Atestuojame mokytojus. Perspektyvinė 2021-2023 metų programa.
Mokytojo Rolando Matulevičiaus metodinės patirties sklaida
       Daugelio mokomųjų dalykų nuotoliniam mokymui yra parengta mokomosios medžiagos įvairiose platformose, tačiau technologijų dalyko mokymui(-si) jų turime labai nedaug. Pastebėjusi šį stygių, Lietuvos technologijų mokytojų asociacija  (LTMA) kviečia technologijų mokytojus kurti užduotis, kurias galėtų peržiūrėti visos Lietuvos technologijų mokytojai ir praktiškai taikyti savo nuotolinėse technologijų pamokose. 
       LTMA prezidentas Henrikas Vaišvila, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos technologijų mokytojas ekspertas, informavo, kad Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos technologijų mokytojo eksperto, technikos mokslų magistro Rolando Matulevičiaus sukurtos autorinės mokymo priemonės – aštuonių pamokų ciklas/pamokų aprašai, kurie skirti 7-ų klasių mokiniams, šių metų sausio 15 d.  yra publikuoti LTMA  tinklapyje                https://technologinisugdymas.weebly.com/  LTMA technologijų mokytojų kaupiamą pamokų aprašų bazėje  https://bit.ly/39dNRPK . Technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius pateikė  5 –  8 klasių mokiniams iš  Bendrųjų programų technologijų dalyko srities „Konstrukcinės medžiagos“ konkrečių pamokų aprašus iš pirmojo ir antrojo karantinų laikotarpių.
       Tai mokytojo sukurta mokymo priemonė – pamokų „Dėžutės šonų puošimas segmentinės drožybos raštais. Raštų braižymas – kompozicijos projektavimas, šonas nr.1“ (pamoka vyko 2020-11-25) ir „Dėžutės šonų puošimas segmentinės drožybos raštais. Raštų braižymas – kompozicijos projektavimas, šonas nr.2“ (pamoka vyko 2020-12-02) aprašai. Minėtuose pamokų aprašuose yra publikuojami mūsų progimnazijos geriausi septintų klasių mokinių projektai. LTMA tinklapyje yra šių mokinių sukurti ir nubraižyti dėžutės šonų projektai: 7a klasės – Dominiko, Adomo, Benedikto, Kerniaus ir 7b klasės – Elano, Nedo.    
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Psichologo konsultacijoms “Spindulio” progimnazijoje tėveliai gali registruotis iš anksto 
el. dienyno pagalba Mano dienynas arba el. paštu ramintabeineryte@yahoo.com
Logopedinė – specialioji pagalba
Logopedės – spec. pedagogės Kristinos Urbutytės darbo laikas 2020-2021 m. m. 
Pastaba: kai ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu, naujas logopedinių ir specialiųjų pratybų laikas el. dienyne “Mano dienynas” pranešamas tėvams (globėjams, rūpintojams) individualiai. 

Specialiojo pedagogo, logopedo funkcijos:
  • Atlieka vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį/pakartotinį įvertinimą;
  • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų; 
  • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko; 
  • Veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, kurių metu badoma įveikti kalbėjimo ir kalbos, mokymosi sutrikimus ir sunkumus;
  • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
  • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • Bendradarbiauja su Vilniaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
  • Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultacija vyksta trečiadieniais 16:30-17:30 Konsultacijai reikia registruotis iš anksto el. dienyne Mano dienynas arba el. paštu logopede.kristina@gmail.com 
Mokytojų sueiga “Gerosios patirties sklaida”
2021 m. sausio 12 d. vyks kasmetinė mokytojų sueiga/konferencija 
“Gerosios patirties sklaida”.
Konferencija vyks nuotoliniu būdu Teams aplinkoje nuo 12 val.
2020 metų Mokytojas
  2020 m. gruodžio 29 d. “Spindulio” progimnazijoje  nuotoliniu būdu vykusioje metinėje Mokytojų sueigoje  buvo išrinktas Metų Mokytojas. Juo tapo pradinių klasių mokytoja metodininkė 
Inesa Jančioraitė Tichomirova!  Sveikiname!
Sueigoje dalyvavo 47 progimnazijos mokytojai, metinius pranešimus skaitė direktorė Vilija Mozurienė, metodinių grupių pirmininkai – lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Perednienė, geografijos/gamtos mokytoja Lina Mažukėlė, muzikos mokytoja Lina Gubanovienė, pradinių klasių mokytoja Inesa Jančioraitė Tichomirova, biologijos/chemijos mokytoja Marytė Papinigienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Povilavičienė, socialinė pedagogė Lina Povilionienė. Taip pat nuotolinio darbo patirtimi pasidalino ir pranešimą pristatė technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ramunė Klymantienė bei žaismingą Kalėdinį pristatymą – matematikos mokytoja Jurgita Zenevičiūtė ir geografijos mokytoja Lina Mažukėlė, leidusios dar kartą visiems pagilinti Teams valdymo įgūdžius. Metų Mokytojo apklausą vykdė direktorės pavaduotoja Lilija Simonaitienė.
   Mokytojų sueigą inicijavo ir vedė direktorė Vilija Mozurienė ir metodinės tarybos pirmininkė Jurgita Zenevičiūtė.
Sveikiname ir didžiuojamės savo mokytojais!
2011 Metų Mokytoja – Virginija Baranauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
2012 Metų Mokytoja – Kristina Žukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja.
2013 Metų Mokytoja – Bronislava Gudauskienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja.
2014 Metų Mokytoja – Neringa Vaitiekūnienė, istorijos vyr. mokytoja.
2015 Metų Mokytoja - Rasa Polučanskė, pradinių klasių vyr. mokytoja.
2016 Metų Mokytoja - Rasa Polučanskė, pradinių klasių vyr. mokytoja  (antrą kartą).
2017 Metų Mokytojos – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja ir Nina Dineikienė,                                                     rusų  kalbos vyr. mokytoja.
2018 Metų Mokytoja – Lina Mažukėlė, geografijos vyr mokytoja.
2019 Metų Mokytojas – Kęstutis Andrijevskis, šokių mokytojas.
2020 metų Mokytojas – Inesa Jančioraitė Tichomorova, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Kiekvienų metų pabaigoje mokykloje renkame savo METŲ MOKYTOJĄ!
Mokytojų skaitmeninis raštingumas
Metodinė taryba 2020 – 2021 m. m.
„Spindulio” progimnazijos metodinė taryba:  
        Pirmininkė – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė; 
Nariai:                 
Inesa Jančioraitė Tichomirova, pradinių klasių mokytoja metodininkė;                
Jurgita Perednienė, lietuvių kalbos mokytoja;                                
Lina Mažukėlė, geografijos,  gamtos vyr. mokytoja;         
Lina Gubanovienė, muzikos mokytoja metodininkė;  
Lina Povilionienė, socialinė pedagogė metodininkė;                             
Marytė Papinigienė, biologijos,  chemijos mokytoja metodininkė.
Kristina Povilavičienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
Metodinės tarybos funkcijos:
o   kartu su mokyklos vadovu, pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos  prioritetus mokslo metams;  
o  kartu su mokyklos vadovu, pavaduotojais ugdymui nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, inovacijų diegimą, ugdymo proceso aprūpinimą, edukacinių aplinkų kūrimą;  
o koordinuoja mokyklos metodinę veiklą ir telkia metodines grupes ugdymo dermei, tęstinumui, kokybei užtikrinti;  
o  skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą, numato kvalifikacijos tobulinimo prioritetus;   
o   prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;  
o    inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.
Švietimo pagalbos mokiniui specialistai – socialinė pagalba
Socialinio pedagogo veiklos tikslas - padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Mokinys gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei turi sunkumų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais, jei patiria smurtą, yra išnaudojamas ar nori tiesiog pasikalbėti
Socialinis pedagogas:
1. Teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, bendradarbiauja su kitais pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos administracija ir socialiniais partneriais;
2. įvertina ir padeda spręsti problemas mokiniams, jų tėvams ir mokytojams;
3. dirba su mokiniais, kurie linkę pažeidinėti mokinių elgesio taisykles, linkę į kitus teisės pažeidimus;
4. koordinuoja prevencinių programų įgyvendinimą ir bendradarbiauja su mokyklos bendruomene įgyvendinant jas;
5. dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, mokyklos veikloje;
6. koordinuoja nemokamo maitinimo teikimą.
Nekontaktinio darbo metu konsultacijos teikiamos telefonu: 868705867