Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!
    
2019-2021 metais ,,Spindulio” progimnazija, 
dalyvaudama projekte ,,Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!”,
 įgyvendino mokyklos pokyčio projektą. 

       Kokius tikslus sau išsikėlėme ruošiantis įgyvendinti pokyčio projektą? 
       Vienas iš progimnazijos strateginio plano tikslų yra asmenybės ūgties siekimas, ugdymą(si) orientuojant į sėkmę. Esame išsikėlę šiuos uždavinius šiam tikslui įgyvendinti:
   -siekti nuolatinės mokinio asmeninės pažangos;
   -ugdyti savarankiškai mąstančią, atsakingą, gebančią valdyti emocijas, spręsti gyvenimiškas problemas, norinčią dirbti asmenybę. 
    Dalyvaudami projekte ,, RM-MK!“ parengėme pokyčio projektą tema ,,Mentorystė per aktyvias integruotas veiklas“. Siekėme, kad mokiniai bendradarbiaudami tarpusavyje, mentoriaudami siektų asmeninės pažangos, besimokydami netradiciškai, ugdytųsi atsakomybę už mokymąsi, siekiamus rezultatus bei gebėtų teikti ar priimti pagalbą. Tikėjomės, kad įgyvendinus projektą bus kuriamos aplinkos bei veiklos skatinančios bendradarbiavimą tarp mokinių, mokinių ir mokytojų, mokytojų ir mokytojų, bus kuriami pagarbūs santykiai, bendruomenės sutelktumas, atrastos naujos bendradarbiavimo formos. Mokinys ugdysis charakterio savybes: pagarbą, atsakomybę, drąsą, empatiją bei sudarytos sąlygos mokiniui savarankiškai veikti ir sukauptas žinias, gebėjimus, įgūdžius panaudoti praktikoje. Ugdymo turinį pritaikant kiekvienam mokiniui, organizuojant integruotas, netradicines pamokas, mokiniai ugdysis atsakomybę už savo ir kitų mokymąsi,  patirs ugdymosi sėkmę. 
       Kaip siekėme užsibrėžtų tikslų?  
   ,, RM-MK!“ komanda parengė pokyčio projektą. Pradžioje buvo numatytos įgyvendinti tris kryptys: integruotos ir netradicinės pamokos, mokinių projektinė veikla bei mokinių mentoriavimas. Tačiau atnaujinus pokyčio projektą pasirinkome vieną sritį – mokinių mentoriavimą, kuris apėmė ir likusias. Projektą pristatėme bendruomenei bei bendradarbiaudami su mokytojų komandomis, darbo grupėmis  į progimnazijos veiklos planą įtraukėme pokyčio projekto uždavinius bei įgyvendinimo priemones. Džiaugiamės, iniciatyviais ir iššūkių nebijančiais mokytojais, kurie pirmieji išbandė naujas veiklas. Mokiniai rengė projektus kartu su mokytojais, juos pristatė jaunesnių klasių mokiniams, netradicinių pamokų metu teikė pagalbą kitiems mokiniams bei vedė pamokas (,,Vasario 16-oji“, ,,Sakmės“, ,,Šekspyras“, ,,Kaip pasigaminti popierių“, ,,Seku pasaką mažiesiems“ ir kt. ). Visa informacija buvo talpinama ir progimnazijos tinklapyje.
  Rengiantis mūsų projekto baigiamajam renginiui, mokinių konferencijai  ,,Mano sėkmė”, įsitraukė ir visa progimnazijos bendruomenė. Siekti užsibrėžtų tikslų padėjo sklandi komunikacija, nuolatinis partneriškumu grįstas bendravimas ir bendradarbiavimas bei mokytojų iniciatyvumas ir užsidegimas dirbti kūrybiškai.  
      Kokių rezultatų pasiekėme?  
      Šis projektas paskatino organizuoti įdomesnį ugdymo procesą, padaugėjo netradicinių pamokų, veiklų, kuriose taikomi praktiniai pažinimo metodai, patirtys. Mokiniai išmoko planuoti savo veiklas, analizuoti ir ugdėsi savirefleksijos gebėjimus. Mokiniai mokėsi vieni kitų padedami – mentoriaudami. Sustiprėjo tarpusavio santykiai, atsirado pagarba ir parama vienas kitam. Kiekvienas mokinys turėjo galimybę pagilinti dalykines žinias, kūrybiškumo, komunikavimo, mokėjimo mokytis kompetencijas, patobulinti viešojo kalbėjimo įgūdžius. Sustiprėjo mokinių motyvacija mokytis ir padėti vienas kitam. Visose pradinėse klasėse pravesta bent viena 5-8 klasių mokinių pamoka, 1-4 klasių mokiniai dalijosi savo projektais su paralelių klasių mokiniais, priešmokyklinių grupių vaikais, organizuotos integruotos pamokos (pradinių klasių mokiniai kartu su vyresniaisiais mokiniais). Mokytojai bendradarbiaudami tarpusavyje taip pat dalijosi gerąja patirtimi progimnazijos mokytojų sueigoje, dalyvavo projekto organizatorių surengtame seminare mokymuose ,,Mentorystė praktiškai“.  Ruošiantis baigiamajam projekto renginiui – mokinių konferencijai ,,Mano sėkmė“ –  visose klasėse vyko atranka, kai kiekvienas mokinys ar jų grupė parengė projektą ir jį pristatė savo klasės mokiniams. Atrinkti projektai buvo pristatyti mokinių konferencijoje „Mano sėkmė“, kuri vyko nuotoliniu būdu. Iš tiesų, tai kupinas jaudulio ir smagių emocijų renginys. Dalyviai nustebino ne tik įdomiais ir aktualiais projektais, bet ir kompiuteriniu raštingumu. Visų dalyvių skaidrės turiningos, aktyvios ir gausios įdomios informacijos. Be to, patys dalyviai gebėjo valdyti savo pristatymus. Progimnazijoje organizuota mokinių nuotolinė konferencija ,,Mano sėkmė“, kurioje 1-8 klasių 77 mokiniai perskaitė net 60 pranešimų, kuriuos jiems paruošti padėjo 33 progimnazijos mokytojai, mokinių tėvai. Mokiniai rinkosi įvairių mokslo sričių temas: nuo muzikos iki komikso, nuo matematikos uždavinių iki haiku kūrybos, tačiau daugiausia buvo gamtamokslinių pranešimų. Vaikams rūpi aplinkosauga, bakterijų pasauliai, žmonių elgsena ir sveikata, mąstymo ir mokymosi ypatumai, mada, sportas, užšalę muilo burbulai, vanduo ir net dažantys saldainiai. Vyresnių klasių mokiniai pranešimus skaitė ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalbomis. 
      Didelį iššūkį sukėlė Covid –19 pandemija – kaip palaikyti mokinių socialinius ryšius? Tačiau plačiai duris atvėrė galimybė vesti integruotas nuotolines pamokas. Sujungti klases, dalintis mokiniams savo atradimais ir vesti pamokas “mokinys-mokiniui”. Nuotolinės pamokos įpareigojo kiekvieną mokytoją panaudoti savo pamokose įvairius mokomuosius internetinius išteklius, integruoti į dėstomą dalyką daugialypes terpes: tekstą, vaizdą, garsą. Mokytojai greitai prisitaikė prie naujų iššūkių ir įdėjo daug pastangų, kad pamokos būtų įtraukiančios ir leistų vaikams kaip įmanoma geriau įsisavinti žinias. Mokytojai į savo darbą drąsiai įtraukė ir naujus skaitmeninius įrankius, domėjosi informacinių technologijų naujovėmis ir kūrybiškai jas taikė savo veikloje bei motyvavo savo ugdytinius mentoriaudami jiems. 
           Sėkmingą projekto įgyvendinimą lėmė:
  • Drąsa. Buvome drąsūs bei ėmėmės pačių netikėčiausių ir dar nepatirtų dalykų. 
  • Mes - komanda. Suburta komanda, kuri palaipsniui įtraukė kitus bendruomenės narius esminiams mūsų mokyklos pokyčiams.
  • Progimnazijos credo – Laiptelis aukščiau pasiekiamas kiekvienam! Numatytos veiklos, kuriomis buvo siekiama stiprinti bendruomenę, siekti bendrų tikslų bei kiekvienam patirti sėkmę.
             Įgyvendinant pokytį reikėjo:
                      Savęs įsivertinimo
                      Pasiruošimo
                      Išteklių žmogiškųjų
                      Naujovių išbandymo
                      Drastiškų pokyčių
                      Užsidegimo dirbti kūrybiškai
                      Laiko sąnaudų
                      Ypatingų gebėjimų 
                      Susitelkimo bendruomenės, siekiant užsibrėžto tikslo!

     Šis projektas paskatino organizuoti įdomesnį ugdymo procesą, padaugėjo netradicinių pamokų, veiklų, kuriose taikomi praktiniai pažinimo metodai, mūsų visų patirtys.

                                                                                                 Rasa Petrikienė ir ,,RM-MK!” pokyčio komanda
Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazija
 dalyvavo projekte
,,RENKUOSI MOKYTI – MOKYKLŲ KAITAI!“  
Pokyčio komandos nariai:         
Vilija Mozurienė, direktorė – vadovavimas pokyčio projekto rengimui ir įgyvendinimui; 
Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pokyčio projekto rengimas ir įgyvendinimas, ataskaitų pateikimas;         
Rūta Šileiko, RM mokytojas; 
Daiva Petraitienė, Vilma Tuganauskienė,
Diana Petruškienė ir Renata Ziminskienė, mokytojai - pokyčio projekto rengimas ir įgyvendinimas, bendruomenės renginių organizavimas ir dalyvavimas juose. 
“Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!”
Jau antrus metus iš eilės pasiryžome
dalyvauti VŠĮ Mokyklų tobulinimo
centro projekte “Renkuosi mokyti”.
Kodėl? Nes projekto dalyvė, pradinių
klasių mokytoja Diana Petruškienė
labai sėkmingai “baigė” “Spindulio”
progimnazijos pirmąją klasę. Šių metų projektas
skirtas visos mokyklos bendruomenės kaitai, kad
kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir
džiaugsmą, ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.
Nuotraukų galerijoje akimirkos iš šventinio renginio Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje.
Mokymosi sėkmė ir džiaugsmas – kiekvienam vaikui
       Šiuo siekiu vadovaujasi projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“. Džiaugiamės, kad įveikę atranką patekome tarp kitų, prie projekto prisijungti pakviestų, Lietuvos mokyklų. 
      Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas. Projektas remiasi įtraukiojo ugdymo samprata ir sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi. Per dvejus projekto įgyvendinimo metus kviesime visą mūsų mokyklos bendruomenę (vadovus, pedagogus, mokinius ir tėvus) kartu mokytis, dirbti, bendrauti ir diskutuoti tam, kad kiekvienas mūsų mokyklos mokinys galėtų patirti mokymosi sėkmę ir džiaugsmą. 
 Kas mūsų laukia? 
 ●         Mokykloje bus atliekamas išsamus situacijos tyrimas. Jis padės identifikuoti sritis, kurias ateityje reikėtų tobulinti. 
●        Suburta mokyklos pokyčių komanda dalyvaus tęstiniuose mokymuose ir rengs pokyčio projektą. 
 ●        Kad pokyčius išjudinti sektųsi dar sklandžiau, į juos bus įtraukiama visa bendruomenė. Mokyklai bus teikiamos verslo ir vadybinės konsultacijos, bus sudaryta  galimybė bendradarbiauti ir mokytis ir iš kitų projekte dalyvaujančių mokyklų. 
 ●        Tam, kad visi kartu galėtume pasidžiaugti padaryta pažanga ir nueitu keliu, pokyčių projekto eiga bus stebima ir tiriama. 
         Projektą įgyvendina VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras, jau ne vienerius metus inicijuojantis teigiamus pokyčius Lietuvos mokyklose, pagrindinis projekto partneris – „Vilniaus prekybos“ paramos fondas DABAR.     
Projekte “Renkuosi mokyti”  Vilniaus “Spindulio” progimnazija dalyvauja jau antrus metus. Šiuo metu mokykloje dirba šio projekto dalyvė, 1 b klasės pradinių klasių mokytoja Diana Petruškienė, kuria nuoširdžiai džiaugiamės ir didžiuojamės.
Programa “Renkuosi mokyti!”
Džiaugiamės, kad “Spindulio” progimnazija įsitraukė į  programą “Renkuosi mokyti!”. 
Šventiniame renginyje, birželio 15 dieną, šv. Kotrynos bažnyčioje  buvo pristatyti 25 nauji mokytojai 
iš visos Lietuvos nuo rugsėjo 1 dienos papildysiantys mokytojų gretas. Plačiau skaitykite: