Progimnazijos tarybos posėdis
2024 m. sausio 31 d. 16.00 val. vyks “Spindulio” progimnazijos tarybos posėdis.
Tarybos narius kviečiame dalyvauti.
Darbotvarkė:
1. Progimnazijos Metinio veiklos plano pakeitimų derinimas.
2. Mokyklos vadovo ataskaita.
3. Užsienio kalbų mokymas  nuo 2024 m. rugsėjo 1d.
4. Mokinių elgesio taisyklių papildymas.
5. Tarptautinių programų įgyvendinimo projektas.
Progimnazijos tarybos nariai:
Pirmininkas - Rūta Šileiko, pradinių klasių mokytoja
Sekretorius: Gytis Mockus, istorijos vyr. mokytojas
Nariai: Laura Daniškevičienė, matematikos vyr. mokytoja, 
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Giedrė Adamonytė, tėvų atstovė
Žilvinas Bitinas, 8b klasės mokinys
Adrė Švilpaitė, 7c klasės mokinė
Augustas Dirsė, 6a klasės mokinys
Violeta Gedminaitė, Karoliniškių bendruomenės pirmininkė

Progimnazijos taryba patvirtinta 2024 m. sausio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. P-13
Progimnazijos taryba
Pirmininkas - 
Rūta Šileiko, pradinių klasių mokytoja
Sekretorius:
Gytis Mockus, istorijos mokytoja 
Nariai:
Laura Daniškevičienė, matematikos mokytoja, 
Natalija Struckienė, tėvų komiteto atstovė 
Simona Mateikienė, tėvų komiteto atstovė
Jovita Subačienė, tėvų komiteto atstovė 
Žilvinas Bitinas, 6b klasės mokinys
Matas Kvakšys, 7a klasės mokinys
Eisvilė Leontjeva, 7c klasės mokinė
Violeta Gedminaitė, Karoliniškių bendruomenės pirmininkė
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos tarybos nariai:
Progimnazijos taryba patvirtinta 2021 spalio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-160
Progimnazijos tarybos veikla
2021 m. gruodžio 2 d. kviečiamas “Spindulio” progimnazijos tarybos narių susirinkimas.
Pradžia 17 val. 105 kabinete.
Progimnazijos taryba
Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė
Lina Gubanovienė, muzikos mokytoja metodininkė
Ramunė Klymantienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Daiva Selilė, tėvų atstovė 
Beta Svilainė, tėvų atstovė
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Žilvinas Bitinas, 5b klasės mokinys
Matas Kvakšys, 6a klasės mokinys
Nerijus Tomkus, 8a klasės mokinys

Progimnazijos taryba patvirtinta 2021 m. sausio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-23
Progimnazijos taryba
Nariai:
Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė
Lina Gubanovienė, muzikos mokytoja metodininkė
Ramunė Klymantienė, priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė
Rasa Krasnikovienė, tėvų atstovė 
Beta Svilainė, tėvų atstovė
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Matas Kvakšys, 5a klasės mokinys 
Nerijus Tomkus, 7a klasės mokinys
Ieva Kairytė, 8a  klasės mokinė
Progimnazijos tarybos susirinkimas vyks 
2020 m. sausio 28 d. 17.30 val. 
mokyklos bibliotekoje
Progimnazijos taryba 2018 m.
Pirmininkas – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja 
Nariai: 
Virginija Baranauskienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė 
Dana Bruzgienė, dorinio ugdymo vyr. mokytoja 
Rasa Krasnikovienė, tėvų atstovė 
Birutė Suchockienė, tėvų atstovė
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Kotryna Giedraitytė, 7a klasės mokinė 
Ieva Kairytė, 6a  klasės mokinė
Nerijus Tomkus, 5a klasės mokinys
Progimnazijos taryba 2017-2018 m.m.
Pirmininkas – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja 
Nariai: 
Virginija Baranauskienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė 
Kristina Žukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja 
Rasa Krasnikovienė, tėvų atstovė 
Birutė Suchockienė, tėvų atstovė
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Kotryna Giedraitytė, 7a klasės mokinė 
Ieva Kairytė, 6a  klasės mokinė
Nerijus Tomkus, 5a klasės mokinys
Progimnazijos tarybos nuostatai
VILNIAUS ,,SPINDULIO”  PROGIMNAZIJOS
   TARYBOS NUOSTATAI  

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS   
 1. Šie nuostatai reglamentuoja Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos tarybos veiklos organizavimo bendrąją tvarką. Nuostatus tvirtina Progimnazijos taryba. 
 2. Progimnazijos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, savininko teisės aktais ir progimnazijos nuostatais.
  
  II. PROGIMNAZIJOS TARYBOS STRUKTŪRA   
 3. Progimnazijos taryba yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę  demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai svarbius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Progimnazijos interesams.
 4. Taryba sudaroma iš Progimnazijoje nedirbančių vaikų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių atstovų. Į tarybą lygiomis dalimis 3 tėvus (globėjus, rūpintojus) renka Progimnazijos tėvų visuotinis susirinkimas, 3 mokytojus – mokytojų taryba, 3 mokinius – 4 –8 klasių mokinių komitetas. 
 5. Progimnazijos taryba renka tarybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių. Progimnazijos direktorius negali būti Progimnazijos tarybos pirmininku ar nariu, tačiau dalyvauja Progimnazijos tarybos susirinkimuose be balso teisės. 
 6. Progimnazijos direktorius gali inicijuoti Progimnazijos tarybos posėdžius, teikia tarybos nariams svarstytinus klausimus, koordinuoja tarybos sprendimų viešą paskelbimą. 
 7. Progimnazijos taryba renkama dviejų metų kadencijai.   

 III. PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  
 8. Progimnazijos tarybos posėdžiui pirmininkauja Progimnazijos tarybos pirmininkas, jam nesant – Progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojas. 
 9. Progimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus. Teisę sušaukti neeilinį susirinkimą turi mokyklos direktorius ir Progimnazijos tarybos pirmininkas. 
 10. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, Progimnazijos direktorius ar savininkas tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 
11. Progimnazijos taryba sudaro metinį tarybos veiklos planą, kurį tvirtina mokyklos direktorius.  

  IV.  PROGIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS   
 12. Progimnazijos taryba: 
12.1. teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 12.2. pritaria progimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems tvirtinti Progimnazijos direktoriaus; 
12.3. numato progimnazijos veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, jų pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo organizavimo tvarkai;  
12.4. teikia siūlymus dėl progimnazijos ugdymo plano pakeitimų;  
12.5. teikia progimnazijos direktoriui siūlymus dėl progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo, saugių mokinių ugdymo sąlygų sudarymo; 
 12.6. teikia siūlymus dėl progimnazijos gautų 2 % GPM lėšų naudojimo;  
12.7. išklauso progimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl progimnazijos veiklos tobulinimo;
12.8. svarsto metodinės tarybos, kitų progimnazijos savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui; 
12.9. teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių vaikams, mokiniams ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, svarsto kitus svarbiausius progimnazijos veiklos klausimus; 
 12.10. inicijuoja progimnazijos, mokinių tėvų ir visos bendruomenės bendradarbiavimą;
12.11. svarsto progimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri progimnazijos finansinę veiklą; 
12.12. svarsto progimnazijos struktūros keitimo klausimus;  
12.13. gali sustabdyti kitų progimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos; 
12.14. teikia siūlymus dėl progimnazijos vadovų atestacijos.  

 V. PROGIMNAZIJOS TARYBOS ATSKAITOMYBĖ   
13. Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito progimnazijos bendruomenei.
Progimnazijos taryba
Pirmininkas Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja 
Nariai:  
Virginija Baranauskienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė 
Kristina Žukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja 
Rasa Krasnikovienė, tėvų atstovė 
Birutė Suchockienė, tėvų atstovė 
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Ugnė Gudonytė, 8b klasės mokinė 
Kotryna Giedraitytė, 6a klasės mokinė 
Ieva Kairytė, 5a  klasės mokinė
Mokyklos tarybos veiklos planas 2016 metams