Švietimo pagalbos mokiniui specialistai – psichologinė pagalba
Pagalbos paskirtis - prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Uždaviniai:
- nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
- stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniams (vaikais), turinčiai psichologinių problemų;
- padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.
Psichologo veiklos sritys:
- įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
- konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendravimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusias asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija;
- švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
Pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai:
- Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
- Prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
- Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
- Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
Psichologo konsultacijoms tėveliai gali registruotis iš anksto, el.paštu per Mano dienyną.
Švietimo pagalbos mokiniui specialistai – socialinė pagalba
Socialinio pedagogo veiklos tikslas - padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.Mokinys gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei turi sunkumų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais, jei patiria smurtą, yra išnaudojamas ar nori tiesiog pasikalbėti.

Socialinis pedagogas:

1. Teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, bendradarbiauja su kitais pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos administracija ir socialiniais partneriais;
2. įvertina ir padeda spręsti problemas mokiniams, jų tėvams ir mokytojams;
3. dirba su mokiniais, kurie linkę pažeidinėti mokinių elgesio taisykles, linkę į kitus teisės pažeidimus;
4. koordinuoja prevencinių programų įgyvendinimą ir bendradarbiauja su mokyklos bendruomene įgyvendinant jas;
5. dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, mokyklos veikloje;
6. koordinuoja nemokamo maitinimo teikimą.
Pagalbos mokiniui specialistų darbo laikas
     Lina Povilionienė – socialinė pedagogė,  203 kab.

    Pirmadienis          
8.00 – 15.30 val.;     konsultacija   9.00 – 13.00 val.;     
    Antradienis            8.00 – 15.30 val.;    konsultacija   9.00 – 13.00 val.;
    Trečiadienis           8.00 – 15.30 val.;     konsultacija   9.00 – 13.00 val.;
    Ketvirtadienis       8.00 – 15.30 val.;     konsultacija   9.00 – 13.00 val.; 
    Penktadienis         8.00 – 15.00 val.;     konsultacija   9.00 – 13.00 val. 
   Daiva Čižikienė –  specialioji pedagogė,  223 kab.

     Pirmadienis
         11.55 – 13.45 val.;  Konsultacija tėvams – 13.45 – 14.45 val.   
     Antradienis            8.50 –   9.50 val.
     Trečiadienis            8.00 –  9.50  val.;  Konsultacija tėvams- 12.50 – 14.20 val.
     Ketvirtadienis        8.50 –   9.50 val.
     Penktadienis          8.00 –   8.55 val.; 9.50 – 11.50 val.
   Raminta Beinerytė – psichologė, 115 kab.

    Pirmadienis              
8.00 – 16.30 val.;  konsultacija tėvams 8.00 – 9.00 val.
    Trečiadienis              8.00 - 16.30 val.;
    Ketvirtadienis           8.30 – 17.00 val.; konsultacija tėvams 16.00 – 17.00 val.
    Penktadienis             8.30 – 15.00 val.
   Kristina Budrytė -  specialioji pedagogė,  223 kab.

    Pirmadienis          12.50 – 16.00 val.; 
    Antradienis            8.50 -  10.50 val.;  
    Trečiadienis            9.50 – 12.50 val.; 13.50 – 16.00 val.;
    Ketvirtadienis        9.50 – 12.00 val.; 
    Penktadienis          7.30 –   8.50 val.
   Marta Vitienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, 112 kab.

    Pirmadienis 
                       8.00 – 16.00 val.
    Antradienis                      12.30 – 16.00 val.
    Ketvirtadienis                    8.00 – 12.00 val.
    Penktadienis                      8.00 – 12.00 val.
  Monika Užusienė – logopedė, 217 kab.

    Pirmadienis                     13.00 – 17.30 val.
    Antradienis                      12.00 – 16.30 val.
    Trečiadienis                     13.30 – 17.30 val.
    Ketvirtadienis                  13.30 – 17.30 val.

       Pietų pertrauka
     
      13.00 – 13.30 val.

    Pietų pertrauka           
   12.00 – 12.30 val.
,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ’
Kovo 14-18 dienomis ,,Spindulio“ pagrindinėje mokykloje praūžė ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Veiksmas prasidėjo nuo ,,Draugiškiausio mokytojo rinkimų“. 5-10 klasių mokiniai rinko draugiškiausią juos mokantį mokytoją. Kiekvienos klasės išrinktas mokytojas buvo apdovanotas pačių mokinių sukurtomis „Draugystės gėlėmis”. Šios gėlės įteiktos lietuvių kalbos mokytojoms Kristinai Žukienei ir Aušrai Krukonienei, rusų kalbos mokytojai Ninai Dineikienei, kūno kultūros mokytojai Jūratei Blažonienei.
Mokinių tėvams buvo paruoštas informacinis lankstinukas patyčių tema. Lankstinuke aiškinama, kaip atpažinti patyčias, kaip padėti patyčias patyrusiam vaikui, ką daryti, jei vaikas šaiposi iš kitų, kaip tėvams bendradarbiauti su mokykla. Didžiausią įspūdį pradinių klasių mokinukams padarė diskusija „Kaip susirasti draugų?“. Mokyklos septintokės, aplankė visas pradinukų klases, kuriose kartu su siūtų lėlių herojais sekė pasaką patyčių tema. Vėliau diskutavo, kaip kurti draugiškus santykius su aplinkiniais bei susirasti draugų. 
Mokyklos mokiniai kalbino mokytojus ir skatino pasidalinti gerąja patirtimi apie bendravimą, draugiškumą, jaukios, kūrybingos aplinkos kūrimą.
Visos savaitės veiklas vainikavo ypatingųjų žodžių stendas. Mokiniai, kartu su mokytojais ir tėveliais, galvojo ir kūrė keletą ypatingų žodžių ar frazių, kuriuos norėtų patys apie save išgirsti ar kitam pasakyti. Priešmokyklinio ugdymo grupėse ir specialiosiose klasėse vaikai su savo auklėtojų ir socialinės pedagogės L.Povilionienės bei psichologės L.Muralytės pagalba kūrė „Draugiško bendravimo  pažadus“. Mokiniai po pažadais pasirašė savo pirštukų  antspaudais.   
,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016″ sutelkė tūkstančius vaikų ir suaugusiųjų stabdyti patyčias ne ik šią savaitę, bet ir nuolatos.  Prie šios akcijos prisidėjo ir mūsų mokykla, kuri sulaukė PADĖKOS iš akcijos iniciatorių ,,Vaikų linijos”.
Prisegti failai
Mokykloje dirba psichologė
Mokyklos psichologės Linos Muralytės  darbo laikas, 115 kab. :
                           Pirmadieniais – 13.00-17.00 val. 
                         Trečiadieniais – 8.30-17.00 val. 
                          Penktadieniais - 8.30-16.00 val.

                                          Mokiniai į mokyklos psichologą gali kreiptis: 
 • atsiradus mokymosi sunkumams, nenorui lankyti mokyklą ar norint sužinoti, kaip geriau mokytis;      
 • norint lavinti savo bendravimo įgūdžius ir geriau save pažint; 
 • norint atsisakyti žalingų įpročių; 
 • išgyvenant liūdesį, nerimą, norint išmokti priimti ir valdyti savo pyktį ir kitus neigiamus jausmus;
 • norint įveikti atsiradusias baimes (pvz.: kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius darbus ir pan.); 
 • patyrus netektį ar kitą skaudų išgyvenimą; 
 • patiriant patyčias ar jas pastebint savo aplinkoje;
 • jei nori pasikalbėti su žmogumi, kuris išklausys, nesmerks, nenurodinės, o supras ir palaikys;  
                                      Mokinių tėvai į mokyklos psichologą gali kreiptis: 
 • norėdami pagerinti bendravimo su vaiku ir auklėjimo įgūdžius; 
 • norėdami geriau suprasti neigiamų vaiko jausmų priežastis, išmokti priimti vaiko jausmus;
 • norėdami sužinoti vaiko mokymosi sunkumų, mokyklos nelankymo priežastis ir pan.