Metodinė taryba 2023-2024 m.m.
Metodinės tarybos nariai:
Pirmininkė – Inesa Jančioraitė Tichomirova, pradinių klasių mokytoja ekspertė.
Nariai:  
Sonata Pušinskienė (tarybos sekretorė), lietuvių kalbos mokytoja,               
Gytis Mockus, istorijos mokytojas, 
Lilija Simonaitienė, matematikos vyr. mokytoja,        
Lina Gubanovienė, muzikos mokytoja metodininkė,  
Gabrielė Žutautaitė, PM grupės mokytoja,       
Emilija Petronienė, anglų kalbos mokytoja.   
           
Metodinės tarybos funkcijos:
o   kartu su mokyklos vadovu, pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos  prioritetus mokslo metams;  
o  kartu su mokyklos vadovu, pavaduotojais ugdymui nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, inovacijų diegimą, ugdymo proceso aprūpinimą, edukacinių aplinkų kūrimą; 
o koordinuoja mokyklos metodinę veiklą ir telkia metodines grupes ugdymo dermei, tęstinumui, kokybei užtikrinti;  
o  skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą, numato kvalifikacijos tobulinimo prioritetus; 
2024-2026 m. Mokytojų atestacinė programa
Progimnazijos mokytojų vizitas Jungtinėje Karalystėje, Kembridže
   Balandžio 12-14 dienomis progimnazijos vadovų ir mokytojų komanda lankėsi Jungtinėje Karalystėje, Kembridže. Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. keliose “Spindulio” progimnazijos klasėse pradėsime  diegti tarptautinę Kembridžo ugdymo programą. Tai pilotinis projektas ir tikimės, kad po kelerių metų į šią programą įsijungs daugiau progimnazijos klasių ir mokytojų. Nuo rugsėjo 1 d. tarptautinė Kembridžo programa bus diegiama dar keliose sostinės mokyklose. 
    Tad “Spindulio” mokytojų kelionės į Kembridžą tikslas ir buvo iš arčiau susipažinti su Kembridžo ugdymo programa, jos filosofija, pasisemti naujų idėjų, pamatyti ir pajausti vieno seniausio Europos universiteto istoriją, tobulinti anglų kalbos įgūdžius,  pasisemti įkvėpimo bei ryžto pradėti diegti mūsų mokykloje pasaulyje pripažintą tarptautinę Kembridžo ugdymo programą.
     Vizito Kembridže metu susitikome su tarptautinių švietimo programų koordinatoriais, aptarėme mūsų mokyklos ir mokytojų siekius bei galimybes tapti Kembridžo švietimo programos dalimi. Mokyklos komandos susitikimas su Kembridžo programos vadovybe vyko Kembridžo universiteto spaudos ir vertinimo būstinėje. Ten pat apsilankėme senojoje Kembridžo universiteto spaustuvėje.
   Per likusį viešnagės laiką susipažinome su Kembridžo miestu, senuoju universitetu, kolegijomis, vaikščiojome istorija alsuojančiomis gatvelėmis, gėrėjomis gotikinėmis bažnyčiomis, į tvirtoves panašiais universiteto ir kolegijų pastatais, jų kiemeliais bei žydinčiais parkais ir skverais. Aplankėme keletą muziejų ir parodų, sutikome daug jaunų žmonių, vykome į ekskursiją, kurią anglų kalba vedė Kembridžo universiteto studentas.  Parsivežėme puikius įspūdžius, šūsnį namų darbų bei norą dirbti ir tobulėti. 
    Tikimės, kad tarptautinės Kembridžo programos diegimas skatins mokinius ugdyti(is) aukštesnio lygio mąstymo įgūdžius – problemų sprendimo, kritinio mąstymo, savarankiško tyrimo, bendradarbiavimo ir argumentavimo. Tai  įgūdžiai, kurie išliks visą gyvenimą, paruošiant mokinius tolimesniam gyvenimui. 
Švietimo pagalbos mokiniui specialistai
      Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje švietimo pagalbą mokiniui teikia: specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, specialusis pedagogas.
   Specialiosios pedagoginės (specialiosios ir logopedinės) pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.
   Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais).
   Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko ir mokinio teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas ar mokinys negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus ir mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui ir mokiniui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.
    Progimnazijoje švietimo pagalbą mokiniui teikia bei konsultuoja tėvus ir mokytojus šie specialistai:
  Specialioji pedagogė, logopedėDaiva Čižikienė, 223 kab.
  Konsultacija tėvams teikiama trečiadieniais 14:00-15:30 val. tik iš anksto suderinus datą ir laiką per el. dienyną ,,Mano dienynas”.
    Specialioji pedagogė, logopedė – Jolanta Vasilevskienė, 217 kab.                                                      Konsultacija tėvams teikiama trečiadieniais 14:50-15:35 val. tik iš anksto suderinus datą ir laiką per el. dienyną ,,Mano dienynas”.
      Psichologė – Greta Barzdienė,   115 kab.
    Konsultacija tėvams teikiama antradieniais 16:00-17:00 val. tik iš anksto suderinus datą ir laiką per el. dienyną ,,Mano dienynas”.
       Socialinė pedagogė – Lina Povilionienė (kuruoja 1, 4, 5-8 klases), 203 kab.         
        Konsultacija tėvams teikiama pirmadieniais 14:30-15:30 val. ir trečiadieniais 16:30-17:30 val. tik iš anksto suderinus datą ir laiką per el. dienyną ,,Mano dienynas”.
      Socialinė pedagogė – Daiva Petraitienė (kuruoja 2-3 klases),  119 kab.                               
  Konsultacija tėvams teikiama antradieniais 13:45-14:45 val. tik iš anksto suderinus datą ir laiką per el. dienyną ,,Mano dienynas”.           
Progimnazijos tarybos posėdis
2024 m. sausio 31 d. 16.00 val. vyks “Spindulio” progimnazijos tarybos posėdis.
Tarybos narius kviečiame dalyvauti.
Darbotvarkė:
1. Progimnazijos Metinio veiklos plano pakeitimų derinimas.
2. Mokyklos vadovo ataskaita.
3. Užsienio kalbų mokymas  nuo 2024 m. rugsėjo 1d.
4. Mokinių elgesio taisyklių papildymas.
5. Tarptautinių programų įgyvendinimo projektas.
Progimnazijos tarybos nariai:
Pirmininkas - Rūta Šileiko, pradinių klasių mokytoja
Sekretorius: Gytis Mockus, istorijos vyr. mokytojas
Nariai: Laura Daniškevičienė, matematikos vyr. mokytoja, 
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Giedrė Adamonytė, tėvų atstovė
Žilvinas Bitinas, 8b klasės mokinys
Adrė Švilpaitė, 7c klasės mokinė
Augustas Dirsė, 6a klasės mokinys
Violeta Gedminaitė, Karoliniškių bendruomenės pirmininkė

Progimnazijos taryba patvirtinta 2024 m. sausio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. P-13
Seminarai mokytojams sausio mėnesį
  1. 2024 m. sausio 3-4 d. seminaras mokytojams “Dirbtinis intelektas mokytojų rankose”:
                Sausio 3 d. 12 val., bibliotekoje,
                Sausio 4 d. 9 val., bibliotekoje.
Lektorė  Ingrida Kupčiūnienė

   2. 2024 m. sausio 17 d. 13 val. seminaras mokytojams 
“Įtraukiojo ugdymo organizavimo ypatumai ir autizmo  spektro ar kitą raidos sutrikimą turinčio vaiko ugdymo programų pritaikymas”.
 Seminaras vyks 105 kab. 
Lektorė  Eglė Kairelytė – Sauliūnienė 
Metų Mokytojas – 2023
Visuomenės sveikatos specialistės darbo laikas
Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.  
Progimnazijoje dirba visuomenės sveikatos specialistė Marta Vitienė, 112 kab. 
Kontaktai: 
El. paštas: marta.vitiene@vvsb.lt 
Darbo tel. +370 690 37 538  
Progimnazijos mokytojai 2023-2024 m. m.
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ MOKYTOJOS:
Gabrielė Žutautaitė, mokytoja, PM1 grupė, 120 kab.
Rasa Bakšenskaitė Jankauskė, mokytoja metodininkė, PM1 grupė, 120 kab.
Vida Strazdienė, mokytoja, PM2 grupė, 222 kab.
Ilona Pinkevičienė, mokytoja metodininkė, PM2 grupė, 222 kab.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS:
Vilma Tuganauskienė, mokytoja, 1A klasė, 106 kab.
Erika Pacevič, mokytoja, 1B klasė, 107 kab.
Kristina Povilavičienė, mokytoja metodininkė, 1C klasė, 117 kab.
Rūta Šileiko, mokytoja, 2A klasė, 118 kab.
Diana Petruškienė, mokytoja, 2B klasė, 219 kab.
Inesa Jančioraitė Tichomirova, mokytoja ekspertė, 2C klasė, 221 kab.
Vilija Poškienė, vyr. mokytoja, 3A klasė, 220 kab.
Daiva Petraitienė, vyr. mokytoja, 3B klasė, 119 kab.
Dileta Opulskytė,  mokytoja, 3C klasė, 215 kab.
Jūratė Mineikienė,  vyr. mokytoja, 4A klasė, 116 kab.
Jolanta Vasilevskienė, mokytoja metodininkė, 4B klasė, 218 kab.
Alina Pesliak, mokytoja, 4C klasė, 216 kab.

DALYKŲ MOKYTOJAI IR KLASIŲ VADOVAI:

dorinis ugdymas -
Dana Bruzgienė, tikyba, etika, vyr. mokytoja, 6B klasės vadovė, 213 kab.
Rasa Petrikienė, etika, vyr. mokytoja, 110D kab.
Gytis Mockus, etika, mokytojas, 206 kab.
Lina Povilionienė, etika, mokytoja metodininkė, 5B klasės vadovė, 214 kab.

lietuvių kalba -
Sonata Pušinskienė, mokytoja, 8A klasės vadovė, 205 kab.
Neringa Kaselytė, mokytoja, 5A klasės vadovė, 207 kab.
Inesa Jančioraitė Tichomirova, mokytoja,  221 kab.

matematika - 
Lilija Simonaitienė, vyr. mokytoja, 105 kab.
Laura Daniškevičienė, mokytoja, 7B klasės vadovė, 212 kab.
Rimutė Dugnienė, mokytoja, 105 kab.

anglų kalba - 
Ilma Stonienė, vyr. mokytoja, 110B kab.
Aušra Čioglienė, vyr. mokytoja, 110A kab.
Vilija Baltruškienė, vyr. mokytoja, 110C kab.
Renata Ziminskienė, vyr. mokytoja,  5C klasės vadovė, 201 kab.
Emilija Petronienė, mokytoja, 109 kab.

rusų kalba - 
Natalija Labakojienė, vyr. mokytoja, 110C kab.

vokiečių kalba - 
Daiva Kvederienė, vyr. mokytoja, 110A kab.

prancūzų kalba-
Alma Raudonienė, mokytoja, 110D kab.

geografija, gamta - 
Lina Mažukėlė,  mokytoja metodininkė, 8B klasės vadovė, 204 kab.

istorija -
Vilija Mozurienė, mokytoja metodininkė, 206 kab.
Gytis Mockus, mokytojas, 7C klasės vadovas,  206 kab.

biologija, gamta, chemija - 
Vadimas Pavlovas, mokytojas, 6A, 6C klasių vadovas, 210 kab.

fizika- 
Ramunė Goberienė, vyr. mokytoja, 8C klasės vadovė, 210 kab.

informacinės technologijos - 
Jolita Bačkienė, mokytoja metodininkė, 211 kab.

muzika - 
Lina Gubanovienė, mokytoja metodininkė, 214 kab.
Lilijana Zarankienė, mokytoja metodininkė

dailė -
Rima Vaitkevičiūtė, mokytoja metodininkė, 108 kab.

technologijos - 
Vilma Zokienė, vyr. mokytoja, 108 kab.
Rolandas Matulevičius, mokytojas ekspertas, 110 kab.

fizinis ugdymas- 
Aušra Janutaitė, mokytoja metodininkė, sporto salė
Rasa Buzienė, mokytoja metodininkė, 7A klasės vadovė, sporto salė

šokis - 
Kęstutis Andrijevskis, mokytojas, Aktų salė

gyvenimo įgūdžiai-
Lina Povilionienė, mokytoja metodininkė, 214 kab.
Ramunė Goberienė, vyr. mokytoja, 210 kab.

SPECIALISTAI:
Lina Povilionienė,  socialinė pedagogė metodininkė, 203 kab.
Daiva Petraitienė, socialinė pedagogė metodininkė, 119 kab.
Daiva Čižikienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė, 223 kab.
Jolanta Vasilevskienė, specialioji pedagogė, logopedė, 217 kab.
Greta Barzdienė, psichologė, 115 kab.

Bibliotekos vedėja – Neringa Vaitiekūnienė
Mokytojų edukacinė išvyka
Saulėtą birželio 16d. popietę „Spindulio“
progimnazijos mokytojai išvyko į pažintinę kelionę į
Balstogę (lenk. Belostokas). Šis miestas XVIII a.
priklausė vienam turtingiausių Lenkijos žmonių,
šalies etmonui – K. Branickiui. Mieste yra keli
muziejai ir teatrai, 6 kino teatrai, filharmonija, 16
bibliotekų ir 6 universitetai.
Mokytojai pasivaikščiojo Branickio rūmų soduose,
klausėsi barokinės muzikos, džiaugėsi įspūdingomis
gėlių kompozicijomis, retais augalais bei
elegantiškomis skulptūromis. Aplankė Šv. Mergelės
Marijos arkikatedrą baziliką, pasivaikščiojo
Koščiuškos turgaus aikštėje, grožėjosi baroko stiliaus miesto Rotuše.
Didžiulį įspūdį paliko kunigaikščio Juzefo Poniatovskio parkas,
kuriame įrengti šviečiantys fontanai.
Aplankyta Balstogėje ir esperanto kalbos kūrėjo L. Zamenhofo
skulptūra.
Ši išvyka ne tik leido pailsėti, pabendrauti vieni su kitais, bet ir
praplėtė akiratį. Mokytojams Balstogė paliko didžiulį įspūdį ne tik
savo gamta, kultūrinių vietų gausa, bet ir įstabiais architektūriniais
šedevrais.
Visos „Spindulio“ progimnazijos bendruomenės vardu dėkojame
išvykos organizatorėms ir kuratorėms – pradinių klasių mokytojai V.
Baranauskienei ir lietuvių kalbos mokytojai N. Kaselytei už iniciatyvą
ir puikiai praleistą laiką drauge.