Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas
Mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas (atnaujintas)
Progimnazijos bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi “Spindulio” progimnazijoje tvarkos Aprašas
Mokinių atostogų metu (išskyrus vasaros atostogas) mokiniai kartu su tėvais 
bei kiti bendruomenės nariai kviečiami lankytis mokyklos sporto salėje, bibliotekoje:
                     sporto salėje – nuo 9 iki 13 val.
                     bibliotekoje – nuo 9 iki 14 val.
                     žaisti stalo tenisą I a. foje nuo 9 iki 13 val.
                     lauko aikštynai atviri visą laiką.

Asmenų lankymosi progimnazijoje tvarka pridedama.
Pakeitimai “Spindulio” progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir prevencijos tvarkoje
                     Vadovaujantis “Spindulio” progimnazijos Mokytojų tarybos posėdžio 2016 -12-07 d. nutarimu, nuo 2016 m. gruodžio 9 d. pakeisti progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir prevencinės tvarkos  punktai:

          6.1.2.
Mokiniui pristačius tėvų (globėjų) raštišką praleistų pamokų pateisinimą, bet ne daugiau kaip už 5 praleistas dienas per semestrą 1-4 klasių mokiniams, ne daugiau kaip už 3 praleistas dienas per trimestrą 5-8 klasių mokiniams;
          12. Už pamokų praleidinėjimą mokiniui gali būti skiriama direktorės drausminė nuobauda - įspėjimas žodžiu, raštu, papeikimas, griežtas papeikimas: 
         12.1. Mokiniui per mėnesį praleidus 10 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės drausminė nuobauda – įspėjimas raštu ( įdedama į mokinio bylą). 
         12.2. Mokiniui per mėnesį praleidus 20 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės drausminė nuobauda – papeikimas raštu ( įdedamas į mokinio bylą). 
         12.3. Mokiniui per mėnesį praleidus 30 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės drausminė nuobauda – griežtas papeikimas raštu (įdedamas į mokinio bylą). 
        12.4. Mokiniui per I trimestrą praleidus 40 ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties informacija perduodama Nepilnamečių reikalų pareigūnams.
Mokinių lankomumo ir pamokų nelankymo apskaitos prevencinė tvarka