Olweus patyčių ir smurto mažinimo programos aptarimas
 2018 sausio 18 dieną Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos vyko Olweus patyčių ir smurto mažinimo programos Koordinacinio komiteto susitikimas, kurį vedė programos instruktorė psichologė Rasa Bubnienė. Susitikimo metu buvo pristatyti Olweus programos apklausos duomenys, aptarta mokyklos situacija, patyčių tendencijos šalies mastu. Džiaugiamės, kad apklausoje dalyvavo net 90 procentų 3-8 klasių mokinių. Susitikimo metu dar kartą diskutavome apie programos principus, apie mokytojų mokymus, apie klasių valandėles, su kokiais iššūkiais susiduriame kasdieniame darbe. 
Programos idėja – patyčios nėra ir niekada nebus toleruojamos. 
Siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs. 
 Pagrindinės programos veiklos nukreiptos į mokykloje dirbančių suaugusiųjų mokymą:
• pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti; 
• nustatyti griežtas nepriimtino elgesio ribas; 
• nuolat tinkamai taikyti elgesio taisykles;
• kurti saugesnę aplinką. 
BE – PATYČIŲ
Patyčios apima tyčinius veiksmus. Tai reiškia, kad vaikas, kuris tyčiojasi, dažniausiai supranta, kad savo veiksmais skaudina kitą ir daro tai sąmoningai.Šis elgesys yra pasikartojantis. Agresyvus veiksmas, kuris įvyko vieną kartą, dar nėra patyčios. Patyčiomis vadiname tą elgesį, kuris vyksta  sistemingai tam tikrą laiką. 
Tapti skriaudėju gali bet kuris vaikas, nesvarbu, koks būtų jo amžius, lytis ar kiek jis turėtų jėgos. Vaikai, kurie tyčiojasi iš kitų, gali būti ir neturtingi, ir pasiturintys, gali būti ir vyresni, ir jaunesni, gali būti ir stiprūs, ir silpni, nes ne visuomet tyčiojasi tik labai stiprūs vaikai.Patyčių priežastys gali būti pačios įvairiausios:vieni vaikai tyčiojasi iš kitų, nes mano, kad patyčios padarys juos „kietus“;kiti tyčiojasi, nes nori jaustis stipresni,vaikai gali tyčiotis ir dėl to, kad patys kadaise yra patyrę patyčias ir nori tokiu būdu atsilyginti;galbūt tie, kurie tyčiojasi, tiesiog jaučiasi labai blogai ir taip elgdamiesi mėgina pasijusti geriau;niekas besityčiojančių vaikų nepamoko, nepasako jiems, kad patyčios yra netinkamas ir labai nedraugiškas elgesys.
Patyčių situacijose paprastai dalyvauja visa vaikų grupė ir kiekvienam vaikui tenka tam tikras vaidmuo. Vieni vaikai pradeda patyčias, kiti jas palaiko ir prisideda prie jų, treti – tiesiog stebi, kas vyksta. Vaikai, stebintys patyčias, yra labai svarbūs dalyviai – nuo jų neretai priklauso, ar patyčios tęsis toliau, ar bus sustabdytos. Vaikai, stebintys patyčias, pasidalina į tris grupes – vieni labiau palaiko skriaudėjo pusę, kiti – nori ar bando užstoti patyčių taikinį, o treti – stengiasi nepalaikyti nei vienos, nei kitos pusės. Nors kiekvienas vaikas gali užimti skirtingą poziciją patyčiose, svarbu žinoti vieną dalyką: bet kokia pozicija reiškia dalyvavimą patyčiose. Vadinasi, net ir tose situacijose, kai esi tiesiog neutralus stebėtojas ir nesikiši į vykstančias patyčias – jau esi dalyvis. Nuo kiekvieno vaiko, kuris mato patyčias, priklauso, ar patyčios tęsis toliau, ar bus sustabdytos. Kuo daugiau klasėje atsiras vaikų, nepritariančių patyčioms ir tai parodančių, tuo mažiau patyčių vyks
Elektroninės patyčios – tai patyčios, vykstančios internete ar kitokioje virtualioje erdvėje, kuomet tyčiojamasi elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių svetainėse, socialiniuose tinkluose, o taip pat naudojant mobiliuosius telefonus. Elektroninėmis patyčiomis vadiname tokį elgesį, kaip:Įžeidinėjimai virtualioje erdvėje, kai vaikas yra įžeidinėjamas viešai, kitiems matant ar girdint, o tai gali sukelti baimės ir gėdos jausmą patyčias patiriančiam vaikui. Pavyzdžiui, socialinio tinklo profilyje yra užrašomi įvairūs keiksmažodžiai, vaikas viešai pravardžiuojamas.Šmeižimas internete, kai apie vaiką ar jų grupę yra skleidžiami gandai. Pavyzdžiui, mergaitės du savo bendraklasius vadina “pora“, siuntinėja kitiems bendraklasiams žinutes ir elektroninius laiškus apie tai, tokiu būdu skleisdamos klaidingą informaciją.Apsimetimas kitu asmeniu ir kenkimas kito vaiko reputacijai. Elektroninėje erdvėje yra lengva išlikti anonimišku ir slėpti savo tapatybę, taip pat galima apsimesti tuo, kuo iš tikrųjų nesi. Pavyzdžiui, septintokas norėdamas pajuokauti, apsimeta savo bendraklase ir jos vardu rašo SMS žinutes kitoms klasės mergaitėms, pravardžiuodamas jas įvairiais negražiais žodžiais.Apgaulės būdu išgaunama asmeninė informacija ir paviešinama kitiems. Tai gali būti asmeninės nuotraukos, video filmukai, prisijungimo duomenys ir kita svarbi vaikui informacija, kuria jis nenori dalintis su kitais.Atstūmimas ir nepriėmimas į draugų grupę pokalbių kambariuose, socialiniuose tinkluose ir kt. Persekiojimas, kuomet grąsinima kaip nors pakenkti, tarkime, sumušti, arba teigiama, kad vaikas yra paslapčia stebimas.Įvairių su vaiku susijusių situacijų filmavimas ir įkėlimas bei platinimas internete. Vaikas gali būti filmuojamas jam nepatogiose situacijose, pavyzdžiui, netinkamai atsakinėjantis pamokoje, prastai atliekantis užduotį kūno kultūros pamokoje, taip pat gali būti filmuojami ir viešinami smurtiniai veiksmai prieš vaiką. 
JEI IŠTIKO BĖDA !
JEI JUS IŠTIKO BĖDA, BET KURIUO PAROS METU GALITE SKAMBINTI:


Vilnaius apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato pareigūnai:už bendrąją prevencinę veiklą atsakingi pareigūnai: 
           vyr. tyrėja J.Baranauskienė (8-604-75951), 
vyr.tyrėja K.Bikbajeva (8-683-66121)
už individualiąją prevencinę veiklą atsakingi pareigūnai: 
                                                          vyr. tyrėjas K.Antanavičius (8-5 271 64 51)
Vilniaus miesto savivaldybės Pagalbos vaikui organizavimo poskyrio 
                                     vyr.specialistė E.Kalinkė (seniūnijoje L.Asanavičiūtės 6 kab., 8-614-51354)
Obuolio draugai
       Jau ne vienerius metus „Spindulio“ progimnazijoje vykdoma socialinių įgūdžių ugdymo programa „Obuolio draugai“. Šiais mokslo metais programoje dalyvauja 2 –ų ir 3-ų klasių mokiniai. 
Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis. 
     Tarptautinės programos „Obuolio draugai“ pagrindinis adresatas yra vaikas. Programa ugdo vaiką, padeda jam būti ir augti laimingesniu žmogumi, moko matyti ir jausti ne tik save, bet ir aplinkinius. Programos autoriai vadovaujasi nuostata, kad vaikams svarbu išmokti sunkumų įveikimo bendrųjų strategijų. Programa yra kompleksinė. Į ją įtrauktos įveikimo elgesiu, emocinio įveikimo, kognityvinio įveikimo, dėmesio atitraukimo, pagalbos ieškojimo ir teikimo strategijos.   Programą „Obuolio draugai“ sudaro šešios dalys arba temos: „Jausmai“, „Bendravi­mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“  Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės, kurių kie­kvienos trukmė – 45 minutės. Valandėles vienus mokslo metus vaikams klasėje veda specialiai paruoštas įgyvendinti programą vaikų klasės pedagogas.    
    Kuo programa svarbi ir ypatinga 
Programa „Obuolio draugai“ yra svarbi vaiko ugdymui ir raidai, nes ugdo jo asmeninę, socialinę ir komunikavimo kompetencijas. Šios vaiko įgytos kompetencijos padeda palaikyti gerą emocinę jo savijautą bei kurti saugų draugišką mikroklimatą ugdymo įstaigoje, daro teigiamą įtaką vaiko akademiniams pasiekimams. Dalyvaudami programoje „Obuolio draugai“ vaikai praktikuojasi praktiškai taikyti sunkumų įveikimo gebėjimus naujose probleminėse situacijose, apmąsto, reflektuoja sunkumų įveikimo gebėjimų taikymo patirtį. Įrodyta (Pincus D.B., Friedman A.G., 2004), kad tie vaikai, kurie sėkmingai įveikia kasdienius sunkumus, lengviau susidoroja su sudėtingomis situacijomis ir turi mažesnių problemų, jų elgesys socialesnis, savijauta geresnė.   
 
Dalyvaudami programoje, vaikai mokosi jiems labai svarbių dalykų: 
  • atpažinti savo ir kitų jausmus, apie juos kalbėti; 
  • įveikti nerimą, nusivylimą, vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą; 
  • pasakyti tai, ką nori pasakyti patys ir išklausyti kitą; 
  • susidraugauti ir išsaugoti draugystę; 
  • spręsti konfliktus socialiai priimtinais būdais;  
  • mokosi priimti tinkamą sprendimą sudėtingose situacijose; 
  • kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams; 
  • lengviau išgyventi pasikeitimus, netektį ir netgi mirtį; 
  • ugdosi empatiją.         
Kuo naudinga programa pedagogui 
Programa „Obuolio draugai“ padeda pedagogams geriau pažinti vaikus, įžvelgti tikrąsias jų netinkamo elgesio priežastis – sunkumų įveikimo gebėjimų stoką. Be to, programa pedagogams siūlo visą sistemą gerai apgalvotų strategijų, metodų bei konkrečių praktinių užduočių, padedančių plėtoti vaiko asmeninę, socialinę ir komunikavimo kompetencijas. Kaip rodo pirmoji programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimo Lietuvoje patirtis,  programa pakeičia ne tik pedagogo gebėjimus, bet ir nuostatas vaiko, jo poreikių, emocinių išgyvenimų bei elgesio atžvilgiu. Dalyvaudamas programoje „Obuolio draugai“ pedagogas tobulina savo bendrąsias kompetencijas: komunikacinę,  bendravimo ir bendradarbiavimo, o taip pat asmeninę ir socialinę. Programa „Obuolio draugai“ yra mokslininkų patvirtinimą ir edukologų, pedagogų bei tėvų pripažinimą užsitarnavusios programos „Zipio draugai“ tęsinys, sudaryta tuo pačiu teoriniu ir metodologiniu pagrindu ir, labai tikėtina, atnešanti tokius pačius teigiamus rezultatus.   
(Pagal Bieliauskienė I., Monkevičienė O., Okunauskienė A. MES GALIME ĮVEIKTI. Programos „Obuolio draugai“ pedagogų rengimo seminaro medžiaga. VŠĮ Vaiko labui, Vilnius, 2013). 
Informacija – kur kreiptis skubios emocinės ir psichologinės pagalbos vilniuje
Gerbiami tėveliai,
Kreipimasis pagalbos yra didelis žingsnis, kuris reiškia žmogaus apsisprendimą vėl tapti mokiniu, imtis paieškų, atsisakyti puikybės ir pasąmoningą nusiteikimą pradėti sveikti. Juk kartais tereikia tiek nedaug – išreiškus jausmus daug kas savaime grįžta į savo vietą.
Jei Jūsų vaikui sunkiau sekasi mokytis, reikšti mintis ar jausmus, vaikas išgyvena krizę, vargina emociniai sunkumai, pagalbos galite kreiptis į mokykloje dirbančius specialistus arba žemiau nurodytais adresais.
Prisegti failai
Olweus patyčių ir smurto mažinimo pragrama
Spalio 27 d.ir spalio 30 d. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje vyko OLWEUS patyčių ir smurto mažino programos mokymai.
OLWEUS patyčių prevencijos programa (OPPP) – tai norvegų profesoriaus Dan Olweus sukurta ilgalaikė prevencinė programa, kuri  įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus programą mokyklose padeda įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai, kurie dirba su mokyklos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą įtraukiamas visas mokyklos personalas, mokiniai ir jų tėvai. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai. Programos įdiegimas vienoje mokykloje truks 18 mėnesių. Ją sudaro: mokyklos personalo, mokinių, tėvų atstovų apmokymai,  klasės valandėlės patyčių tematika, renginiai. 
Prevenciniai užsiėmimai apie viešąją tvarką
Rugsėjo 26, 28 dienomis progimnazijoje 6-7 klasių mokiniams vyko užsiėmimai apie viešąją tvarką, kuriuos vedė Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus specialistės. Mokiniai sužinojo, kas yra vieša erdvė, vieša tvarka bei kokia atsakomybė laukia už padarytą žalą. Išklausytas teorinias žinias, pritaikė praktinėse užduotyse, aptarė įvairias situacijas. Po užsiėmimų mokiniai gavo dovanų: raktų pakabukus su Vilniaus miesto savivaldybės logotipais.
,,Olweus” patyčių ir smurto mažinimo prevencijos programa
      Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje nuo šių mokslo metų pradedama įgyvendinti ,,Olweus” patyčių ir smurto mažinimo prevencijos programa. 
     Programos tikslas – sumažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Tai ilgalaikė programa, kuri įtraukia visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
       Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV(36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).
,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ’
Kovo 14-18 dienomis ,,Spindulio“ pagrindinėje mokykloje praūžė ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Veiksmas prasidėjo nuo ,,Draugiškiausio mokytojo rinkimų“. 5-10 klasių mokiniai rinko draugiškiausią juos mokantį mokytoją. Kiekvienos klasės išrinktas mokytojas buvo apdovanotas pačių mokinių sukurtomis „Draugystės gėlėmis”. Šios gėlės įteiktos lietuvių kalbos mokytojoms Kristinai Žukienei ir Aušrai Krukonienei, rusų kalbos mokytojai Ninai Dineikienei, kūno kultūros mokytojai Jūratei Blažonienei.
Mokinių tėvams buvo paruoštas informacinis lankstinukas patyčių tema. Lankstinuke aiškinama, kaip atpažinti patyčias, kaip padėti patyčias patyrusiam vaikui, ką daryti, jei vaikas šaiposi iš kitų, kaip tėvams bendradarbiauti su mokykla. Didžiausią įspūdį pradinių klasių mokinukams padarė diskusija „Kaip susirasti draugų?“. Mokyklos septintokės, aplankė visas pradinukų klases, kuriose kartu su siūtų lėlių herojais sekė pasaką patyčių tema. Vėliau diskutavo, kaip kurti draugiškus santykius su aplinkiniais bei susirasti draugų. 
Mokyklos mokiniai kalbino mokytojus ir skatino pasidalinti gerąja patirtimi apie bendravimą, draugiškumą, jaukios, kūrybingos aplinkos kūrimą.
Visos savaitės veiklas vainikavo ypatingųjų žodžių stendas. Mokiniai, kartu su mokytojais ir tėveliais, galvojo ir kūrė keletą ypatingų žodžių ar frazių, kuriuos norėtų patys apie save išgirsti ar kitam pasakyti. Priešmokyklinio ugdymo grupėse ir specialiosiose klasėse vaikai su savo auklėtojų ir socialinės pedagogės L.Povilionienės bei psichologės L.Muralytės pagalba kūrė „Draugiško bendravimo  pažadus“. Mokiniai po pažadais pasirašė savo pirštukų  antspaudais.   
,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016″ sutelkė tūkstančius vaikų ir suaugusiųjų stabdyti patyčias ne ik šią savaitę, bet ir nuolatos.  Prie šios akcijos prisidėjo ir mūsų mokykla, kuri sulaukė PADĖKOS iš akcijos iniciatorių ,,Vaikų linijos”.
Prisegti failai