.  II pusmetyje atliko teminį mokyklos veiklos įsivertinimą. 
   Įsivertinimui buvo pasirinktos šios temos: 
  - tema 2.4. Vertinimas ugdantrodiklis  2.4.2. Mokinių įsivertinimas (2,6) (sritis 2. Ugdymas ir mokinių patirtys
  - tema 4.1. Mokyklos valdymasrodiklis 4.1.3. Mokyklos savivalda (2,6) (sritis 4. Vadyba ir lyderystė).  
   Tikslas – išsiaiškinti mokinių įsivertinimą pamokose, ištirti mokyklos savivaldos veiklą.  Audito  darbo grupė  analizavo  mokytojų, mokinių ir jų tėvų  anketų duomenis, nustatė  mokinių įsivertinimo ir mokyklos savivaldos trūkumus ir privalumus. Po atlikto audito paruoštos  rekomendacijos problemoms spręsti. 
Progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2018 m.
   Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos audito grupė 2017-2018 m. m. atliko platųjį įsivertinimą, vadovaujantis ,,Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267.  
   Progimnazija savo veiklą įsivertina ir ją tobulina naudodamasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tiesiogine internetine sistema IQES online Lietuva.
   Atlikus platųjį įsivertinimą buvo gautos 5 aukščiausios ir 5 žemiausios vertės.
 
   Aptarus vertinimo rezultatus teminiam įsivertinimui pasirinktos šios temos:
 - tema 2.4. Vertinimas ugdant – rodiklis  2.4.2. Mokinių įsivertinimas (2,6);
 - tema 4.1. Mokyklos valdymas – rodiklis 4.1.3. Mokyklos savivalda (2,6).