Nuotolinė konferencija ,,Klasės vadovas 2021″
  Šių metų balandžio 7 dieną dalyvavau pedagogas.lt organizuotoje konferencijoje ,,Klasės vadovas 2021″, skaičiau praktinį pranešimą ,,Klasė – be patyčių. Klasės vadovo vaidmuo ir praktiniai patarimai” apie iškilusias problemines patyčių situacijas mokykloje, įvairaus pobūdžio prevencines priemones ir kiek įmanoma veiksmingesnes metodikas, padedančias užtikrinti mokinių psichologinę bei fizinę gerovę. Buvo smagu pasidalinti savo turima praktika, kaip dirbame mokykloje, koks didelis ir svarbus klasės vadovo vaidmuo mokinių gyvenime.  
Patyčių tema – itin svarbi, reikšminga ir aktuali kiekvienos
mokyklos bendruomenės gyvenime. Įdomu tai, kad patyčių
problema gali būti efektyviai sprendžiama klasės valandėlių
metu. Kodėl išvis svarbu
produktyviai įgyvendinti patyčių prevencinę programą
mokykloje? Ar efektyvios virtualios prevencinės klasės
valandėlės? Ar svarbi prevencinių klasės valandėlių trukmė,
jų periodiškumas? Ar prevencinės
klasės valandėlės – tik klasės vadovo reikalas?
Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokytojų konferencijoje „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“
Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui  (Seneka)
   Mūsų pasaulis yra nedaloma visuma – viskas tarpusavyje susiję. Ugdymo turinio integravimas šiandien tampa vis svarbesnis: mokymąsi priartina prie gyvenimo, užduotys pritaikomos atsižvelgiant į mokinių poreikius, ugdomas kritinis mąstymas, įvairūs veiklos būdai ir metodai.
     Respublikos mokytojų gerosios patirties sklaida apie mokomųjų dalykų integraciją padės suprasti, ar integruotos pamokos gali sudominti mokinius, kad būtų pasiekti geresni mokymosi rezultatai.
  Vilniaus „Spindulio“ progimnazija
2021 m. balandžio 16 d. 
  organizuoja respublikinę dalykinę mokytojų konferenciją „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“. 
Konferencijos dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių mokytojai. Konferencija vyks MS Teams aplinkoje.
 Konferencijos nuostatai prisegti.
Patirties sklaida konferencijoje “Nuotolinis geografijos mokymas(is): iššūkiai ir galimybės”
     Nuotolinis mokymas(is) dažnam mokytojui tampa iššūkiu, nes reikalauja permąstyti mokymo metodiką, rasti įrankius mokymui virtualioje erdvėje. Kita vertus, nuotolinio mokymo keliami iššūkiai gali būti sėkmingai sprendžiami dalinantis ir bendradarbiaujant.
    Konferencijos metu buvo aptartos probleminės sritys tokios kaip, nuotolinis mokymas– aktyvus ir įtraukus mokymasis, tarpdalykinės integracijos galimybės, netradicinių ugdymo metodų taikymas, mokinių žinių ir gebėjimų tikrinimas pasitelkiant skaitmenines platformas. 
      Nuotolinėje  metodinėje-praktinėje konferencijoje dalyvavo 41 geografijos mokytojas iš visos Lietuvos. Pranešimus skaitė pedagogai iš Šiaulių Stasio Šalkausko gimnazijos, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos ir kitų mokyklų. Mokytojai pasidalino nuotolinio mokymo darbo patirtimi, atrastais naujais, netradiciniais mokymo metodais, pristatė Socrative žinių tikrinimo programėlę, supažindino su „GMŽ“ mokomaisiais geografiniais žemėlapiais.
     Taip pat nuotolinio ugdymo įžvalgomis pasaulyje, bei tyrimų duomenimis dalinosi geografų asociacijos prezidentas Rytas Šalna. Pasak R. Šaltos, tyrimų duomenys parodė, kad be žinių spragų, taip pat buvo nustatyta pasitikėjimo spraga, nes pusė mokyklinio amžiaus vaikų per šį laiką niekada neturėjo internetinių pamokų ir niekada nekalbėjo asmeniškai su mokytoju. 
      Konferencijos metu ne tik  pasisėmiau geros patirties, bet taip pat pasidalinau savo patirtimi dirbant nuotoliniu būdu. Parengiau pranešimą tema „Sinchroninio ir asinchroninio mokymo(si) dermė geografijos pamokose“. Pristačiau mokinių įtraukimo į aktyvų mokymąsi galimybes, grupinio darbo pamokoje derinimo ypatumus, žinių tikrinimo ir įsivertinimo taikymą nuotolinio mokymosi eigoje.
Patirtis – tai amžina gyvenimo mokykla. – J. V. Gėtė.
      Vasario 19 d. Šiaulių mieste įvyko Respublikinė geografijos mokytojų metodinė – praktinė nuotolinė konferencija „Nuotolinis geografijos mokymas(is): iššūkiai ir galimybės“
     Šios konferencijos tikslas – aktyvinti geografijos mokytojų bendradarbiavimą ugdant šiuolaikišką, kūrybingą bei originaliai mąstančią asmenybę, skatinti gerosios patirties idėjų sklaidą bei pritaikymą siekiant ugdymo proceso kokybės.  
Mokytojo Rolando Matulevičiaus metodinės patirties sklaida
       Daugelio mokomųjų dalykų nuotoliniam mokymui yra parengta mokomosios medžiagos įvairiose platformose, tačiau technologijų dalyko mokymui(-si) jų turime labai nedaug. Pastebėjusi šį stygių, Lietuvos technologijų mokytojų asociacija  (LTMA) kviečia technologijų mokytojus kurti užduotis, kurias galėtų peržiūrėti visos Lietuvos technologijų mokytojai ir praktiškai taikyti savo nuotolinėse technologijų pamokose. 
       LTMA prezidentas Henrikas Vaišvila, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos technologijų mokytojas ekspertas, informavo, kad Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos technologijų mokytojo eksperto, technikos mokslų magistro Rolando Matulevičiaus sukurtos autorinės mokymo priemonės – aštuonių pamokų ciklas/pamokų aprašai, kurie skirti 7-ų klasių mokiniams, šių metų sausio 15 d.  yra publikuoti LTMA  tinklapyje                https://technologinisugdymas.weebly.com/  LTMA technologijų mokytojų kaupiamą pamokų aprašų bazėje  https://bit.ly/39dNRPK . Technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius pateikė  5 –  8 klasių mokiniams iš  Bendrųjų programų technologijų dalyko srities „Konstrukcinės medžiagos“ konkrečių pamokų aprašus iš pirmojo ir antrojo karantinų laikotarpių.
       Tai mokytojo sukurta mokymo priemonė – pamokų „Dėžutės šonų puošimas segmentinės drožybos raštais. Raštų braižymas – kompozicijos projektavimas, šonas nr.1“ (pamoka vyko 2020-11-25) ir „Dėžutės šonų puošimas segmentinės drožybos raštais. Raštų braižymas – kompozicijos projektavimas, šonas nr.2“ (pamoka vyko 2020-12-02) aprašai. Minėtuose pamokų aprašuose yra publikuojami mūsų progimnazijos geriausi septintų klasių mokinių projektai. LTMA tinklapyje yra šių mokinių sukurti ir nubraižyti dėžutės šonų projektai: 7a klasės – Dominiko, Adomo, Benedikto, Kerniaus ir 7b klasės – Elano, Nedo.    
Mokytojų sueiga “Gerosios patirties sklaida”
2021 m. sausio 12 d. vyks kasmetinė mokytojų sueiga/konferencija 
“Gerosios patirties sklaida”.
Konferencija vyks nuotoliniu būdu Teams aplinkoje nuo 12 val.
2020 metų Mokytojas
  2020 m. gruodžio 29 d. “Spindulio” progimnazijoje  nuotoliniu būdu vykusioje metinėje Mokytojų sueigoje  buvo išrinktas Metų Mokytojas. Juo tapo pradinių klasių mokytoja metodininkė 
Inesa Jančioraitė Tichomirova!  Sveikiname!
Sueigoje dalyvavo 47 progimnazijos mokytojai, metinius pranešimus skaitė direktorė Vilija Mozurienė, metodinių grupių pirmininkai – lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Perednienė, geografijos/gamtos mokytoja Lina Mažukėlė, muzikos mokytoja Lina Gubanovienė, pradinių klasių mokytoja Inesa Jančioraitė Tichomirova, biologijos/chemijos mokytoja Marytė Papinigienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Povilavičienė, socialinė pedagogė Lina Povilionienė. Taip pat nuotolinio darbo patirtimi pasidalino ir pranešimą pristatė technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ramunė Klymantienė bei žaismingą Kalėdinį pristatymą – matematikos mokytoja Jurgita Zenevičiūtė ir geografijos mokytoja Lina Mažukėlė, leidusios dar kartą visiems pagilinti Teams valdymo įgūdžius. Metų Mokytojo apklausą vykdė direktorės pavaduotoja Lilija Simonaitienė.
   Mokytojų sueigą inicijavo ir vedė direktorė Vilija Mozurienė ir metodinės tarybos pirmininkė Jurgita Zenevičiūtė.
Sveikiname ir didžiuojamės savo mokytojais!
2011 Metų Mokytoja – Virginija Baranauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
2012 Metų Mokytoja – Kristina Žukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja.
2013 Metų Mokytoja – Bronislava Gudauskienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja.
2014 Metų Mokytoja – Neringa Vaitiekūnienė, istorijos vyr. mokytoja.
2015 Metų Mokytoja - Rasa Polučanskė, pradinių klasių vyr. mokytoja.
2016 Metų Mokytoja - Rasa Polučanskė, pradinių klasių vyr. mokytoja  (antrą kartą).
2017 Metų Mokytojos – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja ir Nina Dineikienė,                                                     rusų  kalbos vyr. mokytoja.
2018 Metų Mokytoja – Lina Mažukėlė, geografijos vyr mokytoja.
2019 Metų Mokytojas – Kęstutis Andrijevskis, šokių mokytojas.
2020 metų Mokytojas – Inesa Jančioraitė Tichomorova, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Kiekvienų metų pabaigoje mokykloje renkame savo METŲ MOKYTOJĄ!
Mokymai mokytojams
Rugpjūčio 31 d. 15.30 
ir rugsėjo 4 d. 15 val. 
 vyks mokymai mokytojams. 
  Prieš tai rekomenduojame susipažinti su vaizdo medžiaga, patalpinta mokymosi komandoje.  
Rašykite išankstinius klausimus jau dabar,  skiltyje klausimai.        


Mokymai mokytojams rugpjūčio 25 d. 13 val.
         Rugpjūčio 25 d. 13 val. mokykloje  vyks mokymai mokytojams darbui su virtualia platforma Microsoft 365. Interaktyvius mokymus ves lektorė.
        Kad mokymai būtų efektyvūs, prieš tai rekomenduojame susipažinti su vaizdo medžiaga, patalpinta mokymosi komandoje. Prisijungimas kiekvienam išsiųstas e.dienyne. Galite užduoti išankstinius klausimus jau dabar,  skiltyje klausimai.        Nepavykus prisijungti skambinkite ir konsultuokitės su  inžinieriumi.
Seminaras ,,Kas yra gera mokykla?”
    Mokinių atostogos – mokytojams pats darbymetis.  Tai geras laikas mokytojų savišvietai ir tobulėjimui, nes mokymosi kokybė priklauso nuo mokymo kokybės. 
      2020 m. vasario 19 d. bendradarbiaudami ir siekdami savo mokyklose ugdymo kokybės  Vilniaus M. Mažvydo, ,,Spindulio” ir Ąžuolyno progimnazijų vadovai organizavo seminarą mokytojams ,,Šiuolaikinės pamokos aspektai remiantis Geros mokyklos koncepcija”, kuris vyko Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje. Seminarą progimnazijų vadovams ir mokytojams vedė lektorė Laima Gudaitė, NŠA mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkė.  
    Lektorė, remiantis Geros mokyklos koncepcija, išskyrė pagrindinius geros mokyklos veiklos aspektus, su dalyviais aptarė moderniausias mokymosi tendencijas: kaip planuoti šiuolaikinę pamoką, kaip personalizuoti ir suasmeninti ugdymą(si), pateikė naujausius mokymo(si) būdus, naudojamus šiuolaikinėje pamokoje.
    Dirbdami grupėse mokytojai analizavo, kaip dirbant skirtingais būdais ir įvairiai organizuojant veiklas, galime pasiekti kuo geresnių rezultatų, o nagrinėdami Geros mokyklos koncepciją diskutavo kaip ugdymo(si) aplinka, mokymas(is), lyderystė ir vadyba, bendruomenė lemia mokyklos pagrindinio tikslo – asmenybės ūgties  įgyvendinimą.
   Džiaugiamės gražia vadovų iniciatyva suburti kelių mokyklų bendruomenes kartu, diskutuojant visiems aktualiais klausimais.  Tai gali tapti puikia tradicija mokykloms bendradarbiaujant ir ateityje.