Fizikos ir chemijos mokslų sintezė mokykloje
       2013 m. spalio mėn. mokykloje vyko tęstinis chemijos ir fizikos mini projektas  „Nanotechnologijos mano akimis“, skirtas mokinių kūrybiškumo ugdymui, gamtos mokslų teorijos ir praktikos sąveikos supratimui. Projekto metu 6 – 10 kl. mokiniai eksponavo savo paruoštus darbus  mokyklos fojė.
       Spalio  23 dieną vyko integruota chemijos ir fizikos pamoka 9 – oje klasėje „Molekulės diena. Avogadro skaičius“.
        Pamokos tikslas – ugdyti mokinių darbo su priemonėmis įgūdžius, formuluoti ir apibendrinti bandymo išvadas, jas paaiškinti ir pritaikyti, ugdyti mokinių mokėjimo mokytis, komunikavimo kompetencijas. Mokiniai noriai padėjo vieni kitiems, aktyviai dalyvavo pamokoje. Integruotos pamokos pabaigoje mokiniai įsivertino savo pažangą.
  
Parengė fizikos vyr. mokytoja Ramunė Goberienė ir
   chemijos vyr. mokytoja Teresa Dudoit
SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI
,,Esame mes septyni, drąsūs, stiprūs ir sveiki.  
Mes už ,,Spindulį“ kovojam,  skaitom, rašom ir sportuojam!!!“ Taip savo prisistatymą pradėjo ,,Spindulio“ mokyklos komanda Vilniaus miesto 1-4 klasių mokinių
konkurse ,,SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI“ lapkričio 13 d.
,,Spindulio“ gyventojai jau seniai propaguoja sveiką gyvenimo būdą. Sveria kuprines, gamina
pusryčius, visi drauge sportuoja, mokosi teisingai dantukus valyti…
Konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“ dalyvavo komandos iš 7 mokyklų. Konkursas prasidėjo nuo
susipažinimo – komandų prisistatymo.
Komandą sudarė 7 nariai:
Augustė Barauskaitė (2 a kl.),
Eimantė Motiejūnaitė (2 b kl.)
Erikas Rutavičius (2 a kl.),
Šarūnas Povilaika(2 b kl.)
Ignas Zagorskas (2 b kl.),
Alvija Baliukonytė (soc. pedagogė)
Jurgita Babravičienė (prad. kl. mokytoja)
Vėliau reikėjo atlikti įvairias užduotis susijusias su
sveikata: išspręsti kryžiažodį, atsakyti į klausimus,
atlikti estafetes.
Laikas prabėgo nepastebimai greitai. Konkurso pabaigoje visi vaikai gavo PAŽYMĖJIMUS.
Šalčininkiečiai apie mus
ŠMM išleistame Švietimo naujienų dešimtame numeryje pasirodė Šalčininkų rajono Butrimonių
pagrindinės mokyklos direktorės Vilijos Žutautienės straipsnis apie butrimoniečių viešnagę mūsų
mokyklos “Bulviagalvio” šventėje. Džiaugiamės svečių apsilankymu, naujomis pažintimis ir
lauksime daugiau bendrų susitikimų įvairiuose renginiuose.
Lietuvių liaudies dainų popietė
Tykus vakaras be vėjo – tokia lietuvių liaudies daina lapkričio
21-osios popietėlę pradėjo mokytojos. Dainą keitė sakmės, mįslės,
patarlės, pasakaitės, pajuokavimai, erzinimai, kurių iš tautosakos
lobyno pasisėmė dešimtokai. Balana apšviestoje lietuvių kalbos
kabineto erdvėje girdėjosi aukštaitiška šnekta, skambėjo 7 klasės
mokinių dainuojama „Augo kieme“, šeštokų daina apie strazdą,
penktokai sutartinai užtraukė „Oi griežle“. 8 klasės mergaitės
dainavo trejinę sutartinę „Šaltyšius“. Puikiai suskambo ir dešimtokų
traukiama lietuvių liaudies daina „Pūtė vėjas“, ir Sonatos bei
Vytauto sudainuota dzūkiška „Pasvarcyk, antela“.
Popietėlę užbaigėme visi sutartinai sudainavę žemaitišką
dainą-greitakalbę „Pempel pempel“.
Niūrokos lapkričio dienos šviesi popietėlė liudija: gyvi liaudies
papročiai, gyvos liaudies dainos“ Spindulio“ mokykloje.
Popietę organizavo lietuvių kalbos
mokytoja Bronė Gudauskienė,
muzikos mokytoja Lina Gubanovienė
FOTO DARBŲ PARODA
Mokykloje vyksta foto darbų paroda
„RUDENS SPALVOS PER FOTO OBJEKTYVĄ“.
Mūsų bendruomenė neliko abejinga šiam
gamtos grožiui ir tai užfiksavo asmeninėse
nuotraukose. Nuotraukose pateikti rudens
vaizdai ne tik Lietuvos, bet ir Ispanijos bei
Norvegijos.
Ačiū mokiniams, jų tėvams bei
mokytojams už pasidalijimą gražiomis
nuotraukomis.
Geografijos ir gamtos mokytoja
Lina Mažukėlė
Tėvų švietimas. Psichologo dr. Antano Valantino paskaita
     2013 m. lapkričio 21 dieną 18 val. (ketvirtadienį) kviečiame visus “Spindulio” mokyklos mokinių tėvelius, mokytojus į  žinomo psichologo 
dr. Antano Valantino paskaitą, tema  
“Atsakomybės ratas: vaikas, tėvai, mokytojai”
Po to vyks klasių tėvų susirinkimai.
Paskaita nemokama! 
Susitikimas vyks mokyklos Aktų salėje.
Ačiū lektoriui dr. A Valantinui už įdomią paskaitą tėvams ir mokytojams 
Karštos akimirkos iš  paskaitos
2 b siautė ,,Madų vėjuose” (edukacinis užsiėmimas)
Lapkričio 20 dieną 2b klasės mokiniai vyko į Taikomosios
dailės muziejų. Ten apžiūrėjo parodą „Du mados šimtmečiai“ iš
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos. Edukacinio užsiėmimo ,,Madų
vėjai“ metu gidė pristatė karalienės Viktorijos laikų prabangią
drabužių kolekciją, avalynę, papuošalus, aprangos detales.
Mokiniai grožėjosi gausia ir gražia senovinių drabužių kolekcija
ir puošniomis aprangos detalėmis.
Praktinio užsiėmimo metu antrokai susitiko su dailininke. Jie
pagal paruoštą trafaretą pasigamino popierines lėles ir kūrė
joms sukneles, kostiumus. Veikla mokiniams labai patiko.
Šaltas vėjas
Štai supyko šiandien vėjas-
Pučia garsiai ir piktai,
O į lauką man išėjus,
Kelia gūsius jis aukštai.
-Vėjau, pūsk į laivą jūroj,
Dar – malūnui į sparnus,
Ar į debesis padangėj,
Bet, kai žaisiu, tai nepūsk.
Miglė Drutytė 2b klasė
DAILIAUSIAI RAŠANTYS
2013 m. spalio mėn.  dalyvavome Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurse. Mokyklos komisija iš 2-4 klasių mokinių dailiai parašytų darbų atrinko po vieną  geriausią ir pateikė į Vilniaus miesto konkursą. 
Sveikiname nugalėtojas:

Eriką Trečiokaitę, 2a kl., (mokytoja  Virginija Baranauskienė),
                                 Gretą Stančinskytę, 3a kl. (Milda Martinkėnaitė).

 Dėkojame mokinėms ir mokytojoms dalyvavusioms Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurse.  (žr. http://pradinisvilnius.jimdo.com/nugal%C4%97tojai/)
Mokinių elgesio taisyklės
I. MOKINIŲ TEISĖS:
1.1. Įgyti valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą.
1.2. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
1.3. Naudotis mokyklos mokymo baze bei mokymo priemonėmis.
1.4. Pagal mokyklos pasiūlymus rinktis norimą mokymosi kryptį,
neformalaus ugdymosi sritį.
1.5. Dalyvauti mokyklos savivaldoje. Teikti pasiūlymus dėl mokyklos veiklos
gerinimo.
1.6. Esant pavyzdingam elgesiui ir geriems mokymosi rezultatams, būti
išrinktam į mokyklos, mokinių tarybą.
1.7. Dalyvauti elgesio ir mokymosi rezultatų svarstyme.
1.8. Ugdytis fiziniu bei moraliniu požiūriu sveikoje ir saugioje aplinkoje. Reikalauti, kad būtų
ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, prievartą, įžeidimą.
1.9. Mokykloje kurti tokią atmosferą, kurioje visi galėtų darniai gyventi, dirbti, mokytis.
1.10. Stiprinti savo sveikatą aktyviai sportuojant.
1.11. Reikšti ir ginti savo nuomonę, paremtą bendražmogiškųjų vertybių samprata.
1.12. Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ar paskatinimą.
1.13. Dalyvauti mokyklos popamokinėje, projektinėje veikloje.
II. MOKINIŲ PAREIGOS:
2.1. Sudarius mokymosi sutartį laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių
dokumentų reikalavimų.
2.2. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti mokyklos visuomenės
sveikatos priežiūros specialistei reikalingus dokumentus.
2.3. Mokykloje visada turėti asmenybę liudijantį dokumentą – mokinio pažymėjimą, jį pateikti
paprašius mokyklos budėtojams, mokytojams, mokyklos vadovams, už mokyklos teritorijos –
viešosios tvarkos pareigūnams.
2.4. Nuolat lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties.
2.5. Atvykus į mokyklą po ligos tuoj pat pateikti klasės auklėtojui praleistas pamokas pateisinantį
dokumentą. Jei praleista daugiau kaip trys dienos – būtinai pateikti gydytojo išduotą pažymą apie
ligą.
2.6. Nevėluoti į pamokas, drausmingai elgtis.
2.7. Pagarbiai elgtis su mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, gerbti kitus,
neprasivardžiuoti, nesityčioti, nesimušti, nevartoti necenzūrinių žodžių.
2.8. Saugoti mokyklos turtą: inventorių, kabinetus, vadovėlius, knygas., vidaus ir išorės aplinką.
Apie pastebėtą sugadinimą pranešti klasės arba kabineto vadovui.
2.9. Mokiniai, nerūpestingai pasielgę su mokyklos inventoriumi, knygomis, piktavališkai juos
sugadinę, sulaužę atsako materialiai: sutvarko mokyklos inventorių tėvų ar globėjų lėšomis arba
pakeičia nauju.
2.10. Griežtai laikytis saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos taisyklių.
2.11. Laikytis higienos reikalavimų, į mokyklą ateiti tvarkingai apsirengus.
2.12. Kiekvieną pamoką turėti reikalingas mokymo priemones bei įrankius. Draudžiama atsinešti į
pamokas daiktus, nesusijusius su pamokos veikla. Pašalinius daiktus mokytojai gali paimti ir
grąžinti tik mokinio tėvams. Prižiūrėti savo darbo vietą.
2.13. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga.
2.14. Mokyklos valgykloje elgtis kultūringai, netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu.
2.15. Mandagiai elgtis mokykloje bendraujant su bendramoksliais, mokytojais ir kitais mokyklos
darbuotojais.
III. MOKINIAMS:
3.1. Draudžiama atsinešti ginklų, peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, narkotikų ar kitų
kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų. Mokyklos patalpose ir teritorijoje griežtai draudžiama
naudoti atvirą ugnį, petardas bei kenksmingas chemines medžiagas.
3.2. Draudžiama mokyklos patalpose, teritorijoje ir jos prieigose rūkyti, vartoti kvaišalus, žaisti
azartinius žaidimus.
3.3. Draudžiama į mokyklą vestis pašalinius asmenis.
3.4. Draudžiama į mokyklą atsinešti brangius ir vertingus daiktus bei dideles pinigų sumas
(atsinešus, už jų saugumą mokykla neatsako).
3.5. Draudžiama pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą ir trukdyti kitiems vesti
pamokas.
3.6. Draudžiama pamokoje, mokykloje be sutikimo filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų
(mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius bei talpinti viešoje erdvėje.
3.7. Draudžiama pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais.
3.8. Draudžiama vilkėti striukes ar paltus pamokų, pertraukų metu. Striukes ir paltus palikti
rūbinėje.
IV. MOKINIŲ SKATINIMAS:
4.1. Padėka, pareikšta mokyklos direktoriaus įsakymu.
4.2. Apdovanojimas mokyklos padėkos raštu.
4.3. Apdovanojimas knyga, atminimo dovanėle, išvyka ir kt.
V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS:
5.1. Už netinkamą elgesį mokiniui gali būti skiriama direktorės drausminė nuobauda- įspėjimas
žodžiu, raštu, papeikimas, griežtas papeikimas.
5.2. Pamokų praleidimas pateisinamas gydytojo pažyma, tėvų ar globėjų paaiškinimu, oficialiu kitų
institucijų raštišku dokumentu (muzikos, sporto mokyklų). Tėvai ar globėjai gali pateisinti ne
daugiau kaip 3 dienas.
5.3. Mokiniui per mėnesį praleidus 20 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės
drausminė nuobauda – įspėjimas raštu ( įdedama į mokinio bylą).
5.4. Mokiniui per mėnesį praleidus 40 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės
drausminė nuobauda – papeikimas raštu ( įdedamas į mokinio bylą).
5.5. Mokiniui per mėnesį praleidus 60 pamokų be pateisinamos priežasties, skiriama direktorės
drausminė nuobauda – griežtas papeikimas raštu (įdedamas į mokinio bylą).
5.6. Mokiniui per I trimestrą praleidus 80 ir daugiau pamokų informacija perduodama
Nepilnamečių reikalų pareigūnams.
5.7. Mokiniui netinkamai elgiantis pamokų ir pertraukų metu, mokytojas pildo vidaus tvarkos
taisyklių pažeidimo aktą ir perduoda jį klasės auklėtojai (ui).
5.8. Mokiniui turinčiam 3-5 vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo aktus, auklėtojas pildo drausmės
pažymą ir perduoda ją mokyklos socialinei pedagogei.
5.9. Mokinių, praleidžiančių pamokas be pateisinamos priežasties ar pažeidžiančių mokinių elgesio
taisykles, svarstymo tvarka:
5.9.1. klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu;
5.9.2. socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu;
5.9.3. klasės auklėtojo, socialinio pedagogo, tėvų globėjų ir mokinio pokalbis (su raštišku
pasižadėjimu lankyti mokyklą ar pasižadėjimu nepažeidinėti vidaus tvarkos taisyklių).
5.9.4. vaiko gerovės komisijos posėdis (dalyvaujant klasės auklėtojui ir mokiniui);
5.9.5. mokyklos tarybos posėdis (dalyvaujant klasės auklėtojui, mokiniui ir jo tėvams, globėjams).
5.9.6. surinkus 2 mokyklos direktorės papeikimus, mokiniui skiriamas griežtas papeikimas.
5.9.7. siūlymas mokytis kitoje mokykloje, suderinus su mokinio tėvais, globėjais, Vilniaus miesto
pedagogine – psichologine bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
5.9.8. pranešimas Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybai prašant Lietuvos
Respublikos vaiko minimaliosios ir vidutinės priežiūros įstatymo pagrindais ir tvarka kelti į kitą
mokyklą arba jam skirti kitą minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę.
VI. KITA:
6.1. Ugdymo proceso metu tėvams, globėjams ir pašaliniams asmenims atvykus į mokyklą,
registruotis mokyklos registracijos žurnale pas budėtoją.