Evakuacija 2021
Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais
saugos reikalavimais, birželio 9 d. Vilniaus
“Spindulio” progimnazijoje buvo organizuojamos
evakuacinės pratybos, kurių tema – gaisras TV
studijoje.
12 val. 10 min. nuskambėjo 5 skambučių signalas,
kurį išgirdę, mokytojai nutraukė vedamas
pamokas ir pasiruošė evakuacijai. Evakuacija įvyko
sklandžiai, visi mokiniai ir mokytojai, nepaisydami
pliaupiančio lietaus, be panikos paliko mokyklos
pastatą ir susirinko numatytoje žmonių susibūrimo
vietoje – stadione. Evakuacija truko 5 min.
Gaila, kad evakuacinėse pratybose dalyvavo tik
kontaktiniu būdu besimokančios penkios
pradinukų klasės, dvi priešmokyklinės grupės ir
keletas vyresniųjų klasių mokinių.
Tikimės, kad kitais mokslo metais, pasibaigus karantinui, pasikartoti veiksmų planą kilus gaisrui,
galės visi “Spindulio” progimnazijoje besimokantys mokiniai.
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Daiva Čižikienė
Mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas
Prašome susipažinti su  Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 
uniformų dėvėjimo tvarkos aprašu.
Evakuacinės pratybos
Balandžio 28 d. mūsų mokykloje vyko civilinės
saugos praktinės evakuacinės pratybos. Norime
pasidžiaugti, kad “Spindulio” progimnazijos
priešmokyklinių grupių vaikai, mokiniai,
mokytojai ir kiti darbuotojai iš mokyklos
evakavosi per 6 minutes!
Evakuacinių pratybų tema – gaisras berniukų
technologijų kabinete. Tikslas – užtikrinti tikslius
veiksmus, saugų mokinių, mokytojų ir kitų
darbuotojų evakavimąsi.
Gavus pranešimą apie gaisrą, nuskambėjo garsinis perspėjimo signalas, kurį privalo žinoti
kiekvienas “Spindulio” bendruomenės narys – 5 skambučiai 2 sekundžių intervalais. Apie gaisrą
buvo nedelsiant pranešta trečiajame aukšte įsikūrusiai “Saulės” privačiai gimnazijai. O toliau viskas
vyko griežtai pagal veiksmų planą kilus gaisrui. Mokiniai, lydimi mokytojų, kolonomis pajudėjo link
avarinių išėjimų. Atsakingi darbuotojai patikrino, ar mokyklos patalpose neliko mokinių ir kitų
asmenų. Evakuacija praėjo sklandžiai, mokiniai vykdė mokytojų nurodymus ir elgėsi drausmingai.
“Spindulio” progimnazijos ir “Saulės” gimnazijos bendruomenės sėkmingai evakavosi iš mokyklos
pastato. Atšaukus tariamą pavojų, visi grįžo į savo mokymosi ir darbo vietas.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos mokinių elgesio taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
I. MOKINIŲ TEISĖS:
1.1. Įgyti valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą.
1.2. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
1.3. Naudotis mokyklos mokymo baze bei mokymo priemonėmis.
1.4. Pagal mokyklos pasiūlymus rinktis norimą mokymosi kryptį,
neformalaus ugdymosi sritį.
1.5. Dalyvauti mokyklos savivaldoje. Teikti pasiūlymus dėl mokyklos veiklos
gerinimo.
1.6. Esant pavyzdingam elgesiui ir geriems mokymosi rezultatams, būti
išrinktam į mokyklos, mokinių tarybą.
1.7. Dalyvauti elgesio ir mokymosi rezultatų svarstyme.
1.8. Ugdytis fiziniu bei moraliniu požiūriu sveikoje ir saugioje aplinkoje. Reikalauti, kad būtų
ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, prievartą, įžeidimą.
1.9. Mokykloje kurti tokią atmosferą, kurioje visi galėtų darniai gyventi, dirbti, mokytis.
1.10. Stiprinti savo sveikatą aktyviai sportuojant.
1.11. Reikšti ir ginti savo nuomonę, paremtą bendražmogiškųjų vertybių samprata.
1.12. Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ar paskatinimą.
1.13. Dalyvauti mokyklos popamokinėje, projektinėje veikloje.
II. MOKINIŲ PAREIGOS:
2.1. Sudarius mokymosi sutartį laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių
dokumentų reikalavimų.
2.2. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti mokyklos visuomenės
sveikatos priežiūros specialistei reikalingus dokumentus.
2.3. Mokykloje visada turėti asmenybę liudijantį dokumentą – mokinio pažymėjimą, jį pateikti
paprašius mokyklos budėtojams, mokytojams, mokyklos vadovams, už mokyklos teritorijos –
viešosios tvarkos pareigūnams.
2.4. Nuolat lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties.
2.5. Atvykus į mokyklą po ligos tuoj pat pateikti klasės auklėtojui praleistas pamokas pateisinantį
dokumentą. Jei praleista daugiau kaip trys dienos – būtinai pateikti gydytojo išduotą pažymą apie
ligą.
2.6. Nevėluoti į pamokas, drausmingai elgtis.
2.7. Pagarbiai elgtis su mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, gerbti kitus,
neprasivardžiuoti, nesityčioti, nesimušti, nevartoti necenzūrinių žodžių.
2.8. Saugoti mokyklos turtą: inventorių, kabinetus, vadovėlius, knygas., vidaus ir išorės aplinką.
Apie pastebėtą sugadinimą pranešti klasės arba kabineto vadovui.
2.9. Mokiniai, nerūpestingai pasielgę su mokyklos inventoriumi, knygomis, piktavališkai juos
sugadinę, sulaužę atsako materialiai: sutvarko mokyklos inventorių tėvų ar globėjų lėšomis arba
pakeičia nauju.
2.10. Griežtai laikytis saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos taisyklių.
2.11. Laikytis higienos reikalavimų, į mokyklą ateiti tvarkingai apsirengus.
2.12. Kiekvieną pamoką turėti reikalingas mokymo priemones bei įrankius. Draudžiama atsinešti į
pamokas daiktus, nesusijusius su pamokos veikla. Pašalinius daiktus mokytojai gali paimti ir
grąžinti tik mokinio tėvams. Prižiūrėti savo darbo vietą.
2.13. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga.
2.14. Mokyklos valgykloje elgtis kultūringai, netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu.
2.15. Mandagiai elgtis mokykloje bendraujant su bendramoksliais, mokytojais ir kitais mokyklos
darbuotojais.
III. MOKINIAMS:
3.1. Draudžiama atsinešti ginklų, peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, narkotikų ar kitų
kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų. Mokyklos patalpose ir teritorijoje griežtai draudžiama
naudoti atvirą ugnį, petardas bei kenksmingas chemines medžiagas.
3.2. Draudžiama mokyklos patalpose, teritorijoje ir jos prieigose rūkyti, vartoti kvaišalus, žaisti
azartinius žaidimus.
3.3. Draudžiama į mokyklą vestis pašalinius asmenis.
3.4. Draudžiama į mokyklą atsinešti brangius ir vertingus daiktus bei dideles pinigų sumas
(atsinešus, už jų saugumą mokykla neatsako).
3.5. Draudžiama pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą ir trukdyti kitiems vesti
pamokas.
3.6. Draudžiama pamokoje, mokykloje be sutikimo filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų
(mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius bei talpinti viešoje erdvėje.
3.7. Draudžiama pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais.
3.8. Draudžiama vilkėti striukes ar paltus pamokų, pertraukų metu. Striukes ir paltus palikti
rūbinėje.
IV. MOKINIŲ SKATINIMAS:
4.1. Padėka, pareikšta mokyklos direktoriaus įsakymu.
4.2. Apdovanojimas mokyklos padėkos raštu.
4.3. Apdovanojimas knyga, atminimo dovanėle, išvyka ir kt.
V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS:
5.1. Už netinkamą elgesį mokiniui gali būti skiriama direktorės drausminė nuobauda- įspėjimas
žodžiu, raštu, papeikimas, griežtas papeikimas.
5.2. Pamokų praleidimas pateisinamas gydytojo pažyma, tėvų ar globėjų paaiškinimu, oficialiu kitų
institucijų raštišku dokumentu (muzikos, sporto mokyklų). Tėvai ar globėjai gali pateisinti ne
daugiau kaip 3 dienas.
5.3. Mokiniui per mėnesį praleidus 20 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės
drausminė nuobauda – įspėjimas raštu ( įdedama į mokinio bylą).
5.4. Mokiniui per mėnesį praleidus 40 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės
drausminė nuobauda – papeikimas raštu ( įdedamas į mokinio bylą).
5.5. Mokiniui per mėnesį praleidus 60 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės
drausminė nuobauda – griežtas papeikimas raštu (įdedamas į mokinio bylą).
5.6. Mokiniui per I trimestrą praleidus 80 ir daugiau pamokų informacija perduodama
Nepilnamečių reikalų pareigūnams.
5.7. Mokiniui netinkamai elgiantis pamokų ir pertraukų metu, mokytojas pildo vidaus tvarkos
taisyklių pažeidimo aktą ir perduoda jį klasės auklėtojai (ui).
5.8. Mokiniui turinčiam 3-5 vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo aktus, auklėtojas pildo drausmės
pažymą ir perduoda ją mokyklos socialinei pedagogei.
5.9. Mokinių, praleidžiančių pamokas be pateisinamos priežasties ar pažeidžiančių mokinių elgesio
taisykles, svarstymo tvarka:
5.9.1. klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu;
5.9.2. socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu;
5.9.3. klasės auklėtojo, socialinio pedagogo, tėvų globėjų ir mokinio pokalbis (su raštišku
pasižadėjimu lankyti mokyklą ar pasižadėjimu nepažeidinėti vidaus tvarkos taisyklių).
5.9.4. vaiko gerovės komisijos posėdis (dalyvaujant klasės auklėtojui ir mokiniui);
5.9.5. mokyklos tarybos posėdis (dalyvaujant klasės auklėtojui, mokiniui ir jo tėvams, globėjams).
5.9.6. surinkus 2 mokyklos direktorės papeikimus, mokiniui skiriamas griežtas papeikimas.
5.9.7. siūlymas mokytis kitoje mokykloje, suderinus su mokinio tėvais, globėjais, Vilniaus miesto
pedagogine – psichologine bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
5.9.8. pranešimas Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybai prašant Lietuvos
Respublikos vaiko minimaliosios ir vidutinės priežiūros įstatymo pagrindais ir tvarka kelti į kitą
mokyklą arba jam skirti kitą minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę.
VI. KITA:
6.1. Ugdymo proceso metu tėvams, globėjams ir pašaliniams asmenims atvykus į mokyklą,
registruotis mokyklos registracijos žurnale pas budėtoją.