“Spindulio” progimnazija visus sveikina su Vasario 16-ąja!
Tegul niekad mūsų vaikai nepraranda atminties, 
kad mes patys sukūrėme savo Valstybę!
Konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ I etapo rezultatai
  Sveikiname
Nacionalinio konkurso 
„Lietuvos istorijos žinovas“ pirmo etapo nugalėtojus!
           I vieta – Aistė Liukomavičiūtė (7A klasė)
         II vieta – Ieva Kairytė (7A klasė)
        III vieta – Ugnė Rimkutė (8A klasė)
        IV vieta - Neringa Miusovaitė (7A klasė)
 Lietuvos istorijos mokytojų asociacija jau penktąjį kartą kvietė visos Lietuvos žmones pasitikrinti istorijos žinias Nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas”. Konkurso tikslas – prasmingai paminėti Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės atkūrimo įvykius.
  Vasario 14 dieną mūsų mokyklos 5-8 klasių 35 mokiniai dalyvavo I konkurso etape. Konkursas buvo tikrai nelengvas. Reikėjo gerai pasukti galvas ir teisingai atsakyti į 40 klausimų per 45 minutes! 
     Kviečiu ir mūsų tinklalapio skaitytojus  atsakyti į kelis konkursinius klausimus:
   1. Kokie gyvūnai, naudojami kaip transportas karavanais iš Rytų į Kijevą traukiančių pirklių, pasiekdavo ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemes?
    2. 1695 m. Žemaitijoje, Kražių kolegijoje, retorikos mokėsi aštuoni jėzuitai studentai. Jų darbo vaisius – 30 prakalbų, parašytų įvairiomis, religinėmis ir pasaulietinėmis temomis. Viena iš prakalbų buvo skirta gyvūnui. Kuriam?
   3. Visas gyvenimas yra teatras teatre, kurio ašis – mirtis, o žiūrovas – Dievas. Kuriai kultūrinei epochai būdinga tokia pasaulėjauta?
    4. XVI a. aplink įkurtą smuklę susidarė Šilokarčemos gyvenvietė, kuri priklausė Prūsijos kunigaikštystei, o vėliau Vokietijos imperijai. Kai Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos, šios gyvenvietės pavadinimas buvo pakeistas. Kaip šiandien vadinamas šis miestas?
    5. Ši Juozo Zikaro skulptūra įamžino ne tik pirmųjų dešimties Lietuvos nepriklausomybės metų pasiekimus, bet ir tapo tautos simboliu, įprasminančiu tautos siekį savarankiškai tvarkytis savo valstybėje. Kaip vadinasi ši skulptūra?
     Jei greitai atsakėte į šiuos klausimus, tuomet kviečiu neišsigąsti ir kitais metais išmėginti savo jėgas šiame nacionaliniame konkurse!
 Į II -ąjį konkurso  etapą pateko daugiausia taškų surinkusi 7A klasės mokinė
Aistė Liukomavičiūtė.  
Sveikiname ir linkime jai sėkmės!
Antrasis Nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ etapas vyks 2019 m. kovo 10 d. 
Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios salėje. 
Sveikiname!
I priešmokyklinės grupės vaikučiai sveikina visus su    Šv. Valentino diena.
                      Mylėkite ir būkite mylimi!
Vasario 14 dieną progimnazijos moksleiviai išvyko į pažintines ekskursijas po Vilnių paminėdami Lietuvos Nepriklausomybės metines. Priešmokyklinės grupės vaikai pasiliko. 
       Liko tam, kad pradžiugintų savo draugus Valentino dienos proga.Nepraleisdami nė vieno kabineto, mažieji spinduliečiai kabino ant durų širdeles ir sveikinimo atviruką. 
Niekas neturi būti pamirštas ir nepasveikintas meilės ir draugystės dieną.
Atvirų durų diena būsimiems 1-ų klasių bei priešmokyklinių grupių vaikams ir jų tėvams
Kviečiame
 būsimus pirmokėlius bei būsimus priešmokyklinukus ir jų tėvelius
 atvykti į  Atvirų durų dieną
 2019 m. vasario 27 d. (trečiadienį) 
nuo 17.00  iki 19.00 val. į Vilniaus ,,Spindulio” progimnaziją.   
Susipažindinsime su progimnazija bei atsakysime į aktualius klausimus.
 
Priėmimas į ,,Spindulio” progimnaziją 2019-2020 m. m.
   Priėmimas į Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 1-8 klases  mokytis nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.  vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-1950. 
 Prašymai pateikiami internetu per e. sistemą: https://svietimas.vilnius.lt/   pasirenkant Bendrasis ugdymas nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
 Prašyme nurodoma: 
 1. asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas; 
 2. mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai); 
 3. asmens priėmimo mokytis data; 
 4. mokymo klasė; 
 5. mokymo kalba; 
 6. pageidaujamas dorinio ugdymo dalykas (etika, tikyba);
 7.  užsienio kalba (pirmoji, antroji) priklausomai nuo ugdymo programos; 
 8. dokumentai, patvirtinantys pirmumo kriterijus; 
 9. tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas
 10. įstaigos, kurią prieš tai lankė ar mokėsi, pavadinimas; 
 12. pateikiama vaiko priešmokyklinio ugdymo baigimo pažyma (mokytis 1 kl) / vaiko mokymosi pasiekimų ir pažangos įvertinimas (mokytis 2-4 kl, 6-8 kl.) ar kita svarbi informacija, būtina priėmimui įgyvendinti; 
 13. mokykla, klasė, kurioje mokosi, prašymo pateikimo metu ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą brolis (-iai) ir (ar) sesuo (-ys) (įbrolis (-iai) ir (ar) įseserė (-ės) ir jų vardas ir pavardė; 
 14. sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu būdu; 
 15. sutikimas, kad pateikti duomenys būtų naudojami priėmimui į mokyklą (-as) vykdyti; 
 16. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi ir asmuo yra tinkamai informuotas apie asmens duomenų tvarkymą; 
 17. pageidaujamas pranešimas apie prašymo priėmimą e. sistemoje

   Prašymai mokytis nagrinėjami progimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip paskutinę prašymams pateikti skirtą dieną. Ugdymo įstaiga turi teisę netenkinti tėvų (globėjų) prašymo, jeigu tėvai (globėjai) per nurodytą laikotarpį, esant pagrįstų abejonių ar įrodymų dėl faktinės / deklaruotos gyvenamosios vietos neatitikties, nepristato atsakingiems už priėmimo vykdymą ir koordinavimą asmenims pateiktų duomenų patvirtinančių dokumentų.
   
   Tik mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą (4 klasę) ir pageidaujantys tęsti mokymąsi Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje  pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ne per e. sistemą, o mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka (raštinėje rašomas popierinis prašymas).  

   Prašymai į ,,Spindulio”progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes pateikiami internetu per informacinę sistemą (IS)  https://svietimas.vilnius.lt/  pasirenkant  Ikimokyklinis ugdymas.  Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat. 
Priėmimas vykdomas vadovaujantis ,,Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu” patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos.
Geografijos olimpiada “Mano gaublys” 2019
Kviečiame 6-8 klasių mokinius besidominčius geografijos mokomuoju dalyku registruotis į geografijos olimpiadą “Mano gaublys 2019″.    
 Naujiena. Nuo 2019 metų pradedama organizuoti ir „Pasaulio pažinimo” olimpiada 2-4 klasių mokiniams. Kviečiame 2-4 klasių mokinius besidominčius Lietuvos ir pasaulio pažinimu dalyvauti olimpiadoje.   
Olimpiada vyks: 
vasario 28 d. – 6-8 klasių mokiniams;
 vasario 26 d. – 2-4 klasių mokiniams.       
                                                Olimpiados tikslas - skatinti mokinių domėjimąsi geografija,                                          Lietuvos ir pasaulio pažinimu bei populiarinti  šiuos mokomuosius  dalykus mokykloje.               

         Jūsų lauks įdomios praktinės užduotys, žemėlapiai ar jų fragmentai, kartoschemos, iliustracijos.

 Geografijos mokytoja Lina Mažukėlė  
Atkurtai Lietuvos valstybei – 101-eri
Praėjo lygiai metai po mūsų gražaus Lietuvos valstybės jubiliejaus, Šimtmečio, paminėjimo. Šią Vasario 16-ąją skirsime edukacinei veiklai, susipažinimui su Lietuvos istorija.
Vasario 14 d. mokiniai lankysis  įvairiuose Vilniaus miesto muziejuose, ekskursijose.
1a, 1d kl. – Vilniaus artilerijos bastėja, Vilniaus senamiestis. Atsakingos  V.Orlienė,  D.Malkauskienė.
1b, 1c kl. – Seni nauji Vilniaus herojai, Vilniaus senamiestis. Atsakingos D. Petruškienė, A. Aleksienė, A.Petrulėnaitė, L.Mickevičiūtė.
2a kl. – Vilniaus Nacionalinis muziejus. Atsakinga V.Poškienė.
2b kl. – Vilniaus katedros požemiai.  Atsakingos A.Venslovaitė, U.Laurinavičiūtė,
2c, 2d kl. – Vilniaus Pinigų muziejus. Atsakingos D.Opulskytė, D.Kudulytė.
3a kl. – Vytauto Kasiulio dailės muziejus. Atsakinga J.Mineikienė.
3b, 3c, 4a kl. – Vilniaus Nacionalinis muziejus. Atsakingos V.Baranauskienė, G.Rulevičienė, E.Bartusevičienė, V.Dovidovič, J.Povilenskienė, R.Beinerytė.
4b kl. _ Operos ir baleto teatras. Atsakinga S.Grėbliūnaitė.
4c kl. – LDK Valdovų rūmai. Atsakingos I.Zmejauskaitė, K.Urbutytė.
5a, 5b kl. – LDK Valdovų rūmai. Atsakingos D.Bruzgienė, L.Gubanovienė, E.Brusokaitė.
6a kl. – Lietuvos Respublikos prezidentūra. Valstybės pažinimo muziejus. Atsakingos L.Mažukėlė, R. Ziminskienė.
6b, 7a  kl. – LDK Valdovų rūmai. Atsakingos E.Blaškienė, I.Stonienė, L.Povilionienė.
7b, 8a kl. – Tuskulėnų memorialinis kompleksas. Atsakingos R.Goberienė, J.Zenevičiūtė, R.Vaitkevičiūtė. 
“Spindulio” progimnazijos konferencijos veidas 2019
Gerbiami Tėveliai,
 klasės vadovai ir mokiniai,  šių metų mokinių konferencijai ieškome naujų veidų !!!
Nuotraukos turėtų būti:          
- kokybiškos,  gerai apšviestos, vienspalviame fone, maksimalios rezoliucijos, atspindinčios teigiamą emociją;
- gali būti vieno vaiko arba kolektyvinės (2-8 vaikai) nuotraukos ir būtinai su progimnazijos uniforma.

“Spindulio” veido kolekcijai taip pat reikia įdomių, įvairių emocijų nuotraukų judesyje, jos bus naudojamos mokyklos  tinklalapio teminiuose straipsniuose, lankstinukuose. 
Dalyvaukite, fotografuokite ir siųskite nuotraukas el. paštu: spinduliotv@gmail.com
Kūrybinių darbų paroda ,,Namai ten, kur gyveni”
Kviečiame į Respublikinę parodą, skirtą
Lietuvos gimtadieniui paminėti ,,Namai
ten, kur gyveni” . Parodos
dalyviai-priešmokyklinio amžiaus vaikai iš
16 Lietuvos miestų. Darbai eksponuojami
vasario 11-22 dienomis mokyklos I-mojo
aukšto ,,Spindulio” ir ,,Šokliukų” aikštėse.
Parodos tikslas- ugdyti vaikų meninę
raišką, kūrybinius gebėjimus, siekiant
atskleisti Lietuvos krašto gamtos,
architektūros objektų įvairovę,
pasididžiavimą savo šalimi, gyvenamąja
vieta.
Ką daryti tėvams elektroninių patyčių atveju?