Atvirų durų diena būsimiems 1-ų klasių bei priešmokyklinių grupių vaikams ir jų tėvams
Kviečiame
 būsimus pirmokėlius bei būsimus priešmokyklinukus ir jų tėvelius
 atvykti į  Atvirų durų dieną
 2019 m. vasario 27 d. (trečiadienį) 
nuo 17.00  iki 19.00 val. į Vilniaus ,,Spindulio” progimnaziją.   
Susipažindinsime su progimnazija bei atsakysime į aktualius klausimus.
 
Priėmimas į ,,Spindulio” progimnaziją 2019-2020 m. m.
   Prašyme nurodoma: 
 1. asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas; 
 2. mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai); 
 3. asmens priėmimo mokytis data; 
 4. mokymo klasė; 
 5. mokymo kalba; 
 6. pageidaujamas dorinio ugdymo dalykas (etika, tikyba);
 7.  užsienio kalba (pirmoji, antroji) priklausomai nuo ugdymo programos; 
 8. dokumentai, patvirtinantys pirmumo kriterijus; 
 9. tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas
 10. įstaigos, kurią prieš tai lankė ar mokėsi, pavadinimas; 
 12. pateikiama vaiko priešmokyklinio ugdymo baigimo pažyma (mokytis 1 kl) / vaiko mokymosi pasiekimų ir pažangos įvertinimas (mokytis 2-4 kl, 6-8 kl.) ar kita svarbi informacija, būtina priėmimui įgyvendinti; 
 13. mokykla, klasė, kurioje mokosi, prašymo pateikimo metu ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą brolis (-iai) ir (ar) sesuo (-ys) (įbrolis (-iai) ir (ar) įseserė (-ės) ir jų vardas ir pavardė; 
 14. sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu būdu; 
 15. sutikimas, kad pateikti duomenys būtų naudojami priėmimui į mokyklą (-as) vykdyti; 
 16. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi ir asmuo yra tinkamai informuotas apie asmens duomenų tvarkymą; 
 17. pageidaujamas pranešimas apie prašymo priėmimą e. sistemoje

   Prašymai mokytis nagrinėjami progimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip paskutinę prašymams pateikti skirtą dieną. Ugdymo įstaiga turi teisę netenkinti tėvų (globėjų) prašymo, jeigu tėvai (globėjai) per nurodytą laikotarpį, esant pagrįstų abejonių ar įrodymų dėl faktinės / deklaruotos gyvenamosios vietos neatitikties, nepristato atsakingiems už priėmimo vykdymą ir koordinavimą asmenims pateiktų duomenų patvirtinančių dokumentų.
   
   Tik mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą (4 klasę) ir pageidaujantys tęsti mokymąsi Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje  pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ne per e. sistemą, o mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka (raštinėje rašomas popierinis prašymas).  

   Prašymai į ,,Spindulio”progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes pateikiami internetu per informacinę sistemą (IS)  https://svietimas.vilnius.lt/  pasirenkant  Ikimokyklinis ugdymas.  Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat. 
Priėmimas vykdomas vadovaujantis ,,Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu” patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos.
Priėmimas į Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 1-8 klases  mokytis nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.  vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-1950.  
Prašymai pateikiami internetu per  e.sistemą: https://svietimas.vilnius.lt/  pasirenkant Bendrasis ugdymas nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
,,Spindulio” progimnazijos uniformos matavimas

Progimnazijos uniformą siuva UAB ,,Savitas Stilius” (Prekybos centras “Mada”, II aukštas).  
   UAB ,,Savito Stiliaus” atstovai atvyks į ,,Spindulio” progimnaziją 
2018 m. birželio 26 d. nuo 16 iki 18 val. 
Kviečiame atvykti į ,,Spindulio” progimnaziją 107 kab. naujai priimtus ir besimokančius mokinius  kartu su tėveliais išsimatuoti ir užsisakyti progimnazijos uniformą.
Uniformos privaloma dalis yra mėlynas megztinis ir progimnazijos logotipas
 (papildomai galima rinktis: liemenę, mergaitėms – sarafaną ar sijoną). 
Preliminarūs mokinių, priimamų į 1-8 klases, sąrašai 2018-2019 m. m.
Skelbiame preliminarius kviečiamų mokytis 1-8 klasių mokinių sąrašus 2018- 2019 m. m.

Mokyklos pakvietimą tėvai turi patvirtinti elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje  
birželio 9-13 dienomis.
Informacija dėl priėmimo į progimnaziją
    Birželio 6 dieną vyko Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdis. Birželio 8 dieną Priėmimo komisija elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje išsiuntė pakvietimus kandidatams, pageidaujantiems mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
  Informuojame, kad nuo birželio 9 dienos kandidatų tėvai kvietimus matys elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/), kurioje birželio 9-13 dienomis turės patvirtinti savo pasirinkimą.
  Birželio mėnesį priimtų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) iki birželio 29 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val. kviečiami pasirašyti mokymosi sutartis. Negalintys atvykti nurodytu laiku prašome raštu informuoti (el. pašto adresas: spindulioprogimnazija@gmail.com) apie savo atvykimo pasirašyti sutartį laiką. Atvykstant turėkite vaiko gimimo liudijimą.
 Į klases vaikai bus skirstomi rugpjūčio mėnesį. 
      Antrasis Komisijos posėdis dėl mokinių priėmimo į laisvas vietas (jei tokių atsiras) vyks birželio 15 dieną, o tėvai pakvietimus e. sistemoje matys birželio 17-20 dienomis.
     Trečiasis Komisijos posėdis (jei bus laisvų vietų) – birželio 21 d., tėvai pakvietimus e. sistemoje matys birželio 24-27 dienomis.
      Papildomas priėmimas. Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 19 d. e. sistema vėl bus atrakinta ir gyventojai, kurie nespėjo pateikti prašymo iki gegužės 31 d., galės teikti prašymus ir rinktis tik iš tų mokyklų, kuriose bus likę laisvų vietų. Taip pat nuo rugpjūčio 1 iki 19 d. tie gyventojai, kurie per birželio mėnesį nebus gavę nei vieno pakvietimo mokytis, galės koreguoti savo prašymus ir taip pat rinksis tik iš tų įstaigų, kuriose bus likę laisvų ugdymosi vietų.
Priėmimo į mokyklą posėdžių grafikai
     Priėmimo komisijos sudėtis patvirtinta ,,Spindulio” progimnazijos direktoriaus 2018 kovo 12 d. įsakymu Nr. V-40:
    Komisijos pirmininkė – Rasa Petrikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
              sekretorė – Gerda Laumytė, pradinių klasių mokytoja;
              nariai:
     Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja;
     Jūratė Mineikienė, pradinių klasių mokytoja;
     Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja;
     Jurgita Perednienė, lietuvių kalbos mokytoja;
     Janina Beinorienė, raštinės vedėja.

     Priėmimo komisijos posėdžių birželio mėnesio grafikas: 
        1.     pirmas posėdis vyks 2018-06-06, 12.00 val., 105 kab.; 
        2.     antras posėdis vyks 2018-06-15, 10.00 val., 105 kab.;
        3.     trečias posėdis vyks 2018-06-21, 10.00 val., 105 kab.

   Komisijos posėdžių rugpjūčio mėnesio grafikas: 
        1.      pirmas posėdis vyks 2018-08-22, 10.00 val., 105 kab.;  
        2.      antras posėdis vyks 2018-08-28, 10.00 val., 105 kab. 

    Esant būtinybei posėdžių grafikas gali būti keičiamas. 

    Birželio mėnesį priimtų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) iki birželio 29 d. 16.30 val. kviečiami pasirašyti mokymosi sutartis, o rugpjūčio mėnesį priimtų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) iki rugpjūčio 31 d. 16.30 val. 
   Negalintys atvykti, bet ketinantys mokytis mūsų progimnazijoje, raštu informuoja apie savo atvykimo pasirašyti sutartį laiką el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com .

   Ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio sudaromas kviečiamų mokytis mokinių sąrašas su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- ir jis skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje http://spindulioprogimnazija.lt/

Priėmimo per E. sistemą grafikas:
Atvirų durų diena būsimų penktų klasių mokiniams
Kviečiame 
būsimus 5 klasių mokinius 
ir jų tėvelius
kurie dar nesisvečiavo ,,Spindulio” progimnazijoje,
atvykti į Atvirų durų dieną 
kovo 27 d. nuo 17 -19 val.
Priėmimas į ,,Spindulio” progimnaziją
    Priėmimas į Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 1-8 klases (mokiniams, pageidaujantiems mokytis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mūsų progimnazijoje), vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366.
  Prašymus į progimnazijos 1, 5 klases pateikti privaloma nuo  2018 m. kovo 1 d.  iki gegužės 31 d. 
    Prašymai pildomi tik elektroniniu būdu:  https://svietimas.vilnius.lt/  (Bendrasis ugdymas). Popierinių prašymo formų nebelieka. Tie tėvai, kurie neturi galimybės namuose užpildyti prašymo elektroniniu būdu, gali tai padaryti atvykę į progimnaziją darbo metu – nuo 9 iki 17 val.  Į mokyklą atvykę tėvai, kurie neturi/negali pateikti prašymo internetu iš namų ar kitos vietos, galės kreiptis į mokyklos raštinę. Atsakingas žmogus padės tai padaryti bei palydės prie darbo vietos su kompiuteriu. Su savimi būtina turėti prisijungimus prie el. bankininkystės.    
 ,,Spindulio” progimnazijos mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą klasę – progimnazijos direktorei tiesiog pateikia laisvos formos prašymą.

     Mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite
 rasti šiuo adresu:       

   Atsakymus į Jums rūpimus klausimus galite rasti savivaldybės 
puslapyje:            

  Prašymai į ,,Spindulio”progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes pateikiami nuolat tik elektroniniu būdu:  https://svietimas.vilnius.lt/    (Ikimokyklinis ugdymas). Priėmimas vykdomas vadovaujantis ,,Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu” patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-57.

Atvirų durų diena
Kviečiame būsimus priešmokyklinukus, pirmokėlius bei jų tėvelius
atvykti į Atvirų durų dieną!
Visi norintys mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje yra laukiami 
2018 m. sausio 25 d. (ketvirtadienį) nuo 17.00  iki 19.00 val.
 Susipažindinsime su progimnazija, ugdymo procesu bei atsakysime į aktualius klausimus.

SPINDULYJE ugdytis smagu ne tik vaikams, bet ir jų tėvams! 
Preliminarūs priimamų mokinių sąrašai
   Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos mokinių priėmimo komisija skelbia priimamų mokinių preliminarius sąrašus.
   Gerbiami Tėveliai, mūsų mokyklos kvietimą mokytis matysite prašymų teikimo sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/  birželio 10 – 15 dienomis ir turėsite patvirtinti ketinimą rinktis mūsų progimnaziją.  Patvirtinimo terminas yra ne vėliau kaip iki birželio 15 dienos 24 val. 
 Antrasis priėmimo komisijos posėdis mūsų mokykloje vyks birželio 16 dieną (perkeltas iš birželio 15d.) 9.00 val.