Progimnazijos taryba
Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė
Lina Gubanovienė, muzikos mokytoja metodininkė
Ramunė Klymantienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Daiva Selilė, tėvų atstovė 
Beta Svilainė, tėvų atstovė
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Žilvinas Bitinas, 5b klasės mokinys
Matas Kvakšys, 6a klasės mokinys
Nerijus Tomkus, 8a klasės mokinys

Progimnazijos taryba
Nariai:
Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė
Lina Gubanovienė, muzikos mokytoja metodininkė
Ramunė Klymantienė, priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė
Rasa Krasnikovienė, tėvų atstovė 
Beta Svilainė, tėvų atstovė
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Matas Kvakšys, 5a klasės mokinys 
Nerijus Tomkus, 7a klasės mokinys
Ieva Kairytė, 8a  klasės mokinė
Progimnazijos tarybos susirinkimas vyks 
2020 m. sausio 28 d. 17.30 val. 
mokyklos bibliotekoje
Progimnazijos taryba 2018 m.
Pirmininkas – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja 
Nariai: 
Virginija Baranauskienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė 
Dana Bruzgienė, dorinio ugdymo vyr. mokytoja 
Rasa Krasnikovienė, tėvų atstovė 
Birutė Suchockienė, tėvų atstovė
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Kotryna Giedraitytė, 7a klasės mokinė 
Ieva Kairytė, 6a  klasės mokinė
Nerijus Tomkus, 5a klasės mokinys
Progimnazijos taryba 2017-2018 m.m.
Pirmininkas – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja 
Nariai: 
Virginija Baranauskienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė 
Kristina Žukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja 
Rasa Krasnikovienė, tėvų atstovė 
Birutė Suchockienė, tėvų atstovė
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Kotryna Giedraitytė, 7a klasės mokinė 
Ieva Kairytė, 6a  klasės mokinė
Nerijus Tomkus, 5a klasės mokinys
Progimnazijos tarybos nuostatai
VILNIAUS ,,SPINDULIO”  PROGIMNAZIJOS
   TARYBOS NUOSTATAI  

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS   
 1. Šie nuostatai reglamentuoja Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos tarybos veiklos organizavimo bendrąją tvarką. Nuostatus tvirtina Progimnazijos taryba. 
 2. Progimnazijos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, savininko teisės aktais ir progimnazijos nuostatais.
  
  II. PROGIMNAZIJOS TARYBOS STRUKTŪRA   
 3. Progimnazijos taryba yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę  demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai svarbius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Progimnazijos interesams.
 4. Taryba sudaroma iš Progimnazijoje nedirbančių vaikų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių atstovų. Į tarybą lygiomis dalimis 3 tėvus (globėjus, rūpintojus) renka Progimnazijos tėvų visuotinis susirinkimas, 3 mokytojus – mokytojų taryba, 3 mokinius – 4 –8 klasių mokinių komitetas. 
 5. Progimnazijos taryba renka tarybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių. Progimnazijos direktorius negali būti Progimnazijos tarybos pirmininku ar nariu, tačiau dalyvauja Progimnazijos tarybos susirinkimuose be balso teisės. 
 6. Progimnazijos direktorius gali inicijuoti Progimnazijos tarybos posėdžius, teikia tarybos nariams svarstytinus klausimus, koordinuoja tarybos sprendimų viešą paskelbimą. 
 7. Progimnazijos taryba renkama dviejų metų kadencijai.   

 III. PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  
 8. Progimnazijos tarybos posėdžiui pirmininkauja Progimnazijos tarybos pirmininkas, jam nesant – Progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojas. 
 9. Progimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus. Teisę sušaukti neeilinį susirinkimą turi mokyklos direktorius ir Progimnazijos tarybos pirmininkas. 
 10. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, Progimnazijos direktorius ar savininkas tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 
11. Progimnazijos taryba sudaro metinį tarybos veiklos planą, kurį tvirtina mokyklos direktorius.  

  IV.  PROGIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS   
 12. Progimnazijos taryba: 
12.1. teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 12.2. pritaria progimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems tvirtinti Progimnazijos direktoriaus; 
12.3. numato progimnazijos veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, jų pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo organizavimo tvarkai;  
12.4. teikia siūlymus dėl progimnazijos ugdymo plano pakeitimų;  
12.5. teikia progimnazijos direktoriui siūlymus dėl progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo, saugių mokinių ugdymo sąlygų sudarymo; 
 12.6. teikia siūlymus dėl progimnazijos lėšų naudojimo;  
12.7. išklauso progimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl progimnazijos veiklos tobulinimo;
12.8. svarsto metodinės tarybos, kitų progimnazijos savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui; 
12.9. teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių vaikams, mokiniams ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, svarsto kitus svarbiausius progimnazijos veiklos klausimus; 
 12.10. inicijuoja progimnazijos, mokinių tėvų ir visos bendruomenės bendradarbiavimą;
12.11. svarsto progimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri progimnazijos finansinę veiklą; 
12.12. svarsto progimnazijos struktūros keitimo klausimus;  
12.13. gali sustabdyti kitų progimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos; 
12.14. teikia siūlymus dėl progimnazijos vadovų atestacijos.  

 V. PROGIMNAZIJOS TARYBOS ATSKAITOMYBĖ   
13. Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito progimnazijos bendruomenei.
Progimnazijos taryba
Pirmininkas Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja 
Nariai:  
Virginija Baranauskienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė 
Kristina Žukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja 
Rasa Krasnikovienė, tėvų atstovė 
Birutė Suchockienė, tėvų atstovė 
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Ugnė Gudonytė, 8b klasės mokinė 
Kotryna Giedraitytė, 6a klasės mokinė 
Ieva Kairytė, 5a  klasės mokinė
Mokyklos tarybos veiklos planas 2016 metams
Mokyklos tarybos nariai 2015-2016 m.m.
LINA MAŽUKĖLĖ – pirmininkė, geografijos vyr. mokytoja
NERINGA VAITIEKŪNIENĖ- istorijos vyr. mokytoja
RAIMONDA PETKŪNIENĖ – pradinių klasių vyr.mokytoja
JURGITA ALEKSAITIENĖ – tėvų atstovė
VAIDAS TREČIOKAS – tėvų atstovas
LAURA STAUGAITIENĖ – tėvų atstovė
KOTRYNA GIEDRAITYTĖ – 5A klasės mokinė
UGNĖ GUDONYTĖ – 7B klasės mokinė
KAROLINA SIPAVIČIŪTĖ – 8A klasės mokinė
Mokyklos tarybos nariai 2014-2015 m.m.
LINA MAŽUKĖLĖ – pirmininkė, geografijos vyr. mokytoja 
NERINGA VAITIEKŪNIENĖ- istorijos vyr. mokytoja 
VILMA BAGDONIENĖ –  pradinių klasių vyr.mokytoja
JURGITA ALEKSAITIENĖ -  tėvų atstovė
VAIDAS TREČIOKAS -  tėvų atstovas
LAURA STAUGAITIENĖ -  tėvų atstovė
ONA EMILIJA MOISIEJENKO -  8 A klasės mokinė
KAROLINA SIPAVIČIŪTĖ -  7A klasės mokinė
UGNĖ GUDONYTĖ -  6A klasės mokinė
Mokyklos taryba 2013-2014 m.m.
MOKYKLOS TARYBOS  SUDĖTIS 

IRMA VAITKUVIENĖ – pirmininkė, technologijų – dailės mokytoja metodininkė
NERINGA VAITIEKŪNIENĖ- istorijos vyr. mokytoja 
VIRGINIJA BARANAUSKIENĖ –  pradinių klasių vyr.mokytoja
JURGITA ALEKSAITIENĖ –  tėvų atstovė
VAIDAS TREČIOKAS -  tėvų atstovas
LAURA STAUGAITIENĖ -  tėvų atstovė
ONA EMILIJA MOISIEJENKO -  7 A klasės mokinė
KAROLINA SIPAVIČIŪTĖ -  6A klasės mokinė
UGNĖ GUDONYTĖ -  5A klasės mokinė

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI
Bendroji dalis
1. Šie nuostatai reglamentuoja Vilniaus ,,Spindulio‘‘ pagrindinės Mokyklos tarybos veiklą (toliau- Mokyklos taryba).
2. Mokyklos tarybos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės švietimo skyriaus patvirtintais mokyklos nuostatais ir šiais Mokyklos tarybos nuostatais.
3. Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti moksleivių, jų tėvų ir vaiko globėjų ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.Mokyklos tarybos sudarymas ir sudėtis
4. Nariai į mokyklos tarybą renkami, remiantis demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, konkurencija, periodiškumu. Į mokyklos tarybą mokytojai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai renka po tris atstovus. Mokyklos moksleivių tėvų asociacijos taryba į mokyklos tarybą renka tris moksleivių tėvų asociacijos narius. Į mokyklos tarybą moksleiviai taip pat renka tris savo atstovus. Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai.
5. Mokyklos tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją, sekretorių renka tarybos nariai. Mokyklos direktorius negali būti tarybos pirmininku. Mokyklos tarybos pirmininkas renkamas  3 metams.
6. Mokyklos tarybos sudėtis kiekvienais mokslo metais tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu.

Vadovavimas mokyklos tarybai
7. Mokyklos tarybos darbui vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas nedalyvauja, posėdžius veda jo pavaduotojas.
8. Mokyklos tarybos susirinkimai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Teisę sušaukti neeilinį susirinkimą turi mokyklos direktorius ir mokyklos tarybos pirmininkas.
9. Posėdis yra teisėtas, jai jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma, Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.
10. Mokyklos taryba kiekvieniems mokslo metams sudaro tarybos veiklos planą, kurį tvirtina mokyklos direktorius.
Mokyklos taryba:
11.1. Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus tvarkos taisykles;
11.2. Priima sprendimą dėl mokyklos ugdymo plano;
11.3. Nustato ugdymo tvarką;
11.4.  Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
11.5. Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
11.6.  Mokytojų tarybos teikimu sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus;
11.7.  Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, svarsto mokinių, neturinčių mokymosi motyvacijos, problemas;
11.8.  Skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją;
11.9.  Kontroliuoja mokyklos finansinę ir ūkinę veiklą; 
11.10. Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
11.11. Rekomenduoja mokytojus atestacijai.
Mokyklos tarybos atsakomybė
12. Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės bei vietos bendruomenės nariams.
13. Jei švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatė, kad tarybos sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.