2021-2022 m.m. nuotolinio mokymosi tvarka
Pagalba mokiniams, patiriantiems sunkumų nuotolinio mokymosi metu
Mokiniams, iš sunkumus patiriančių šeimų, sudaromos sąlygos į nuotolines pamokas jungtis mokykloje: 
 
1 žingsnis. Mokytojo pagalba 
    Pastebėjęs problemą, pvz., mokinys nedalyvauja nuotolinėse pamokose, konsultacijose, vėluoja prisijungti, iš dalies ar visiškai neatlieka užduočių, mokytojas: 
     1.  susisiekia su mokiniu, teikia informaciją el. dienyne tėvams (globėjams, rūpintojams). Jei mokinys nedalyvauja antroje pamokoje iš eilės arba mokytojas pastebi kokį nors nedalyvavimo periodiškumą, pvz., per atsiskaitymus, informuoja klasės vadovą; 
     2.  su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) aiškinasi priežastį, kodėl mokinys vėluoja prisijungti, nedalyvauja nuotolinėje pamokoje, konsultacijoje; laiku, iš dalies ar visiškai neatlieka užduočių ir pan.; 
    3.  teikia individualias konsultacijas, papildomą mokymosi pagalbą, jei poveikio nėra ar mokinys vis tiek neprisijungia, dar kartą informuoja klasės vadovą, jog situacija nesikeičia. 

 2 žingsnis. Klasės vadovo pagalba  
      Klasės vadovas, konsultuodamasis su kitais mokinį mokančiais mokytojais, detaliai išanalizuoja susidariusią situaciją: 
      1.  išsiaiškina mokinio neprisijungimo į pamokas, darbų neatlikimo priežastis (bendrauja su mokiniu, tėvais (globėjais, rūpintojais); 
      2.  tėvams (globėjams, rūpintojais) primena jų pareigas ir išsiaiškina, ar reikia pagalbos, padedant vaikui mokytis, ar tėvai (globėjai) naudojasi el. dienyne teikiama informacija. 
      Klasės vadovas su mokyklos administracija priima sprendimą dėl pagalbos mokiniui: 
      1.  suteikiama reikalinga kompiuterinė įranga, įsitikinama, ar mokinys turi, kur ją padėti, prijungti, moka naudotis mokymo platformomis. Jei reikia pagalbos, pasirūpinama, kas ją suteiks: tėvai, savanoris, mokytojo padėjėjas, socialinis pedagogas ar kitas pagalbos mokiniui specialistas, socialinis darbuotojas (jei šeima gauna jo paslaugas); 
      2.  aptariamas mokymosi tvarkaraštis; pagalba, kurios reikėtų ir kurią priimtų mokinys; jei reikia paskiriamos mokymosi pagalbos konsultacinės valandos;  
      3. mokytojas teikia papildomas konsultacijas. 
      Jeigu mokinys po pokalbio su jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 2 dienas be priežasties ir toliau praleidžia pamokas ar neatlieka paskirtų užduočių namuose, mokytojas:
       1. informuoja socialinį pedagogą ir tariasi dėl tolesnių veiksmų, siekiant sudaryti sąlygas mokinio mokymuisi; 
       2.  informuoja mokyklos administracijos vadovą ar kitą atsakingą asmenį mokykloje, kuris išsiaiškina, ar mokinio šeima yra iš nepalankios socialinės aplinkos, gal ją lanko kitas specialistas, pvz., socialinis darbuotojas. Tuomet bendradarbiaudamas su juo mokyklos atstovas aptaria veiksmus, pakartotinai susisiekia su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir papildomai įvertina galimybes sudaryti sąlygas mokinio gerovei. 

 3 žingsnis. Socialinio pedagogo pagalba 
 Jei įvertinę situaciją socialinis pedagogas ar kitas atsakingas mokyklos atstovas nusprendžia, jog mokiniui reikalinga nuolatinė mokymosi pagalba: 
     1. situaciją aptaria su mokyklos vadovais, socialinis pedagogas kartu su mokiniu numato tinkamas pagalbos priemones;
     2. ieškoma savanorių tarp mokyklos mokinių, kitų savanorių, veikiančių mokykloje ar savivaldybėje, NVO, galinčių padėti mokiniui laikytis dienos režimo, atlikti užduotis, susirasti mokymosi medžiagą ir pan.;
    3.  jei savanoriškos pagalbos nepakanka, skiriamos papildomos mokytojo konsultacijos; 
    4. nuolat stebima, kaip mokiniui sekasi, jo situacija aptariama mokyklos Vaiko gerovės komisijoje (VGK). 
    Socialiniam pedagogui ar kitam atsakingam mokyklos atstovui nustačius, kad mokiniui reikia nuolatinės priežiūros ar tęstinės pagalbos, jis kreipiasi į mokyklos VGK. 

 4 žingsnis. Vaiko gerovės komisijos pagalba 
   VKG sprendžia:
     1. dėl tolesnių veiksmų, siekiant sudaryti sąlygas mokinio mokymuisi;  
     2. kokia pagalba bus teikiama mokiniui ir / ar mokyklos pastangomis galima jam padėti; 
     3.  ar reikia pagalbos ne tik mokiniui, bet ir jo šeimai. 
   Jei mokyklos VGK nusprendžia, kad mokyklos pagalbos mokiniui ir / ar jo šeimai nepakanka, ji kreipiasi į savivaldybės VGK, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, kuris koordinuoja švietimo, socialines ir sveikatos priežiūros teikimą savivaldybėje, dėl sprendimo skirti koordinuotai teikiamą pagalbą ar / ir organizuoti mokinio priežiūrą.
Skaitmeninis mokymas ir mokymasis dirbant nuotoliniu būdu
Nuorodos į internetinius išteklius: 
https://wheelofnames.com/ - laimės ratas 
https://www.krzyzowki.edu.pl/ - kryžiažodžių kūrimas 
https://l-www.voki.com/ - kalbantis personažas 
Online testai:  
Mokomieji žaidimai:  
Video ir audio kirpimas:  
Nuotraukų redagavimas:  
 https://www.photopea.com/  (dalinai išversta į lietuvių kalbą)
Knygos maketavimas: 
 https://www.fotor.com/ -  koliažų kūrimas 
 https://www.mindmaps.app/# - minčių žemėlapis 
 Muzikos mokytojams: 
 Internetiniai ištekliai muzikos pamokoms arba savarankiškam tobulėjimui: 
 FLAT - nemokama, paprasta ONLINE natų rašymo programa. Nieko nereikia instaliuoti, o natas galite rašyti bet kur, kur tik yra internetas. Galima jungtis su google profiliu arba reikia registruotis (nemokama).  CRESCENDO - dar viena visiškai nemokama ir paprasta natų rašymo programa.  
FINALE NOTEPAD - nemokama ir nesudėtinga natų užrašymo programa. Programos kūrėjų puslapis: finalemusic.com.  ScoreCloud - nemokama programa, natų redaktorius.  
MUSESCORE - nemokama natų užrašymo programa (natų redaktorius).  

      Bendravimas internetu nors ir yra patogus, bet reikia pripažinti, kad jis niekuomet nepakeis tikro ir nuoširdaus pokalbio prie puodelio kavos susitikimo metu. Bendravimas internetu yra tik saldainis, kuriuo ilgai gyvas nebūsi. Taigi, linkiu visiems stiprybės ir greito susitikimo ne „onlinu“, o „gyvai“.
      Šiuolaikinių pamokų negalima įsivaizduoti be skaitmeninio turinio. Nuotolinės pamokos įpareigojo kiekvieną mokytoją panaudoti savo pamokose įvairius mokomuosius internetinius išteklius. Taigi šiuolaikinės tendencijos reikalauja iš mokytojo mokėti integruoti į dėstomą dalyką daugialypes terpes: tekstą, vaizdą, garsą. Inovatyvus mokytojas turi gebėti sukurti tokį turinį. 
     Labai džiaugiuosi „Spindulio“ progimnazijos mokytojais, nes jie be galo greitai prisitaikė prie naujų iššūkių ir atiduoda visas jėgas, kad pamokos būtų įtraukiančios ir leistų vaikams 
kaip įmanoma geriau įsisavinti žinias. Mokytojai į savo darbą drąsiai įtraukė ir naujus skaitmeninius įrankius – vaizdo skambučius, susirašinėjimo platformas, skaidrių kūrimo programas, domisi informacinių technologijų naujovėmis ir kūrybiškai jas taiko savo veikloje. Norėčiau pasidalinti įvairiais internetiniais adresais ne tik su mokytojais, bet ir su mokiniais, tėveliais, juk dabar visi daug laiko praleidžiame internete ieškodami smagių žaidimų, kūrybiškų užduotėlių mokiniams ir savo vaikams. Čia tikrai rasite sau ir savo mokiniams kažką naudingo.
VDM grupių darbas nuotoliniu būdu 2021 m. sausio mėnesį
       Visos dienos mokyklos (VDM) grupės veikla karatino laikotarpiu progimnazijoje yra nevykdoma.         
           VDM grupės mokytojai teikia individualias, grupines konsultacijas, pagalbą mokiniams besimokantiems nuotoliniu būdu:
Primename nuotolinio mokymo(si) tvarką ir taisykles
Virtualaus pasaulio palinkėjimai 2021 m.
Keičiasi mūsų įprastas gyvenimo būdas ir vis greičiau žingsniuojame į virtualią erdvę, tokie laikai ir toks rytojus laukia mūsų ateityje. Labai svarbu turėti žinias, įgūdžius dirbant ir mokantis virtualiuose tinkluose. Tai iššūkis visai “Spindulio” bendruomenei, vaikams, tėvams, seneliams, mokytojams… Jau galime džiaugtis pirmais pasiekimais, dabar turime pamatus ir statome sienas, mes visi kartu kuriame mūsų e-progimnazijos sistemą „Spindulę“. Ateis laikas, kai mūsų pastangos užaugins ir prinokins naujų gebėjimų vaisius, galbūt, tai bus pasakų namelis, į kurį norėsime užeiti. Nebijokime svajoti, leiskim lietis fantazijai, juk tai virtualus pasaulis su begalinėmis galimybėmis, 
jį galima įsivaizduoti kaip širdis geidžia. 
 Todėl šiandien jums pristatome išmąstytą virtualizuotą 2021 metų Spindulės viziją. 
Būkime kūrėjai, statytojai, projektuotojai, nes visas mūsų triūsas ateityje atsipirks su kaupu. 
 Sėkmės kūryboje, su Naujais 2021 metais!
Prisegti failai
Fizinio ugdymo pamokos nuotoliniu būdu. Iššūkiai ir sėkmės.
     Pamokos pradžioje trumpai aptariame, kaip jiems sekasi. Aptariame pamokos struktūrą, mokiniai iš anksto žino ir pasirūpina reikiamu inventoriumi. Išsiaiškinę pamokos tikslą, peržvelgę nuorodas, pradedame darbuotis. Kai kuriomis dienomis sportuojame drauge. Smagu matyti, kaip išradingai vaikai susikuria ar susiranda reikalingą inventorių, ar pasiruošia reikiamą sportavimui aplinką. Jie dažnai dalinasi įspūdžiais, kaip jiems sekasi namuose atrasti ilgiausią atkarpą ir nubėgti reikiamą atstumą. Kitais atvejais, vaikai gali atsijungti nuo Zoom programos ir likus 10 min. pamokos pabaigos  vėl prisijungti.  Tuomet su kiekvienu trumpai aptariu kaip jiems sekėsi, ar viską pavyko atlikti. Pamokos pabaigoje pamačiusi juos, suprantu, kurie vaikai sportavo, kurie ne. Vaikai renka kaupiamąjį balą. Jei mokinys yra sušilęs, papasakoja ką atliko, gauna pliusą. Tokiu būdu yra stimulas sportuoti, rinkti pliusus. Kartais  pasilieku Zoom platformoje su keliais mokiniais individualiems  atsiskaitymams, problemų aptarimams.
     Vaikai noriai atlieka užduotus namų darbus. Kiekvienam namų darbui ruošiamasi pamokų metu, dvi savaites. Po tiek laiko išmokę ir išsitreniravę, nufilmuoja ir atsiunčia užduotį. Neturint galimybės filmuoti, galima užduotį atlikti per Zoom programą arba esant įvairiems sveikatos sutrikimams pasirinkti atlikti darbą raštu. 
    Nuotolinis mokymas leido labiau pažinti vaikus, juos pamatyti kitose situacijose. Džiaugiuosi, kad  galime kartu siekti geresnių rezultatų.
    Kokius pokyčius mums atnešė karantinas?  Kai sužinojome, kad pamokos bus vedamos nuotoliniu būdu, o tuo labiau fizinio ugdymo pamokos, daug  kam tai buvo nesuprantamas dalykas. Aš, kaip fizinio ugdymo mokytoja, truputį nerimavau kaip viskas vyks, kankino nežinomybė, ar vaikai galės prisijungti pamokos metu, ar interneto ryšys visur bus geras. 
       Tačiau šiandien galiu pasidžiaugti nuveiktu darbu,  fizinio ugdymo pamokomis nuotoliniu būdu Zoom programoje, bendradarbiavimu su mokiniais, jų tėvais.
       Per fizinio ugdymo pamokas dirbame labai įvairiai.
Mokiniai mokiniams apie pasakėčias
   Mokinių įspūdžiai: ,,Smagu, kad galime pasidalyti savo turimomis žiniomis su pradinių klasių mokiniais. Patiko bendrauti, bent trumpam pabūti mokytoja“. Eisvilė (5c kl.)
,,Patiko pasekti savo sukurtas pasakėčias“. Paulina (5c kl.)
,,Labai nustebau, kad vaikai patys sukūrė pasakėčias. Suprantu, kad tau daug pastangų buvo įdėta šiam darbui“. Adomas (2b kl.)
Jaučiausi puikiai, man buvo įdomu. Esu sužavėta, kad jos pačios sukūrė pasakėčias.“ Karolina (2b kl.)                                                                                                                               
                                                                 Pamoką parengė  pradinių klasių mokytoja Diana Petruškienė
                                                                                              lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė
Tęsiame projektą ,,Mokiniai mokiniams“, tik
kitokia forma – nuotoliniu būdu. 2020-05-14 5c
klasės mokinės Eisvilė Leontjeva, Dovilė Kirlytė,
Paulina Burokaitė apsilankė 2b klasės Zoom
pamokoje ir pristatė literatūros žanrą –
pasakėčias.
Pirmiausia, 5-okė Eisvilė gyvai ir žaismingai
aptarė pasakėčių kilmę, struktūrą. Nepamiršo
paminėti ir žymiausių lietuvių pasakėtininkų – K.
Donelaičio, S. Stanevičiaus, juk šias pavardes ir
kūrybą pradinių klasių mokiniai girdės ir aptars dar ne kartą vyresnėse klasėse. Po trumpo įvado
Eisvilė pasekė mažiesiems draugams pasakėčių pradininko – Ezopo pasakėčią ,,Keleiviai ir lokys“.
Vėliau 2-okai turėjo parašyti ir šios pasakėčios atpasakojimą.
Beje, puikias pasakėčias kūrė ir kuria ne tik žymūs autoriai, bet Vilniaus ,,Spindulio“
progimanazijos mokiniai. Tai įrodė Dovilė ir Paulina, pristačiusios savo sukurtas šiuolaikiškas
pasakėčias ,,Žirafos kaklas“, ,,Hipopotamas Ramzis“. Džiugu, jog 2-okai atidžiai klausė vyresniųjų
mokinių sekamų kūrinių. Tai patvirtina ir tikslūs atsakymai į užduotus teksto supratimo klausimus.
Pamokėlės pabaigoje 5-okės aptarė su 2-okais įspūdžius ir paprašė savarankiškai sukurti patikusiai
pasakėčiai iliustraciją.
Tokia pamokos forma ne tik smagi, bet ir naudinga ir vyresniųjų klasių mokiniams, tobulinantiems
savo viešojo kalbėjimo įgūdžius, ir pradinių klasių mokiniams, kurie labai noriai mokosi iš vyresniųjų.
Abėcėlė kitu kampu
Pasitinkant saulėtą vasarą ir baigiant peržengti pirmąjį mokslo ir žinių slenkstį – pirmų klasių
vaikai susipažino ir išmoko visas abėcėlės raides. Jas mokinukai nuo rudens rinko raidę po raidės,
tarsi išsibarsčiusias pupas. Todėl šiai dienai surinktos abėcėlės raidės ištiesė viena kitai ranką.
Susijungusias raideles pirmokai išmoko perskaityti ir užrašyti ir net sudaryti sakinius. Atlieka
įvairiausias kūrybines užduotis. Įveikia knygų slapčiausius puslapius. Sėkmingai eina pirmyn,
nešdamiesi su savimi net 32 abėcėlės raides. Jos visos surinktos, suskaičiuotos ir išmoktos abėcėlės
raidės gyvena auksinėje tvarkoje, kuri labiau padeda sudarinėjant žodynus ar sąrašus. Tačiau vaikai
yra vaikai. Jie turi savo abėcėlės tvarką, kuri vadinasi “Abėcėlė kitu kampu”. Šios raidelės kitokios,
nepaprastai paprastos ir mielos. Jose slypi vaikų kūrybiškumas, išmoningumas, kruopštumas ir
linksmumas.
Sakoma, kad vaikai greitai užauga. Dar greičiau užaugo mūsų pirmokai, mokydamiesi skaityti ir
rašyti. Šis mėnuo ir mokytojoms, ir vaikams buvo ypatingas – vaikai išmoko visą abėcėlę. Ypač
kantriai mokydamiesi raidelių, pirmokai išmoko dailios rašysenos, perskaitė daug knygelių, pajuto
lietuvių kalbos grožį. Visos raidės puikios, visos labai reikalingos, tačiau vaikai išpuošė pačią
svarbiausią – pirmąją savo vardo raidę. Naudodamiesi asmenine patirtimi, tėvelių patarimais,
kiekvienas pasirinko labiausiai patinkantį raidelių puošybos būdą. Tad kviečiame kartu pasidžiaugti
vaikų kūryba.
Pirmų klasių mokytojos
Saugus internetas
Visi puikiai žinome, kad šis laikotarpis mums kelia didžiulius iššūkius. Įprastame gyvenime ritme taikome taisykles: išeidami užrakiname duris, jei einame į mokyklą ar darbą keliamės tam tikru laiku ir pan. Internete, taip pat labai svarbu laikytis taisyklių, bet pirmiausia jas turime žinoti ir su jomis supažindinti vaikus. Svarbiausia kalbėti, aptarti taisykles internete ir jų laikytis.