Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos mokinių elgesio taisyklės
Evakuacija 2021
Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais
saugos reikalavimais, birželio 9 d. Vilniaus
“Spindulio” progimnazijoje buvo organizuojamos
evakuacinės pratybos, kurių tema – gaisras TV
studijoje.
12 val. 10 min. nuskambėjo 5 skambučių signalas,
kurį išgirdę, mokytojai nutraukė vedamas
pamokas ir pasiruošė evakuacijai. Evakuacija įvyko
sklandžiai, visi mokiniai ir mokytojai, nepaisydami
pliaupiančio lietaus, be panikos paliko mokyklos
pastatą ir susirinko numatytoje žmonių susibūrimo
vietoje – stadione. Evakuacija truko 5 min.
Gaila, kad evakuacinėse pratybose dalyvavo tik
kontaktiniu būdu besimokančios penkios
pradinukų klasės, dvi priešmokyklinės grupės ir
keletas vyresniųjų klasių mokinių.
Tikimės, kad kitais mokslo metais, pasibaigus karantinui, pasikartoti veiksmų planą kilus gaisrui,
galės visi “Spindulio” progimnazijoje besimokantys mokiniai.
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Daiva Čižikienė
Mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas
Prašome susipažinti su  Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 
uniformų dėvėjimo tvarkos aprašu.
Evakuacinės pratybos
Balandžio 28 d. mūsų mokykloje vyko civilinės
saugos praktinės evakuacinės pratybos. Norime
pasidžiaugti, kad “Spindulio” progimnazijos
priešmokyklinių grupių vaikai, mokiniai,
mokytojai ir kiti darbuotojai iš mokyklos
evakavosi per 6 minutes!
Evakuacinių pratybų tema – gaisras berniukų
technologijų kabinete. Tikslas – užtikrinti tikslius
veiksmus, saugų mokinių, mokytojų ir kitų
darbuotojų evakavimąsi.
Gavus pranešimą apie gaisrą, nuskambėjo garsinis perspėjimo signalas, kurį privalo žinoti
kiekvienas “Spindulio” bendruomenės narys – 5 skambučiai 2 sekundžių intervalais. Apie gaisrą
buvo nedelsiant pranešta trečiajame aukšte įsikūrusiai “Saulės” privačiai gimnazijai. O toliau viskas
vyko griežtai pagal veiksmų planą kilus gaisrui. Mokiniai, lydimi mokytojų, kolonomis pajudėjo link
avarinių išėjimų. Atsakingi darbuotojai patikrino, ar mokyklos patalpose neliko mokinių ir kitų
asmenų. Evakuacija praėjo sklandžiai, mokiniai vykdė mokytojų nurodymus ir elgėsi drausmingai.
“Spindulio” progimnazijos ir “Saulės” gimnazijos bendruomenės sėkmingai evakavosi iš mokyklos
pastato. Atšaukus tariamą pavojų, visi grįžo į savo mokymosi ir darbo vietas.