Pagalbos mokiniui specialistų darbo laikas 2022 – 2023 m.m.
Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams(globėjams, rūpintojams) mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. Švietimo pagalba: specialioji pedagoginė ir specialioji, socialinė pedagoginė ir psichologinė pagalba.

Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Specialusis pedagogas – nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia pagalbą jų turintiems mokiniams; bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, stiprina jų gebėjimą ugdyti mokinius turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių; padeda sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikams ir jaunimui pasirinkti mokyklą pagal jų galias; padėti mokiniui adaptuotis mokykloje; teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas.

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Psichologas nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais; teikia rekomendacijas, konsultuoja; padeda sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymosi procese.

Logopedinės pagalbos paskirtis – teikti logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedas vertina mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, jų pobūdį; konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus); teikia konsultacijas pedagogams, dirbantiems su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais; nustato ir taiko specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus.
Progimnazijos mokytojai 2022-2023m.m.
PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ MOKYTOJOS:
Gabrielė Žutautaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – I PM grupė, 120 kab.
Diana Malkauskienė, priešmokyklinio ugdymo  mokytoja – I PM grupė, 120 kab.
Vida Strazdienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – II PM grupė, 222 kab.
Ilona Pinkevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė  - II PM grupė, 222 kab.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS:
Rūta Šileiko, mokytoja – 1A klasė, 118 kab.
Diana Petruškienė, mokytoja -1B klasė, 219 kab.
Inesa Jančioraitė Tichomirova, mokytoja metodininkė – 1C klasė, 221 kab.
Vilija Poškienė, vyr. mokytoja -2A klasė, 220 kab.
Daiva Petraitienė,  vyr. mokytoja – 2B klasė, 119 kab.
Dalia Bakienė, mokytoja -2C klasė, 215 kab.
Jūratė Mineikienė,  vyr. mokytoja -  3A klasė, 116 kab.
Jolanta Vasilevskienė, mokytoja metodininkė – 3B klasė, 218 kab.
Alina Pesliak, mokytoja – 3C klasė, 216 kab.
Vilma Tuganauskienė, mokytoja - 4A klasė, 106 kab.
Virginija Baranauskienė, mokytoja metodininkė – 4B klasė, 107 kab.
Kristina Povilavičienė, mokytoja metodininkė – 4C klasė, 117 kab.

DALYKŲ MOKYTOJAI IR KLASIŲ VADOVAI:
dorinis ugdymas -
Dana Bruzgienė, dorinis ugdymas, vyr. mokytoja , 5B klasė, 207 kab.
Rasa Petrikienė, pradinės klasės, etika, vyr. mokytoja
Gytis Mockus, etika, mokytojas
Lina Povilionienė, etika, mokytojas, 8B klasė, 214 kab.

lietuvių kalba -
Evelina Blaškienė, mokytoja,  6C klasė, 205 kab.
Sonata Pušinskienė, mokytoja, 7A klasė, 201 kab.

matematika - 
Lilija Simonaitienė, vyr. mokytoja
Laura Daniškevičienė, mokytoja, 6B klasė, 212 kab.
Rimutė Dugnienė, mokytoja

anglų kalba - 
Ilma Stonienė, vyr. mokytoja
Aušra Čioglienė, vyr. mokytoja
Vilija Baltruškienė, vyr. mokytoja
Renata Ziminskienė, vyr. mokytoja,  8C klasė, 109 kab.
Emilija Petronienė, mokytoja 

rusų kalba - 
Natalija Labakojienė, vyr. mokytoja
Julija Balciul, vyr. mokytoja

vokiečių kalba - 
Daiva Kvederienė, vyr. mokytoja

geografija, gamta - 
Lina Mažukėlė,  mokytoja metodininkė, 7b klasė, 204 kab.

istorija -
Vilija Mozurienė, mokytoja metodininkė
Gytis Mockus, mokytojas, 8A klasė, 206 kab.

biologija, chemija - 
Vadimas Pavlovas, mokytojas, 5C klasė, 210 kab.

fizika, žmogaus sauga- 
Ramunė Goberienė, vyr. mokytoja, 7C klasė

informacinės technologijos - 
Jolita Bačkienė, mokytoja metodininkė

muzika - 
Lina Gubanovienė, mokytoja metodininkė
Lilijana Zarankienė, mokytoja metodininkė

dailė -
Rima Vaitkevičiūtė, mokytoja metodininkė

technologijos - 
Agnė Kiselytė, vyr. mokytoja, 5a klasė, 108 kab.
Rolandas Matulevičius, mokytojas ekspertas

fizinis ugdymas- 
Alberta Byštautienė, mokytoja
Rasa Buzienė, mokytoja metodininkė , 6A klasė, 105 kab.

šokis - 
Kęstutis Andrijevskis, mokytojas

SPECIALISTAI:
Lina Povilionienė,  soc. pedagogė metodininkė
Daiva Petraitienė, soc. pedagogė metodininkė
Daiva Čižikienė, vyr. specialioji pedagogė
Kristina Urbutytė, logopedė, specialioji pedagogė
Raminta Beinerytė, psichologė
Jolanta Vasilevskienė, spec. pedagogė

Bibliotekos vedėja - Neringa Vaitiekūnienė
Respublikinė praktinė konferencija „ Vaiko kalba – vaiko pasaulis“
 Balandžio 19 d. vyko respublikinė praktinė konferencija „Vaiko kalba – vaiko pasaulis“.    Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus bendradarbiauti ir diskutuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo temomis, skleisti gerąją pedagoginę patirtį ir keistis vertingomis idėjomis. 
  Konferencijos organizatoriai: Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vieversys” ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas. Konferencijos rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybės Ikimokyklinio ugdymo skyrius. 
  Vaikų kalbos raidai didžiulę įtaką daro pirmųjų gyvenimo metų patirtys, todėl pedagogo pareiga yra domėtis vaiko kalbos ugdymo inovacijomis, siekti užtikrinti kokybišką ugdymąsi kiekvienam vaikui pagal jo unikalius poreikius. Išlavėję vaiko kalbiniai gebėjimai teigiamai paveikia visas jo gyvenimo sritis: gebėjimą mokytis, santykius su kitais, akademinius pasiekimus ir santykį su savimi pačiu. Įtraukiojo ugdymo kontekste, įstaigos susiduria su vis didesne ugdytinių poreikių įvairove ir ieškodamos idėjų, kaip užtikrinti ugdymo kokybę, sukuria įdomių priemonių, metodų ir kt. Konferencija suteikia galimybę pasidalinti savo atradimais profesinėje bendruomenėje, aptarti galimas perspektyvas, išryškinti problemas, kurioms reikia ieškoti sprendimų. 
  Konferencijos moto amerikiečių romanistės, novelių rašytojos ir poetės Ellen Gilchrist žodžiai: „Mes gyvename savo kalbos lygmenyje: tik tai, ką gebame nusakyti, gebame įsivaizduoti, suprasti ar tyrinėti“.
   Konferencijoje dalyvavo pedagogai ir logopedai iš visos Lietuvos. Buvo pristatyti 21 pranešimas, kurie atspindėjo pedagogų praktinę patirtį, idėjas  bei rimtą požiūrį į vaikų kalbinių gebėjimų ugdymą.    Džiaugiuosi , kad turėjau galimybę pasidalinti savo patirtimi ir pristatyti konferencijos dalyviams projektinę veiklą  „ Mūsų senelių pasakos“. Šį projektą vykdau su priešmokyklinės grupės ugdytiniais jau ketvirtą kartą ir manau, kad jis padeda bendradarbiaujant su ugdytinių šeimomis sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui lavinti kalbinius gebėjimus ir ugdyti visavertę kalbą.
Projekto metu:
 - Dėmesys skiriamas taisyklingos, rišlios ir vaizdingos kalbos formavimui.
 -  Vaikai įgauna gebėjimą klausyti, girdėti ir išklausyti kitą.
 -  Ugdytiniai susipažįsta su raidėmis.
-  Suaktyvėja vaikų kalbiniai gebėjimai, kūrybiškumas, mąstymas, atmintis, fantazija bei saviraišką. – Plečiasi vaikų žodynas.
- Ugdytinių šeimos įsitraukia į vaikų kalbinių gebėjimų ugdymą, sustiprėja bendravimo  ryšis tarp tėvų ir vaikų.  
  Manau, kad projektinė veikla puikiai tinka ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus, skatinti kalbos vystymąsi, plėsti jų žodyną. 
Konferencijos metu  pasisėmiau nemažai gerų idėjų, kurias tikrai taikysiu savo darbe.
Respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Mes skirtingi ir ypatingi, bet mes kartu“
   Noriu pasidžiaugti mūsų progimnazijos draugyste ir bendradarbiavimu su Kretingos Tiškevičiūtės mokykla. Jau treti metai mokiniai susirašinėja su šios mokyklos moksleiviais, sveikina juos su didžiausiomis metų šventėmis, organizuoja ir vykdo bendrus projektus, birželio mėnesį planuoja vykti į Kretingą ir su jais susitikti.
    Balandžio 22 d. Kretingos Dvaro muziejaus Baltojoje salėje, išpuoštoje  gražiomis rankų darbo darytomis gėlėmis, kurios simbolizuoja mūsų vaikus, vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Mes skirtingi ir ypatingi, bet mes kartu“. Konferenciją organizavo – Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos bendruomenė, kuri susitelkė šiam gražiam ir prasmingam renginiui. Konferencijos tikslas – dalintis gerąja darbo patirtimi, idėjomis bei praktinėmis įžvalgomis apie ypatingų mokinių ugdymą ir pasirengimą įtraukiajam ugdymui.  Į šią konferenciją susirinko svečiai iš tolimiausių Lietuvos kampelių: Klaipėdos, Kretingos, Vilniaus, Panevėžio, Šilutės, Kauno, Telšių ir kt.
Konferencijoje pranešimus skaitė 14 pranešėjų iš Kretingos, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. Savo patirtimi dalinosi vieno mokinio mama. Susirinkę dalyviai  tik patvirtina, kad konferencija reikalinga ne tik pedagogams, bet ir visai bendruomenei. Mus visus vienija siekis plėtoti atsakingą požiūrį į vaikų ugdymą ir kartu ieškoti sprendimų, padėsiančių tobulinti ugdymo procesą.
    Šioje konferencijoje skaičiau pranešimą “Inkliuzinio ugdymo realijos pradinio ugdymo kontekste”. 
 Aušra Simoniukštytė savo straipsnyje teigia  “Inkliuzinio ugdymo koncepcija reikalauja sukurti mokyklą visiems, bet tai padaryti, ne tiek integruojant įvairias mažumas į daugumos mokyklą, kiek formuojant iš principo naują, socialine ir kultūrine prasme įvairią mokyklą, kurios tikslas yra visavertis mokinių dalyvavimas ugdymo procese, atsižvelgiant į pačių mokinių poreikius ir galimybes, o nebendrus standartus”. 
     Savo pranešime pateikiau daug pavyzdžių, kaip sekasi klasėje dirbti su mokiniais. Kaip įvairių gabumų mokiniai dalyvauja projektinėse veiklose, su kokiais iššūkiais jie susiduria, kokias mokymosi platformas naudojame pamokose, kaip vykdoma tarpdalykinė integracija, kaip savo sėkme džiaugiasi tiek aukštesnių, tiek žemesnių gabumų mokiniai.
   Visi išgirsti pranešimai buvo labai naudingi. Tiek logopedžių, tiek Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėjos, ugdymo mokslų magistrės  Vaidotos Vaišienės, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos direktorės Ievos Rukšienės, tiek įvairių dalykų mokytojos dalinosi savo patirtimi, metodais, kaip padėti siekti žinių aukštesnių ir žemesnių gabumų vaikams, kad visi patirtų sėkmę.
    Konferencijoje koncertavo Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytinė Patricija Stankutė ir padainavo dainelę ,,Zyzia uodas“. Ji šiemet su šia daina dalyvavo dainų dainelėje ir pelnė daug žiūrovų simpatijų, grojo garsi Klaipėdos smuikininkė ir šoko tautinių šokių kolektyvas.
    Žinios, naujovės, patirtis ir dalijimasis praktiniais patarimais labai  svarbu mokytojo darbe. Šiais laikais auga kitokie vaikai, pats laikas tapti kitokiais mokytojais.
Edukacinė mokytojų išvyka
   Balandžio 19 d. „Spindulio“ progimnazijos mokytojų bendruomenė mokinių atostogų metu vyko į edukacinę kelionę po vidurio Lietuvos apylinkes. Aplankė Bistrampolio dvarą, sužinojo apie dvariškių K. Bistramų giminę, susipažino su kitais dvaro sodybos ansamblio pastatais, vaikščiojo po XIX a. pradžioje pasodintą parką, grožėjosi skulptūromis.
   Vėliau mokytojai lankėsi šimtmetį menančiame Ramygalos malūne, dalyvavo edukacinėje „Grūdo virsmo“ programoje. Klausėsi nuotaikingų ir šmaikščių malūnininko pasakojimų, susipažino su grūdų malimo mechanizmais ir stebėjo grūdo malimo darbus. Ramygalos malūnas ne tik miltus malantis malūnas, bet ir malūno muziejus, kuriame daug autentiškų malūno įrengimų ir senovinių rakandų. Po edukacijos malūnininko žmona vaišino lankytojus žolelių arbata, kepta duona, pyragu ir blyneliais su namine uogiene.
   Edukacinę kelionę mokytojai tęsė Kėdainiuose. Vaikščiojo po senamiestį, susipažino su architektūros formų įvairove, klausėsi gido pasakojimų apie Radvilų ir Kiškų gimines, lankė vertingiausius ir įdomiausius lankytinus objektus, daugiau sužinojo apie žydų kultūrinį paveldą. Edukacijos dalyviai turėjo galimybę paragauti gurmaniško skonio agurkų ledų ir naminių virtinukų su skirtingų rūšių įdarais ir padažais, susipažinti su šiam Lietuvos regionui būdingomis gaminimo tradicijomis ir skoniais.
   Mokytojai lankėsi ir bitininko įsteigtoje midaus darykloje Kėdainių raj, kur sužinojo apie įvairias medaus rūšis, skanavo tradicinio medaus su mėtų, aviečių, šaltalankių poskoniu. Degustavo skirtingų rūšių tradicinį lietuvių taurųjį gėrimą – midų.
   Kelionę vainikavo pažintis su Akademijos miesteliu ir geografiniu Lietuvos centru, kuriame įrengta „Meilės ir taikos gėlė“, suformuota iš 12-kos didelių lauko akmenų, sudarančių ratą. Šis statinys įkūnija amžinąsias vertybes ir harmoniją bei leidžia kiekvienam pajusti iš žemės trykštančią energiją.
   Pasisvečiavę vidurio Lietuvoje, mokytojai praplėtė savo akiratį, pasisėmė naujos energijos, sustiprino tarpusavio ryšį vieni su kitais bei puikiai praleido laiką.
   Visų mokytojų vardu dėkojame kelionės organizatoriams!
Baigiamoji konferencija “Pa-STEAM-ink savo mokyklą”
    Nuo vasario 22 dienos 4c klasės mokiniai dalyvavo STEAM mokymų cikle. Mokiniai turėjo galimybę praktiškai išbandyti projekto “STEAMulate your school” metu sukurtas skaitmenines ateljė. Viskas prasidėjo nuo mokymų “Snaigių mokslas”. Ketvirtokai bandė atsakyti į klausimą, nuo ko pradeda formuotis snaigė? Gal nuo dulkių? Visos snaigės formuojasi aplink dulkelę ir sukuria magišką, stebuklingą ir unikalų meno kūrinį. Kodėl sniegas baltas? Jei paimsime skaidrų stiklą ir jį sudaužysime į daugybę smulkių stiklo gabalėlių jie irgi bus balti. Ieškodami atsakymų į mums rūpimus klausimus, mes karpėme snaiges, aiškinomės, kokios jos formos ir kodėl jos visos skirtingos. 
   Kadangi vaikams labai patinka informacinės technologijos, naudodamiesi planšete, išmaniuoju telefonu arba kompiuteriu atsidarėme  nuorodą:  http://rectangleworld.com/PaperSnowflake/ ir kartu su mokiniais sukūrėme savo snaiges. Savo darbeliais pasidalinome šio projekto puslapyje.
   Antra mūsų veikla šiame projekte tai mokymai  “Skaičiuojame savo emocijas”. Ši skaitmeninė ateljė padeda vystyti emocinį intelektą pasitelkiant matematiką bei išmaniąsias technologijas. Jos metu vaikai piešė lape žmogų, spalvino savo emocijas pasirinkta spalva, aiškinosi, kodėl viena spalva atspindi vieną nuotaiką, o kita – kitą. Naudodami programėlę “Emotimeter” tyrinėjo savo veido išraišką, mokėsi procentais apskaičiuoti, kiek ir kokių emocijų jų veide tą akimirką užfiksuota daugiausiai.
   Viena iš smagiausių veiklų vadinosi “Mėnulio veidai”. Susipažinome su mėnulio fazėmis, skaitėme pasakas ir mitologinius kūrinius apie mėnulį, patys kūrėme istorijas apie mėnulio darbus. Per dailės ir technologijų pamokas, panaudodami sodą, actą, foliją ir vandeninius dažus piešėme mėnulio kraterius. Atsisiuntę programėlę “Moon” išsiaiškinome, koks mėnulis buvo, kai mes gimėme bei bandėme jame surasti gyvūnų siluetus. Kiekvienas nusipiešėme savo gimimo dieną buvusį mėnulį.
Visi šio projekto užsiėmimai buvo be galo įdomūs. Vaikus labiausiai užbūrė, kad visose veiklose jie galėjo panaudoti savo išmaniuosius įrenginius.
   Paskutinis šio projekto užsiėmimas vadinosi “Nepaprastos paukščių kelionės”, kurių metu mes prisiminėme, kurie paukščiai visada gyvena Lietuvoje, o kurie išskrenda į šiltuosius kraštus, kur jie peri kiaušinius, kuo maitinasi, patyrinėjome Raudonąją knygą. Piešėme paukščius, klausėme jų čiulbėjimo panaudodami išmanųjį plakatą. Naudodamiesi išmaniaisiais telefonais  atsisiuntėme programėlę „iNaturalist“ ir  bandėme atpažinti paukščius. Tikrinome, ar programėlė teisingai atpažino paukščius.
   Kovo 31 d. VšĮ Edukaciniai projektai surengė baigiamąją konferenciją Šiauliuose: „Pa-STEAM-ink savo mokyklą“, kurios metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas projekto „STEAMulate your school“ rezultatams – skaitmeninėms ateljė (užsiėmimams), internetinei mokymosi platformai ir mobiliajai programėlei – „MyUniverse“. Šioje konferencijoje dalyvavau aš ir  pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikiene. Turėjome galimybę išbandyti programėlę „Stop motion“. Tai paprastas įrankis, kurį pasitelkus galima kūrybiškai ir inovatyviai sukurti trumpus vaizdo įrašus įvairiomis temomis. Išklausėme nemažai pranešimų apie mokykloje pavykusias veiklas. Pranešimų sesiją vainikavo projekto partnerė iš Italijos Alessandra Falconi. Ji pristatė programėlę “My Universe”. Tai puikus įrankis, su kuriuo galite tyrinėti mėnulį bei kurti žvaigždes ir žvaigždynus. Tai nuoroda, kuri padės tai išbandyti. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CentroZaffiria.myUniverse&hl=en_US&gl=US.
   Išklausę pranešimų ir pasisėmę naujų idėjų, turėjome galimybę sudalyvauti dviejuose iš keturių užsiėmimų. Bene daugiausiai dėmesio susilaukė užsiėmimas „Nepaprastos paukščių kelionės“. Jo metu  pasidalino įrankiais bei veiklomis, kurios sudomintų mokinius kalbėti apie paukščius. Ne ką mažiau dėmesio susilaukė užsiėmimas „Skaitmeninės istorijos“, kurį vedė projekto partneris iš Prancūzijos. Jo metu dalyviai sužinojo, kaip galima kurti įvairias istorijas pasitelkus tokias programėles, kaip „Instagram“, „WhatsApp“ ir „Twitter“. 
    Trečiasis užsiėmimas, kurį dalyviai galėjo išbandyti, buvo „Žvaigždės ir žvaigždynai“. Jį vedė projekto partnerė iš Italijos. Užsiėmimo metu dalyviai pasidalinę į grupeles piešė žvaigždynus ir surengė jų parodą. Turbūt vieną įdomiausių užsiėmimų pavadinimu „Povaizdis“ vedė partnerės iš Graikijos. Jo metu dalyviai kūrė fantaskopą, paprasčiau tariant, judančią animaciją. 
    Tai daug informacijos ir naujovių suteikiantis projektas, naujos pažintys ir galimybė dalyvauti kituose Erasmus organizuojamuose projektuose.
Naujas straipsnis
Kovo 24 d.  kviečiame progimnazijos Tėvų komiteto susirinkimą 
Darbotvarkė:
1. Naujos mokyklinės uniformos aptarimas (pranešėja – tėvų komiteto atstovė R. Meškienė)
2. 2021 m. Finansinė ataskaita. (pranešėja direktorė V. Mozurienė)
3. Tėvų švietimas (pranešėja soc. pedagogė L. Povilionienė)
Pastaba. Nuotolinio prisijungimo nuoroda bus atsiųsta kiekvienam asmeniškai.
Mokytojų atestacijos programa 2022-2024 metams
Mokytojų sueiga
2022 metų sausio 25 d. vyko kasmetinė progimnazijos mokytojų sueiga “Gerosios patirties sklaida”,
kurioje pranešimus skaitė, savo gerąja patirtimi dalinosi 10 progimnazijos mokytojų ir specialistų: priešmokyklinio ugdymo mokytojos Kristina Povilavičienė, Vida Strazdienė, pradinių klasių mokytojos Rūta Šileiko, Inesa Jančioraitė Tichomirova, lietuvių kalbos mokytojos Evelina Blaškienė, Jurgita Perednienė, Sonata Pušinskienė, geografijos mokytoja Lina Mažukėlė, mokyklos psichologė Raminta Beinerytė, logopedė Kristina Urbutytė. 
 Mokytojai pristatė geriausias 2021 metų ugdymo(si) patirtis, projektines veiklas, integruotas, atviras pamokas, pasidžiaugė skaitytais pranešimais mieste ir šalyje, pasidalino patarimais, pasiūlymais, kaip tobulinti pamokos vadybą, švietimo pagalbą mokiniui.  
   Progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė pristatė 2022-2024 metų mokyklos strateginio plano gaires, direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė – mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatus. Tai jau septintoji progimnazijos mokytojų sueiga, antrus metus iš eilės vykusi  nuotoliniu būdu. 
Sveikiname metų Mokytoją!
2021 metų Mokytoja išrinkta pradinių klasių mokytoja 
Rūta Šileiko!
    2022 m. sausio 25 d.  progimnazijos mokytojai 11-ą kartą rinko Metų Mokytoją. Pretendentas turėjo atitikti šiuos kriterijus: 
būti iniciatyvus, kūrybiškas, atsakingas, aktyvus, organizuojantis įvairias veiklas mokykloje, draugiškas, tolerantiškas, bendruomeniškas, pozityvus, gebantis bendradarbiauti,  aktyviai dalyvaujantis metodinėje veikloje, skleidžiantis savo patirtį mokykloje ir už jos ribų.
Keletas mokytojų minčių apie Rūtą:
  “Nuoširdžiai žaviuosi šiuo žmogumi. Rūta yra labai veikli, gera kolegė, visada noriai padeda, pataria, jos galvoje kirba šimtai idėjų, kuriomis ne tik dalijasi, bet ir bando įgyvendinti”.
   ”Visur dalyvauja, aktyvi, taiko naujus metodus, dalinasi savo patirtimi su kolegomis. Maloniai bendraujanti, nuoširdi, rūpestinga”.
   ”Inovatyvi, energinga, nebijanti keistis ir keisti mokytoja”.