Respublikinė konferencija ,,Atradimai tarpdalykinėje integracijoje” (Antra dalis)
Konferencijos koordinatorė matematikos mokytoja Jurgita Zenevičiūtė apibendrino renginį ir pravedė refleksiją, kurios metu dalyviai Mentimeter aplinkoje rašė mintis apie konferenciją: ,,Daug praktinių idėjų, dabar misija jas integruoti savo pamokose”, ,,Daug idėjų, kurias realiai panaudosiu pamokose ir kitose veiklose”, ,,Naujos idėjos. Puiki konferencija”, ,,Kaip gėlės stiebiasi į šviesą, taip ir mes vis siekiame žinių ir naujovių. Ačiū už pranešimus” ,”Keliausiu į kosmosą, iš naujo atrasiu Čiurlionį”…
  Respublikinėje dalykinėje mokytojų konferencijoje „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“, vykusioje „Spindulio“ progimnazijoje 2021 m. balandžio 16 d., buvo perskaityti 67 įvairių Lietuvos mokyklų mokytojų  pranešimai skirtingose konferencijos darbo grupėse: pradinių klasių, lietuvių kalbos, tiksliųjų mokslų,  socialinių, gamtos mokslų ir užsienio kalbų bei menų ir technologijų. 
       Pateikiame kiekvienos grupės moderatorių mokytojų skaitytų pranešimų apibendrinimą ir
refleksiją.
Moderatorė lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Perednienė.  
    Lietuvių kalbos mokytojų grupėje pranešimai buvo naudingi, nes turėjome galimybę pasitikrinti, ar teisinga linkme judame, ar mūsų organizuojamos veiklos įdomios ir aktualios, išgirdome daug puikių idėjų. Pastebėjau, kad daugelis mokytojų lietuvių kalbą integruoja su tiksliaisiais mokslais, pavyzdžiui, matematika, inžinerija, fizika, kai kurios integruotos veiklos tęsiamos ir visus 
mokslo metus. Taip pat dažnai lietuvių kalba integruojama su anglų ar kitomis kalbomis. Nuo praėjusių metų kovo mėn., kuomet pasikeitė švietimo situacija visoje šalyje, informacinių technologijų integravimas tapo savaime suprantamu dalyku, tam nebereikia prašyti informatikos mokytojo pagalbos. Įdomesnės integruotų pamokų veiklos, paminėtos konferencijoje: autoriaus „Facebook“ paskyros kūrimas, „Mažojo princo“ planetų gaminimas, knygos istorija dėžutėje, gyvūno pasas, veikėjų įkūnijimas, laiškas darbdaviui, laiškas žmogui, išmetusiam gyvūną į gatvę. Vis dėlto daugiausiai dėmesio sulaukė Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos lietuvių k. mokytojos pranešimas „Knygų veikėjai XXI amžiuje“.  Kolegė pasidalino patirtimi, kaip skatinti mokinių skaitymą įtraukiant fotografijos meną. Konferencijos pabaigoje mokytojai pasidžiaugė renginiu bei praktine jo nauda, teigė išgirdę daug puikių idėjų, kurias būtinai pritaikys praktikoje.
 Moderatorė  pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja Lilija Simonaitienė.
  Tiksliųjų mokslų mokytojų grupėje mokytojai dalinosi savo gerosiomis praktikomis tarpdalykinėse pamokose: pristatė pavykusias projektines veiklas ir integruotose pamokose taikytas priemones, programėles, noriai dalinosi metodinėmis rekomendacijomis, pamokų planais ir „receptais“.  
  Išgirdome pačių įvairiausių tarpdalykinio bendradarbiavimo galimybių: audiovizualinių medijų taikymą, STEAM mokymąsi, programavimo su Micro:bit pritaikomumą, IT naudojimą tarpdalykinėse kūrybinėse laboratorijose, statistikos pradmenų taikymą ir pačių įvairiausių matematinių skaičiavimų pritaikomumą lietuvių ir literatūros, istorijos, geografijos, dailės, technologijų, muzikos pamokose. Skaičiavome ir spalvinome Australijos gaisrų išdegintus plotus, dalyvavome koliažų, sveikinimų kūrimo, margučių spalvinimo ornamentais dirbtuvėlėse, kūrėme animuotas užduotis, ieškojome panašumų tarp antrininkių sakinio dalių ir stačiakampio gretasienio elementų, muzikos natas keitėme trupmenomis ir atvirkščiai, dalyvavome Google formų pabėgimo kambaryje ieškodami rakto jam atidaryti, siuvome, karpėme, lankstėme… Laiko nuobodžiauti neturėjome, nes išgirstą patirtį „dėjome į savo atmintį“. O gal prireiks? J Refleksija išklausius pranešimus: daug idėjų, daug minčių, daug negirdėtų įrankių… Net žodžių per mažai tai gautai naudai išsakyti, nes minčių daug daugiau, nei žodžių šiuo metu… Kaip surasti dar valandų paroje, kad visa tai išbandyti? Pasimatavome ir pastiprinome save, kad puikiai, mes mokytojai, dirbame. Ir labai stipriai „paaugome“, lyginant su bent pora metų atgal.    
   Ačiū konferencijos organizatoriams už šią progą būti kartu, kalbėti bendro dalyko kontekste, dalintis ir atrasti.
Moderatorė geografijos, gamtos mokytoja Lina Mažukėlė.
 Neatsiejama integruoto ugdymo dalimi tampa informacinių technologijų (IT) naudojimas pamokose. Integruotoje socialinių, gamtos mokslų ir užsienio kalbų  mokytojų grupėje mokytojai pasidalino praktiniais pavyzdžiais, pristatė programėles (Wordart, Storyjumper, Nearpod, Slido ir kt.) naudojamas pamokose. Dažnai socialiniai, gamtos mokslai integruojami per projektinę veiklą, per praktinius-tiriamuosius darbus (Steam veiklas, architektūrinių karpinių kūrimas, gyvenamosios vietovės vandens kokybės nustatymas ir kt.). 
    Taip pat buvo pateiktos integruoto patyriminio mokymo(si)  galimybes pvz. ekskursijos, išvykos, edukacinės dienos. Pastebėjau, kad daugelis mokytojų socialinius mokslus integruoja su socialiniais mokslais, gamtos mokslu su gamtos mokslais. Nors  buvo ir išimčių biologija su prancūzų kalba, istorija su technologijomis. Konferencijos pabaigoje mokytojai išskyrė privalumą, kaip pamokų integravimui puikiai pasiteisino nuotolinis mokymas, galimybės integruoti kelias pamokas iš eilės, atsirado galimybė lengviau į pamokas pasikviesti svečių.
Moderatorė muzikos mokytoja Lina Gubanovienė.
  Menų ir technologijų mokytojų grupėje dalyvavo dailės, muzikos, šokio ir technologijų mokytojai.  
   Pranešimuose atskleistos menų integracijos galimybės į kitus mokomuosius dalykus. Buvo pristatyti konkretūs tarpdalykinės integracijos pavyzdžiai. Muzika ir dailė integruota temose ,,Muzikinė pasaka“, ,,Variacijos“, ,,Solisto portretas“, muzika ir šokis – ,,Kavos puodelių orkestras“, muzika ir technologijos - 
“Keistoji penklinė“, ,,Instrumentų gamyba“, muzika ir geografija – ,,Vilniaus gatvių muzika“, muzika ir literatūra – ,,Kai meile tiki…“, ,,Jūros sonata“, šokis ir pasaulio pažinimas – ,,Tautų šokiai“, dailė ir matematika – ,,Ornamentai“, dailė ir tikyba – ,,Tikėjimo ir mitų temos“, dailė ir gamta – ,,Antrasis popieriaus gyvenimas“, technologijos ir informacinės technologijos – ,,3D objektai“, technologijos ir geografija – ,,Žemės sala“, technologijos ir matematika – ,,Origami“.  Taigi, galima teigti, kad menai ne tik puikiai integruojami tarpusavyje, bet ir kokybiškai papildo kitus mokomuosius dalykus, padėdami sudaryti vientisą pasaulio vaizdą, siekiant susisteminti mokinių žinias, plėtoti ir tobulinti praktinius įgūdžius.
Moderatorė pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja Rasa Petrikienė.
   Pradinių klasių mokytojų grupėje nuobodžiauti nebuvo kada - pranešimų temų spektras gan platus. Tarpdalykinė integracija projektinėje veikloje ,,Sveikos šypsenos receptas“, ,,Papuoškime velykinius medžius“, ,,Virtuali kelionė po šalis“,  ,,Laikrodukas“, ,,Laikas šeimoje“, ,,Kaip neteršti gamtos“.  Socialinis emocinis ugdymas – nuo empatijos iki dėmesingumo. Mokytojos turėjo galimybę atlikti kvėpavimo meditaciją.  
  STEAM ugdymas: kaip auginti tyrinėtojų kartą? Juk smagu patiems sodinti, auginti ir tyrinėti. Sužinojome paslaptį – pamokų metu galima žaisti Lego. Lego education metodika – tai puiki mokymosi priemonė skaičiuojant, kuriant rašinius, net ir pristatant save, ugdanti kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi, skatinanti smalsumą, gerinanti kalbos kultūrą bei raštingumą, formuojanti problemų sprendimo įgūdžius. Nuotolinis ugdymas atvėrė daugiau galimybių, net ir pradinukai įvaldė IT technologijas: išmoko naudotis mokomosiomis programėlėmis (canva.com, #Walk-15, voki.com, WordArt.com), kurdami pasakojimus, plakatus, atlikdami tyrimus, įgarsindami sukurtus filmukus, mokiniai, tobulindami IT žinias, parengė pristatymus pasirinktomis temomis, kuriuos pristatė kitos mokyklos mokiniams. Integruotų veiklų metu vyksta nuolatinis tyrinėjimas, bendradarbiavimas, iššūkis naujovėms bei motyvuojantis įkvėpimas įvairioms įdomioms veikloms, o svarbiausia mokytojų ir mokinių neišblėstantis entuziazmas… 
    Gerosios patirties sklaidos metu mus lydėjo puiki nuotaika, galvoje jau kirbėjo naujos idėjos, nauji projektai, o grįžus į mokyklas noras bendradarbiauti su kolegomis bei įdarbinti mokinius per įdomias veiklas.
Po renginio mūsų progimnazijos mokytojai vienareikšmiškai nutarė - 
respublikinė konferencija taps tradicine Vilniaus ,,Spindulio” ,,atradimų” konferencija”!
Dėkojame visiems konferencijos dalyviams ir tariame ,,Iki susitikimo”! 
Nuotraukų galerijoje pranešimų fragmentai ir mintys apie konferenciją.
Iki birželio 1 d. priimami prašymai dėl ugdymosi šeimoje
      Vilniaus “Spindulio” progimnazijoje  nuo 2020 metų rugsėjo 1 dienos įgyvendinama pavienio mokymosi forma Ugdymosi šeimoje būdas pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo bendrąsias programas.
       Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo 2021 m. balandžio 15 d. iki birželio 1 d.
      Dėl informacijos ir konkretaus prašymo pateikimo bei sutarties pasirašymo laiko kreiptis 
tel. 85 2444781, 869845412.     
       Pridedame “Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą”, patvirtintą Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimu 2020 m. gegužės 20 d. Nr. 504 bei klausimyną.
      Atkreipiame tėvelių dėmesį, kad Ugdymosi šeimoje būdas nėra tapatus nuotoliniam ugdymui ar kontaktiniam įprastam mokymosi būdui.
Respublikinė konferencija ,,Atradimai tarpdalykinėje integracijoje”. (Pirma dalis)
Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui.
   Seneka 
     Mūsų pasaulis yra nedaloma visuma – viskas tarpusavyje susiję. Ugdymo turinio integravimas šiandien tampa vis svarbesnis: mokymąsi priartina prie gyvenimo, užduotys pritaikomos atsižvelgiant į mokinių poreikius, ugdomas kritinis mąstymas, įvairūs veiklos būdai ir metodai.
    Vilniaus „Spindulio“ progimnazijoje 2021 m. balandžio 16 d. vyko nuotolinė respublikinė dalykinė mokytojų konferencija „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“, kurios tikslas – vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija, skatinti mokytojus dalintis bendradarbiavimo praktikomis, atrasti naujų galimybių integruojant pamokas, kurti naujus tarpdalykinės integracijos modelius siekiant ugdymo(si) sėkmės.      
   Konferencijos pirmojoje dalyje Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė pristatė, kaip vyksta tarpdalykinė integracija mūsų mokykloje, o Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojas ekspertas lektorius Vincas Tamašauskas pristatydamas pranešimą ,,Tarpdalykinio integravimo pamokose praktinės galimybės ir tiriamosios projektinės veiklos” dalinosi  savo, kaip mokytojo praktiko, įžvalgomis ir patarimais.
   Antroje konferencijos dalyje mokytojai iš įvairių Lietuvos mokyklų pristatė savo gerąją patirtį dalykinėse grupėse:  
  • pradinių klasių ( moderatorė Ras Petrikienė),  
  • lietuvių kalbos (moderatorė Jurgita Perednienė),   
  • tiksliųjų mokslų (moderatorė Lilija Simonaitienė),   
  • socialinių, gamtos mokslų ir užsienio kalbų (moderatorė Lina Mažukėlė), 
  • menų ir technologijų (moderatorė  Lina Gubanovienė).    
     Pranešimus skaitė  net 67 mokytojai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Šiaulių, Biržų, Alytaus, Kelmės, Radviliškio, Mažeikių miestų ir rajonų mokyklų. Įvairiose konferencijos grupėse gerosios patirties pateiktis pristatė 12 ,,Spindulio” progimnazijos  mokytojų: pradinių klasių mokytojos I. Jančioraitė Tichomirova, D. Petruškienė, V. Tuganauskienė, R. Šileiko, R. Petrikienė, lietuvių kalbos mokytojos J. Perednienė ir E. Blaškienė,  matematikos mokytoja L. Simonaitienė, geografijos mokytoja L. Mažukėlė, anglų kalbos mokytoja R. Ziminskienė, muzikos mokytoja L. Gubanovienė, šokio mokytojas K. Andrijevskis, technologijų mokytojas R. Matulevičius. Taip pat 55 kitų mokyklų mokytojai iš  Vilniaus miesto ir rajono (E. Pliaterytės,  Maironio, Balsių, ,,Ąžuolyno”, J. Basanavičiaus, šv. Kristoforo, Sausio 13-osios progimnazijų, J. Lelevelio inžinerijos, ,,Saulės” privačios, Trakų Vokės gimnazijų, VGTU inžinerijos licėjaus,  Karalienės Mortos, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų, Ateities mokyklų, , Juodšilių ,,Šilo”, Riešės gimnazijų), Kauno miesto ir rajono (Dainavos, M. Mažvydo progimnazijų, VDU Ugnės Karvelis gimnazijos, Jono ir Petro Vileišių mokyklos), Klaipėdos miesto ir rajono  (,,Vyturio”, Tauralaukio progimnazijų, Vydūno gimnazijos, Priekulės  I. Simonaitytės gimnazijos, Paslaugų ir verslo mokyklos), Kretingos VšĮ Pranciškonų gimnazijos, Kretingos M. Daujoto progimnazijos, Šiaulių Santarvės gimnazijos, Šiaulių rajono  Kužių gimnazijos, Biržų Aušros pagrindinės mokyklos Papilio pagrindinio ugdymo skyriaus,  Alytaus ,,Dzūkijos” mokyklos, Alytaus Panemunės progimnazijos, Plungės ,,Saulės” gimnazijos, Kelmės Kražantės progimnazijos, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos, Radviliškio V. Kudirkos gimnazijos, Mažeikių Kalnėnų progimnazijos, Raseinių raj. Nemakščių M. Mažvydo gimnazijos, Varėnos raj. Merkinės V. Krėvės gimnazijos, Kėdainių raj. Šėtos gimnazijos.     
    Dalykinėse grupėse mokytojai ne tik skaitė pranešimus, bet ir diskutavo kitomis mokytojams aktualiomis temomis. Moderatoriai refleksijos metu apibendrino darbą grupėse. 
    Pranešimų ir diskusijų temos bus aptartos kitame tinklalapio straipsnyje.
Šeimos diena
,,Nupirk man spalvotų pieštukų-
Aš piešiu spalvotus namus,
Spalvotą sesutę, spalvotą broliuką
Senelį, močiutę, mamytę, tėtuką
Ir viską, kas man brangu…“
Gegužės mėnesis ne be priežasties yra paskelbtas šeimos
mėnesiu – pačiomis pirmomis dienomis sveikiname mamas,
mėnesiui pasibaigus – tėvus, o pačiame mėnesio viduryje,
gegužės 15 d., yra minima Tarptautinė šeimos diena. Ši diena pradėta minėti nuo 1994 metų
Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu.
Šeima – svarbiausias uostas kiekvieno žmogaus gyvenime. Šeimose mes esame tokie, kokie esame
– linksmi, pikti, nuoširdūs, išsiblaškę, laimingi… Svarbiausia, kad čia jaustumėmės saugūs, reikalingi
ir mylimi. Kad čia tave išklausytų, paguostų, padėtų, patartų, palaikytų.
Būkite laimingi, sveiki ir mylimi!
Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų,
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
Kalba gimtoji lūposna įdėta.
Janina Degutytė
Gegužės 7 dieną Lietuva švenčia Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dieną. Kodėl tai mums svarbu diskutavome su 1b klasės mokiniais. Pirmokai
susidomėję klausėsi pasakojimo apie 40 metų trukusį spaudos draudimo laikotarpį. Bandė
įsivaizduoti, kaip turėjo mokytis tuometiniai pirmokai, kai vadovėliai lietuviškais rašmenimis buvo
draudžiami. Išmoko žemėlapyje parodyti didžiausią Lietuvos upę – Nemuną ir sužinojo, kodėl upė
buvo gyvybiškai svarbi tuometiniams Lietuvos gyventojams, geidusiems skaityti lietuviškas knygas.
Vaikai sužinojo kas buvo knygnešiai. Kodėl jais didžiuojamės ir esame dėkingi.
Kiekvieną penktadienį pirmokai pristato per savaitę perskaitytas knygas, mokosi pasakoti, skaito
dialogus vaidmenimis. Ir šimtais skaičiuoja perskaitytus puslapius! Džiugu, kad mūsų šeimose
aukšta skaitymo kultūra, kad vaikai skatinami laisvalaikį leisti su knyga, kad rūpinamasi namų
bibliotekų turiniu.
Pirmokai pasidalino mintimis, kodėl skaityti yra svarbu:
Jeigu skaitysi, būsiu gudrus, sužinosiu daug naujo ir įdomaus;
Skaitymas lavina atmintį;
Jeigu daug skaitysiu – gerai rašysiu;
Skaitymas lavina kalbą;
Tapsi protingas;
Daug išmoksi;
Daug sužinosi apie praeitį, išmoksi istoriją;
Jeigu daug skaitysi, galėsi įdomiai papasakoti;
Skaityti gali išmokti tik tuomet, jeigu skaitysi;
Kuo daugiau skaitysi, tuo greičiau skaitysi;
Išmoksi daug naujų dalykų;
Gražiai kalbėsi;
Smagu skaityti, nes knygelėse būna daug gražių paveikslėlių;
Džiaugiuosi kai skaitydamas sužinau ko nežinojau;
Jeigu daug skaitysi, išmoksi gražiai rašyti rašinėlius, mokėsi fantazuoti.
Europos Egzaminas
Kaip ir kiekvienais metais minint Europos dieną,
visoje Lietuvoje yra organizuojamas Europos
Egzaminas, kuriame visi Lietuvos gyventojai gali
išbandyti savo jėgas bei pasitikrinti, ką žino apie
Europą bei Europos sąjungą. Šios progos nepraleido
ir 5-8 klasių mokiniai, kurie namuose atliko šį
egzaminą. Europos Egzaminas buvo sudarytas iš 15
klausimų, į kuriuos turėjo atsakyti dalyviai. Mūsų
mokyklos mokiniai, atsakę į klausimus, pasidalino
savo gautais rezultatais. Vieniems sekėsi geriau, kitiems buvo ne tokia sėkminga diena. Kaip sekėsi
mokiniams galite pasižiūrėti nuotraukų galerijoje.
Matematikos ir technologijų integruotas projektas “Simetrijos taikymas braižant prieverpstes”
Tradiciniai ir senieji amatai yra neatsiejama lietuviškosios
kultūros dalis, tačiau norint šį paveldą perduoti ateities kartoms,
vertėtų sudominti mokinius Lietuvos tautodaile. Balandžio
mėnesį aštuntų klasių mokinės nuotolinių technologijų vaizdo
pamokų metu atliko kūrybines užduotis: įkvėpti pateiktų istorinių,
kultūrinių pavyzdžių, kūrė prieverpsčių brėžinius ir piešinius. Šio
proceso metu taikė simetrijos taisykles bendradarbiaujant su
matematikos mokytoja metodininke Jurgita Zenevičiūte. Labai
svarbu matematikos pamokose išmoktas simetrijos taisykles
taikyti praktiškai – braižyti sudėtingus segmentinės drožybos
raštus ir prieverpstes.
Aštuntų klasių mokinės technologijų pamokose analizavo
įvairių prieverpsčių pavyzdžius, rinko informaciją apie
prieverpsčių simbolių prasmę, piešė įvairius gyvybės medžio
simbolius. Tokiu liaudies meno įvedimu į šių dienų ugdymo procesą technologijų mokytojas
ekspertas Rolandas Matulevičius skatina mokinius domėtis Lietuvos tautiniu paveldu.
Puikiai sukūrė ir nupiešė prieverspstes šios mokinės: 8b klasės – Skaistė, Dominyka, Silvija,
Austėja G., Evelina, Gabija, Austėja M., Augustė, Gustė, Evita, 8a klasės – Agnė, Margarita, Kotryna,
Justė.
Gegužės mėnesio veiklos planas
Sveikiname!
          Žemės pusiaujas  
- Koks atstumas aplink žemę?  
- aš paklausiau savo mamą.  
Ji atsakė paprastai:                       -Apskaičiuot gali lengvai!  Dešimt tūkstančių paimki,  padalinki juos pusiau,  
gautą dalmenį padidink
dar aštuonis kart!  
Tau atsakymas parodys,  
koks pusiaujo žemės ilgis! 
Autorius: Ervinas Čepulionis
2021 m. vasario – kovo mėn. vyko 5 – 10 klasių mokinių Respublikinis matematikos ir lietuvių kalbos konkursas “Uždavinys eilėraštyje”
Konkurso dalyviams reikėjo sukurti eiliuotą matematinį uždavinį, ne ilgesnį nei 50 žodžių, su pasirinktais raktiniais žodžiais: visata, žemė, žvaigždės, pasaulis. Manote buvo lengva? 
Paklauskite mūsų šeštokų, kurie uždavinius kuria jau nuo ketvirtos klasės! 
O dabar skina šio darbo vaisius! 
Mūsų progimnazijos 6C klasės mokinys Ervinas Čepulionis 
šiame konkurse užėmė 1-ąją vietą 5 – 6 klasių grupėje. 
Sveikiname, Ervinai! Didžiuojamės Tavimi ir puikiais Tavo pasiekimais!
Šiame konkurse dalyvavo ir kiti mūsų šeštokai, apdovanoti padėkomis:
Matas Ivanauskas (6B kl.)
Eslanda Ermaškevičiūtė (6B kl.)
Eisvilė Leontjeva (6C kl.)
Domantas Langvinis (6C kl.). 
Ačiū ir jums, kad priėmėte šį iššūkį ir matematikos dalyką nuspalvinote kūrybinėmis spalvomis bei eilėmis. Didžiuojamės visais jumis!
                                                                                                            Jūsų matematikos mokytoja
Didžiuojamės ir sveikiname!
      2021m. vasario – balandžio mėn. šalyje vyko
50-asis Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas. Jį rengia Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) Tarptautinis biuras kartu su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO).
Konkursas organizuojamas dviem pakopomis:
pirmiausia išrenkami kiekvienos šalies nugalėtojai,
tada jų rašiniai išverčiami į prancūzų kalbą ir
siunčiami PPS Tarptautiniam biurui, kad galėtų
dalyvauti tarptautiniame konkurso ture.

     Šiais metais epistolinį rašinį kūrė mokiniai iš viso pasaulio skaudžia ir itin aktualia tema „Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID-19 pandemijos metu“. Konkurse dalyvavo
ir 5 mūsų mokyklos mokiniai.
     Norime pasidžiaugti ir pasididžiuoti puikiais mokyklos auklėtinių pasiekimais.
     8b klasės mokinė Austėja Gedminaitė 50-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio
konkurse, Vilniaus miesto etape, užėmė 1-ąją vietą.  
    8b klasės mokinė Gabrielė Noreikaitė šalies etape buvo apdovanota LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštu.
   Sveikiname Jus ir linkime sėkmės tolesniuose kūrybiniuose darbuose!
Sveikinimo atviruką sukūrė 8b klasės mokinė Evelina Beliajeva.