Kadrai iš būsimos vinjetės filmavimo
Ar galime kurti filmus mokykloje?

Vinjetės filmavimas
Nepamiršk, įsijausti į vaidmenį!
Tokiais žodžiais užbaigtas pirmasis mokyklos Jungtinių pajėgų TTV susitikimas. Nors pradžioje mokiniai jautėsi nedrąsiai, pamokos pabaigoje pasitikėjimo savimi buvo  kur kas daugiau.  
Kiekvienas iš mūsų turime gebėjimų, tik reikia mokėti juos atskleisti. Užtenka užsimerkti ir įsivaizduoti kokią nors būseną. Ir tai tik pirmas žingsnis, kur galime iš karto matyti rezultatus. 
Juk nuotraukos nemeluoja. 
Teatro terapijos būrelio mokytoja Laima Gudaitė fotografuodama siekė, kad vaikai kuo stipriau pajaustų vaizduojamą būseną. Nors ne visiems tai pavyko, 
bet nuotraukos “išėjo” pakankamai įtikinamos. 
Kartais atrodė, kad čia susirinko  labai kūrybiška grupė, galinti įveikti visus sunkumus.
Scenarijus sukurtas beveik akimirksniu, aptarti vaidmenys būsimam filmavimui.
Tad laukiame Jūsų pirmadienį.

Ir nepamirškite įsijausti į vaidmenį!

                                                        

          

 


PROJEKTAS ,,KELIONĖ Į PENKTĄ KLASĘ” PASIEKĖ FINIŠĄ
Balandžio 9 dieną finišo tiesiąją pasiekė projektas ,,Kelionė į penktą klasę”. 4a klasės mokiniai dalyvavo orientacinėse varžybose – lakstė ,,Spindulio” miesto gatvėmis, ieškojo naujų kabinetų, atlikinėjo užduotis. Ketvirtokams teko bėgti Kankynių, Šviesuolių, Kūlgrindos gatvėmis, pasukti už Pagyrų alėjos ir surasti  ,,Spindulio” dirbtuves, kur reikėjo sukalti, sumeistrauti ir, žinoma, po visų darbų, pasisotinti namų ruošos kabinete.
Įveikę visas užduotis, ketvirtokai jaučiasi pasirengę penktajai klasei!!!
PROFESIJŲ PARADAS
Balandžio 1-ąją socialinę pedagogę ištiko krizė – ji nutarė keisti profesiją

Pagalbon suskubo karjeros koordinatorė, direktorės pavaduotoja Lina ir 5-9 klasių mokiniai. 
5a klasė atskleidė turistų gyvenimo ypatumus, 6a – persikūnijo į seimo narius, 6b – dainavo, kaip tikros pop muzikos žvaigždės, 7a klasės karininkų būrys nustebino šokiu, 8a merginos apsiginklavusios plaktukais ir replėmis vaizdavo medikus, 9a – sužavėjo kapuero žingsneliais.
Socialinė pedagogė Alvija, atlikusi karjeros tinkamumo testą ir pasikonsultavusi su karjeros specialistėmis, nusprendė tapti karininke.
                                                             Dėkojame 7a klasės mokiniams už  originalų pasirodymą
                                       
                                                                                   Karjeros koordinatorė Lina Gubanovienė
Būsimieji penktokai apsilankė technologijų kabinetuose
Mūsų ketvirtokai toliau tęsia kelionę po mokomuosius kabinetus.
Šį kartą veiksmas vyko Spindulio dirbtuvėse.
– Ar įdomi technologijų pamoka? – galite paklausti būsimųjų
penktokų.
Ketvirtokai su auklėtoja V. Bagdoniene svečiavosi technologijų kabinetuose. Mergaitės apsidžiaugė,
kai technologijų mokytoja D.Namirskienė pasiūlė padirbėti virtuvėje. Užsidėjusios prijuostes ir
pasiruošusios darbui, jos atliko praktinę užduotį – sutepė sumuštinukus, kurie atrodė kaip meno
kūriniai, padengė stalą ir mokėsi etiketo taisyklių. Labiausiai patiko pamokos vertinimas, nes
mergaitės puikiai sugebėjo įvertinti savo draugių bei mokytojos darbą pamokoje. Ketvirtokės
pažadėjo, kad tokius su boružėmis sumuštinukus paruoš namuose, pradžiugindamos savo tėvelius.
Berniukai technologijų dirbtuvėse su mokytoju V.Lašakevičiumi mokėsi paruošti siaurapjūklį darbui
ir pabandė dirbti su juo, domėjosi prietaisais, įranga, mokinių dekoratyvinio pjaustymo darbais.
Mokytojas, pakviesdamas juos į penktą klasę, pažadėjo, kad technologijų dirbtuvėse bus tikrai
įdomu.
Projektas “Pradinio ugdymo tobulinimas”
„Spindulio“ pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Daiva Čižikienė dalyvauja Ugdymo plėtotės
centro vykdomame projekte „PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS“ finansuojamame iš ES socialinio
fondo ir LR valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1–2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo
lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos
tobulinimas“.
Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius,
problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.
Projekto uždaviniai:
• Įvertinti praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse
situaciją, galimybes ir numatyti tobulinimo kryptis.
• Tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos
darbuotojų edukacines, vadybines kompetencijas.
• Rengti metodines ir mokymo(si) priemones praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir
kūrybiškumo ugdymui.
Žr. daugiau: http://www.upc.smm.lt/projektai/tobulinimas/apie.php
Mokyklos interjero projektas. II. Mokyklinė lenta, stendai, laiptai, bukletai
Mokyklos atributikos, interjero projekto autorius – inžinierius, IKT specialistas Audronis Bliavas
Naujas projektas “Sveikatos ugdymas”
Nuo 2014 m. sausio 6 dienos pradedame Sveikos gyvensenos projekto II- ąjį etapą!
UGDYMAS KARJERAI
Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmens mokymosi, saviraiškos ir
darbo patirčių seka.
Vadovaujantis šiuolaikine karjeros samprata mokykloje turėtų būti
ugdomas savarankiškas, mąstantis ir nuolat aktyviai savo karjerą
konstruojantis individas.
Nuo 2012 gruodžio mėnesio mūsų mokykla prisijungė prie naujo
projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir
plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.
Projektu siekiama, kad mokiniai:
•pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti
planuojant ir įgyvendinant savo karjerą;
•gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas,
tolesnio mokymosi, darbo paieškos ir įsidarbinimo
galimybes;
•įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų
jas analizuoti planuojant savo karjerą;
•gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus,
atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius;
•būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros
aplinką ir ieškoti darbo.
Ugdymą karjerai mokykloje vykdo:
ugdymo karjerai koordinatorė Lina Gubanovienė,
ugdymo karjerai konsultantė Daiva Šilienė
Individualios konsultacijos mokiniams, tėvams ir mokytojams teikiamos:
penktadieniais 13.30 – 14.30, 214 kab.
UK veikla 2012-2013 m. m.
2013 02 08 Išvyka į parodą ,,Studijos 2013“ (7 – 9klasės)
2013 02 18 Seminaras mokytojams ,,Efektyvi komunikacija“
2013 02 20 Seminaras mokiniams ,,Aš nežinau ko noriu“ (9 – 10 klasės)
2013 04 17 ,,O kam iš viso mokytis mokykloje“ (aktyvioji pamoka 7 – 8 klasėms)
2013 04 22 Šešėliavimas ,,Žinių“ radijo stotyje (6 klasė)
2013 05 20 ,,Teatro terapija“ (7 klasė)
Naudingos nuorodos
Ugdymo karjerai informacinė svetainė:
www.mukis.lt
Studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos:
www.aikos.smm.lt
Mokymo įstaigos, studijų programos:
www.studijos.lt
Profesijos vadovas:
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas
Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą:
http://www.smpf.lt/uploads/documents/docs/765_49d90e69e691ba42855c19b7d3ca8afc.pdf
Gyvosios teorijos pamokos:
www.kamtoreikia.lt
Lietuvos darbo birža:
www.ldb.lt
Mokyklos interjero projektas. I. Konkursas “Sukurk mokyklos “gatvių” pavadinimus”
Mes džiaugiamės puikiais konkurso rezultatais. 
Dėkojame visiems, parašiusiems pasakojimus  apie Spindulio miesto gatveles. 
O, kiek pasirodo, tose gatvelėse įvykių būta! Kokių džiaugsmų ir vargų jose patirta, ir ko čia tik vaikai neprikrečia!  Linksmiausia būna – Miestiečio aikštėje, Žiniukų skverelyje – visi labai protingi pasijunta. Bet pereiti Kankynių gatvę “sveikam” ne kiekvienam pavyksta. Jei  perėjote – laikykite save jau šiek tiek išmanančiu. Taigi, tikrai daug įdomybių vyksta mūsų mieste.
Pateikiame įdomiausius gatvelių pasakojimus, kuriuos sukūrė 7 a klasės mokinės Karina Sutkaitytė ir Arina Ranceva.
                                                        Gatvelių pasakojimai„Štai, ką pasakoja Spindulio gatvelės“ – konkurso nugalėtojai
Šviesuolių prospektas
Čia vaikšto apsišvietę žmonės
Ir skleidžia šviesą.
Juk žinote, kad tai tiesa,
Kad apsišvietę jie yra.
Kiekvieną kartą čia  atėjus,
Prižiūri mus jų budrios akys,
Kad neprikrėstume kvailysčių
Ir nereikėtų imti rykščių.
Tad šią vietelę aš ir tu
Nuo šiol vadinam PROSPEKTU!

Spinduliukų dirbtuvės
Darbas verda, nesustoja:
Vienas pjauna, kitas – šluoja.
Trečias stovi ir niūniuoja,
O ketvirtas švilpiniuoja.
Penktas, šeštas ir septintas,
Sau puikias gamina spintas.
O aštuntas vargdienėlis,
Stovi klasėj susivėlęs.
Dzin! Skambutis suskambėjo,
Štai ir pertrauka atėjo.
Bet išeit nieks nenorėjo,
Vis dar dirbo, kiek galėjo.
SPINDULIO DIRBTUVĖM mes
Pavadinom greitai jas!

Natelių gatvė
Pro šalį kartą  aš ėjau,
Natelių labai daug  radau.
Pabėgo jos  iš pamokos,
Iš muzikos dainos gražios.
Sugauti jas visas bandžiau,
Bet supratau – apsirikau.
Tą vietą greit pavadinau,
NATELIŲ GATVELE!

Pagyrų alėja
Giriasi juk čia visi:
Ir maži, ir dideli.
Ir diplomais padabintą,
Sieną matome kas rytą.
Matome daug nuostabių,
Iškilmingų padėkų.
Susitikt kaskart smagu
Prie  ALĖJOS PAGYRŲ !

Kankynių gatvė
Daug skaičių ir raidžių,
Datų ir pavyzdžių
Išmokti privalu,
Kitaip bus nesaldu.
Kaip tik dėl šių kančių,
Kontrolinių sunkių
Vadiname vietelę šią
KANKYNIŲ GATVELE!

Spindulio aikštė
Vaikštinėja daug žmonių,
Daug pažįstamų gerų.
Bendraklasių ir draugų,
Susitikt aš čia galiu.
Čia budėtoja yra -
Paslaugi ji visada.
Sporto salė netoli,
Valgykla taip pat arti.
Oru vasarą geru,
Čia šviesu, šviesu, šviesu.
Tiek aplinkui spindulių!
SPINDULIO AIKŠTE einu!

Karina Sutkaitytė, 7a 
Arina Ranceva, 7a
Sveikiname įdomiausių , gražiausių pavadinimų autorius – nugalėtojus:
Faustiną Žukaitę, 5a kl.
Kamilę Alekseriūnaitę, 5a kl.
Justiną Girenkaitę, 7a kl.
Deividą Černiauską, 8b kl.
Vilių Dmitrijenko, 6a kl.
Dainių Kunkį, 7 a kl.
Ariną Rancevą, 7a kl.
Emiliją Laurinavičiūtę, 5a kl.
Dėkojame visiems, dalyvavusiems konkurse:
Laurai Selevičiūtei, L. Dimšai, A. Žemaičiui, R. Pekarskaitei, M. Zacharovaitei, E. Ratnikui, M.
Labanauskui, A. Jefimovaitei, D. Mažeikai, M. Bučiui, S. Šeriakovaitei, N. Vyšniauskui, A. Giedraičiui,
D. Kolesnikui, E. Birisovui, A. Dagiui, G. Misiūnaitei.