Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo tvarka
Atnaujintos naudojimosi biblioteka taisyklės
Bibliotekos taisyklės
VILNIAUS ,,SPINDULIO“ PROGIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS:
I-V 8.00 – 16.30 val.
PIETŲ PERTRAUKA
11.00-11.30 val.
Paskutinis mėnesio penktadienis- sanitarinė diena
NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS
1. BENDROJI DALIS
1.1. Bibliotekos fondai yra mokyklos turtas, saugomas valstybės įstatymų numatyta tvarka.
Mokyklos biblioteka turi teisę naudotis visi mokyklos mokiniai, darbuotojai, mokinių tėvai, buvę
mokiniai.
1.2. Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijos išsamumą, spaudinių ir
kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę
orientaciją, prieinamumą.
1.3. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.
2. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS
2.1. Asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo
užsiregistruoti bibliotekoje.
2.2. Registruodamasis darbuotojas ar mokinys pateikia informaciją, kurios reikia skaitytojo
formuliarui užpildyti.
2.3. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja
jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.
2.4. Bibliotekos lankytojas – kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo
tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą iš bibliotekos paskolintą dokumentą, pratęsti jo
grąžinimo terminą, gauti informaciją, aplankyti parodą, dalyvauti bibliotekos organizuojamame
renginyje ir pan. ).
3. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA
3.1. Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui
(vaikams iki 16 metų – 15 dienų laikotarpiui).
3.2. Reti ir vertingi, informaciniai leidiniai, kartografiniai, vaizdiniai, elektroniniai dokumentai į
namus neišduodami. Jais galima naudotis tik bibliotekoje.
3.3. Vadovėliai išduodami vieneriems mokslo metams.
3.4. Skaitytojo prašymu naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas gali būti pratęstas,
jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai.
3.5. Ne mokyklos bendruomenės nariai biblioteka naudojasi tik sumokėję piniginį užstatą, kurio
dydį, atsižvelgdama į leidinio vertę ar galimybę įsigyti kitą, nustato bibliotekos vedėja;
3.6. Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą. Juos grąžinus,
formuliare pasirašo bibliotekininkas.
4. SKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
4.1. Skaitytojas turi teisę:
4.1.1. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimuisi namuose;
4.1.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;
4.1.3. pateikti užklausą žodžiu, raštu;
4.1.4. lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;
4.1.5. pareikšti savo nuomonę raštu arba žodžiu apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas.
4.2. Skaitytojas privalo:
4.2.1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos
inventoriaus;
4.2.2. draudžiama savavališkai išsinešti spaudinius ir kitus dokumentus iš bibliotekos, jei jie
neįrašyti į skaitytojo formuliarą;
4.2.3. bibliotekos atvirame fonde esančiais spaudiniais ir kitais dokumentais naudotis tik toje
bibliotekoje. Pernešti spaudinius ir kitus dokumentus į kitas patalpas galima tik leidus bibliotekos
darbuotojui;
4.2.4. nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi
jais terminą;
4.2.5. pasikeitus asmens dokumento duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ir pan.), nedelsiant
informuoti bibliotekininką;
4.2.6. bibliotekos patalpose laikytis tvarkos: netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir
bibliotekininkėms, kuprines ir paltus palikti bibliotekininkių nurodytoje vietoje.
4.3. SKAITYTOJO ATSAKOMYBĖ:
4.3.1.pamestą ar sugadintą knygą ar vadovėlį skaitytojas privalo pakeisti tokiu pat ar bibliotekos
vedėjos pripažintu lygiaverčiu leidiniu. 4.3.2. už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba
nepataisomai sugadintus spaudinius ir kitus dokumentus atsako tėvai ar globėjai;
4.3.3. baigęs mokyklą arba dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys ar iš darbo
išeinantis mokyklos bendruomenės narys, privalo atsiskaityti su biblioteka;
4.3.4. tyčia sugadinęs bibliotekos turtą privalo atlyginti padarytą žalą, o įvykdęs kitus naudojimosi
biblioteka taisyklių pažeidimus, skaitytojas įspėjamas dėl netinkamo elgesio, gali būti informuotas
klasės vadovas, mokyklos administracija, tėvai ar globėjai;
4.3.5. bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką,
mokyklos vadovo įsakymu terminuotam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.
5. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS
5.1. Biblioteka privalo:
5.1.1. informuoti skaitytojus apie savo spaudinių ir kitų dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas;
5.1.2. užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais;
5.1.3. pastoviai tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą;
5.1.4. rūpintis knygų ir kitų spaudinių fondo atnaujinimu.
5.2. Biblioteka turi teisę:
5.2.1. neatsiskaičiusių su biblioteka įsiskolinimą išieškoti nustatyta tvarka;
5.2.2. iš skaitytojų, turinčių teisę laikinai naudotis biblioteka, už paimtus į namus bibliotekos
spaudinius ir kitus dokumentus, imti užstatą;
5.2.3. laikiniems skaitytojams riboti išduodamų spaudinių ir kitų dokumentų skaičių;
5.2.4. paskutinį mėnesio penktadienį neaptarnauti skaitytojų. Šią dieną skirti patalpų ir fondų
valymui, dezinfekavimui, kitiems bibliotekos vidaus darbams.