Pedagoginės veiklos sklaida
    Šie mokslo metai ypatingi Lietuvos švietime. Nuotolinis mokymas pareikalavo naujo požiūrio, naujų įgūdžių, susitaikymo ne tik su kai kuriais praradimais, bet kartu atveriant  duris ir atradimams. Su dideliais iššūkiais  susidūrė ir mokytojai, ir mokiniai, ir tėvai. Gyvenimo padiktuotas galimybes visi “Spindulio” progimnazijos mokytojai panaudojo savo kvalifikacijos tobulinimui, naujų kompetencijų įgijimui, glaudesniam bendradarbiavimui, bendrystės kūrimui,  naujų mokymo formų ir būdų paieškoms.  
     Skiriu padėką mokytojams už gerosios patirties sklaidą mokykloje, mieste ir šalyje, už mokyklos vardo garsinimą, mokinių ruošimą  konkursams, pranešimus miesto ir šalies  mokytojų konferencijose, integruotas atviras pamokas, straipsnius progimnazijos tinklalapyje.
Respublikinė konferencija ,,Atradimai tarpdalykinėje integracijoje” (Antra dalis)
Konferencijos koordinatorė matematikos mokytoja Jurgita Zenevičiūtė apibendrino renginį ir pravedė refleksiją, kurios metu dalyviai Mentimeter aplinkoje rašė mintis apie konferenciją: ,,Daug praktinių idėjų, dabar misija jas integruoti savo pamokose”, ,,Daug idėjų, kurias realiai panaudosiu pamokose ir kitose veiklose”, ,,Naujos idėjos. Puiki konferencija”, ,,Kaip gėlės stiebiasi į šviesą, taip ir mes vis siekiame žinių ir naujovių. Ačiū už pranešimus” ,”Keliausiu į kosmosą, iš naujo atrasiu Čiurlionį”…
  Respublikinėje dalykinėje mokytojų konferencijoje „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“, vykusioje „Spindulio“ progimnazijoje 2021 m. balandžio 16 d., buvo perskaityti 67 įvairių Lietuvos mokyklų mokytojų  pranešimai skirtingose konferencijos darbo grupėse: pradinių klasių, lietuvių kalbos, tiksliųjų mokslų,  socialinių, gamtos mokslų ir užsienio kalbų bei menų ir technologijų. 
       Pateikiame kiekvienos grupės moderatorių mokytojų skaitytų pranešimų apibendrinimą ir
refleksiją.
Moderatorė lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Perednienė.  
    Lietuvių kalbos mokytojų grupėje pranešimai buvo naudingi, nes turėjome galimybę pasitikrinti, ar teisinga linkme judame, ar mūsų organizuojamos veiklos įdomios ir aktualios, išgirdome daug puikių idėjų. Pastebėjau, kad daugelis mokytojų lietuvių kalbą integruoja su tiksliaisiais mokslais, pavyzdžiui, matematika, inžinerija, fizika, kai kurios integruotos veiklos tęsiamos ir visus 
mokslo metus. Taip pat dažnai lietuvių kalba integruojama su anglų ar kitomis kalbomis. Nuo praėjusių metų kovo mėn., kuomet pasikeitė švietimo situacija visoje šalyje, informacinių technologijų integravimas tapo savaime suprantamu dalyku, tam nebereikia prašyti informatikos mokytojo pagalbos. Įdomesnės integruotų pamokų veiklos, paminėtos konferencijoje: autoriaus „Facebook“ paskyros kūrimas, „Mažojo princo“ planetų gaminimas, knygos istorija dėžutėje, gyvūno pasas, veikėjų įkūnijimas, laiškas darbdaviui, laiškas žmogui, išmetusiam gyvūną į gatvę. Vis dėlto daugiausiai dėmesio sulaukė Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos lietuvių k. mokytojos pranešimas „Knygų veikėjai XXI amžiuje“.  Kolegė pasidalino patirtimi, kaip skatinti mokinių skaitymą įtraukiant fotografijos meną. Konferencijos pabaigoje mokytojai pasidžiaugė renginiu bei praktine jo nauda, teigė išgirdę daug puikių idėjų, kurias būtinai pritaikys praktikoje.
 Moderatorė  pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja Lilija Simonaitienė.
  Tiksliųjų mokslų mokytojų grupėje mokytojai dalinosi savo gerosiomis praktikomis tarpdalykinėse pamokose: pristatė pavykusias projektines veiklas ir integruotose pamokose taikytas priemones, programėles, noriai dalinosi metodinėmis rekomendacijomis, pamokų planais ir „receptais“.  
  Išgirdome pačių įvairiausių tarpdalykinio bendradarbiavimo galimybių: audiovizualinių medijų taikymą, STEAM mokymąsi, programavimo su Micro:bit pritaikomumą, IT naudojimą tarpdalykinėse kūrybinėse laboratorijose, statistikos pradmenų taikymą ir pačių įvairiausių matematinių skaičiavimų pritaikomumą lietuvių ir literatūros, istorijos, geografijos, dailės, technologijų, muzikos pamokose. Skaičiavome ir spalvinome Australijos gaisrų išdegintus plotus, dalyvavome koliažų, sveikinimų kūrimo, margučių spalvinimo ornamentais dirbtuvėlėse, kūrėme animuotas užduotis, ieškojome panašumų tarp antrininkių sakinio dalių ir stačiakampio gretasienio elementų, muzikos natas keitėme trupmenomis ir atvirkščiai, dalyvavome Google formų pabėgimo kambaryje ieškodami rakto jam atidaryti, siuvome, karpėme, lankstėme… Laiko nuobodžiauti neturėjome, nes išgirstą patirtį „dėjome į savo atmintį“. O gal prireiks? J Refleksija išklausius pranešimus: daug idėjų, daug minčių, daug negirdėtų įrankių… Net žodžių per mažai tai gautai naudai išsakyti, nes minčių daug daugiau, nei žodžių šiuo metu… Kaip surasti dar valandų paroje, kad visa tai išbandyti? Pasimatavome ir pastiprinome save, kad puikiai, mes mokytojai, dirbame. Ir labai stipriai „paaugome“, lyginant su bent pora metų atgal.    
   Ačiū konferencijos organizatoriams už šią progą būti kartu, kalbėti bendro dalyko kontekste, dalintis ir atrasti.
Moderatorė geografijos, gamtos mokytoja Lina Mažukėlė.
 Neatsiejama integruoto ugdymo dalimi tampa informacinių technologijų (IT) naudojimas pamokose. Integruotoje socialinių, gamtos mokslų ir užsienio kalbų  mokytojų grupėje mokytojai pasidalino praktiniais pavyzdžiais, pristatė programėles (Wordart, Storyjumper, Nearpod, Slido ir kt.) naudojamas pamokose. Dažnai socialiniai, gamtos mokslai integruojami per projektinę veiklą, per praktinius-tiriamuosius darbus (Steam veiklas, architektūrinių karpinių kūrimas, gyvenamosios vietovės vandens kokybės nustatymas ir kt.). 
    Taip pat buvo pateiktos integruoto patyriminio mokymo(si)  galimybes pvz. ekskursijos, išvykos, edukacinės dienos. Pastebėjau, kad daugelis mokytojų socialinius mokslus integruoja su socialiniais mokslais, gamtos mokslu su gamtos mokslais. Nors  buvo ir išimčių biologija su prancūzų kalba, istorija su technologijomis. Konferencijos pabaigoje mokytojai išskyrė privalumą, kaip pamokų integravimui puikiai pasiteisino nuotolinis mokymas, galimybės integruoti kelias pamokas iš eilės, atsirado galimybė lengviau į pamokas pasikviesti svečių.
Moderatorė muzikos mokytoja Lina Gubanovienė.
  Menų ir technologijų mokytojų grupėje dalyvavo dailės, muzikos, šokio ir technologijų mokytojai.  
   Pranešimuose atskleistos menų integracijos galimybės į kitus mokomuosius dalykus. Buvo pristatyti konkretūs tarpdalykinės integracijos pavyzdžiai. Muzika ir dailė integruota temose ,,Muzikinė pasaka“, ,,Variacijos“, ,,Solisto portretas“, muzika ir šokis – ,,Kavos puodelių orkestras“, muzika ir technologijos - 
“Keistoji penklinė“, ,,Instrumentų gamyba“, muzika ir geografija – ,,Vilniaus gatvių muzika“, muzika ir literatūra – ,,Kai meile tiki…“, ,,Jūros sonata“, šokis ir pasaulio pažinimas – ,,Tautų šokiai“, dailė ir matematika – ,,Ornamentai“, dailė ir tikyba – ,,Tikėjimo ir mitų temos“, dailė ir gamta – ,,Antrasis popieriaus gyvenimas“, technologijos ir informacinės technologijos – ,,3D objektai“, technologijos ir geografija – ,,Žemės sala“, technologijos ir matematika – ,,Origami“.  Taigi, galima teigti, kad menai ne tik puikiai integruojami tarpusavyje, bet ir kokybiškai papildo kitus mokomuosius dalykus, padėdami sudaryti vientisą pasaulio vaizdą, siekiant susisteminti mokinių žinias, plėtoti ir tobulinti praktinius įgūdžius.
Moderatorė pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja Rasa Petrikienė.
   Pradinių klasių mokytojų grupėje nuobodžiauti nebuvo kada - pranešimų temų spektras gan platus. Tarpdalykinė integracija projektinėje veikloje ,,Sveikos šypsenos receptas“, ,,Papuoškime velykinius medžius“, ,,Virtuali kelionė po šalis“,  ,,Laikrodukas“, ,,Laikas šeimoje“, ,,Kaip neteršti gamtos“.  Socialinis emocinis ugdymas – nuo empatijos iki dėmesingumo. Mokytojos turėjo galimybę atlikti kvėpavimo meditaciją.  
  STEAM ugdymas: kaip auginti tyrinėtojų kartą? Juk smagu patiems sodinti, auginti ir tyrinėti. Sužinojome paslaptį – pamokų metu galima žaisti Lego. Lego education metodika – tai puiki mokymosi priemonė skaičiuojant, kuriant rašinius, net ir pristatant save, ugdanti kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi, skatinanti smalsumą, gerinanti kalbos kultūrą bei raštingumą, formuojanti problemų sprendimo įgūdžius. Nuotolinis ugdymas atvėrė daugiau galimybių, net ir pradinukai įvaldė IT technologijas: išmoko naudotis mokomosiomis programėlėmis (canva.com, #Walk-15, voki.com, WordArt.com), kurdami pasakojimus, plakatus, atlikdami tyrimus, įgarsindami sukurtus filmukus, mokiniai, tobulindami IT žinias, parengė pristatymus pasirinktomis temomis, kuriuos pristatė kitos mokyklos mokiniams. Integruotų veiklų metu vyksta nuolatinis tyrinėjimas, bendradarbiavimas, iššūkis naujovėms bei motyvuojantis įkvėpimas įvairioms įdomioms veikloms, o svarbiausia mokytojų ir mokinių neišblėstantis entuziazmas… 
    Gerosios patirties sklaidos metu mus lydėjo puiki nuotaika, galvoje jau kirbėjo naujos idėjos, nauji projektai, o grįžus į mokyklas noras bendradarbiauti su kolegomis bei įdarbinti mokinius per įdomias veiklas.
Po renginio mūsų progimnazijos mokytojai vienareikšmiškai nutarė - 
respublikinė konferencija taps tradicine Vilniaus ,,Spindulio” ,,atradimų” konferencija”!
Dėkojame visiems konferencijos dalyviams ir tariame ,,Iki susitikimo”! 
Nuotraukų galerijoje pranešimų fragmentai ir mintys apie konferenciją.
Respublikinė konferencija ,,Atradimai tarpdalykinėje integracijoje”. (Pirma dalis)
Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui.
   Seneka 
     Mūsų pasaulis yra nedaloma visuma – viskas tarpusavyje susiję. Ugdymo turinio integravimas šiandien tampa vis svarbesnis: mokymąsi priartina prie gyvenimo, užduotys pritaikomos atsižvelgiant į mokinių poreikius, ugdomas kritinis mąstymas, įvairūs veiklos būdai ir metodai.
    Vilniaus „Spindulio“ progimnazijoje 2021 m. balandžio 16 d. vyko nuotolinė respublikinė dalykinė mokytojų konferencija „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“, kurios tikslas – vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija, skatinti mokytojus dalintis bendradarbiavimo praktikomis, atrasti naujų galimybių integruojant pamokas, kurti naujus tarpdalykinės integracijos modelius siekiant ugdymo(si) sėkmės.      
   Konferencijos pirmojoje dalyje Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė pristatė, kaip vyksta tarpdalykinė integracija mūsų mokykloje, o Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojas ekspertas lektorius Vincas Tamašauskas pristatydamas pranešimą ,,Tarpdalykinio integravimo pamokose praktinės galimybės ir tiriamosios projektinės veiklos” dalinosi  savo, kaip mokytojo praktiko, įžvalgomis ir patarimais.
   Antroje konferencijos dalyje mokytojai iš įvairių Lietuvos mokyklų pristatė savo gerąją patirtį dalykinėse grupėse:  
  • pradinių klasių ( moderatorė Ras Petrikienė),  
  • lietuvių kalbos (moderatorė Jurgita Perednienė),   
  • tiksliųjų mokslų (moderatorė Lilija Simonaitienė),   
  • socialinių, gamtos mokslų ir užsienio kalbų (moderatorė Lina Mažukėlė), 
  • menų ir technologijų (moderatorė  Lina Gubanovienė).    
     Pranešimus skaitė  net 67 mokytojai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Šiaulių, Biržų, Alytaus, Kelmės, Radviliškio, Mažeikių miestų ir rajonų mokyklų. Įvairiose konferencijos grupėse gerosios patirties pateiktis pristatė 12 ,,Spindulio” progimnazijos  mokytojų: pradinių klasių mokytojos I. Jančioraitė Tichomirova, D. Petruškienė, V. Tuganauskienė, R. Šileiko, R. Petrikienė, lietuvių kalbos mokytojos J. Perednienė ir E. Blaškienė,  matematikos mokytoja L. Simonaitienė, geografijos mokytoja L. Mažukėlė, anglų kalbos mokytoja R. Ziminskienė, muzikos mokytoja L. Gubanovienė, šokio mokytojas K. Andrijevskis, technologijų mokytojas R. Matulevičius. Taip pat 55 kitų mokyklų mokytojai iš  Vilniaus miesto ir rajono (E. Pliaterytės,  Maironio, Balsių, ,,Ąžuolyno”, J. Basanavičiaus, šv. Kristoforo, Sausio 13-osios progimnazijų, J. Lelevelio inžinerijos, ,,Saulės” privačios, Trakų Vokės gimnazijų, VGTU inžinerijos licėjaus,  Karalienės Mortos, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų, Ateities mokyklų, , Juodšilių ,,Šilo”, Riešės gimnazijų), Kauno miesto ir rajono (Dainavos, M. Mažvydo progimnazijų, VDU Ugnės Karvelis gimnazijos, Jono ir Petro Vileišių mokyklos), Klaipėdos miesto ir rajono  (,,Vyturio”, Tauralaukio progimnazijų, Vydūno gimnazijos, Priekulės  I. Simonaitytės gimnazijos, Paslaugų ir verslo mokyklos), Kretingos VšĮ Pranciškonų gimnazijos, Kretingos M. Daujoto progimnazijos, Šiaulių Santarvės gimnazijos, Šiaulių rajono  Kužių gimnazijos, Biržų Aušros pagrindinės mokyklos Papilio pagrindinio ugdymo skyriaus,  Alytaus ,,Dzūkijos” mokyklos, Alytaus Panemunės progimnazijos, Plungės ,,Saulės” gimnazijos, Kelmės Kražantės progimnazijos, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos, Radviliškio V. Kudirkos gimnazijos, Mažeikių Kalnėnų progimnazijos, Raseinių raj. Nemakščių M. Mažvydo gimnazijos, Varėnos raj. Merkinės V. Krėvės gimnazijos, Kėdainių raj. Šėtos gimnazijos.     
    Dalykinėse grupėse mokytojai ne tik skaitė pranešimus, bet ir diskutavo kitomis mokytojams aktualiomis temomis. Moderatoriai refleksijos metu apibendrino darbą grupėse. 
    Pranešimų ir diskusijų temos bus aptartos kitame tinklalapio straipsnyje.
Nuotolinė konferencija ,,Klasės vadovas 2021″
  Šių metų balandžio 7 dieną dalyvavau pedagogas.lt organizuotoje konferencijoje ,,Klasės vadovas 2021″, skaičiau praktinį pranešimą ,,Klasė – be patyčių. Klasės vadovo vaidmuo ir praktiniai patarimai” apie iškilusias problemines patyčių situacijas mokykloje, įvairaus pobūdžio prevencines priemones ir kiek įmanoma veiksmingesnes metodikas, padedančias užtikrinti mokinių psichologinę bei fizinę gerovę. Buvo smagu pasidalinti savo turima praktika, kaip dirbame mokykloje, koks didelis ir svarbus klasės vadovo vaidmuo mokinių gyvenime.  
Patyčių tema – itin svarbi, reikšminga ir aktuali kiekvienos
mokyklos bendruomenės gyvenime. Įdomu tai, kad patyčių
problema gali būti efektyviai sprendžiama klasės valandėlių
metu. Kodėl išvis svarbu
produktyviai įgyvendinti patyčių prevencinę programą
mokykloje? Ar efektyvios virtualios prevencinės klasės
valandėlės? Ar svarbi prevencinių klasės valandėlių trukmė,
jų periodiškumas? Ar prevencinės
klasės valandėlės – tik klasės vadovo reikalas?
Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokytojų konferencijoje „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“
Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui  (Seneka)
   Mūsų pasaulis yra nedaloma visuma – viskas tarpusavyje susiję. Ugdymo turinio integravimas šiandien tampa vis svarbesnis: mokymąsi priartina prie gyvenimo, užduotys pritaikomos atsižvelgiant į mokinių poreikius, ugdomas kritinis mąstymas, įvairūs veiklos būdai ir metodai.
     Respublikos mokytojų gerosios patirties sklaida apie mokomųjų dalykų integraciją padės suprasti, ar integruotos pamokos gali sudominti mokinius, kad būtų pasiekti geresni mokymosi rezultatai.
  Vilniaus „Spindulio“ progimnazija
2021 m. balandžio 16 d. 
  organizuoja respublikinę dalykinę mokytojų konferenciją „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“. 
Konferencijos dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių mokytojai. Konferencija vyks MS Teams aplinkoje.
 Konferencijos nuostatai prisegti.
Patirties sklaida konferencijoje “Nuotolinis geografijos mokymas(is): iššūkiai ir galimybės”
     Nuotolinis mokymas(is) dažnam mokytojui tampa iššūkiu, nes reikalauja permąstyti mokymo metodiką, rasti įrankius mokymui virtualioje erdvėje. Kita vertus, nuotolinio mokymo keliami iššūkiai gali būti sėkmingai sprendžiami dalinantis ir bendradarbiaujant.
    Konferencijos metu buvo aptartos probleminės sritys tokios kaip, nuotolinis mokymas– aktyvus ir įtraukus mokymasis, tarpdalykinės integracijos galimybės, netradicinių ugdymo metodų taikymas, mokinių žinių ir gebėjimų tikrinimas pasitelkiant skaitmenines platformas. 
      Nuotolinėje  metodinėje-praktinėje konferencijoje dalyvavo 41 geografijos mokytojas iš visos Lietuvos. Pranešimus skaitė pedagogai iš Šiaulių Stasio Šalkausko gimnazijos, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos ir kitų mokyklų. Mokytojai pasidalino nuotolinio mokymo darbo patirtimi, atrastais naujais, netradiciniais mokymo metodais, pristatė Socrative žinių tikrinimo programėlę, supažindino su „GMŽ“ mokomaisiais geografiniais žemėlapiais.
     Taip pat nuotolinio ugdymo įžvalgomis pasaulyje, bei tyrimų duomenimis dalinosi geografų asociacijos prezidentas Rytas Šalna. Pasak R. Šaltos, tyrimų duomenys parodė, kad be žinių spragų, taip pat buvo nustatyta pasitikėjimo spraga, nes pusė mokyklinio amžiaus vaikų per šį laiką niekada neturėjo internetinių pamokų ir niekada nekalbėjo asmeniškai su mokytoju. 
      Konferencijos metu ne tik  pasisėmiau geros patirties, bet taip pat pasidalinau savo patirtimi dirbant nuotoliniu būdu. Parengiau pranešimą tema „Sinchroninio ir asinchroninio mokymo(si) dermė geografijos pamokose“. Pristačiau mokinių įtraukimo į aktyvų mokymąsi galimybes, grupinio darbo pamokoje derinimo ypatumus, žinių tikrinimo ir įsivertinimo taikymą nuotolinio mokymosi eigoje.
Patirtis – tai amžina gyvenimo mokykla. – J. V. Gėtė.
      Vasario 19 d. Šiaulių mieste įvyko Respublikinė geografijos mokytojų metodinė – praktinė nuotolinė konferencija „Nuotolinis geografijos mokymas(is): iššūkiai ir galimybės“
     Šios konferencijos tikslas – aktyvinti geografijos mokytojų bendradarbiavimą ugdant šiuolaikišką, kūrybingą bei originaliai mąstančią asmenybę, skatinti gerosios patirties idėjų sklaidą bei pritaikymą siekiant ugdymo proceso kokybės.  
Mokytojo Rolando Matulevičiaus metodinės patirties sklaida
       Daugelio mokomųjų dalykų nuotoliniam mokymui yra parengta mokomosios medžiagos įvairiose platformose, tačiau technologijų dalyko mokymui(-si) jų turime labai nedaug. Pastebėjusi šį stygių, Lietuvos technologijų mokytojų asociacija  (LTMA) kviečia technologijų mokytojus kurti užduotis, kurias galėtų peržiūrėti visos Lietuvos technologijų mokytojai ir praktiškai taikyti savo nuotolinėse technologijų pamokose. 
       LTMA prezidentas Henrikas Vaišvila, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos technologijų mokytojas ekspertas, informavo, kad Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos technologijų mokytojo eksperto, technikos mokslų magistro Rolando Matulevičiaus sukurtos autorinės mokymo priemonės – aštuonių pamokų ciklas/pamokų aprašai, kurie skirti 7-ų klasių mokiniams, šių metų sausio 15 d.  yra publikuoti LTMA  tinklapyje                https://technologinisugdymas.weebly.com/  LTMA technologijų mokytojų kaupiamą pamokų aprašų bazėje  https://bit.ly/39dNRPK . Technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius pateikė  5 –  8 klasių mokiniams iš  Bendrųjų programų technologijų dalyko srities „Konstrukcinės medžiagos“ konkrečių pamokų aprašus iš pirmojo ir antrojo karantinų laikotarpių.
       Tai mokytojo sukurta mokymo priemonė – pamokų „Dėžutės šonų puošimas segmentinės drožybos raštais. Raštų braižymas – kompozicijos projektavimas, šonas nr.1“ (pamoka vyko 2020-11-25) ir „Dėžutės šonų puošimas segmentinės drožybos raštais. Raštų braižymas – kompozicijos projektavimas, šonas nr.2“ (pamoka vyko 2020-12-02) aprašai. Minėtuose pamokų aprašuose yra publikuojami mūsų progimnazijos geriausi septintų klasių mokinių projektai. LTMA tinklapyje yra šių mokinių sukurti ir nubraižyti dėžutės šonų projektai: 7a klasės – Dominiko, Adomo, Benedikto, Kerniaus ir 7b klasės – Elano, Nedo.    
Mokytojų sueiga “Gerosios patirties sklaida”
2021 m. sausio 12 d. vyks kasmetinė mokytojų sueiga/konferencija 
“Gerosios patirties sklaida”.
Konferencija vyks nuotoliniu būdu Teams aplinkoje nuo 12 val.
2020 metų Mokytojas
  2020 m. gruodžio 29 d. “Spindulio” progimnazijoje  nuotoliniu būdu vykusioje metinėje Mokytojų sueigoje  buvo išrinktas Metų Mokytojas. Juo tapo pradinių klasių mokytoja metodininkė 
Inesa Jančioraitė Tichomirova!  Sveikiname!
Sueigoje dalyvavo 47 progimnazijos mokytojai, metinius pranešimus skaitė direktorė Vilija Mozurienė, metodinių grupių pirmininkai – lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Perednienė, geografijos/gamtos mokytoja Lina Mažukėlė, muzikos mokytoja Lina Gubanovienė, pradinių klasių mokytoja Inesa Jančioraitė Tichomirova, biologijos/chemijos mokytoja Marytė Papinigienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Povilavičienė, socialinė pedagogė Lina Povilionienė. Taip pat nuotolinio darbo patirtimi pasidalino ir pranešimą pristatė technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ramunė Klymantienė bei žaismingą Kalėdinį pristatymą – matematikos mokytoja Jurgita Zenevičiūtė ir geografijos mokytoja Lina Mažukėlė, leidusios dar kartą visiems pagilinti Teams valdymo įgūdžius. Metų Mokytojo apklausą vykdė direktorės pavaduotoja Lilija Simonaitienė.
   Mokytojų sueigą inicijavo ir vedė direktorė Vilija Mozurienė ir metodinės tarybos pirmininkė Jurgita Zenevičiūtė.
Sveikiname ir didžiuojamės savo mokytojais!
2011 Metų Mokytoja – Virginija Baranauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
2012 Metų Mokytoja – Kristina Žukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja.
2013 Metų Mokytoja – Bronislava Gudauskienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja.
2014 Metų Mokytoja – Neringa Vaitiekūnienė, istorijos vyr. mokytoja.
2015 Metų Mokytoja - Rasa Polučanskė, pradinių klasių vyr. mokytoja.
2016 Metų Mokytoja - Rasa Polučanskė, pradinių klasių vyr. mokytoja  (antrą kartą).
2017 Metų Mokytojos – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja ir Nina Dineikienė,                                                     rusų  kalbos vyr. mokytoja.
2018 Metų Mokytoja – Lina Mažukėlė, geografijos vyr mokytoja.
2019 Metų Mokytojas – Kęstutis Andrijevskis, šokių mokytojas.
2020 metų Mokytojas – Inesa Jančioraitė Tichomorova, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Kiekvienų metų pabaigoje mokykloje renkame savo METŲ MOKYTOJĄ!