Nuotolinė konferencija ,,Klasės vadovas 2021″
  Šių metų balandžio 7 dieną dalyvavau pedagogas.lt organizuotoje konferencijoje ,,Klasės vadovas 2021″, skaičiau praktinį pranešimą ,,Klasė – be patyčių. Klasės vadovo vaidmuo ir praktiniai patarimai” apie iškilusias problemines patyčių situacijas mokykloje, įvairaus pobūdžio prevencines priemones ir kiek įmanoma veiksmingesnes metodikas, padedančias užtikrinti mokinių psichologinę bei fizinę gerovę. Buvo smagu pasidalinti savo turima praktika, kaip dirbame mokykloje, koks didelis ir svarbus klasės vadovo vaidmuo mokinių gyvenime.  
Patyčių tema – itin svarbi, reikšminga ir aktuali kiekvienos
mokyklos bendruomenės gyvenime. Įdomu tai, kad patyčių
problema gali būti efektyviai sprendžiama klasės valandėlių
metu. Kodėl išvis svarbu
produktyviai įgyvendinti patyčių prevencinę programą
mokykloje? Ar efektyvios virtualios prevencinės klasės
valandėlės? Ar svarbi prevencinių klasės valandėlių trukmė,
jų periodiškumas? Ar prevencinės
klasės valandėlės – tik klasės vadovo reikalas?
Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokytojų konferencijoje „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“
Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui  (Seneka)
   Mūsų pasaulis yra nedaloma visuma – viskas tarpusavyje susiję. Ugdymo turinio integravimas šiandien tampa vis svarbesnis: mokymąsi priartina prie gyvenimo, užduotys pritaikomos atsižvelgiant į mokinių poreikius, ugdomas kritinis mąstymas, įvairūs veiklos būdai ir metodai.
     Respublikos mokytojų gerosios patirties sklaida apie mokomųjų dalykų integraciją padės suprasti, ar integruotos pamokos gali sudominti mokinius, kad būtų pasiekti geresni mokymosi rezultatai.
  Vilniaus „Spindulio“ progimnazija
2021 m. balandžio 16 d. 
  organizuoja respublikinę dalykinę mokytojų konferenciją „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“. 
Konferencijos dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių mokytojai. Konferencija vyks MS Teams aplinkoje.
 Konferencijos nuostatai prisegti.
Tėvų komiteto susirinkimas
Gerbiami Tėvų komiteto nariai, 
kviečiame Jus rytoj, vasario 25 d., 18 val. 
į “Spindulio”  progimnazijos Tėvų komiteto susitikimą su mokyklos administracija.

Susitikimas vyks Microsoft Teams aplinkoje 
(nuoroda Jums nusiųsta el. paštu).
Informacija pasiteiravimui tel. 869845412
Pagarbiai
direktorė Vilija Mozurienė
Patirties sklaida konferencijoje “Nuotolinis geografijos mokymas(is): iššūkiai ir galimybės”
     Nuotolinis mokymas(is) dažnam mokytojui tampa iššūkiu, nes reikalauja permąstyti mokymo metodiką, rasti įrankius mokymui virtualioje erdvėje. Kita vertus, nuotolinio mokymo keliami iššūkiai gali būti sėkmingai sprendžiami dalinantis ir bendradarbiaujant.
    Konferencijos metu buvo aptartos probleminės sritys tokios kaip, nuotolinis mokymas– aktyvus ir įtraukus mokymasis, tarpdalykinės integracijos galimybės, netradicinių ugdymo metodų taikymas, mokinių žinių ir gebėjimų tikrinimas pasitelkiant skaitmenines platformas. 
      Nuotolinėje  metodinėje-praktinėje konferencijoje dalyvavo 41 geografijos mokytojas iš visos Lietuvos. Pranešimus skaitė pedagogai iš Šiaulių Stasio Šalkausko gimnazijos, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos ir kitų mokyklų. Mokytojai pasidalino nuotolinio mokymo darbo patirtimi, atrastais naujais, netradiciniais mokymo metodais, pristatė Socrative žinių tikrinimo programėlę, supažindino su „GMŽ“ mokomaisiais geografiniais žemėlapiais.
     Taip pat nuotolinio ugdymo įžvalgomis pasaulyje, bei tyrimų duomenimis dalinosi geografų asociacijos prezidentas Rytas Šalna. Pasak R. Šaltos, tyrimų duomenys parodė, kad be žinių spragų, taip pat buvo nustatyta pasitikėjimo spraga, nes pusė mokyklinio amžiaus vaikų per šį laiką niekada neturėjo internetinių pamokų ir niekada nekalbėjo asmeniškai su mokytoju. 
      Konferencijos metu ne tik  pasisėmiau geros patirties, bet taip pat pasidalinau savo patirtimi dirbant nuotoliniu būdu. Parengiau pranešimą tema „Sinchroninio ir asinchroninio mokymo(si) dermė geografijos pamokose“. Pristačiau mokinių įtraukimo į aktyvų mokymąsi galimybes, grupinio darbo pamokoje derinimo ypatumus, žinių tikrinimo ir įsivertinimo taikymą nuotolinio mokymosi eigoje.
Patirtis – tai amžina gyvenimo mokykla. – J. V. Gėtė.
      Vasario 19 d. Šiaulių mieste įvyko Respublikinė geografijos mokytojų metodinė – praktinė nuotolinė konferencija „Nuotolinis geografijos mokymas(is): iššūkiai ir galimybės“
     Šios konferencijos tikslas – aktyvinti geografijos mokytojų bendradarbiavimą ugdant šiuolaikišką, kūrybingą bei originaliai mąstančią asmenybę, skatinti gerosios patirties idėjų sklaidą bei pritaikymą siekiant ugdymo proceso kokybės.  
Ugdomosios veiklos stebėsena
Progimnazijos taryba
Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė
Lina Gubanovienė, muzikos mokytoja metodininkė
Ramunė Klymantienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Daiva Selilė, tėvų atstovė 
Beta Svilainė, tėvų atstovė
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Žilvinas Bitinas, 5b klasės mokinys
Matas Kvakšys, 6a klasės mokinys
Nerijus Tomkus, 8a klasės mokinys

Mokytojo Rolando Matulevičiaus metodinės patirties sklaida
       Daugelio mokomųjų dalykų nuotoliniam mokymui yra parengta mokomosios medžiagos įvairiose platformose, tačiau technologijų dalyko mokymui(-si) jų turime labai nedaug. Pastebėjusi šį stygių, Lietuvos technologijų mokytojų asociacija  (LTMA) kviečia technologijų mokytojus kurti užduotis, kurias galėtų peržiūrėti visos Lietuvos technologijų mokytojai ir praktiškai taikyti savo nuotolinėse technologijų pamokose. 
       LTMA prezidentas Henrikas Vaišvila, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos technologijų mokytojas ekspertas, informavo, kad Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos technologijų mokytojo eksperto, technikos mokslų magistro Rolando Matulevičiaus sukurtos autorinės mokymo priemonės – aštuonių pamokų ciklas/pamokų aprašai, kurie skirti 7-ų klasių mokiniams, šių metų sausio 15 d.  yra publikuoti LTMA  tinklapyje                https://technologinisugdymas.weebly.com/  LTMA technologijų mokytojų kaupiamą pamokų aprašų bazėje  https://bit.ly/39dNRPK . Technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius pateikė  5 –  8 klasių mokiniams iš  Bendrųjų programų technologijų dalyko srities „Konstrukcinės medžiagos“ konkrečių pamokų aprašus iš pirmojo ir antrojo karantinų laikotarpių.
       Tai mokytojo sukurta mokymo priemonė – pamokų „Dėžutės šonų puošimas segmentinės drožybos raštais. Raštų braižymas – kompozicijos projektavimas, šonas nr.1“ (pamoka vyko 2020-11-25) ir „Dėžutės šonų puošimas segmentinės drožybos raštais. Raštų braižymas – kompozicijos projektavimas, šonas nr.2“ (pamoka vyko 2020-12-02) aprašai. Minėtuose pamokų aprašuose yra publikuojami mūsų progimnazijos geriausi septintų klasių mokinių projektai. LTMA tinklapyje yra šių mokinių sukurti ir nubraižyti dėžutės šonų projektai: 7a klasės – Dominiko, Adomo, Benedikto, Kerniaus ir 7b klasės – Elano, Nedo.    
Atestuojame mokytojus. Perspektyvinė 2021-2023 metų programa.
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Psichologo konsultacijoms “Spindulio” progimnazijoje tėveliai gali registruotis iš anksto 
el. dienyno pagalba Mano dienynas arba el. paštu ramintabeineryte@yahoo.com
Logopedinė – specialioji pagalba
Logopedės – spec. pedagogės Kristinos Urbutytės darbo laikas 2020-2021 m. m. 
Pastaba: kai ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu, naujas logopedinių ir specialiųjų pratybų laikas el. dienyne “Mano dienynas” pranešamas tėvams (globėjams, rūpintojams) individualiai. 

Specialiojo pedagogo, logopedo funkcijos:
  • Atlieka vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį/pakartotinį įvertinimą;
  • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų; 
  • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko; 
  • Veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, kurių metu badoma įveikti kalbėjimo ir kalbos, mokymosi sutrikimus ir sunkumus;
  • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
  • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • Bendradarbiauja su Vilniaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
  • Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultacija vyksta trečiadieniais 16:30-17:30 Konsultacijai reikia registruotis iš anksto el. dienyne Mano dienynas arba el. paštu logopede.kristina@gmail.com