Siūlomas darbas raštinės vadovei(-ui)
 Skubiai siūlome darbą raštinės vadovui(-ei)
(1 etatas, neterminuota darbo sutartis). 
Informacijos teirautis el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com, 
tel. 869845412
Prisegti failai
Solidarumo bėgimas 2021
Socialinės pedagogės Linos Povilionienės darbo laikas 2021-2022 m. m.
Socialinės pedagogės Linos Povilionienės darbo laikas 2021-2022 m.m.
Mažieji Spinduliečiai – drąsūs žygeiviai!
Rugsėjo 10 dieną „Spindulio“ progimnazijos pirmų ir antrų klasių mokiniai leidosi pėsčiomis į žygį
po Pilaitės apylinkes. Susirikiavę mokyklos kieme, nešini pačių sukurtomis klasių vėliavomis
mažiausieji pradinukai darniai iškeliavo į pirmąjį pažintinį – apžvalginį žygį. Nuoširdus aplinkinių
dėmesys: mikrorajono gyventojai žygeiviams mojo pro langus, pravažiuojantys automobiliai
sveikino draugiškais garsiniais signalais, sutikti praeiviai palydėjo džiugiomis šypsenomis – kėlė
žygeiviams ūpą ir pasitikėjimą savo jėgomis. Laukė puiki diena – saulė negailėjo šilumos, gaivus
vėjas kedeno plaukus, miškas kvepėjo sakais ir rudenėjančia lapija… Įveikėme kalnus ir pakalnes,
drąsiai vienas paskui kitą išsirikiavęs perėjome per siaurą tiltelį, gerą valandą vingiavome miško
takais ir takeliais ir pagaliau pasiekėme tikslą – horizonte atsivėrė nuostabus Salotės ežeras.
Pasistiprinę ir pailsėję nuskubėjome atlikti užduočių: mokiniai kūrė savo klasės ženklą, išmoko iš
gamtinės medžiagos sukurti kelio krypties ženklinimus, sužinojo, kaip pagal medžių apsamanojimą
nustatyti pasaulio kryptis, skaičiuodami kelmo rieves išmoko nustatyti medžio metus, miklino ranką
mėtydami kankorėžius į taikinį. Bene smagiausia užduotis buvo pasirinkto medžio aukščio
matavimas neturint matavimui skirtų priemonių. Pirmokai išklausė gelbėjimo stoties darbuotojo
pasakojimą apie prie Salotės ežero gyvenančius žalčius, ežero puošmeną – gulbes ir antis, sužinojo
apie apylinkėse augančius augalus, pasikartojo saugaus elgesio prie vandens taisykles.
Pirmasis mažųjų Spinduliečių žygis pavyko – draugiškai įveikėme 5 kilometrus! Grįžome pavargę,
bet sustiprėję ir įgiję pasitikėjimo savo jėgomis!
Teatro studija
Psichologės Ramintos Beinerytės darbo laikas 2021 – 2022 m.m.
Profilaktinis mokinių testavimas dėl galimos Covid-19 ligos atvejų
    Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro,  valstybės lygio ekstremaliosios situacijos  valstybės operacijų vadovo  2021-08-24 d. sprendimu Nr. V-1927 “Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose”, Vilniaus “Spindulio progimnazijoje vykdomas savanoriškas mokinių testavimas: 
                   1-4 klasių mokiniai testuojami kaupinių metodu (nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas), grupuojant po ne daugiau kaip 6 ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje.
                   5-8 klasių mokiniai – greitaisiais greitaisiais SARS-CoV-2  antigeno testais (savitestacija).
Mokiniai testuojami tik gavus raštišką tėvų sutikimą.
   Testavimas naudojamas  kaip papildoma COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonė siekiant kuo anksčiau nustatyti galimus COVID-19 ligos atvejus ir sumažinti tolesnį šios infekcijos plitimą.
     Testavimo tvarka.
      1-4 klasių “Spindulio” progimnazijos mokiniai kaupinių metodu testuojami kiekvieną trečiadienį nuo 8.00 iki 14 val. klasėse. Testavimą atlieka visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Kaupinių tyrimai žymimi Mokinių registre (tų mokinių,  dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti testavime, nurodant kontaktinį mokinio atstovo telefono numerį, o atšaukus sutikimą, žymėjimas panaikinamas). 
        Mokinių kaupiniai tiriami laboratorijoje.
       Kai COVID-19 liga nustatoma kaupinyje, siekiant identifikuoti konkretų sergantį (-čius) asmenį (-is), informuojami mokiniai, kurių kaupinyje nustatyta COVID-19 liga, apie pareigą pasitikrinti dėl COVID-19 ligos bei registraciją į mobilųjį punktą PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresuwww.1808.lt.
          5-8 klasių mokiniai testuojasi greitaisiais antigeno testais kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 7.30 val. 112 kabinete pagal atskirą grafiką. 5-8 klasių mokinių savitestacijos priežiūrą vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ir progimnazijoje paskirtas atsakingas asmuo. Testavimo rezultatai žymimi atskirame žurnale.
        Gavus teigiamą greitojo antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos  atvejį, informuojami mokinio tėvai apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos bei registraciją į mobilųjį punktą patvirtinamajam PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.
      Mokinių izoliacija.
      Gavus teigiamą ir patvirtintą PGR tyrimo rezultatą (mobiliajame punkte) mokinys izoliuojasi. Taip pat izoliuojasi didelį sąlytį turėję mokiniai (klasė) 14-ai dienų. Izoliacijoje esantiems mokiniams vyksta nuotolinės pamokos (pagal įprastą pamokų tvarkaraštį). 
       Izoliacija gali būti trumpinama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimu iki 10 dienų, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną, atlikus individualų PGR tyrimą (imant mėginį iš nosiaryklės ir gerklės) ir gavus neigiamą rezultatą. 
   Izoliuotis nereikia: 1) pilnai pasiskiepijusiems; 2) turintiems antikūnų (persirgusiems). Šiems mokiniams pamokos vyksta mokykloje.
       Asmens duomenų tvarkymas.
   Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m.4balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų.
Vaiko gerovės komisija 2021-2022 m. m.
    Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 
      Vaiko gerovės komisijos sudėtis:               
                    Pirmininkė – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
                    Pirmininko pavaduotoja- Lilija Simonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  
                    Sekretorė – Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja, socialinė pedagogė.
                    Nariai:  Lina Povilionienė, socialinė pedagogė, metodininkė; 
                                  Kristina Urbutytė, logopedė;      
                                  Raminta Beinerytė, psichologė;  
                                  Jolanta Vasilevskienė , pradinių klasių mokytoja,  specialioji pedagogė;  
                                  Vilma Tuganuskienė, pradinių klasių mokytoja;  
                                  Sonata Pušinskienė, lietuvių kalbos mokytoja.
Logopedinė – specialioji pagalba

Logopedės-spec. pedagogės Kristinos Urbutytės darbo laikas
2021-2022 m.m.