Sesučių kūryba
Pasigrožėkite mūsų mažųjų pradinukių
kūrybiniais darbais.
Sesučių – pirmokės Saulės Petkevičiūtės ir ir
ketvirtokės Auksės Petkevičiūtės piešiniai.
O aštuntokai į mokyklą nori… (papildyta video medžiaga)
Kovo 26 d. mūsų mokyklos 8-kai - Goda Šalkevičiūtė, Saulė Šeriakovaitė, Justina Auglytė, Aistė Pateckytė, Liudvikas Gorišnis ir Nikita Sokolovas dalyvavo Vilniaus regiono 8 klasių mokinių konferencijoje “O aš į mokyklą noriu” Šv. Kristoforo progimnazijoje.  Kiekviena mokykla turėjo paruošti prisistatymą. 
Taigi, mūsų 8-kai devynias dienas, devynias naktis (na, gal truputėlį ir mažiau) kūrė filmuką apie savo mokyklą. Kaip jiems pavyko – galite įvertinti ir Jūs. 
Konferencijos tikslas buvo skatinti mokinių atsakomybę už savo veiksmus bei kritinį, pozityvų mąstymą, diskutuojant apie patyčias mokyklose ir ieškant problemos sprendimo būdų. Jos metu mokiniai susipažino su kitų mokyklų 8-kais, o su kaimynais, Vilniaus “Ąžuolyno” progimnazija, atliko grupinę užduotį – pastatė “Draugystės tiltą”, simbolizuojantį draugystę tarp visų Vilniaus mokyklų mokinių. 

Dėkojame dalyvavusiems mokiniams ir pasiruošti padėjusiam klasės vadovui Mindaugui Gerybai ir socialinei pedagogei Alvijai Baliukonytei
Mokinių tarybos veiklos planas 2013 – 2014 m. m.
8 A KLASĖS NUOMONĖ
O apie meilę pakalbėsime vėliau…
      Taigi, ar norite sužinoti, kaip ir dėl ko atsirado šis užrašas? 
 O jis atsirado iš tikrai didžiulės meilės Vilniaus ,,Spindulio” pagrindinei. 8a klasė tikrai myli šią mokyklą ir stengiasi tai parodyti visais įmanomais būdais. Nors  mes tikrai nesame visiškai ideali klasė, tačiau esame dėkingi nuostabiems mokyklos darbuotojams (Direktorei, pavaduotojoms, mokytojams (-oms), budėtojams (-joms) ir kt.) už kantrybę, geležinius nervus, supratimą. Šioje mokykloje esame patyrę daugybę gerų dalykų, čia visada gyvens mūsų džiaugsmas ir kitos geros emocijos. Prie ,,Spindulio” mes esame prisirišę kaip prie antrųjų namų (kai kurie 8a mokiniai šią mokyklą myli kaip tikruosius namus)… nors ir nenuostabu, juk čia praleidžiame didžiąją dalį savo gyvenimo… O mokytojai, kiti mokiniai ir kiti mokyklos darbuotojai jau kaip ir tapo mūsų šeima. O kuris žmogus nemyli savo šeimos, namų? 
 Taigi tuo užrašu mes norėjome parodyti ir įrodyti savo meilę šiai mokyklai. Tai tiek apie tą meilę… 
O dabar truputį apie darbą. Idėjos autorė Goda Šalkevičiūtė. Godai šią idėją įgyvendinti padėjo Justina Auglytė. Taip pat prisidėjo ir Aistė Pateckytė. Šios merginos be galo myli ,,Spindulio“ pagrindinę. Goda yra 8a klasės seniūnė. Jos visos trys priklauso mokinių tarybai bei yra aktyvios mokyklos renginių dalyvės. Kartais net šeštadienius praleidžia mokykloje. Na, manau, kad tuo ir baigsime šį trumpą paatviravimą, širdies atvėrimą.
                                                                                               Saulė Šeriakovaitė, 8 a klasė
Mokinių tarybos atstovai forume “Mokinių balsas”
 Taigi, mūsų mokinių balsas:
  “Į renginį vykome norėdami susipažinti su kitų mokyklų mokiniais, pasidalinti idėjomis. Konferencijoje mus supažindino su pilietiškumu, savanorystės ,,meniu‘‘, kalbėjomės, ką galėtumėme pakeisti, kad Vilnius būtų gražesnis.         Kilo daug beprotiškų idėjų, noras jas įgyvendinti, nebijoti klausti ir prašyti. Daug diskutavome apie mokinius ir ko jiems reikia, kad mokykla būtų jaukesnė. Mūsų mokykloje norėtume, kad būtų daugiau bendradarbiaujama su kitomis mokyklomis, vyktų daugiau akcijų, renginių, pamokėlių apie pilietiškumą, mokiniai būtų plačiau informuojami apie jaunimo centrus”.   
                                                            Balsai iš 8a klasės – Godos ir Aistės
Vasario 4 d. Vilniaus miesto savivaldybėje Lietuvos moksleivių sąjungos surengtame forume
„Mokinių balsas“ dalyvavo mūsų mokyklos Mokinių tarybos atstovės, 8a klasės mokinės Goda
Šalkevičiūtė, Saulė Šeriakovaitė ir Aistė Pateckytė. Mokiniai kartu su Vilniaus miesto meru Artūru
Zuoku diskutavo aktualiomis temomis.
Realios problemos ir klausimai buvo aptariami susibūrus į darbo grupes. Mokinai bendravo, tarėsi,
mokėsi kelti problemas ir siūlyti sprendimo būdus. Moksleivės tikisi, kad mintys, išsakytos forume,
bus išgirstos, o problemos sprendžiamos.
Mokinių tarybos nariai
Kalėdinė popietė ,,Šventė artėja” 2b klasėje
2b klasėje gruodžio 20 d. vyko smagi kalėdinė popietė ,,Šventė artėja“ su
tėveliais ir seneliais. Mokiniai ir mokytoja Jūratė tėveliams paruošė šventinę
programą: eilėraščius, dainas ,,Geroji žemelė“, ,,Vėl Kalėdos“, ,,Džiaugsmingų
šv.Kalėdų“, kartu su tėveliais šoko ,,Kiškelis bebėgdams“, ,,Upytėlė teka“.
Antrokai suvaidino linksmą muzikinį spektaklį ,,Pirštinė“, padovanojo tėveliams
pačių pagamintus šventinius atvirukus. Po to visi drauge susėdo prie šventinio
vaišių stalo, vaikai minė mįsles ir drauge su visais džiaugėsi artėjančiomis
šventėmis.
Mokinių elgesio taisyklės
I. MOKINIŲ TEISĖS:
1.1. Įgyti valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą.
1.2. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
1.3. Naudotis mokyklos mokymo baze bei mokymo priemonėmis.
1.4. Pagal mokyklos pasiūlymus rinktis norimą mokymosi kryptį,
neformalaus ugdymosi sritį.
1.5. Dalyvauti mokyklos savivaldoje. Teikti pasiūlymus dėl mokyklos veiklos
gerinimo.
1.6. Esant pavyzdingam elgesiui ir geriems mokymosi rezultatams, būti
išrinktam į mokyklos, mokinių tarybą.
1.7. Dalyvauti elgesio ir mokymosi rezultatų svarstyme.
1.8. Ugdytis fiziniu bei moraliniu požiūriu sveikoje ir saugioje aplinkoje. Reikalauti, kad būtų
ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, prievartą, įžeidimą.
1.9. Mokykloje kurti tokią atmosferą, kurioje visi galėtų darniai gyventi, dirbti, mokytis.
1.10. Stiprinti savo sveikatą aktyviai sportuojant.
1.11. Reikšti ir ginti savo nuomonę, paremtą bendražmogiškųjų vertybių samprata.
1.12. Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ar paskatinimą.
1.13. Dalyvauti mokyklos popamokinėje, projektinėje veikloje.
II. MOKINIŲ PAREIGOS:
2.1. Sudarius mokymosi sutartį laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių
dokumentų reikalavimų.
2.2. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti mokyklos visuomenės
sveikatos priežiūros specialistei reikalingus dokumentus.
2.3. Mokykloje visada turėti asmenybę liudijantį dokumentą – mokinio pažymėjimą, jį pateikti
paprašius mokyklos budėtojams, mokytojams, mokyklos vadovams, už mokyklos teritorijos –
viešosios tvarkos pareigūnams.
2.4. Nuolat lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties.
2.5. Atvykus į mokyklą po ligos tuoj pat pateikti klasės auklėtojui praleistas pamokas pateisinantį
dokumentą. Jei praleista daugiau kaip trys dienos – būtinai pateikti gydytojo išduotą pažymą apie
ligą.
2.6. Nevėluoti į pamokas, drausmingai elgtis.
2.7. Pagarbiai elgtis su mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, gerbti kitus,
neprasivardžiuoti, nesityčioti, nesimušti, nevartoti necenzūrinių žodžių.
2.8. Saugoti mokyklos turtą: inventorių, kabinetus, vadovėlius, knygas., vidaus ir išorės aplinką.
Apie pastebėtą sugadinimą pranešti klasės arba kabineto vadovui.
2.9. Mokiniai, nerūpestingai pasielgę su mokyklos inventoriumi, knygomis, piktavališkai juos
sugadinę, sulaužę atsako materialiai: sutvarko mokyklos inventorių tėvų ar globėjų lėšomis arba
pakeičia nauju.
2.10. Griežtai laikytis saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos taisyklių.
2.11. Laikytis higienos reikalavimų, į mokyklą ateiti tvarkingai apsirengus.
2.12. Kiekvieną pamoką turėti reikalingas mokymo priemones bei įrankius. Draudžiama atsinešti į
pamokas daiktus, nesusijusius su pamokos veikla. Pašalinius daiktus mokytojai gali paimti ir
grąžinti tik mokinio tėvams. Prižiūrėti savo darbo vietą.
2.13. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga.
2.14. Mokyklos valgykloje elgtis kultūringai, netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu.
2.15. Mandagiai elgtis mokykloje bendraujant su bendramoksliais, mokytojais ir kitais mokyklos
darbuotojais.
III. MOKINIAMS:
3.1. Draudžiama atsinešti ginklų, peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, narkotikų ar kitų
kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų. Mokyklos patalpose ir teritorijoje griežtai draudžiama
naudoti atvirą ugnį, petardas bei kenksmingas chemines medžiagas.
3.2. Draudžiama mokyklos patalpose, teritorijoje ir jos prieigose rūkyti, vartoti kvaišalus, žaisti
azartinius žaidimus.
3.3. Draudžiama į mokyklą vestis pašalinius asmenis.
3.4. Draudžiama į mokyklą atsinešti brangius ir vertingus daiktus bei dideles pinigų sumas
(atsinešus, už jų saugumą mokykla neatsako).
3.5. Draudžiama pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą ir trukdyti kitiems vesti
pamokas.
3.6. Draudžiama pamokoje, mokykloje be sutikimo filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų
(mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius bei talpinti viešoje erdvėje.
3.7. Draudžiama pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais.
3.8. Draudžiama vilkėti striukes ar paltus pamokų, pertraukų metu. Striukes ir paltus palikti
rūbinėje.
IV. MOKINIŲ SKATINIMAS:
4.1. Padėka, pareikšta mokyklos direktoriaus įsakymu.
4.2. Apdovanojimas mokyklos padėkos raštu.
4.3. Apdovanojimas knyga, atminimo dovanėle, išvyka ir kt.
V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS:
5.1. Už netinkamą elgesį mokiniui gali būti skiriama direktorės drausminė nuobauda- įspėjimas
žodžiu, raštu, papeikimas, griežtas papeikimas.
5.2. Pamokų praleidimas pateisinamas gydytojo pažyma, tėvų ar globėjų paaiškinimu, oficialiu kitų
institucijų raštišku dokumentu (muzikos, sporto mokyklų). Tėvai ar globėjai gali pateisinti ne
daugiau kaip 3 dienas.
5.3. Mokiniui per mėnesį praleidus 20 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės
drausminė nuobauda – įspėjimas raštu ( įdedama į mokinio bylą).
5.4. Mokiniui per mėnesį praleidus 40 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės
drausminė nuobauda – papeikimas raštu ( įdedamas į mokinio bylą).
5.5. Mokiniui per mėnesį praleidus 60 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės
drausminė nuobauda – griežtas papeikimas raštu (įdedamas į mokinio bylą).
5.6. Mokiniui per I trimestrą praleidus 80 ir daugiau pamokų informacija perduodama
Nepilnamečių reikalų pareigūnams.
5.7. Mokiniui netinkamai elgiantis pamokų ir pertraukų metu, mokytojas pildo vidaus tvarkos
taisyklių pažeidimo aktą ir perduoda jį klasės auklėtojai (ui).
5.8. Mokiniui turinčiam 3-5 vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo aktus, auklėtojas pildo drausmės
pažymą ir perduoda ją mokyklos socialinei pedagogei.
5.9. Mokinių, praleidžiančių pamokas be pateisinamos priežasties ar pažeidžiančių mokinių elgesio
taisykles, svarstymo tvarka:
5.9.1. klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu;
5.9.2. socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu;
5.9.3. klasės auklėtojo, socialinio pedagogo, tėvų globėjų ir mokinio pokalbis (su raštišku
pasižadėjimu lankyti mokyklą ar pasižadėjimu nepažeidinėti vidaus tvarkos taisyklių).
5.9.4. vaiko gerovės komisijos posėdis (dalyvaujant klasės auklėtojui ir mokiniui);
5.9.5. mokyklos tarybos posėdis (dalyvaujant klasės auklėtojui, mokiniui ir jo tėvams, globėjams).
5.9.6. surinkus 2 mokyklos direktorės papeikimus, mokiniui skiriamas griežtas papeikimas.
5.9.7. siūlymas mokytis kitoje mokykloje, suderinus su mokinio tėvais, globėjais, Vilniaus miesto
pedagogine – psichologine bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
5.9.8. pranešimas Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybai prašant Lietuvos
Respublikos vaiko minimaliosios ir vidutinės priežiūros įstatymo pagrindais ir tvarka kelti į kitą
mokyklą arba jam skirti kitą minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę.
VI. KITA:
6.1. Ugdymo proceso metu tėvams, globėjams ir pašaliniams asmenims atvykus į mokyklą,
registruotis mokyklos registracijos žurnale pas budėtoją.
Mokinių tarybos nuostatai
MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. Mokyklos mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams: sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojant renginius mokyklos bendruomenei, rengiant jaunimo projektus, skatinant kitas jaunimo iniciatyvas.

II. Tarybos tikslas: Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir įtaką mokyklos bendruomenėje.    
Tarybos uždaviniai:• Rūpintis turtingu mokinių laisvalaikiu.• Padėti mokyklos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas mokykloje.• Atstovauti savo mokyklą įvairiuose renginiuose savivaldybėje.• Dalyvauti prevencinėje veikloje.
III. Mokinių tarybos nariai.
Mokyklos mokinių taryboje turi būti klasės seniūnas ir norintys, pažangūs 5 – 10 klasių moksleiviai. Mokyklos mokinių tarybą sudaro ne daugiau kaip 20 mokyklos mokinių. Kandidatai šalinami iš tarybos bendru tarybos narių sutarimu už rimtus nusižengimus (pvz. Mokyklos vardo žeminimas, tarybos posėdžių nelankymas, pavestų užduočių piktybiškas neatlikimas ir pan.).  Nauji nariai priimami mokslo metų pradžioje.          
Mokinių tarybos veiklą koordinuoja geografijos vyr. mokytoja Lina Mažukėlė.
Naujametinis mokinių sveikinimas
Naujoji mokyklos direktorė Eimantė sveikina  mokytojus ir visą Lietuvą su šv. Kalėdomis