Tėvų švietimas. Psichologo dr. Antano Valantino paskaita
     2013 m. lapkričio 21 dieną 18 val. (ketvirtadienį) kviečiame visus “Spindulio” mokyklos mokinių tėvelius, mokytojus į  žinomo psichologo 
dr. Antano Valantino paskaitą, tema  
“Atsakomybės ratas: vaikas, tėvai, mokytojai”
Po to vyks klasių tėvų susirinkimai.
Paskaita nemokama! 
Susitikimas vyks mokyklos Aktų salėje.
Ačiū lektoriui dr. A Valantinui už įdomią paskaitą tėvams ir mokytojams 
Karštos akimirkos iš  paskaitos
2 b siautė ,,Madų vėjuose” (edukacinis užsiėmimas)
Lapkričio 20 dieną 2b klasės mokiniai vyko į Taikomosios
dailės muziejų. Ten apžiūrėjo parodą „Du mados šimtmečiai“ iš
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos. Edukacinio užsiėmimo ,,Madų
vėjai“ metu gidė pristatė karalienės Viktorijos laikų prabangią
drabužių kolekciją, avalynę, papuošalus, aprangos detales.
Mokiniai grožėjosi gausia ir gražia senovinių drabužių kolekcija
ir puošniomis aprangos detalėmis.
Praktinio užsiėmimo metu antrokai susitiko su dailininke. Jie
pagal paruoštą trafaretą pasigamino popierines lėles ir kūrė
joms sukneles, kostiumus. Veikla mokiniams labai patiko.
Šaltas vėjas
Štai supyko šiandien vėjas-
Pučia garsiai ir piktai,
O į lauką man išėjus,
Kelia gūsius jis aukštai.
-Vėjau, pūsk į laivą jūroj,
Dar – malūnui į sparnus,
Ar į debesis padangėj,
Bet, kai žaisiu, tai nepūsk.
Miglė Drutytė 2b klasė
DAILIAUSIAI RAŠANTYS
2013 m. spalio mėn.  dalyvavome Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurse. Mokyklos komisija iš 2-4 klasių mokinių dailiai parašytų darbų atrinko po vieną  geriausią ir pateikė į Vilniaus miesto konkursą. 
Sveikiname nugalėtojas:

Eriką Trečiokaitę, 2a kl., (mokytoja  Virginija Baranauskienė),
                                 Gretą Stančinskytę, 3a kl. (Milda Martinkėnaitė).

 Dėkojame mokinėms ir mokytojoms dalyvavusioms Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurse.  (žr. http://pradinisvilnius.jimdo.com/nugal%C4%97tojai/)
Mokinių elgesio taisyklės
I. MOKINIŲ TEISĖS:
1.1. Įgyti valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą.
1.2. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
1.3. Naudotis mokyklos mokymo baze bei mokymo priemonėmis.
1.4. Pagal mokyklos pasiūlymus rinktis norimą mokymosi kryptį,
neformalaus ugdymosi sritį.
1.5. Dalyvauti mokyklos savivaldoje. Teikti pasiūlymus dėl mokyklos veiklos
gerinimo.
1.6. Esant pavyzdingam elgesiui ir geriems mokymosi rezultatams, būti
išrinktam į mokyklos, mokinių tarybą.
1.7. Dalyvauti elgesio ir mokymosi rezultatų svarstyme.
1.8. Ugdytis fiziniu bei moraliniu požiūriu sveikoje ir saugioje aplinkoje. Reikalauti, kad būtų
ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, prievartą, įžeidimą.
1.9. Mokykloje kurti tokią atmosferą, kurioje visi galėtų darniai gyventi, dirbti, mokytis.
1.10. Stiprinti savo sveikatą aktyviai sportuojant.
1.11. Reikšti ir ginti savo nuomonę, paremtą bendražmogiškųjų vertybių samprata.
1.12. Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ar paskatinimą.
1.13. Dalyvauti mokyklos popamokinėje, projektinėje veikloje.
II. MOKINIŲ PAREIGOS:
2.1. Sudarius mokymosi sutartį laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių
dokumentų reikalavimų.
2.2. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti mokyklos visuomenės
sveikatos priežiūros specialistei reikalingus dokumentus.
2.3. Mokykloje visada turėti asmenybę liudijantį dokumentą – mokinio pažymėjimą, jį pateikti
paprašius mokyklos budėtojams, mokytojams, mokyklos vadovams, už mokyklos teritorijos –
viešosios tvarkos pareigūnams.
2.4. Nuolat lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties.
2.5. Atvykus į mokyklą po ligos tuoj pat pateikti klasės auklėtojui praleistas pamokas pateisinantį
dokumentą. Jei praleista daugiau kaip trys dienos – būtinai pateikti gydytojo išduotą pažymą apie
ligą.
2.6. Nevėluoti į pamokas, drausmingai elgtis.
2.7. Pagarbiai elgtis su mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, gerbti kitus,
neprasivardžiuoti, nesityčioti, nesimušti, nevartoti necenzūrinių žodžių.
2.8. Saugoti mokyklos turtą: inventorių, kabinetus, vadovėlius, knygas., vidaus ir išorės aplinką.
Apie pastebėtą sugadinimą pranešti klasės arba kabineto vadovui.
2.9. Mokiniai, nerūpestingai pasielgę su mokyklos inventoriumi, knygomis, piktavališkai juos
sugadinę, sulaužę atsako materialiai: sutvarko mokyklos inventorių tėvų ar globėjų lėšomis arba
pakeičia nauju.
2.10. Griežtai laikytis saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos taisyklių.
2.11. Laikytis higienos reikalavimų, į mokyklą ateiti tvarkingai apsirengus.
2.12. Kiekvieną pamoką turėti reikalingas mokymo priemones bei įrankius. Draudžiama atsinešti į
pamokas daiktus, nesusijusius su pamokos veikla. Pašalinius daiktus mokytojai gali paimti ir
grąžinti tik mokinio tėvams. Prižiūrėti savo darbo vietą.
2.13. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga.
2.14. Mokyklos valgykloje elgtis kultūringai, netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu.
2.15. Mandagiai elgtis mokykloje bendraujant su bendramoksliais, mokytojais ir kitais mokyklos
darbuotojais.
III. MOKINIAMS:
3.1. Draudžiama atsinešti ginklų, peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, narkotikų ar kitų
kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų. Mokyklos patalpose ir teritorijoje griežtai draudžiama
naudoti atvirą ugnį, petardas bei kenksmingas chemines medžiagas.
3.2. Draudžiama mokyklos patalpose, teritorijoje ir jos prieigose rūkyti, vartoti kvaišalus, žaisti
azartinius žaidimus.
3.3. Draudžiama į mokyklą vestis pašalinius asmenis.
3.4. Draudžiama į mokyklą atsinešti brangius ir vertingus daiktus bei dideles pinigų sumas
(atsinešus, už jų saugumą mokykla neatsako).
3.5. Draudžiama pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą ir trukdyti kitiems vesti
pamokas.
3.6. Draudžiama pamokoje, mokykloje be sutikimo filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų
(mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius bei talpinti viešoje erdvėje.
3.7. Draudžiama pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais.
3.8. Draudžiama vilkėti striukes ar paltus pamokų, pertraukų metu. Striukes ir paltus palikti
rūbinėje.
IV. MOKINIŲ SKATINIMAS:
4.1. Padėka, pareikšta mokyklos direktoriaus įsakymu.
4.2. Apdovanojimas mokyklos padėkos raštu.
4.3. Apdovanojimas knyga, atminimo dovanėle, išvyka ir kt.
V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS:
5.1. Už netinkamą elgesį mokiniui gali būti skiriama direktorės drausminė nuobauda- įspėjimas
žodžiu, raštu, papeikimas, griežtas papeikimas.
5.2. Pamokų praleidimas pateisinamas gydytojo pažyma, tėvų ar globėjų paaiškinimu, oficialiu kitų
institucijų raštišku dokumentu (muzikos, sporto mokyklų). Tėvai ar globėjai gali pateisinti ne
daugiau kaip 3 dienas.
5.3. Mokiniui per mėnesį praleidus 20 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės
drausminė nuobauda – įspėjimas raštu ( įdedama į mokinio bylą).
5.4. Mokiniui per mėnesį praleidus 40 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės
drausminė nuobauda – papeikimas raštu ( įdedamas į mokinio bylą).
5.5. Mokiniui per mėnesį praleidus 60 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės
drausminė nuobauda – griežtas papeikimas raštu (įdedamas į mokinio bylą).
5.6. Mokiniui per I trimestrą praleidus 80 ir daugiau pamokų informacija perduodama
Nepilnamečių reikalų pareigūnams.
5.7. Mokiniui netinkamai elgiantis pamokų ir pertraukų metu, mokytojas pildo vidaus tvarkos
taisyklių pažeidimo aktą ir perduoda jį klasės auklėtojai (ui).
5.8. Mokiniui turinčiam 3-5 vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo aktus, auklėtojas pildo drausmės
pažymą ir perduoda ją mokyklos socialinei pedagogei.
5.9. Mokinių, praleidžiančių pamokas be pateisinamos priežasties ar pažeidžiančių mokinių elgesio
taisykles, svarstymo tvarka:
5.9.1. klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu;
5.9.2. socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu;
5.9.3. klasės auklėtojo, socialinio pedagogo, tėvų globėjų ir mokinio pokalbis (su raštišku
pasižadėjimu lankyti mokyklą ar pasižadėjimu nepažeidinėti vidaus tvarkos taisyklių).
5.9.4. vaiko gerovės komisijos posėdis (dalyvaujant klasės auklėtojui ir mokiniui);
5.9.5. mokyklos tarybos posėdis (dalyvaujant klasės auklėtojui, mokiniui ir jo tėvams, globėjams).
5.9.6. surinkus 2 mokyklos direktorės papeikimus, mokiniui skiriamas griežtas papeikimas.
5.9.7. siūlymas mokytis kitoje mokykloje, suderinus su mokinio tėvais, globėjais, Vilniaus miesto
pedagogine – psichologine bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
5.9.8. pranešimas Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybai prašant Lietuvos
Respublikos vaiko minimaliosios ir vidutinės priežiūros įstatymo pagrindais ir tvarka kelti į kitą
mokyklą arba jam skirti kitą minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę.
VI. KITA:
6.1. Ugdymo proceso metu tėvams, globėjams ir pašaliniams asmenims atvykus į mokyklą,
registruotis mokyklos registracijos žurnale pas budėtoją.
SAUGAUS EISMO DIENA ,,MŪSŲ DRAUGAS ŠVIESOFORAS“
Šiandien mes gyvename pasaulyje, kuriame labai daug eismo.
Koks tas pasaulis, kas jame nutinka, kaip mes elgiamės keliuose?
Norėdami kurti saugią aplinką, lapkričio 15d. mokykloje
surengėme saugaus eismo dieną 1-4 klasių mokiniams ir
priešmokyklinės grupės vaikams. Ją organizavo pradinių klasių vyr.
mokytoja J. Kurlavičienė.
Šios dienos tikslas – suteikti mokiniams žinių apie saugų eismą,
pratinti suvokti savo gyvybės ir sveikatos svarbą. Mokiniai
dalyvavo saugaus eismo žinių pagilinimo pamokėlėse. Jie ne tik žiūrėjo mokomuosius filmukus ,,
Šviesoforas”, Atšvaitas”, ,,Kelyje”, ,,Gatvė”, ,,Trys draugai”, nagrinėjo situacijas maketuose, bet ir
aptarė kelio ženklų reikšmę, atsakė į viktorinos ,,Būk saugus” klausimus. Mokiniai prisiminė, kaip
saugiai elgtis gatvėje, kelyje, kaip teisingai elgtis išlipus iš autobuso, akcentuota, kaip teisingai
prisisegti atšvaitą ir jį segėti tamsiu paros metu.
Kiekvienoje klasėje buvo išrinkti patys aktyviausi saugaus eismo dienos dalyviai. Už puikų
dalyvavimą renginyje visos klasės gavo padėkas. Mokiniai pažadėjo būti drausmingais eismo
dalyviais. Iš saugaus eimo pamokėlių visi skirstėsi ne tik puikios nuotaikos, bet ir pasisėmę žinių
apie saugų eismą.
Pirmoji e-foto darbų paroda mokyklos SpindulioTV stende.
Mes labai džiaugiamės 
pirma savarankiška mokinių e-paroda
SpindulioTV stende. 
Sveikiname 5a klasės Saulutę M.
Tikimės sulaukti daugiau drąsių spinduliečių iniciatyvos, panaudojant naujas e-technologijas  kūrybiškumui išreikšti.
Dalinkitės mintimis, vaizdais ir gyvenimo akimirkomis.
Neužmirškite, kad per TV stendą galima transliuoti ne tik foto ar piešinių medžiagą, bet savo kūrybos garso ir vaizdo medžiagą, sukurtą savo pačių rankomis.
Visos jūsų e-parodos bus anonsuojamos mokyklos tinklalapyje, neužmirškite padaryti pristatymo plakatus.
Ateityje planuojame rengti konkursus jums aktualiomis temomis.
Stendo projektas
Jau padarytas TV STENDAS
MES – TARPTAUTINIŲ VARŽYBŲ LAIMĖTOJAI
          Spalio 19-20 dienomis šaškių būrelio komanda: 
Ignas Zagorskas (2b kl.), Joris Maslinskas (2a kl.), Liudas Kraujalis (6b kl.) su treneriu G.Leibovičiumi vyko į Latviją, kur dalyvavo tarptautiniame tradiciniame jaunimo šaškių mače: Ryga – Vilnius. 
            Mūsų mokyklos komanda iškovojo 1-ąją vietą ir atsivežė laimėtojų taurę.  
Didžiuojamės mūsų šaškininkais, džiaugiamės puikiu laimėjimu ir sveikiname nugalėtojus.
5а klasės žygis į Pavilnių regioninį parką
  Š.m. spalio 24 d. 5a klasės mokinai lankėsi Pavilnių regioniniame parke. 
  Pavilnių regioninio parko širdis – Vilnios slėnis. Žygį pradėjome nuo Pūčkorių atodangos. Toliau eidami pažintiniu-istoriniu taku, nusidriekiančiu palei Vilnelę, lankėme XVII a. pastatytą didelę, gerai įrengtą ginklų gamyklą, taip pat aplankėme buvusio vandens malūno teritoriją, kur šiuo metu veikia restoranų ir pramogų tinklas „Belmontas“. Žygį baigėme prie pat atodangos, aplankę lenkų statytą bunkerį, XX a. buvusios gynybinės Vilniaus sistemos dalį.
Mokinių tarybos nuostatai
MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. Mokyklos mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams: sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojant renginius mokyklos bendruomenei, rengiant jaunimo projektus, skatinant kitas jaunimo iniciatyvas.

II. Tarybos tikslas: Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir įtaką mokyklos bendruomenėje.    
Tarybos uždaviniai:• Rūpintis turtingu mokinių laisvalaikiu.• Padėti mokyklos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas mokykloje.• Atstovauti savo mokyklą įvairiuose renginiuose savivaldybėje.• Dalyvauti prevencinėje veikloje.
III. Mokinių tarybos nariai.
Mokyklos mokinių taryboje turi būti klasės seniūnas ir norintys, pažangūs 5 – 10 klasių moksleiviai. Mokyklos mokinių tarybą sudaro ne daugiau kaip 20 mokyklos mokinių. Kandidatai šalinami iš tarybos bendru tarybos narių sutarimu už rimtus nusižengimus (pvz. Mokyklos vardo žeminimas, tarybos posėdžių nelankymas, pavestų užduočių piktybiškas neatlikimas ir pan.).  Nauji nariai priimami mokslo metų pradžioje.          
Mokinių tarybos veiklą koordinuoja geografijos vyr. mokytoja Lina Mažukėlė.