Veiksmų planas sisteminei mokymosi pagalbai organizuoti
VGK veiklos planas
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 m.
Dalyvavimas Vilniaus miesto pedagoginės-psichologinės tarnybos metodiniame renginyje ,,Vaiko gerovės komisijos sudėtingų darbo atvejų sprendimų galimybės”
     Siekdami bendro tikslo padėti vaikui, dažnai susiduriame su daug iššūkių. Reikalinga aiški struktūra, pagalbos planas, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų įsitraukimas. Ypatingai  svarbus tėvų (globėjų) dalyvavimas norint padėti vaikui. Ieškant pagalbos būdų vaikams, dažnai bendradarbiaujame su Vilniaus miesto pedagogine psichologe tarnyba. Spalio pabaigoje sulaukėme kvietimo iš VPPT socialinės pedagogės Nerijos Guogės (mūsų progimnazijos kuratorės) sudalyvauti ir pasidalinti patirtimi, kaip sprendžiame sudėtingus darbo atvejus mokykloje. 
    Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariai bei mokytojos lapkričio 12 dieną dalyvavo nuotoliniame metodiniame renginyje ,,Vaiko gerovės komisijos sudėtingų darbo atvejų sprendimų galimybės”. Renginį organizavo Vilniaus m. pedagoginė-psichologinė tarnyba. Atvejo pristatyme dalyvavo progimnazijos VGK pirmininkė, pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė, pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė, socialinė pedagogė Lina Povilionienė, psichologė Raminta Beinerytė, specialioji pedagogė-logopedė Kristina Urbutytė, lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė, matematikos mokytoja Laura Daniškevičienė. Renginyje pristatėme vieno berniuko istoriją – jo kelionę mūsų mokykloje, su kokias sunkumais jis susiduria, kokias sėkmes patiria. Pavaduotoja Rasa Petrikienė pristatė mokyklos VGK veiklą, darbo komandoje principus. Socialinė pedagogė Lina papasakojo berniuko šeimos istoriją. Darbo metodais, kuriuos taiko dirbant su šiuo mokiniu pasidalijo psichologė Raminta bei specialioji pedagogė-logopedė Kristina. Pavaduotoja Lilija Simonaitienė, lietuvių kalbos mokytoja Sonata ir matematikos mokytoja Laura pasidžiaugė, kad šiandien mokinys bendrauja su klasės draugais, turi net geriausią draugą klasėje, reaguoja į pastabas dėl netinkamo elgesio, nereplikuoja ir neprovokuoja klasės draugų.  
   Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad galėjome pasidalinti gerąja savo darbo patirtimi įveikiant nelengvas situacijas, teikiant pagalbą mokiniams. 
Psichologė Raminta Beinerytė 2021 – 2022 m. m.
Pagalbos tikslas - stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, 
prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (įtėviais, globėjais) bei kitais mokyklos bendruomenės nariais.

Uždaviniai:
- nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
- stiprinti mokytojų, kitų švietimo pagalbos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
- padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.

Psichologo veiklos sritys:
- įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
- konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendravimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
- psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poveikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas.
- švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai:
- mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (reikalingas tėvų sutikimas);
- prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
- siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
- prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Psichologo konsultacijoms “Spindulio” progimnazijoje mokinių tėveliai gali registruotis iš anksto el. dienyno pagalba Mano dienynas arba el. paštu ramintabeineryte@yahoo.com

Psichologinė pagalba telefonu ir internetu http://vilniausppt.lt/psichologine-pagalba/
Socialinė pedagogė Daiva Petraitienė 2021-2022 m. m.
Socialinė pedagogė Lina Povilionienė 2021-2022 m. m.
Logopedė, specialioji pedagogė Kristina Urbutytė 2021-2022 m. m.

Logopedės-spec. pedagogės Kristinos Urbutytės darbo laikas
2021-2022 m.m. 


Vaiko gerovės komisija 2021-2022 m. m.
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Psichologo konsultacijoms “Spindulio” progimnazijoje tėveliai gali registruotis iš anksto 
el. dienyno pagalba Mano dienynas arba el. paštu ramintabeineryte@yahoo.com
Logopedinė – specialioji pagalba
Logopedės – spec. pedagogės Kristinos Urbutytės darbo laikas 2020-2021 m. m. 
Pastaba: kai ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu, naujas logopedinių ir specialiųjų pratybų laikas el. dienyne “Mano dienynas” pranešamas tėvams (globėjams, rūpintojams) individualiai. 

Specialiojo pedagogo, logopedo funkcijos:
  • Atlieka vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį/pakartotinį įvertinimą;
  • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų; 
  • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko; 
  • Veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, kurių metu badoma įveikti kalbėjimo ir kalbos, mokymosi sutrikimus ir sunkumus;
  • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
  • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • Bendradarbiauja su Vilniaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
  • Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultacija vyksta trečiadieniais 16:30-17:30 Konsultacijai reikia registruotis iš anksto el. dienyne Mano dienynas arba el. paštu logopede.kristina@gmail.com