2023 m. VGK veiklos planas
Saugumo mokymai antrų klasių mokiniams
   Pastaruoju metu ypatingai aktualus vaikų saugumo klausimas, todėl mūsų mokykloje jau tapęs tradiciniu antrų klasių mokinių Saugumo mokymas toliau tęsiamas ir įgauna vis didesnę prasmę.
   Šiais mokslo metais mokymuose planuoja dalyvauti 36 antrų klasių mokiniai.
   Organizuojamos mišrios mokinių grupės. Pagrindinis užsiėmimų tikslas – saugumo įgūdžių lavinimas, mokymas atpažinti koks suaugusiųjų ir vaikų elgesys yra toleruotinas, o koks ne, kada svarbu kviesti pagalbą.
   Tikiuosi, kad dalyvaujantys užsiėmimuose mokiniai įvykdys pagrindinius programoje keliamus uždavinius: 
 • gebės apsaugoti ir apginti save;
 • pasitikėti savimi;
 • išmoks veikti rizikingose situacijose;
 • atskirs netinkamą bendraamžių ir suaugusiųjų elgesį;
 • stiprins savo saugumą: fizinį, emocinį;
 • išmoks apsisaugoti nuo seksualinio ir kitokio pobūdžio smurto;
 • žinos kaip kviesti pagalbą.   
   Džiaugiuosi, kad šiems mokymams aktyviai pritarė mokinių tėvai. Taip visi kartu padėsime vaikams augti saugiai.                                                                               
Pagalba aktyvumo ir dėmesio sunkumų turintiems vaikams
Kviečiame susipažinti su Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos parengta medžiaga darbui su vaikais, kurie turi aktyvumo ir dėmesio sunkumų.
Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau -VPPT) interneto puslapį, kuriame galite rasti naudingos informacijos minėta tema: 
 • https://www.vilniausppt.lt/ypatingai-aktyvus-ir-demesio-sunkumu-turintys-vaikai/  
 • https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/04/ADHD-vaikai-kaip-pad%C4%97ti-1-1.pdf 
Daug naudingos informacijos apie vaiko raidą, sutrikimus bei patarimus įvairiomis temomis galite rasti Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro puslapyje: 
 • http://www.vaikuligonine.lt/category/centrai/vaiko-raidos-centras/  
Nemažai naudingų patarimų ir specifinės informacijos galite rasti metodinėse rekomendacijose mokytojams ir švietimo pagalbos teikėjams leidinyje „Mokomės kartu“  
 • http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011_metodines_rekomendacijos_Mokomes_kartu.pdf   
 Skatiname mokinių tėvelius (globėjus) bendradarbiauti su mokyklos pedagogais, švietimo pagalbos specialistais sprendžiant iškilusius sunkumus.
Veiksmų planas sisteminei mokymosi pagalbai organizuoti
VGK veiklos planas
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 m.
Dalyvavimas Vilniaus miesto pedagoginės-psichologinės tarnybos metodiniame renginyje ,,Vaiko gerovės komisijos sudėtingų darbo atvejų sprendimų galimybės”
     Siekdami bendro tikslo padėti vaikui, dažnai susiduriame su daug iššūkių. Reikalinga aiški struktūra, pagalbos planas, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų įsitraukimas. Ypatingai  svarbus tėvų (globėjų) dalyvavimas norint padėti vaikui. Ieškant pagalbos būdų vaikams, dažnai bendradarbiaujame su Vilniaus miesto pedagogine psichologe tarnyba. Spalio pabaigoje sulaukėme kvietimo iš VPPT socialinės pedagogės Nerijos Guogės (mūsų progimnazijos kuratorės) sudalyvauti ir pasidalinti patirtimi, kaip sprendžiame sudėtingus darbo atvejus mokykloje. 
    Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariai bei mokytojos lapkričio 12 dieną dalyvavo nuotoliniame metodiniame renginyje ,,Vaiko gerovės komisijos sudėtingų darbo atvejų sprendimų galimybės”. Renginį organizavo Vilniaus m. pedagoginė-psichologinė tarnyba. Atvejo pristatyme dalyvavo progimnazijos VGK pirmininkė, pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė, pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė, socialinė pedagogė Lina Povilionienė, psichologė Raminta Beinerytė, specialioji pedagogė-logopedė Kristina Urbutytė, lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė, matematikos mokytoja Laura Daniškevičienė. Renginyje pristatėme vieno berniuko istoriją – jo kelionę mūsų mokykloje, su kokias sunkumais jis susiduria, kokias sėkmes patiria. Pavaduotoja Rasa Petrikienė pristatė mokyklos VGK veiklą, darbo komandoje principus. Socialinė pedagogė Lina papasakojo berniuko šeimos istoriją. Darbo metodais, kuriuos taiko dirbant su šiuo mokiniu pasidalijo psichologė Raminta bei specialioji pedagogė-logopedė Kristina. Pavaduotoja Lilija Simonaitienė, lietuvių kalbos mokytoja Sonata ir matematikos mokytoja Laura pasidžiaugė, kad šiandien mokinys bendrauja su klasės draugais, turi net geriausią draugą klasėje, reaguoja į pastabas dėl netinkamo elgesio, nereplikuoja ir neprovokuoja klasės draugų.  
   Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad galėjome pasidalinti gerąja savo darbo patirtimi įveikiant nelengvas situacijas, teikiant pagalbą mokiniams. 
Psichologė Raminta Beinerytė 2021 – 2022 m. m.
Pagalbos tikslas - stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, 
prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (įtėviais, globėjais) bei kitais mokyklos bendruomenės nariais.

Uždaviniai:
- nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
- stiprinti mokytojų, kitų švietimo pagalbos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
- padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.

Psichologo veiklos sritys:
- įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
- konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendravimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
- psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poveikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas.
- švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai:
- mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (reikalingas tėvų sutikimas);
- prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
- siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
- prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Psichologo konsultacijoms “Spindulio” progimnazijoje mokinių tėveliai gali registruotis iš anksto el. dienyno pagalba Mano dienynas arba el. paštu ramintabeineryte@yahoo.com

Psichologinė pagalba telefonu ir internetu http://vilniausppt.lt/psichologine-pagalba/
Socialinė pedagogė Daiva Petraitienė 2021-2022 m. m.
Socialinė pedagogė Lina Povilionienė 2021-2022 m. m.
Logopedė, specialioji pedagogė Kristina Urbutytė 2021-2022 m. m.

Logopedės-spec. pedagogės Kristinos Urbutytės darbo laikas
2021-2022 m.m.