Direktorės Vilijos Mozurienės ataskaita
Pastabas ir pasiūlymus dėl Vilniaus “Spindulio” progimnazijos direktorės Vilijos Mozurienės
metinės veiklos ataskaitos teikti iki 2023 m. sausio 31d.
el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com
Mokyklos mikroklimatas
2022 m. gruodžio 29 d. progimnazijos mokytojai dalyvavo seminare Mikroklimatas. Kas čia apie mus?”. Seminarą vedė  ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų mokyklos mokymo programų vadovė, konsultantė Birutė Ruplytė.
    Seminaro metu išsikėlėme du uždavinius – pirma, išanalizuoti 2022 m. atlikto mikroklimato tyrimo vertinimą, palyginti jo duomenis su 2021 m. atliktu tyrimu bei antra, ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti gerinant progimnazijos mikroklimatą. Tyrimus atliko MB “Saugi darbo vieta”, apklausoje anonimiškai dalyvavo 36 mokytojai, kurie atsakė į 21 klausimą (keletas atsakymų diagramų pristatyta nuotraukų galerijoje).  Lektorė B. Ruplytė pristatė tyrimo išvadas bei rekomendacijas. Bendri tyrimo duomenys mokytojus ir mokyklos vadovus nudžiugino. Visi tiriamieji rodikliai neturėjo didelio nuokrypio nuo normos. Išryškėjo kelios probleminės vietos, į kurias, vykdant darbo procesus, ateityje reikia atsižvelgti ir stengtis pakeisti arba pagerinti. Mokytojai, susipažinę su tyrimo rezultatais, pasidaliję į penkias darbo grupes, bandė atsakyti į klausimus: Ką mums sako tyrimų rezultatai? Kaip mes galvojame, veikiame, jaučiamės? Ką mes galime ir turime padaryti su tuo? Ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti? Bendrose grupių diskusijose išsikristalizavo kelios mintys – tyrimų rezultatai yra geri, tačiau reikia daugiau bendrauti ir bendradarbiauti, išsisakyti bei išklausyti kitą nuomonę, ieškoti kompromisų, o svarbiausia mintis, nuskambėjusi seminare – mokytojai myli savo darbą.
  Antroje seminaro dalyje ISM lektorė pristatė pokyčių būtinybę ir mūsų reakciją į juos, diskutavome, kodėl bijome/nebijome pokyčių, ką prarandame su pokyčiais (saugumo jausmą, žinojimą, stabilumą, įpročius, vertingumą), kaip įveikti priešiškumą pokyčiams, įvardino tris pasipriešinimo pokyčiams lygius: kultūrinį (čia neveiks), asmeninį (kas man iš to?), intelektinį (nesuprantu). Pasak B. Ruplytės,  ne taip seniai pagrindinė siekiamybė buvo užtikrinti organizacijoje stabilumą ir radikalių pokyčių pasitaikydavo retai, tačiau šiandien organizacijos veikia ne tik reaguodamos į pokyčius, bet ir juos inicijuodamos bei valdydamos, nes šiandien stabilumas išlaikomas būtent pokyčių pagalba. 
 Ačiū gerbiamai lektorei B. Ruplytei už mikroklimato tyrimo pristatymą, išsakytas mintis ir padrąsinimą, kuriant bendraujančią ir besimokančią organizaciją.
 P.S. Tekste ir nuotraukų galerijoje panaudota lektorės mokomoji medžiaga.
Kūrybiškumo proveržis mokytojų sueigoje-konferencijoje
  2023 m. sausio 4-5 d. progimnazijoje vyko aštuntoji Mokytojų sueiga-konferencija “Gerosios patirties sklaida”. Šešiolika įvairių dalykų mokytojų ir specialistų (7 pradinių kl. ir 9 dalykų mokytojai) skaitė pranešimus apie geriausias, įdomiausias savo veiklų, pamokų patirtis, dalinosi pavyzdžiais, patarimais iš mokyklinio gyvenimo, pasakojo rimtus ir linksmus nutikimus pamokose. Dvi dienas klausėmės labai profesionalių šiuolaikiškų pranešimų bei praktinių mokymų. Norėtųsi  išskirti  pagrindines pranešimuose dominavusias temas: dalykinė integracija, klasių mikroklimatas, mokinių motyvacija, ukrainiečių mokymas, skaitymo ypatumai lietuvių ir anglų k. pamokose, skaitmeninių priemonių bei įrankių naudojimas. Daug dėmesio ir diskusijų sukėlė Lietuvos ir Anglijos mokyklų, jų mokinių ir mokytojų santykių palyginimai. Pranešimus paįvairindavo praktinės užduotys, jų netrūko abejose dienose (“išmaniosios grindys”, apskaičiavimai, kiek kofeino mokytojai suvartoja kasdien, “masažinis traukinukas” ir kt.). 
   Manau, kiekvienas mokytojas pasisėmė patirties iš kiekvieno pranešimo, kai kurie mintyse pasitikrino “ir aš taip darau”, išgirdo labai naudingų patarimų ir kilo begalė minčių, kaip keisti, įvairinti mokymo procesą, kaip tiesti tiltus gilesnei dalykinei integracijai, kaip padėti mokiniams mokytis. Tai pats geriausias kvalifikacijos kėlimo būdas, kai mokomės vieni iš kitų – mokytojai mokytojams.
   Liaudies išmintis byloja: “Norint kažką gauti – iš pradžių reikia duoti”. Taigi, vieni daug davė, kiti daug gavo. Tęsinio tikimės jau kitoje mokytojų konferencijoje. Ačiū visiems už įdomius, brandžius pranešimus. Geros kūrybinės kloties 2023 metais!
      Refleksija.
   ”Mokytojai, ačiū už jūsų pranešimus: už pasidalinimą gerąja profesine patirtimi, padidėjusią motyvaciją dirbti, minčių antplūdį, už malonią atmosferą, kai galėjome visi kartu pasidžiaugti nuveiktais darbais, atradimais, inovacijomis. Prasidėjus naujiems metams linkiu visiems mokytojams, pagalbos specialistams tęsti savo suplanuotas veiklas įtraukiant naujus, kolegų išbandytus, metodus, būdus, priemones ar tiesiog patarimus, planuotis tarpdalykines integracijas, įgyvendinti naujas idėjas bei dalintis gerąja patirtimi. Ir toliau likite kūrybiški, išradingi, gebantys bendrauti ir bendradarbiauti bei nebijantys klysti”, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė.
    “Mes, kaip ir daugelis mokytojų, prasidėjus naujiems metams sudarome naujus veiksmų planus, kaip gerinti ugdymo kokybę. Mokytojų sueigos metu išgirdome bendrą veiksmų planą, užkoduotą mokytojų pranešimuose: susitarimai, mokytis pačiam, išankstinis pasirengimas, pasitelkimas tinkamų priemonių darbui, veikti, nebijoti klysti, pagalba, gebėti susisteminti ir reflektuoti, organizuoti patyriminį ugdymą, ugdymą per žaidimus, projektinė veikla, aukšta motyvacija – udymo(si) sėkmė, būti empatiškiems ir svarbiausias virsmas – mokytojas yra mentorius. Mokytojas ne moko, o padeda mokiniams mokytis”, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė.
                                   Pranešimų temos ir akimirkos iš jų – nuotraukų galerijoje.
Metodinė taryba 2022-2023 m.m.
Metodinės tarybos nariai:
Pirmininkė – Inesa Jančioraitė Tichomirova, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
Nariai:  Sonata Pušinskienė (tarybos sekretorė), lietuvių kalbos mokytoja,
               Gytis Mockus, istorijos mokytojas,
               Lina Gubanovienė, muzikos mokytoja metodininkė,
               Gabrielė Žutautaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Gerosios patirties sklaida. Mokytojų sueigos programa.
Išrinkta Metų mokytoja!
Jau dvyliktą kartą metų pabaigoje progimnazijoje mokytojai renka Metų Mokytoją.
Renkant kandidatą atsižvelgiama į šiuos kriterijus: iniciatyvus, kūrybiškas, atsakingas, aktyvus, organizuojantis įvairias veiklas mokykloje, draugiškas, tolerantiškas, bendruomeniškas, pozityvus, gebantis bendradarbiauti, aktyviai dalyvaujantis metodinėje veikloje, skleidžiantis savo gerąją pedagoginio darbo patirtį progimnazijoje bei už jos ribų.   

2022 m. Metų Mokytoja tapo socialinė pedagogė 
Lina Povilionienė! 
Darbo taryba
Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos darbo taryba, 
patvirtinta direktoriaus įsakymu 2022-12-07 Nr. V-173
            
Alina Pesliak, pradinių klasių mokytoja,                
                                               Vadimas Pavlovas, biologijos, chemijos mokytojas,                 
                                              Daiva Čižikienė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.                                                                                                                                                          ()
“Vedliai” mokykloje
Technologinė kūryba skinasi kelią į pamokas
Kas gali geriau įvertinti švietimo inovacijas, jei ne mokytojai, ar ne?! Šią savaitę kartu su kitais EdTech Lithuania asociacijos nariais lankėmės Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, kur diskutavome kaip švietimo sistemą stiprina #EdTech startuoliai. Susitikime kartu su “Vedliais” dalyvavo mūsų mokytoja Rūta Šileiko iš Vilniaus “Spindulio” progimnazijos.  Rūta pasidalino, kaip technologijos praturtina jos pradinukų pamokas, o „Vedlių“ paruoštas turinys ir priemonės sugrąžina norą mokytis bei leidžia patirti sėkmę kiekvienam vaikui, nepaisant skirtingų gabumų! Dėkojame asociacijos kolegoms, Nacionalinė švietimo agentūra, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei kitiems susitikimo dalyviams už produktyvią diskusiją Kartu galime pasiekti tikrų proveržių švietimo srityje!
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija: 

       Pirmininkė – Vilija Mozurienė, progimnazijos direktorė
       Sekretorė  - Jolanta Vasilevskienė, pradinių klasių metodininkė
       Nariai:  Rolandas Matulevičius, technologijų mokytojas ekspertas             
                     Daiva Čižikienė, specialioji vyr. pedagogė, progimnazijos darbo tarybos atstovė             
                     Jovita Subačienė, tėvų atstovė             
                     Gražina Doveikienė,  steigėjo deleguota atstovė
Komisija patvirtinta: 
Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. lapkričio11 d. įsakymu Nr. 30-3469/22
Pagalbos mokiniui specialistų darbo laikas 2022 – 2023 m.m.
Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams(globėjams, rūpintojams) mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. Švietimo pagalba: specialioji pedagoginė ir specialioji, socialinė pedagoginė ir psichologinė pagalba.

Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Specialusis pedagogas – nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia pagalbą jų turintiems mokiniams; bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, stiprina jų gebėjimą ugdyti mokinius turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių; padeda sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikams ir jaunimui pasirinkti mokyklą pagal jų galias; padėti mokiniui adaptuotis mokykloje; teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas.

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Psichologas nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais; teikia rekomendacijas, konsultuoja; padeda sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymosi procese.

Logopedinės pagalbos paskirtis – teikti logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedas vertina mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, jų pobūdį; konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus); teikia konsultacijas pedagogams, dirbantiems su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais; nustato ir taiko specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus.